Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття і види капітального будівництва

Правове регулювання капітального будівництва

Лекция 9

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО.

12.4.Поняття і види капітального будівництва.

12.5.Способи та стадії капітального будівництва.

12.6.Правовідносини з капітального будівництва.

12.7.Будівельне законодавство.

12.8.Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва.

 

Термін «капітальне будівництво» використовується в двох ос­новних значеннях, перше з яких визначає капітальне будівництво як комплексну галузь економіки сфери матеріального виробницт­ва, завдання якої - інвестування, відтворення основних фондів, перетворення інвестицій в будівельну продукцію.

Будівельна продукція відмежовується від продукції промисло­вості, сільського господарства, транспорту та інших галузей народ­ного господарства. Будівельна продукція - це економічне поняття, яке означає закінчене виробництвом будівництво, підготовлені до використання й прийняття в експлуатацію об'єкти виробничого і невиробничого призначення (підприємства, будівлі, споруди).

Будівельна продукція класифікується на види. Видами будівель­ної продукції є об'єкти різних галузей народного господарства: промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку тощо. Класифікатор будівельної продукції містить понад 1700 її наймену­вань. Різноманітність будівельної продукції залежить від викорис­тання великої кількості різноманітних матеріалів та призначенням цієї продукції.

Як вже зазначалось, капітальне будівництво як галузь економі­ки є комплексною за своїм характером і складом. Комплексність цієї галузі полягає в тому, що вона (ця галузь) включає різнопро-фільні підприємства: загальнобудівельні, проектні, вишукувальні, виробництва будівельних матеріалів, будівельної механізації (транс­портні), інжинірингові тощо. В законодавстві і спеціальній літера­турі невипадково часто застосовується термін «будівельний комп­лекс» - стосовно економіки (народного господарства) країни або певних її регіонів (територій) чи галузей народного господарства.

Будівельний комплекс в масштабі країни - це сукупність галу­зей народного господарства, підприємств та організацій, які виробляють будівельну продукцію для потреб економіки країни та екс­портування її за кордон (наприклад, будівельні матеріали, проект­ну продукцію тощо). До складу цього комплексу входять:

• інвестори усіх форм власності;

• проектні та проектно-вишукувальні підрядні організації;

• загальнобудівельні та спеціальнобудівельні підрядні організації;

• підприємства промисловості будівельних матеріалів, конст­рукцій та виробів;

• підприємства, що виробляють будівельну техніку;

• підприємства будівельної механізації;

• інвестиційні банки;

• страхові організації, що спеціалізуються на страхуванні бу­дівельних ризиків;

• посередницькі та інжинірингові організації, що надають від­повідні послуги учасникам будівельних правовідносин;

• органи державного та регіонального регулювання будівельних правовідносин, у т. ч. органи державного архітектурно-будівельного контролю.

У межах окремих галузей і територій будівельні комплекси в сучасний період організовані як господарські системи, що очолю­ються господарськими об'єднаннями (концерном «Укрцемент», корпорацією «Укрмонтажспецбуд»), а також - холдинговими ком­паніями, такими, як «Київміськбуд» та інші.

Термін «капітальне будівництво» використовується і в іншому значенні - як форма інвестиційної діяльності, а саме: господарсь­кої діяльності щодо виробництва основних фондів народного гос­подарства, що полягає у здійсненні суб'єктами інвестиційної діяль­ності практичних дій щодо реалізації інвестицій в будівельну про­дукцію.

Як інвестиційна діяльність капітальне будівництвоце виконання робіт (вишукувально-розвідувальних, проектних, загальнобудівель-них і спеціально-будівельних - монтажних, пусконалагоджувальних, робіт щодо упорядкування (озеленення) територій та ін.). Названі ро­боти виконуються різнопрофільними будівельними організаціями.

Функціональним відомством з питань капітального будівництва є Державний комітет з будівництва та архітектури (Держбуд Украї­ни), який здійснює державне регулювання в сфері капітального бу­дівництва шляхом: видання державних будівельних норм і правил, державних стандартів; забезпечення через систему відповідних органів державної експертизи інвестиційних проектів будівництва, ліцензування будівельних і пов'язаних з ними робіт, сертифікації будівельної продукції; забезпечення здійснення державного архітек­турно-будівельного нагляду за якістю будівельних робіт тощо.

Капітальне будівництво як різновид інвестиційної діяльності неоднорідне. Воно розмежовується залежно від форм виробництва і відтворення основних фондів. Відповідно до цього розрізняють такі види капітального будівництва:

нове будівництво- це будівництво основних або допоміж­них будівель і споруд або їх комплексів із заданими техніко-економічними показниками та призначенням, які споруджуються за єдиним проектом в першу та наступні черги, на визначених для цього об'єктах, нових майданчиках або майданчиках, звільнених від існуючих будівель;

реновація- відтворення основних фондів діючих підпри­ємств, будівель, споруд. В свою чергу реновація поділяється на такі підвиди:

розширення - будівництво додатково до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються в межах єдиного комплексу за окре­мими проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об'єкта та поліпшення його техніко-економічних показників;

реконструкція- комплекс будівельних робіт, пов'язаних зі зміною техніко-економічних показників, або використання об'єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів. Складовою частиною реконструкції об'єкта може бути його капі­тальний ремонт;

капітальний ремонт- це комплекс будівельних робіт, пов'я­заних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показни­ків, зі зміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних га­баритів об'єкта та його техніко-економічних показників;

реставрація- повне або часткове відновлення пошкоджених або втрачених будівель та художніх характеристик об'єкта у пер­вісному або відновленому вигляді на пам'ятниках архітектури. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капі­тальний ремонт;

Консервація(як ще один вид капітального будівництва) - це комплекс будівельних робіт, призначених для зберігання об'єкта, на якому припинено або не ведеться будівництво на визначений час, і які включають тимчасові або постійно діючі захисні або конструктивні заходи, що запобігають руйнуванню об'єкта.

У процесі будівництва об'єкта можуть поєднувати різні види капітального будівництва.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 8. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 9. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 10. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 11. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 577

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Форма договору - повна письмова. | Способи та стадії капітального будівництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.