Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Підстилі офіційно-ділового стилю

Офіційно-діловий стиль - стиль ділових паперів

Офіційно-діловий стиль — це функціональний різновид літературної мови, який обслуговує сферу офіційно-ділових стосунків переважно у писемній формі, служить для спілкування в державно-політичному, громадському та економічно­му житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю і дістає відображення у мові офіційних документів, якими регулюються ці відносини. Це один з найдавніших стилів, що властивий саме офіційним доку­ментам і діловим паперам, які й дали йому назву. Він поєднує дві функції:

— інформативну (повідомлення), що надає висловлюванню характер доку­мента;

— волюнтативну (наказ), що спонукає до дії.

Сфера вживання ділового стилю зумовлює його жанрову розгалуженість. Жанр — це вид тексту, що характеризується певними структурними та мовни­ми особливостями.

Основне призначення офіційно-ділового стилю — регулювати ділові стосун­ки в установах, організаціях, закладах тощо та обслуговувати громадські потре­би людей у типових ситуаціях. Цей стиль дає настанови, інформує громадян і суспільство про будь-які явища, факти, події, розумову діяльність людини, — у цьому й полягає його комунікативна функція.

Офіційно-діловий стиль має такі підстилі, як: законодавчий, дипломатичний, юридичний та адміністративно-канцелярський, в яких різною мірою реалізу­ються три основні функції мовлення — повідомлення, спілкування, вплив.

Законодавчий підстиль має настановчо-інформативний чи власне директив­ний характер викладу. Він використовується в законотворчій сфері, регламен­тує та обслуговує офіційно-ділові стосунки між приватними особами, між дер­жавою і приватними та службовими особами, тобто він затверджує права грома­дян і політику держави. Це такі законодавчі акти як конституції, закони, укази, постанови тощо. Про настановчо-регулювальну функцію документів свідчать тлумачення цих різновидів законодавчих актів:

Конституція — основний закон держави, що визначає суспільний і державний лад, виборчу систему, принципи організації та діяльності державних органів, основні права й обов'язки громадян.

Закон — встановлені найвищим органом державної влади загальнообов'­язкові правила, що мають юридичну силу.

Декрет — постанова уряду, що має юридичну силу.

Дипломатичний підстиль використовується у сфері міждержавних офі­ційно-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури, регламентує офіційно-ділові стосунки міжнародних організацій, структур, окремих грома­дян. Одні документи мають організаційно-регулюючий характер (договір, кон­венція, ультиматум, угода), інші за змістом організаційно-впливові (декларація, заява, нота), ще інші — інформативно-описові (комюніке, меморандум), про що говорять самі назви документів, про це свідчить їх тлумачення в іншомов­них словниках. Наприклад:

Договір — взаємне зобов'язання держав (наприклад, Варшавський до­говір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, підписаний 14 травня 1955 р. у Варшаві Радянським Союзом та країнами соціалістичної співдружності).

Ультиматум — дипломатична нота з категоричною вимогою однієї дер­жави до іншої про виконання в певний термін тих чи інших дій або утримання від них, супроводжувана погрозою застосувати санкції.

Конвенція — угода між державами з якого-небудь спеціального питання (наприклад, наша держава підписала конвенцію про політичні права жінок).

Комюніке — офіційне повідомлення про хід або наслідки дипломатичних переговорів.

Меморандум — дипломатичний документ, у якому викладаються погля­ди урядів з будь-якого питання.

М.Г.Зубков у юриспруденції вирізняє юридичний підстиль (судочинство, дізнання, розслідування, арбітраж), який обслуговує і регламентує правові та конфліктні стосунки:

— між державою і підприємствами та організаціями усіх форм власності;

— між підприємствами, організаціями, установами;

— між державою та приватними особами;

— між підприємствами, організаціями й установами всіх форм власності та приватними особами;

— між приватними особами. Реалізується в актах, позовних заявах, прото­колах, постановах, запитах, повідомленнях тощо. Це ма­теріали кримінальних, адміністративних, цивільних справ, що порушуються з приводу тих чи інших протиправних чи злочинних дій.

Адміністративно-канцелярський підстиль використовується у професійно-виробничій сфері, правових взаєминах і діловодстві. Він обслуговує і регламентує службові стосунки між підприємствами, структурними підрозділами одного впо­рядкування, між приватною особою та організацією, установою, закладом і навпа­ки. Це різні види листів, заяви, договори, контракти, протоколи, накази, розпо­рядження, характеристики, доручення, розписки, акти, довідки, телеграми тощо.

Адміністративно-канцелярський підстиль значно відрізняється від законо­давчого чи дипломатичного підстилів, бо саме в канцелярсько-діловій мові вияв­ляється безпосередній зв'язок мови з виробничою діяльністю людей.

В адміністративно-канцелярських ділових паперах мають дотримуватися стабільність і досконалість форми, що є виявом високої культури мовця.

Документи всіх підстилів офіційно-ділового стилю характеризуються сукуп­ністю мовних засобів на всіх рівнях мови, їм властиві слова з прямим значенням, терміни і шаблони, професіоналізми, відсутнє емоційне забарвлення слів; складні та складноскорочені слова тощо.

Специфіка офіційно-ділового листування полягає в тому, що незалежно від того, хто є безпосереднім укладачем документа й кому його адресовано, офіцій­ним автором та адресатом документа майже завжди є організація, установа.


Читайте також:

 1. Абсолютні синоніми (наприклад, власне мовні й запозичені) в одному тексті ділового стилю вживати не рекомендується.
 2. Виділення ознак канцелярського стилю
 3. Генеза розвитку офіційно-ділового стилю.
 4. Документ як основний вид ділового стилю.
 5. Документ — основний вид офіційно-ділового стилю
 6. Етико - психологічні риси стилю керівника і службовий етикет.
 7. З.Професійно - організаторські риси стилю керівника.
 8. Зміна організаційної культури і стилю управління відповідно до потреб реалізації стратегії
 9. Зразок публіцистичного стилю
 10. Лексика офіційно-ділового стилю.
 11. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю
 12. Особливості офіційно-ділового стилю
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимоги до документів | Особливості офіційно-ділового стилю

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.