Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні форми прояву бюджетного дефіциту та причини його виникнення.

План

Тема: Бюджетний дефіцит.

Лекція 7.

Навчальна мета:розкрити сутність бюджетного дефіциту і шляхи його подолання.

Час:160 хв.

Метод:Лекція

Місце:Навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. 75 хв.

2.75 хв.

3.Заключна частина – 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання).

Матеріально-технічне забезпечення:схеми, таблиці, збірники документів і матеріалів, першоджерела.

Джерела і література:

1. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2006.- 864 с.

2. Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України:
Підручник. - К.: Центр навч. л-ри, 2007.- 544 с.

3. Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я. Бюджетна сис­тема. - К.: КНЕУ, 2007.- 208 с.

4. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний Посібник - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання - Прес, 2003.- 523 с.

1. Основні форми прояву бюджетного дефіциту та причини його виникнення.

2. Методи і джерела покриття бюджетного дефіциту.

 

Бюджетний дефіцит - перевищення видатків над постійними доходами бюджету, якими є податки й обов'язкові платежі, відне­сені до доходів бюджету, - є найбільш складним і водночас досить поширеним явищем.

Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є від­ставання темпів зростання бюджетних доходів порівняно зі зрос­танням бюджетних видатків. Конкретними причинами такого відставання можуть бути:

· кризові явища в економіці, що супроводжуються спадом ви­робництва, зниженням ефективності функціонування окремих
галузей, інфляційними процесами;

· мілітаризація економіки в мирний час;

· надзвичайні обставини (війна, масштабні стихійні лиха);

· здійснення значних централізованих вкладень у розвиток
виробництва і зміну його структури;

· надмірне зростання соціальних видатків порівняно із темпа­ми зростання валового внутрішнього продукту.

Основними причинами виникнення дефіциту державного бю­джету в Україні були зниження обсягів виробництва й скорочен­ня доходів бюджету, низька податкова дисципліна, наявність значного тіньового сектору в економіці, надмірні державні ви­трати за окремими статтями бюджету.

Розрізняють поняття стійкий дефіцит бюджету, який існує в довгостроковому періоді, та тимчасовий дефіцит, що ви­кликається касовими розривами у виконані бюджету. Його ще називають касовим дефіцитом — нестача коштів бюджету в результаті незбігу термінів надходження доходів і здійснення видатків.

Для фінансування дефіциту бюджету використовуються як інфляційні, так і неінфляційні джерела.

Неінфляційні джерела це:

• фінансування дефіциту бюджету за рахунок запозичень на внутрішніх та зовнішніх фінансових ринках та за рахунок вико­ристання залишків бюджетних коштів

• трансферти — фінансування у вигляді безоплатної до­помоги.

Зменшити дефіцит бюджету уряд може і накопиченням забор­гованості — прострочуванням платежів за борги або за куплені товари, а також за рахунок підвищення податків. Ці заходи теж мають неінфляційний характер.

Інфляційним джерелом фінансування бюджетного дефіциту є монетизація дефіциту, яка відбувається в результаті позик цен­трального банку урядові та купівлі центральним банком держав­них цінних паперів. Дефіцит бюджету можуть покривати додат­ковою емісією грошей.

Характеристика дефіциту дається за формою прояву, причинами виникнення та спрямуванням коштів.

За формою прояву розрізняють відкритий і прихований дефіцит.

1.Відкритий дефіцит - це офіційно зафіксований стан бюд­жету під час його затвердження у відповідному документі: законі про державний бюджет чи в рішенні місцевих органів влади.

2.Прихований дефіцит офіційно не визнається і фактично означає фальсифікацію основного фінансового плану держави.

За причинами виникнення бюджетний дефіцит поділяється на вимушений і свідомий.

1.Вимушений бюджетний дефіцит пов'яза­ний із бажанням чи необхідністю витрачати коштів більше, ніж їх є в наявності, і є наслідком економічної і фінансової кризи.

2.Свідомий бюджетний дефіцит пов'язаний із проведенням політики так званих позикових фінансів.

За критерієм визначення складових частин бюджетного дефіциту виділяють фактичний, структурний та циклічний бю­джетний дефіцит.

1.Фактичний дефіцит відображає реальні доходи, видатки бюджету і дефіцит за певний період.

2.Структурний дефіцит - це дефіцит за умов повної або висо1-кої зайнятості потенційних виробничих ресурсів.

3.Циклічний дефіцит - це результат недонадходження бюджет­них доходів внаслідок циклічних коливань в економіці. У загаль­ному вираженні циклічний дефіцит є різницею між фактичним і структурним дефіцитом.

За критерієм впливу на економіку бюджетний дефіцит поді­ляється на активний і пасивний.

1.Активний бюджетний дефіцит є наслідком свідомого збіль­шення державних видатків, що спричинює неможливість збалан­сувати бюджет.

2.Пасивний дефіцит бюджету зумовлюється економічною кон'юнктурою як першопричиною накопичення запланованого обсягу бюджетних ресурсів.

Особливостями розвитку економіки України, що зумовлюють дефіцит бюджету, є:

· структурна розбалансованість економіки та несвоєчасне і не­ефективне проведення структурних перетворень;

· збереження значної кількості нерентабельних державних підприємств, що одержують дотації;

· неефективний механізм оподаткування суб'єктів господарю­вання;

· значний обсяг тіньової економічної діяльності;

· невідповідна наявним фінансовим можливостям держави структура бюджетних витрат;

· нецільове і неефективне використання бюджетних коштів.


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Акредитив та його форми
 7. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 8. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 9. Античний Рим: економічні причини розвитку і занепаду
 10. Артеріальний пульс, основні параметри
 11. Банківська система та її основні функції
 12. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
Переглядів: 2624

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Доходи і видатки бюджету. | Економічна сутність державного кредиту, його призначення. Відмінність державного кредиту від банківського.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.