Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація інвестицій

Сутність інвестицій, їх склад

 

В країні з ринковою економікою роль і місце інвестиційної діяльності має дуже важливе значення. Від інтенсивності й результативності інвестиційних процесів залежить успіх в сферах економічного, політичного та соціального життя, побудова цивілізованого суспільства. Ось чому викликають інтерес питання, пов’язані з інвестуванням, способами і методами його активізації, вивчення умов створення сприятливого інвестиційного клімату, залученням інвестицій та їхнім ефективним використанням.

Термін „інвестиція” походить від латинського „investire”, що означає довгострокове вкладення коштів. У широкому тлумаченні під інвестиціями слід розуміти довгострокові вкладення капіталу й інших цінностей у конкретну справу з метою подальшого їх збільшення.

Законом України „про інвестиційну діяльність” інвестиції визначаються як всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької і інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Це визначення в основному відповідає міжнародному підходу до уявлень про інвестиційну діяльність як процес вкладання ресурсів (благ, майнових і інтелектуальних цінностей) з метою одержання прибутку в майбутньому.

Відповідно до Закону, до майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в підприємницьку діяльність, належать:

– Грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції та інші папери;

– Рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання) та інші матеріальні цінності;

– Майнові права. Що впливають з авторського права, навички та інші інтелектуальні цінності;

– Сукупність технологічних, технічних, комерційних і інших знань, що оформлені в вигляді технічної документації навичок і виробничого вміння, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих (ноу-хау);

– Права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права і цінності.

Ці цінності та майнові права складають об’єкти інвестиційної діяльності. Основним джерелом інвестування є національний доход, за рахунок якого утворюється фонд нагромадження, що, в свою чергу, умовно поділяється на фонд відшкодування і фонд відновлення.

Інвестиції мають фінансове й економічне визначення, зумовлює відповідні підходи до їх класифікацій.

За фінансовим визначенням, інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються у господарчу діяльність для отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: Інвестиції – це видатки на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу, а також: на пов'язані з цим зміни обігового капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються у різних формах.

З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками. Однією із цілей класифікації інвестицій є надання якнайповнішої інформації з певного питання конкретному інвесторові –фізичної або юридичній особі, яка здійснює свою діяльність у певній галузі бізнесу.

За формами власності інвестиції розподіляються на:

Державні – що фінансуються з держбюджету, місцевих бюджетів, державними підприємствами;

Приватні кошти населення (індивідуальних інвесторів), комерційних структур, колективних підприємств;

Іноземні запозичені і кредитні ресурси міжнародних інвестиційних інституцій, зарубіжних корпорацій і фірм, спільних підприємств.

Залежно від строків освоєння інвестиції можуть бути довгостроковими, середньостроковими і короткостроковими. Основне правило інвестування проголошує, що інвестиції повинні бути довгостроковими, однак через несприятливі умови інвестиційного клімату і високі темпи інфляції інвестори вимушені шукати об’єкти середньострокових або короткострокових вкладень.

Згідно з методологією НБУ в Україні короткостроковими вважаються інвестиції до 1 року, середньостроковими - до 3-х років, довгостроковими більш 3-х років.

Ознака інвестицій Види інвестицій
За взаємозв’язками Основні; супутні (виробничі, невиробничі), сумісні
За регіональними особливостями У країні, за кордоном (іноземні).
За сферами виробництва Сфера матеріального виробництва (основне виробництво, виробнича інфраструктура), соціальна інфраструктура.
За об’єктами вкладень Реальні, фінансові, нематеріальні (торгівля, розвиток духовних благ), нарощування інтелектуального потенціалу.
За характером участі в інвестуванні Стратегічні, прямі, портфельні (опосередковані, непрямі).
За періодом інвестування Короткострокові, середньострокові, довгострокові.
За формою власності ресурсів Державні, приватні, спільні.
За значимістю інвестиційного процесу Корпоративні, муніципальні, регіональні, міжрегіональні, національні, міжнародні.
За сферою інвестиційної діяльності Капітальне будівництво, екологічна сфера, інноваційна сфера, сфера обігу фінансового капіталу, сфера реалізації майнових прав суб’єктів інвестиційної діяльності.
За функціональністю У розвідку корисних копалин, у видобуток, у виробництво, у переробку, у транспортування, у збут і маркетинг.
За видами галузей, яки інвестуються Енергетичні, транспортні, медичні, машинобудівні, хімічні та нафтохімічні.
За формами відновлення основних фондів Нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння, підтримка діючих потужностей.
За видами інвестиційних ресурсів, яки вкладаються Кошти; основні засоби виробництва; сировина, матеріали, енергоресурси; кадрове забезпечення, інтелектуальні ресурси, майнові права та. ін.
За матеріально-технічним змістом Будівельні, машинні, приладні, монтажні, пусконалагоджувальні.
За об’єктами інвестиційної діяльності В основні фонди, в оборотні фонди, у цінні папери, у цільові та грошові вклади, у науково-технічну продукцію, в інтелектуальні цінності .
За обсягом доходу Великі, середні, мали, соціальні.
За необхідністю здійснення Обов’язкові, бажані, необов’язкові.
За джерелами фінансування Власні, позикові, залучені.
За вартістю цінних паперів Номінальні, спекулятивні.
За новизною одержуваних продуктів Цілком нові (оригінальні), удосконалені (модифіковані), відомі ринку (звичайні).
За величиною ефективності Високоефективні, середньоефективні, малоефективні.
За відношенням до ринку збуту, які контролюються На утримання ринку, який існує; на розширення ринку: у країні, за кордоном.
За формою одержання доходу Матеріальні вигоди: грошові надходження, вихід на нові ринки, зменшення ризику; соціальні вигоди: підвищення престижу фірми, поліпшення умов праці, поліпшення екології.
За ринковим ефектом Пасивні, активні.
За часовою структурою потоків надходжень З постійним рухом, зі змінним рухом.
За кількістю цілей, які вирішуються Багатоцільового призначення, одно цільового призначення.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 7. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 8. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
 9. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
 10. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
 11. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 12. Аналіз фінансових інвестицій та їх ефективності.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система органів державного контролю та її законодавче забезпечення | ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ринок

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.