Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Федеративна республіка Німеччини

Бюджетна система ФРНу її сучасному вигляді почала формуватися у 20-х рр. минулого століття, на початку 90-х суттєво доповнилась приєднаними землями колишньої НДР.

Сучасний бюджетний устрій ФРНмає три рівні - федера­тивний, земельний та общинний.

Убюджетному процесі беруть участь такі органи влади та їхні структурні підрозділи: уряд - Міністерство фінансів; представ­ницькі органи - бундестаг - бюджетний комітет (традиційно за­ведено, що голова цього комітету обирається від представників опозиційних партій), підкомітет з перевірки звітності (бере участь у перевірці виконання бюджету), незначна кількість власних співробітників з бюджетних питань, Федеральна рахункова па­лата, а також бундесрат (затверджує закон про бюджет як верх­ня палата парламенту); Федеральний казначейський двір. Крім цього, забезпечується широка участь науковців і громадськості.

Федеральний казначейський двір є незалежним державним закладом, який діє згідно з Федеральною і земельними конституція­ми. До його функцій входить контроль економічної та фінансової діяльності, і він може перевіряти роботу Міністерства фінансів.

На рівні земель діє уряд і парламент (ландтаг). У складі уряду землі діє Міністерство фінансів. Головні фінансові управління і податкові інспекції є структурними підрозділами Міністерства фінансів і водночас вони діють як представники федерації.

Головне фінансове управління або Верховна фінансова дирек­ція існує тільки на рівні земель і керує підвідомчими податкови­ми інспекціями. Керівник Головного фінансового управління — президент, призначається по черзі федерацією і землею. Міністер­ство фінансів організовує роботу податкових інспекцій і за відом­чою лінією підпорядковується федеральному Міністерству фінансів.

У Німеччині значна увага приділяється фінансовому плануванню, у тому числі бюджетному. Фінансове планування обов'язко­во здійснює не лише федерація, а й землі. Широко застосовува­тись воно почало з 1967 р., основою його є середньострокове пла­нування до п'яти років. При цьому виді планування можливо вра­ховувати зміни в бюджетній політиці.

Перший рік - це поточний бюджет, другий рік - рік на який формується бюджет, і наступні три роки - перспективний бюджет.

Планування в Німеччині є динамічним. Це означає, що фінансовий план складається кожен рік наново, і при цьому період пла­нування зміщується на один рік уперед. У такий спосіб забезпечується набагато більша порівняно з постійним планом актуальність: динамічний план у змозі більш гнучко реагувати на зміну економічних і соціальних умов.

Основа фінансового планування - це планування витрат. До­сить чітко плануються витрати, пов'язані з управлінською діяль­ністю, витрати на інфраструктуру. На основі чітких нормативів передбачається дохідна частина. Збалансування досягається на основі прогнозу макроекономічних показників. На перші два фінансові роки складається макроекономічний прогноз з ураху­ванням змін господарської кон'юнктури, а на подальші три - такі зміни не враховуються. Зважаючи на досить низький рівень інфляції, планування проводиться в цінах поточного року.

У фінансовому плані, що публікується, витрати згруповані в 40 блоків за функціональними ознаками. Для внутрішнього користування в державних органах існують близько 1500 дохідних і 8000 витратних статей бюджету.

Для порівняння федерального, земельного й общинних бюджетів існує єдина бюджетна класифікація.

Погодження бюджетних планів усіх рівнів здійснюється радою з фінансового планування. Ця рада є координуючим структур­ним органом на рівні міністерств як федерації, так і земель з уча­стю представників общин.

На рівні федерації проект бюджету готує Міністерство фінансів, уряд подає на розгляд парламенту. Парламент при роз­гляді бюджету може вимагати від уряду будь-яку необхідну інфор­мацію. Реалізується це право через письмові й усні звернення, депутатські запити, запрошення на секційні та пленарні засідан­ня відповідних урядових осіб.

 

До основних видів даних, які необхідні парламенту, належать:

1. основні макроекономічні показники, їх обґрунтування;

2. детальний загальний фінансовий звіт уряду;

3. повідомлення Федеральної рахункової палати;

4. доповіді та висновки експертів незалежних організацій про фінансовий та економічний розвиток;

5. критичні конструктивні публікації з бюджетних питань у засобах масової інформації.

