Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Доходи і видатки бюджету.

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у розпоря­дженні держави і державних підприємств. При цьому акумульо­вані державою фінансові ресурси належать до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призна­чення), а ті, що залишаються у розпорядженні державних підпри­ємств, є децентралізованими.

Державні видатки — це частина фінансових відносин, обу­мовлена використанням централізованих і децентралізованих до­ходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабю­джетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ.

Доходи і видатки бюджету — це об'єктивні категорії, ко­жна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки — за­довольняють загальнодержавні потреби. Доходи бюджету ви­ражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бю­джетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні ви­ди платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням — грошові кошти, які мобілізуються в бюджет. Головне матеріальне джерело доходів бюджету — внутрішній валовий продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його не­достатньо, держава залучає національне багатство, а саме; доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватись також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових гро­шей.

Доходами бюджету є ті грошові кошти, що надходять у розпорядження держави на безвідплатній і без­поворотній основі згідно з чинним бюджетним і податковим законодавством. Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов'язані з обсягами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікують за різними ознаками.

1. Залеж­но від методів мобілізації доходи бюджету поділяють на податкові та неподаткові.

Неподатковими доходамибюджету є:

· доходи від використання майна, що перебувають у держа­вній власності (орендна плата від здачі в оренду державного майна;

· відсотки за залишками бюджетних коштів на рахунках v кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником яких є держава; повернення державних і бюджетних креди­тів та ін.);

· доходи від продажу майна, що перебувають у державній та комунальній власності;

· проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що нале­жить державі в майні господарських товариств;

· доходи від платних послуг що надаються органами держав­ної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;

· кошти, отримані в результаті застосування заходів грома­дянсько-правової, адміністративної і кримінальної відповідаль­ності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусово­го вилучення);

· інші неподаткові доходи.

У доходи бюджету можуть зараховуватись трансферти перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних органі­зацій і урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до числа офіційних трансфертів, які надходять з-за кордону, належать поточні надходження від секретаріату ООН за український контингент. До інших трансфертів належать специ­фічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти, що не обумовлені конкретними цілями їх витрачання.

2. Залежно від державного устрою держави розрізняють:

а) в унітарній державі — доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів;

б) в федеративній державі — доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи міс­цевих бюджетів; рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на власні і регулюючі;

в) джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення;

г) конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

д) громадянства суб'єктів оподаткування -— сплачувані рези­дентами або нерезидентами.

Видатки бюджету — це економічні відносини, що виника­ють з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Витратна частина бюджету вирізняється різноманітністю, але в більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних програм (інвестиційні, економічні, розвитку виробничої і соціа­льної інфраструктури та ін.). Бюджетні асигнування направля­ються у вигляді субсидій, кредитів, державних гарантій і поручи­тельств для фінансової підтримки фермерських господарств, ма­лих підприємств, житлового господарства тощо. Бюджет відіграє також важливу роль у соціальному захисті громадян, розвитку невиробничої сфери. Частину бюджетних коштів держава напра­вляє на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління та ін.

Залежно від економічної характеристики операцій, під час проведення яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифі­куються на поточні і капітальні. Поточні бюджетні видатки пов'язані із наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним нам з метою покриття їх поточних потреб. До цих затрат відносять: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури; трансферти населенню; поточні субсидії державним і приватним підприємствам, а також нижчестоящим органам влади та ін.

Капітальнівидатки пов'язані із інвестуванням бюджетних коштів в основні фонди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів. Вони включають затрати на нове будівництво і розвиток діючих об'єктів державної і комунальної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переосна­щення), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і державні гарантії інвесторам, що фінансують високоефективні інвестиційні проекти. Сукупність цих видатків формує бюджет розвитку.

Залежно від рівня управління, тобто з урахуванням адмініст­ративно-територіального поділу країни, видатки бюджету в уні­тарних державах поділяються на видатки центрального бюджету і видатки місцевих бюджетів, а в державах з федеративним уст­роєм — на видатки федерального бюджету, видатки бюджетів суб'єктів Федерації і видатки місцевих бюджетів.

Витрачанню бюджетних ресурсів конкретними розпорядни­ками передує етап виділення відповідних коштів, або інакше — бюджетне фінансування, тобто надання грошових коштів юри­дичним і фізичним особам на проведення заходів, передбачених бюджетом. Надання бюджетних коштів здійснюється у таких формах:

· кошторисне фінансування окремих бюджетних програм — закладів, установ і організацій бюджетної сфери;

· трансферти населенню;

· бюджетні кредити юридичним особам (у тому числі подат­кові кредити на сплату податків);

· субвенції і субсидії фізичним і юридичним особам;

· бюджетні інвестиції у статутні капітали діючих або новост­ворюваних юридичних осіб;

· бюджетні позики державним позабюджетним фондам;

· міжбюджетні трансферти (дотації вирівнювання, субвенції,

інші дотації);

· кредити іноземним державам.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.
 3. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 4. Бюджетні установи як платники податків і платежів до бюджету.
 5. Вартість робочої сили і доходи населення
 6. Вартість робочої сили. Рівень життя й доходи населення
 7. Видатки бюджетів на загальну освіту
 8. Видатки бюджетів на соціальний захист
 9. Видатки бюджету
 10. Видатки бюджету на економічну діяльність
 11. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА НАУКУ
 12. Видатки бюджету на надання громадянам адресної субсидії.
Переглядів: 2615

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Верхо­вною Радою України. | Основні форми прояву бюджетного дефіциту та причини його виникнення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.