Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Рецепт: форми рецептурних бланків, структура рецепта.

Введення в лікарську рецептуру. Визначення термінів, згідно Закону України «Про лікарські засоби»: лікарський засіб, діюча речовина, лікарський препарат, лікарська форма, Державна фармакопея України. Види лікарських форм. Класифікація лікарських засобів за токсичністю.

ВСТУП

Тема даної лекції дуже важлива для подальшого вивчення курсу фармакології, тому, що надає базові знання для оволодіння майбутньою спеціальністю.

 

 

Визначення термінів відповідає Закону України «Про лікар­ські засоби» (123/96-ВР).

Лікарські засоби — речовини або їх суміші природного, синте­тичного чи біотехнологічного походження, які застосовують для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або для зміни стану функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати); гомеопатичні засо­би; засоби, які використовують для виявлення збудників хвороб, а також для боротьби зі збудниками хвороб або паразитами; лі­карські косметичні засоби та лікарські домішки до продуктів.

Діючі речовини (субстанції) — біологічно активні речовини, які можуть змінювати стан і функції організму або виявляти про­філактичну, діагностичну чи лікувальну дію та використовують­ся для виробництва готових лікарських засобів.

Лікарський препарат — це лікарський засіб у певній лікарській формі.

Лікарська форма — це наданий лікарському засобу чи лікар­ській рослинній речовині зручний для застосування стан і вигляд, за якого досягається потрібний терапевтичний ефект.

Види лікарських форм:

1. Тверді лікарські форми

(таблетки, порошки, драже, карамелі, пастилки, гранули та ін.).

2. Рідкі лікарські форми

(розчини, настої і відвари, настойки, екстракти, емульсії, сус­пензії, мікстури та ін.).

3. М'які лікарські форми

(мазі, пасти, супозиторії, лініменти, креми, гелі).

4. Лікарські форми для ін'єкцій

(препарати в ампулах, флаконах, стерильні розчини).

 

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», Держав­на фармакопея України — це правовий акт, що містить загальні вимоги до лікарських засобів, фармакопейні статті (монографії), методи контролю за якістю лікарських засобів. Державна фарма­копея має законодавчий характер. Вимоги, що висуває Державна фармакопея до лікарських засобів, є обов'язковими для всіх під­приємств і установ України (незалежно від їхньої форми власнос­ті), які виготовляють, зберігають, контролюють, реалізують і за­стосовують медикаменти. Державна фармакопея встановлює, вимоги до безпеки та якості лікарських засобів.

У вересні 2001 р. в Україні вийшло перше видання Державної фармакопеї України (ДФУ), створене колективом державного під­приємства «Науково-експертний фармакопейний центр».

Положення ДФУ узгоджені з Європейською фармакопеєю, яка передбачає обов'язкове виробництво лікарських засобів відповід­но до вимог Незалежної виробничої практики (GMP). В Україні ще не створено умов для переходу на обов'язкове виконання вимог GMP, що доводиться певною мірою компенсувати за рахунок висо­ких вимог до якості кінцевого продукту.

 

Лікарські засоби за токсичністю поділяють на:

1. Отруйні — Venena, список А.

До них належать отруйні та наркотичні речовини, які зберіга­ють під замком у шафах з написом «Venena», «А» у спеціально об­ладнаних кімнатах.

В аптеці, а також у відділеннях стаціонару та в поліклінічному відділенні вони підлягають предметно-кількісному обліку. Відпові­дальними особами в стаціонарі призначають завідувачів відділень та старших медсестер. За порушення правил обліку, зберігання та використання наркотичних анальгетиків, отруйних речовин ме­дичний персонал притягують до адміністративної та криміналь­ної відповідальності.

2.Сильнодіючі — Негоіса, список Б.

Зберігають їх окремо від інших лікарських засобів у шафі з напи­сом «Негоіса», «Б». Деякі з них — психотропні, клонідин (клофелін), а також спирт етиловий — підлягають предметно-кількісному обліку.

3.Інші лікарські засоби — Varia.

Усі вони зберігаються відповідно до вимог ДФУ.

 

Лікарські препарати і лікарські форми, складові яких, дози і спосіб виготовлення наведено у Фармакопеї, називають офіцинальними, а лікарські форми, які готують в аптеці за рецептом ліка­ря, — магістральними.

 

Рецепт — це письмове звернення лікаря, завідувачів фельд­шерських чи фельдшерсько-акушерських пунктів до фармацевта про виготовлення та відпуск певній особі лікарського засобу із за­значенням дози та способу його застосування.

Це важливий медичний, фінансовий та юридичний документ, до якого необхідно ставитися дуже уважно. Виписують рецепти за правилами, встановленими наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. (див. Додаток 1).