 

У Німеччині протягом тривалого періоду склалася традиція подання науковими економічними інститутами й організаціями експертних доповідей щодо бюджетного процесу. Особливою популярністю користуються детальні аргументовані висновки Експертної ради, які містять оцінку загальноекономічного роз­витку і публікуються у пресі в листопаді кожного року. Подають свої висновки Міжнародний валютний фонд і Організація еконо­мічного співробітництва та розвитку.

Процес обговорення бюджету, як і його виконання та звіт, широко висвітлюються в засобах масової інформації, що попе­реджає негативні тенденції в бюджетному процесі. При обгово­ренні бюджету на засідання уряду зазвичай запрошуються провідні політики - члени парламенту. Основна роль у бюджетному про­цесі відводиться бюджетному комітету бундестагу. Члени бюд­жетного комітету є доповідачами з певних розділів бюджету, оскільки вони володіють необхідною інформацією й узгоджують свої позиції з урядом. Процес обговорення у двох палатах парла­менту доволі тривалий - від трьох до трьох з половиною місяців.

 

Прийняття бюджету є суверенним правом парламенту - спочатку він має бути прийнятий бундестагом, а потім отримати схвалення бундесрату.

Після затвердження бюджету діє принцип розподілу влади, згідно з яким виконання бюджету - абсолютна компетенція уря­ду, і парламент не має права вимагати від уряду, щоб він у по­вному обсязі виконував окремі статті - контролюються лише основні цифрові показники.

У політичних колах, особливо в період виборчої кампанії, вважаються популярними додаткові програми щодо витрачання бюджетних коштів. Для того, щоб узгодити з політиками спільні дії, уряд погоджує з лідерами політичних партій так звані священні цифри. Такими цифрами можуть бути: загальна величина бюд­жетних витрат, відсоток їх збільшення порівняно з попереднім роком, обсяг дефіциту бюджету.

Згідно з німецьким бюджетним правом міністр фінансів може здійснювати додаткові витрати лише в тому разі, коли є еконо­мія за іншими статтями витрат, не виходячи за затверджені конт­рольні цифри.

Контролюють виконання бюджету органи виконавчої, законодавчої влади, а також громадські інституції. З боку органів вико­навчої влади контроль здійснюють Міністерство фінансів, уряд. Усередині міністерств існують власні контрольні підрозділи. З боку органів законодавчої влади основна роль належить підкомі­тету з перевірки звітності бюджетного комітету. За окремими напрямами виконання бюджету контроль здійснює Федеральна контрольна рахункова палата. З боку громадських інститутів контроль можуть здійснювати різні асоціації, інститути та гро­мадські організації. Так, наприклад, "Союз платників податків" досить ретельно відстежує оптимальність використання бюджет­них коштів. За результатами перевірок контрольних органів про­водиться регулярне інформування громадськості. Закінчується цикл бюджетного процесу затвердженням звіту про виконання бюджету. Період між закінченням бюджетного року і затвердженням звіту про виконання бюджету досить довгий - два з полови­ною роки. Це викликано необхідністю ретельної перевірки вит­рат бюджету. Нині вживаються заходи щодо скорочення цього терміну, щонайменше до шести місяців.


Читайте також:

 1. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 2. Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії
 3. Антитоталітарні демократичні революції у країнах Східної Європи. Розпад Югославії. Об’єднання Німеччини
 4. Веймарська республіка
 5. Веймарська республіка.
 6. Вересня 1939 р. з нападу фашистської Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна.
 7. Визволення у країни від гітлерівських окупантів.Внесок унр. нар в розгром нацистської Німеччини.
 8. Вища освіта німеччини
 9. Вища освіта Німеччини
 10. Відмова Німеччини від дотримання статей Версаль­ського договору
 11. Господарство Німеччини у міжвоєнний період
 12. Держава і право Німеччини в ХХ ст.
Переглядів: 650

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Франція | Сполучені Штати Америки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.