Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання

Організація процесу виховання особистості учня або колективу класу здійснюється в такій послідовності:

Перший етап. Визначають сукупність рис і власти­востей особистості, які слід сформувати у вихованця, тобто формують ідеал. Коли йдеться про виховання кла­су, то мають на увазі формування такого колективу, який би за своїми якостями відповідав еталону, вироб­леному на основі мети виховання, поставленої суспіль­ством перед школою.

Другий етап. Вивчають індивідуальні особливості вихованця (або колективу), його позитивні риси, недо­ліки в характері й поведінці, визначають, які риси не сформовано, а які перебувають у стадії зародження. Знання особистості вихованця (колективу), порівнян­ня її з наміченим ідеалом дає змогу спрогнозувати її розвиток. Виходячи з цих даних, можна планувати ви­ховну роботу з вихованцем (колективом). Тому важли­во, щоб учень (колектив) знав, що пропонує йому вихо­ватель, приймав цей взірець для наслідування і докла­дав зусиль для досягнення поставленої мети.

Третій етап. Реалізовується програма виховання, тобто заплановані виховні заходи, що передбачає залу­чення вихованців до різних видів діяльності, участь в яких сприяє формуванню в них досвіду поведінки від­повідно до ідеалу.

Четвертий етап. Спонукання учнів до самостійної роботи з розвитку особистості. Коли учень починає зай­матися самоосвітою і самовихованням, можна вважа­ти, що у вихованні досягнуто четвертого етапу.

На всіх етапах процесу виховання здійснюють педа­гогічне керівництво, управління цим процесом.

Управління процесом виховання — діяльність педагогів, що за­безпечує планомірний і цілеспрямований виховний вплив на вихо­ванців.

Воно передбачає передусім підбір змісту виховної ро­боти з урахуванням вимог суспільства до рівня вихованості учнівського колективу взагалі й кожного його члена зокрема. Для реалізації змісту виховання потрібні фор­ми, методи і прийоми виховної роботи, які б імпонува- і ли школярам. Усе це допоможе зробити виховний процес цілеспрямованим і систематичним. Суть управління виховним процесом — виявлення виховних можли­востей сім'ї, громадських організацій, культурно-освіт­ніх установ, засобів масової інформації для ефективні­шого використання Їх впливу на школярів. У процесі управління вихованням важливо організовувати і спря­мовувати колективне та індивідуальне життя й діяль­ність учнів, створювати умови для збагачення їх влас­ного досвіду. Тому першорядне значення має встанов­лення гармонійних стосунків між вихованцями і вихо­вателями на демократичних і гуманістичних засадах. Ав­торитарний стиль педагогів призводить до формування безініціативного виконавця чужої волі, невпевненої у власних силах людини. Інша крайність — відсутність вимогливості та контролю за поведінкою дітей, що спри­яє формуванню безвідповідальності, недисциплінованості та інших негативних рис у вихованців.

Важливим в управлінні процесом виховання є форму­вання гуманних взаємин між учнями. Треба не лише нав­чити дітей бути доброзичливими й гуманними до одноклас­ників, а й формувати організаторські навички, виховува­ти вимогливість до товаришів, непримиренність до пору­шень дисципліни і порядку в школі та за її межами.

Управління виховним процесом слід спрямовувати на розвиток самостійності, ініціативності школярів. Це можливо за умови, що педагоги націлюють учнів на са­мостійний пошук цікавих видів діяльності, самостійне забезпечення необхідних для їх здійснення умов. Тому завдання педагогічного колективу — допомогти школя­рам самостійно організувати діяльність у школі та за її межами. Виховання самостійності, ініціативності шко­лярів не повинно применшувати керівної ролі педаго­га. Він має залишатися мудрим старшим другом і на­ставником дітей, але на умовах співпраці з ними.

Управління процесом виховання потребує постійного вивчення результатів виховної роботи, рівня вихованості учнів і колективу, виховних можливостей педагогічно­го колективу та батьківської громадськості й коригуван­ня змісту і методики виховного процесу з метою їх удо­сконалення.

За концепцією національного виховання-психолого-педагогічний аспект готовності педагога до виховної ді­яльності поєднує в собі:

- високий рівень національної самосвідомості, знання національної психології та характеру народу, його куль­турно-історичних традицій, морально-етичної спадщи­ни, історії та сучасного буття;

- втілення типових якостей рідного народу, його ду­ховного, культурного і морального багатства; бездоган­не володіння українською мовою;

- високий рівень професійної підготовки, широкий світогляд і наукову ерудицію, духовне багатство та емо­ційну культуру вчителя, прагнення до постійного само­вдосконалення;

- любов до дітей і високу педагогічну культуру в тіс­ному поєднанні з наполегливістю, витримкою, педаго­гічним тактом;

- досконале володіння дидактичними, організаторсь­кими, комунікативними, перцептивними, сугестивни­ми, науково-пізнавальними здібностями;

- розвиток власної спостережливості, педагогічної уя­ви, оптимізму, здатність відчувати та позитивно впли­вати на емоційний стан учнів;

- мистецьке володіння словом, уміння чітко й точ­но формулювати, дохідливо, образно, емоційно переда­вати власні думки.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. ERP і управління можливостями бізнесу
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. II. Поняття соціального процесу.
 5. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 6. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 7. IV. План навчального процесу.
 8. Oracle Управління преміальними
 9. А. Видання прав актів управління
 10. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 11. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 1233

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили | Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.