Існує 2 форми рецептурних бланків.

Форма № 1 — для виписування ліків дорослим і дітям за повну вартість; на пільгових умовах (безоплатно, з оплатою 50 %) і засо­бів, що підлягають предметно-кількісному обліку.

Форма № 3 — для виписування наркотичних препаратів (блан­ки рожевого кольору, мають відповідну серію і номер)

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові

і вік хворого_________________________

Адреса хворого або номер Медичної карти амбулаторного хворою_ Назва та кількість

виписаних лікарських засобів____________

Номер рецепта Ne____________

(дата виписки рецепта)

Форма рецептурного бпанка Nel (Ф-1) для виписування лікарських засобів І виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50%, і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105x150)

•Назва закладу Код закладу за З КУД

(штамп закладу) Код закладу за ЗКПО

Медична документація Ф-1

РЕЦЕПТ Номер рецепта №

(дорослий, дитячий - потрібне підкреслити)

(дата виписки роцопта)

Прізвища. Ім'я та по батькові І

Підпис та особиста печатка у р

лікаря (розбірливо)

Рецепт дійсний протягом 10 дніо г»^ль<у«впьм^»Філ»стич«Іго

 

 

Структура рецепта:

Рецепт виписують на відповідному бланку, оформленому дру­карським способом. Рецепт складається з таких частин:

1. Напис (inscriptio), до якого входять:

— назва лікувально-профілактичного закладу і його код;

— категорія рецепта;

— дата виписування рецепта (число, місяць, рік);

— прізвище та ініціали хворого, вік;

— прізвище та ініціали лікаря.

2. Звернення лікаря до фармацевта (Propositio) — «recipe», що означає «візьми» (скорочено — «Rp.:»).

3. Після Rp.: йде перелік лікарських речовин (Designatio materiarum) латинською мовою в родовому відмінку із зазначенням їх кількості (дози).

Якщо в рецепті виписана одна речовина, то це простий рецепт, а якщо кілька — складний. Під час виписування складного рецепта назви препаратів пишуть одну під одною і в певному порядку: спо­чатку основна лікарська речовина (basis), на дію якої розраховує лі­кар, потім — допоміжна (adjuvans), яка посилює дію основної, потім, якщо потрібно, речовина, яка зменшує неприємний смак і запах лі­ків (corrigens), і формівна речовина (constituens).

У рецептах кількість твердих та сипких речовин позначають у грамах або частках грама. Для практичної діяльності необхідні знання позначення доз у рецептах (у грамах або частках) і на упа­ковці (у міліграмах).

 

Позначення доз у рецептах
Одиниця Позначення Прочитання умовного Позначення,
маси, г в рецепті позначення мг
1,0 Один грам
0,1 0,1 Один дециграм
0,01 0,01 Один сантиграм
0,001 0,001 Один міліграм
0,0001 0,0001 Один дециміліграм 0,1
0,00001 0,00001 Один сантиміліграм 0,01

 

Кількість рідких лікарських форм у рецептах вказується в мі­лілітрах, краплях (наприклад: 1 ml; 100 ml; gtt). Якщо лікарська речовина дозується в одиницях дії (ОД), то в рецепті вказується кількість одиниць дії.

4. Приписка (Subscriptio) — вказівка фармацевту на технологію ви­готовлення, лікарську форму, кількість доз (латинською мовою).

5. Сигнатура (Signatura). Починається зі слова Signa (познач). Цю частину пишуть державною чи іншими мовами згідно із За­коном України «Про мови в Україні», без будь-яких скорочень.

6. Рецепт закінчується підписом лікаря та його особистою печаткою.

7. Додатково регламентується тривалість дії виписаного рецеп­та шляхом позначення окремих термінів.

Так, рецепти на лікарські засоби, що відпускають за рецептом на бланку форми № 1, дійсні протягом 10 днів з дня виписування, а на спеціальних рецептурних бланках форми № 3 — протягом 5 днів.

 

3. Правила виписування рецептів на різні лікарські форми: тверді, м¢які, рідкі, ін¢єкційні (згідно наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.).

 

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікар­ські засоби і вироби медичного призначення регламентуються наказом МОЗ Украіни від 19.07.2005 № 360) та наказом МОЗ України № 525 від 17.09.2008 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.» .


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 6. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 7. Акредитив та його форми
 8. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 9. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 10. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 11. Атомно-кристалічна структура металів
 12. Базова алгоритмічна структура
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Біотрансформація, або метаболізм | Тверді форми ліків (порошки, таблетки, драже, капсули, гранули, збори). Правила виписування в рецептах.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.