Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Поняття витрат виробничо-господарської діяльності. Класифікація витрат.

Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності здійснює різноманітні види витрат (матеріальні, нематеріальні, грошові, трудових ресурсів), що пов'язані з простим та розширеним відтворенням основних та оборотних засобів, виробництвом і реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, вкладанням коштів у ринкові фінансові інструменти, залученням зовнішніх джерел фінансування тощо.

Класифікація видів діяльності, яка використовується для обліку витрат, наведена на рис.1.

Звичайна діяльність — будь-яка діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують її або виникають внаслідок здійснення такої діяльності.

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Основна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частину його доходу.

 

Рис.3.2. Класифікація видів діяльності

Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Надзвичайна діяльність — операції або події, які відрізняються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно.

Витрати — це зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).

 

 

 


Рис.3.3.. Структура витрат підприємства

За економічним змістом усі витрати підприємства поділяються на операційні, фінансові, інші звичайні та надзвичайні. Структура витрат підприємства формується згідно П(с)БО 16 “Витрати” та наведена на рис.2. До витрат, пов”язаних зі звичайною діяльністю відносять: 1. Витрати від операційної діяльності, що включають: Виробничу собівартість продукції: Прямі матеріальні витрати - витрати на купівлю основних та допоміжних матеріалів, сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів;

Прямі витрати на оплату праці - витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати основних працівників; витрати, пов”язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів; витрати, на створення резерву відрахувань на відпустки.Інші прямі витрати -відрахування на соціальні заходи;амортизація основних засобів (згідно методів);витрати на виправлення браку;вартість остаточно забракованої продукції;плата за оренду земельних і майнових паїв.Загальновиробничі витрати -витрати на управління виробництвом;амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;витрати на вдосконалення технологій й організації виробництва;комунальні витрати;витрати на охорону праці, техніку безпеки;нестачі та збитки від псування матеріальних цінностей у цехах;оплати простоїв. Операційні витрати: Адміністративні витрати:- витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу; витрати на їх службові відрядження; витратит на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда. амортизація, ремонт, комунальні послуги); витрати на охорону; витрати на юридичні, аудиторські, транспортні послуги; поштово-телеграфні, канцелярські витрати; сума податків, зборів (обов”язкових платежів).

Адміністративні витрати списуються в кінці звітного періоду на фінансові результати.Витрати на збут -витрати пакувальних матеріалів;витрати на маркетинг та рекламу;витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту;амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт, послуг;інші витрати, що використовуютья для забезпечення збуту продукції.Інші операційні витрати -витрати на дослідження і розробки;собівартість реалізованої валюти;собівартість виробничих запасів;безнадійні та сумнівні борги;втрати від операційних курсових різниць;втрати від знецінення запасів;нестачі та втрати від псування цінностей;визнані штрафи, пені, неустойки за невиконання підприємством законодавства і умов договорів;інші витрати операційної діяльності, в т.ч. витрати на створення резерву відпусток, гарантійного резерву і витрати на утримання об”єктів соціально-культурного призначення.

2. Втрати від участі в капіталі(збитки, спричинені інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких проводиться методом участі в капіталі.

3. Фінансові витрати, до яких включають витрати на проценти (за кредитами, облігаціями, фінансовою орендою) та інші витрати підприємства, пов”язані із залученням позикового капіталу

4. Інші витрати -собівартість реалізованих фінансових інвестицій; собівартість реалізованих необоротних активів та іншого майна підприємства; собівартість реалізованих майнових комплексів; втрати від неоперіційних курсових різниць; уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій; витрати, пов”язані з ліквідацією необоротних активів.

До витрат, пов”язаних з надзвичайними подіями відносятьяк прямі втрати за наслідками цих подій, так і втрати на здійснення заходів, пов”язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).

З метою бухгалтерського обліку, аналізу та планування витрат підприємства об’єднуються в однорідні групи за різними ознаками. Загалом витрати групуються та обліковуються за видами, місцями виникнення та носіями витрат. Види витрат визнаються виходячи з економічного змісту, що міститься в кожному елементі витрат. Види витрат є базою для формування калькуляційних статей витрат. Місця виникнення витрат- це структурні підрозділи, в яких відбувається споживання ресурсів у виробничих, збутових, адміністративних та інших цілях, пов’язаних з оборотом коштів підприємства Під терміном носій витратслід розуміти продукцію підприємства (включаючи роботи та послуги), яка в той чи інший момент може перебувати на різних дореалізаційних стадіях, починаючи від стадії придбання запасів, призначених для її випуску. Економічний елемент – однорідний первинний вид витрат на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг), в якій у межах підприємства неможливо розкласти на частини.Статті витрат – певний вид витрат, що створюють собівартість як окремих видів продукції, так і сукупності витрат на товарну продукцію підприємства загалом.

За цільовим спрямуванням витрати підприємства можна умовно поділити на: основні витрати; витрати на обслуговування; витрати на управління. Основні витрати – це витрати, безпосередньо пов’язані з технологічним процесом випуску продукції. Витрати на обслуговування - це витрати на утримання допоміжних підрозділів (включаючи витрати на збут) і підрозділів соціального характеру. Витрати на управління – включають витрати на утримання й обслуговування апарату управління виробничими та невиробничими підрозділами, а також витрати на утримання й обслуговування апарату управління підприємства (адміністративні витрати).

За способом включення до собівартості окремих видів продукції розрізняють витрати прямі і непрямі. Прямі витрати безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції; їх можна прямо включити до собівартості за відповідними об’єктами обліку, не враховуючи їх на збірно-розподільчих рахунках. Точніше, прямі витрати є сукупною вартістю ресурсів, втілених у продукції; до вартості таких ресурсів належать і жива праця у відповідній оцінці, яка, своєю чергою, включає заробітну плату та соціальне страхування найманих працівників, зайнятих безпосереднім виготовленням конкретних видів продукції. Непрямі витрати пов’язані з виробництвом відразу кількох або всіх видів продукції підприємства. У складі собівартості продукції прямі витрати поділяються за статтями, кожна з яких, як правило, відповідає певному елементу витрат, а непрямі утворюють комплексні статті, які складаються з витрат , що містять кілька елементів. Прикладом комплексної статті може бути стаття “Витрати на охорону”.

За ознакою залежності від обсягів випуску продукції витрати підприємства поділяють на постійні та змінні. Змінні витрати нормуються на кожну одиницю продукції, їх розмір змінюється відносно пропорційно відповідно до зміни обсягу випуску продукції. Розмір постійних витрат не залежить від обсягу випуску продукції, їх питомий розмір у складі загальних витрат, що зменшують фінансовий результат, при збільшенні обсягу випуску скорочується, а при зниженні – збільшується.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. V. Класифікація і внесення поправок
 5. V. Класифікація рахунків
 6. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 7. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 8. А/. Поняття про судовий процес.
 9. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 10. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 11. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 12. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
Переглядів: 1427

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка фінансового стану суб’єктів підприємництва. | Тестові завдання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.