Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Загальна оцінка фінансового стану

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу

Аналіз ділової активності підприємства

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Загальна оцінка фінансового стану

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу

Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства

 

Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників ,що відображають наявність, розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства, його наявні й потенційні фінансові можливості. Фінансовий стан визначається здатністю підприємства формувати і залучати кошти, повертати борги і покривати збитки.

Користувачами аналізу є власники, акціонери підприємства, інвестори, кредитори, постачальники, конкуренти, держава в особі контролюючих органів, персонал та менеджери підприємства, аудитори, консультанти, консалтингові фірми, фондові біржі, засоби масової інформації, асоціації, профспілки.

Фінансовий аналіз може бути зовнішім і внутрішнім, кожний з яких ретроспективним, поточним і перспективним.

Основними джерелами для аналізу фінансового стану є фінансова звітність: форма №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма №3 «Звіт про рух грошових коштів», форма №4 «Звіт про власний капітал», форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності». Окрім перерахованих форм фінансової звітності можуть бути використанні дані статистичної і податкової звітності.

Аналіз фінансового стану це частина фінансового аналізу, що зумовлює використання методів і прийомів фінансового аналізу, основними серед яких є:

а) горизонтальний аналіз – базується на вивченні динаміки окремих фінансових показників. В процесі його використання розраховують абсолютні і відносні зміни окремих показників або груп фінансової звітності;

б) вертикальний аналіз – базується на розрахунку структури окремих підсумкових показників фінансової звітності;

в) аналіз фінансових коефіцієнтів;

г) факторний аналіз – аналіз впливу окремих факторів на зміну фінансового показника.

 

 

Фінансовий стан підприємства визначається передусім станом і розміщенням його майна – активів та складом і структурою джерел формування цього майна – пасивів. Тому загальну оцінку фінансового стану підприємства розпочинають з аналізу балансу підприємства, тобто аналізу складу і струткруи його активів і пасивів, їх динаміки. Цей початковий етап аналізу фінансовго стану підприємства ще називають експрес-аналізом фінансової звітності або «читанням» балансу.

«Читання» балансу розпочинають зі встановлення зміни валюти балансу за період, що аналізується. Це дає змогу визначити напрям і темпи зміни валюти балансу. Якщо темпи зростання валюти балансу перевищують темпи інфляції за відповідний період, то це свідчить про реальне зростання майнового потенціалу, його виробничих можливостей. Якщо темпи зростання валюти балансу менші за темпи інфляції – існує лише номінальне зростання, а в дійсності підприємство не змогло зберегти активи від інфляційного знецінювання.

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства можна також зіставити зміну валюти балансу зі змінами показників фінансового результату діяльності підприємства: доходу (виручки) від реалізації продукції, валового прибутку, чистого прибутку. Зміна цих показників може характеризуватися відповідними коефіцієнтами зміни валюти балансу і обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції, які розраховуються за формулами:

 

 

 

де і – середня величина валюти балансу відповідно за звітний і за попередній періоди.

 

 

 

де ДР1 і ДР0 дохід (виручка) від реалізації продукції відповідно за звітний і попередній періоди.

 

Випередження темпів приросту обсягу доходу від реалізації продукції над темпами зростання валюти балансу свідчить про покращення використання майна підприємства в динаміці, про ефективніше використання фінансових ресурсів у звітному періоді порівняно з попереднім, і навпаки.

Структуру і динаміку активів і пасивів підприємства досліджують зазвичай із використанням так званого порівняльного аналітичного балансу, який одержують з вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки і структурної динаміки активів та пасивів за звітний і попередній періоди.

 

 


Таблиця – Аналітичний баланс підприємства за 2007 та 2009 роки

Показник балансу Відхилення (+/-) 2008 до 2007 року Відхилення (+/-) 2009 до 2008 року
тис. грн. % тис. грн. % абсолютне, тис. грн. відносне, % структури, % тис. грн. % абсолютне, тис. грн. відносне, % структури, %
Актив                        
Необоротні активи 90,5 83,8 -51974 -14,5 -6,6 88,2 24,9 4,4
Оборотні активи 4,4 8,2 74,4 3,9 5,5 -6186 -20,6 -2,7
Витрати майбутніх періодів 5,2 8,0 41,3 2,8 6,3 -1749 -6,0 -1,7
Необоротні активи та групи вибуття Х Х Х Х Х Х Х
Баланс 100,0 100,0 -30673 -7,8 0,0 100,0 18,7 0,0
Пасив                       0,0
Власний капітал 44,9 45,1 -12777 -7,2 0,3 36,3 -7335 -4,5 -8,8
Забезпечення наступних витрат і платежів 2,6 3,2 14,6 0,6 3,1 13,4 -0,1
Довгострокові зобов’язання 1,3 0,8 -2503 -47,0 -0,6 0,5 -476 -16,9 -0,2
Поточні зобов’язання 40,4 40,3 -12764 -8,0 -0,1 52,9 55,9 12,6
Доходи майбутніх періодів 10,8 10,5 -4129 -9,7 -0,2 7,1 -7648 -19,9 -3,4
Баланс 100,0 100,0 -30673 -7,8 0,0 100,0 18,7 0,0

Для загальної оцінки фінансового стану підприємства окремі статті вихідного балансу об’нують у групи однорідних статей за певною ознакою. Групування здебільшого здійснюють за рівнями ліквідності (статті активу) та строковості погашення зобов’язань (статті пасиву). Зазвичай у складі активів виділяють такі групи: необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів, необоротні активи та групи вибуття. У складі пасивів – власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів; довгострокові зобов’язання, доходи майбутніх періодів.

Процедуру переходу від звітного балансу до агрегованого порівняльного аналітичного балансу у фінансовому аналізі називають згортанням балансу.

З агрегованого аналітичного балансу можна отримати низку узагальнених хааррктеристик фінансового стану підприємства: вартість необоротних і оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань, доходів майбутніх періодів. Горизонтальний та вертикальний аналіз цих показників дає змогу встановити їх абсолютну зміну і темпи приросту, частку кожної з них у підсумку балансу, інші показники структури і динаміки балансу, показники структурних зрушень балансу. Зіставляючі структурні зміни відповідних агрегованих статей балансу можна зробити висновок про те, за рахунок яких джерел в основному відбулося зростання обсягу фінансових ресурсів і в які активи вони в основному вкладалися.

На завершальному етапі загальної оцінки фінансового стану підприємства треба систематизувати позитивні і негативні тенденції, виявлені в процесі аналізу. Загальна оцінка може завершуватись висновками про доцільність поглибленого і детальнішого аналізу фінансового стану.

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 3. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 4. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 5. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 6. Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка
 7. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 8. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 9. Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів.
 10. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 11. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
 12. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
Переглядів: 1216

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація економічного аналізу | Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.