Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


БІОЛОГІЧНІ МОТИВАЦІЇ

Фази прояву інстинктивної діяльності.

ІНСТИНКТИ

У формуванні цілісної поведінки тварин велику роль відігра­ють інстинкти. Частково роль їх зберігається і при формуванні поведінки людини, але, як правило, в прояві їх домінує розумова діяльність. Людина свідомо може пригнічувати або різко згладжу­вати прояви інстинктів.

Інстинкт — це складна система безумовних рефлексів, які но­сять ланцюговий характер, де кінець однієї рефлекторної ланки є початком другої. За суттю інстинкти є комплексом простих без­умовних рефлексів. Вони проявляються цілеспрямованою присто­сувальною діяльністю, зумовленою природженими механізмами.

Інстинкти діляться таким чином:

- вітальні, або ті, що забезпе­чують фізичне виживання особи (питний, харчовий, оборонний); -- - рольові, у тому числі статевий, батьківський, територіальний, ієрархічний;

- саморозвитку (дослідницький, імітаційний, ігровий).

Хоча інстинкти є видовими, в них можна виявити елементи інди­відуальності, зумовлені природженими особливостями нервової системи, а також навчанням, набутим у період попереднього життя.

Вираженість інстинкту залежить від багатьох чинників зовніш­нього і внутрішнього середовища (від конкретної ситуації, мета­болізму, гормональних впливів, процесів мислення).

Будова ланцюжка реф­лекторних актів у процесі розвитку інстинкту відбувається у дві фази: перша—пошукова, друга — завершальна. В першу фазу прояви інстинктивної поведінки досить пластичні, залежать від конкретних, реальних умов. Завершальна ж фаза, навпаки, від­значається жорстким стереотипом, який залежить від анатомо-фізіологічних особливостей нервової системи. На відміну від першої фази у другу фазу набуті компоненти відіграють незначну роль, а нерідко відсутні зовсім. Жорстка видова одноманітність інстинк­тів забезпечує зберігання життєво важливих функцій, спрямова­них на виживання особи і виду незалежно від випадкових умов середовища. Біологічне значення інстинктів не обмежується лише організацією поведінки тварин. Вони є еволюційною основою фор­мування складніших форм поведінки.

До природжених форм поведінки належать біологічні мотива­ції (лат. гтюііуасіо — спонукання), «основні прагнення», або «драйв», драйв-рефлекси, які відображають зміни у внутрішньому середовищі організму (яких-небудь його фізіологічних констант) і зв'язані з біологічними потребами — голодом, спрагою, статевим відчуттям тощо. Біологічні мотивації — поведінкові акти, спрямо­вані на пошуки спеціальних подразників у зовнішньому середови­щі. Вони забезпечують задоволення виниклих певних внутрішніх потреб. Біологічні мотивації належать до нижчих, простих або первинних. У людини на грунті нижчих мотивацій, пізнання, а та­кож навчання протягом життя формуються складні системи ви­щих, соціальних мотивацій, які відрізняються від біологічних за змістом, метою, стійкістю. До соціальних мотивацій людини на­лежать прагнення до освіти, мистецтва, набуття певного фаху тощо.

Нервовим субстратом біологічних мотивацій є в основному гіпоталамічна ділянка мозку, де розташовані «центри» голоду, ста­тевої й захисної поведінки. Мотиваційні збудження, які виникають тут, потім іррадіюють у висхідному напрямі в лімбічнї структури і кору великого мозку, переважно в її передні відділи, де фор­муються програми цілеспрямованої дії, яка веде до задоволення вихідної біологічної потреби .

Мотивації нерідко мають емоційне забарвлення. Однак незва­жаючи на тісний зв'язок, мотивації і емоції належать до різних станів організму, оскільки виникнення їх визначається різними нейронними утвореннями мозку.

Фізіологія ємоції

Під емоцією розуміється своєрідний фізіологічний стан. Це один з найважливіших аспектів діяльності ЦНС, що характеризує особисте ставлення людини до навколишнього середовища, є одні­єю з форм відображення дійсності. В емоціях відображаються певні потреби людини і реалізуються їх задоволення, досягнення мети.


Читайте також:

 1. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 2. Біологічні і психологічні теорії.
 3. Біологічні каталізатори – ферменти
 4. Біологічні методи боротьби з шкідниками сільського й лісового господарства
 5. Біологічні мутагени
 6. Біологічні мутагени.
 7. Біологічні небезпеки
 8. Біологічні небезпеки
 9. Біологічні небезпеки
 10. Біологічні небезпеки
 11. Біологічні небезпеки
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фізіологічні властивості безумовних рефлексів. | Класифікація емоцій.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.