Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ВТОРИННI ПАРАМЕТРИ ДОВГОЇ ЛIНIЇ

 

До вторинних параметрiв належать:

1. - коефiцiєнт поширення - комплексна величина, що характеризує змiнювання комплексної амплiтуди напруги чи струму на одиницю довжини лiнiї.

2. , Нп/м - коефiцiєнт ослаблення - величина, що характеризує зменшення амплiтуди хвилi струму чи напруги на одиницю довжини лiнiї i дорiвнює дiйснiй частинi коефiцiєнта поширення.

3. , Рад/м - коефiцiєнт фази - величина, що характеризує змiнювання фази синусоїдної хвилi напруги чи струму на одиницю довжини лiнiї. Коефiцiєнт фази дорiвнює уявнiй частинi коефiцiєнта поширення. Оскiльки є позитивною величиною, існує вiдставання фази коливань падаючої хвилi у будь-якому наступному перерiзi лiнiї вiдносно до попереднього.

4. , м/с - фазова швидкiсть - швидкiсть поширення точки хвилi, фаза коливань у якої залишається незмiнною.

; .

Оскiльки , a , то .

5. - довжина хвилi - вiдстань мiж двома точками хвилi, фаза яких вiдрiзняється на . Тобто

; ; , .

6. - хвильовий опiр - опiр лiнiї амплiтудi падаючої хвилi.

Згiдно з (15.12) .

При такому записi зрозумiло, що комплексна амплiтуда напруги (струму) у будь-якiй точцi лiнiї складається з суми комплексних амплiтуд падаючої () та вiдбитої хвилi (). Тодi для хвильового опору з (15.12) матимемо .

7. - коефiцiєнт вiдбиття - вiдношення комплексної амплiтуди вiдбитої хвилi напруги (струму) до комплексної амплiтуди падаючої хвилi напруги (струму): , , або ,

де - опiр навантаження.

8. - вхiдний опiр у довiльному перерiзi лiнiї - вiдношення комплексних амплiтуд напруги та струму в цьому ж перерiзi.

.

16.1 Рiвняння передачi довгої лiнiї

Рiвняння, якi зв'язують комплекснi амплiтуди напруг i струмiв на входi та виходi лiнiї, звуться рiвняннями передачi довгої лiнiї.

Щоб отримати рiвняння передачi, визначимо сталi , у виразi (15.12), використовуючи для цього граничнi умови.

1. Нехай вiдомi комплекснi амплiтуди напруги та струму на входi лiнiї , . Тодi з (15.12) при , матимемо

Пiдсумовуючи та вiднiмаючи перше та друге рiвняння, одержимо

; . (16.1)

Пiдставивши (16.1) до (15.12), матимемо

(16.2)

Цей вираз можна переписати, застосувавши гiперболiчнi функцiї

; . (16.3)

Згрупувавши доданки у формулi (16.2), отримуємо

. (16.4)

Система (16.4) дозволяє розраховувати струм i напругу в будь-якому перерiзi лiнiї, якщо вiдомi вториннi параметри та комплекснi амплiтуди струму i напруги на входi лiнiї.

2. Аналогiчно, якщо вiдомi комплекснi амплiтуди напруги та струму в навантаженнi , , i координата l вздовж лiнiї вiдраховується вiд навантаження, можна отримати систему

(16.5)

Система (16.5) дозволяє розраховувати струм i напругу в будь-якому перерiзi лiнiї, якщо вiдомо вториннi параметри та комплекснi амплiтуди струму i напруги на виходi лiнiї.

 

16.2 Довга лiнiя без втрат

Досить часто в радiотехнiцi та електрозв'язку використовуються довгi лiнiї з малими втратами. Так, для мiдних проводiв, якi найбiльш поширенi, на достатньо високих частотах виконуються спiввiдношення ; . Дiелектрики - поліетилен, фторопласт, полістирол - також мають малi втрати.

Практично, лiнiї з малим ослабленням - це лiнiї порiвняно малої довжини, якi використовуються в областi порiвняно високих частот (фiдери, елементи радiотехнiчних пристроїв, вимiрювальнi лiнiї, узгоджувальнi пристрої). Втрати враховують у таких випадках: 1) при розрахунку лiнiй великої довжини; 2) при використаннi ДЛ в коливальному контурi для визначення добротностi. В довгих лiнiях без втрат враховуються лише параметри , . Тодi вирази для вторинних параметрiв спрощуються.

Хвильовий опiр буде дiйсною величиною

. (16.6)

Радiочастотнi кабелi мають хвильовий опiр 50, 75, 100, 200, 400 Ом.

Рисою, що вiдрiзняє хвильовi процеси в ДЛ без втрат, є незмiннiсть амплiтуд падаючої та вiдбитої хвилi, оскiльки значення коефiцiєнта ослаблення дорiвнює нулю. Тодi коефiцiєнт поширення буде чисто уявною величиною

; ; , (16.7)

а у системах (16.5) та (16.6) гiперболiчнi функцiї переходять у тригонометричнi ; :

(16.8)

(16.9)

На основi (16.9) можна записати формулу для вхiдного опору

. (16.10)Читайте також:

 1. Аналітичні параметри
 2. Аналітичні параметри
 3. Артеріальний пульс, основні параметри
 4. Будова, характеристики і параметри біполярного транзистора
 5. Варіатори та їхні основні параметри
 6. Види передавальних пристроїв РЛС РТВ та їх параметри
 7. Вікна та їх основні параметри
 8. Вплив методів перепроектування робіт на базові параметри роботи
 9. Втрата непараметричними критеріями згоди „свободи від розподілу” при складних гіпотезах
 10. Геометричні, кінематичні, силові та динамічні параметри
 11. Головні параметри кар’єрних полів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КОЛА З РОЗПОДIЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ. ДОВГI ЛIНIЇ | РЕЖИМИ РОБОТИ ДОВГОЇ ЛIНIЇ БЕЗ ВТРАТ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.