Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Призначення балансу та його види.

План

1. Сутність, складові та мета складання бухгалтерського балансу.

2. Призначення балансу та його види.

3. Побудова і зміст балансу.

4. Форма, структура та оцінка статей балансу.

5. Види змін в балансі внаслідок здійснення господарських операцій.

6. Порядок складання, читання та аналіз балансу.

 

Література:

Див. п.п. 3, 7, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 53, 65, 66, 67, 70, 77, 78, 79, 81, 82, 88, із списку літератури.

 

 

1. Сутність, складові та мета складання бухгалтерського балансу

 

Бухгалтерський баланс –це спосіб економічного групування та узагальненого відображення стану засобів підприємства за їх функціональною роллю в процесі відтворення та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату в грошовій оцінці. Як правило, баланс складають на 1-ше число місяця, кварталу, року.

Мета складання Балансу:

- подати впорядковану узагальнену інформацію про стан майна і зобов’язань підприємства зацікавленим користувачам;

- надати інформацію користувачам повну, правдиву та неупереджену інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату для прийняття ефективних економічних рішень.

Властивістю Балансу є рівність підсумків активу та пасиву, тобто підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу, що ґрунтується на подвійному запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Джерелами інформації для балансу є бухгалтерські рахунки. Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну України від 07.02.2013 № 73, передбачено загальні положення, визнання статей балансу, їх зміст, оцінка та розкриття.

 

 

 

Призначення Балансу як форми фінансової звітності в управлінні підприємством полягає в:

1) оцінці фінансового стану підприємства: структури активів, власного

капіталу, зобов’язань, його здатності відповідати за своїми зобов’язаннями (платоспроможність);

2) визначенні можливості створення грошових потоків у майбутньому;

3) визначенні потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та для передбачення розподілу прибутку;

4) оцінці здатності підприємства щодо виконання своїх обов'язків перед кредиторами (кредитоспроможності);

5) оцінці автономності та ліквідності підприємства.

За джерелами складанняє такі баланси: інвентарні; книжкові; генеральний.

За термінами складаннявикористовують: вступні баланси; операційні; ліквідаційні.

За обсягами данихбаланси розподіляють на: прості; складні; зведені.

За формоюбаланси є: повні; скорочені.

За змістомбаланси є: сальдові; оборотні; результативні; проміжні; порівняльні.

Також розрізняють й інші види балансів, зокрема:баланси основної діяльності; баланси спільної діяльності, баланс підприємства, баланс бюджетної установи, баланс банку, односторонній Баланс, двосторонній Баланс, шаховий Баланс, баланс-брутто, баланс-нетто.

 

 

3. Побудова і зміст балансу

 

Форма діючого балансу та порядок його заповнення регулюються Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1.

Відповідно до цього положення баланс (звіт про фінансовий стан) – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Відповідно до статті 11 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" баланс, разом зі звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал та примітками до звітів визнано фінансовою звітністю підприємства.

 

 

4. Форма, структура та оцінка статей балансу

 

За формою баланс являє собою двосторонню таблицю, ліва сторона якої називається активом і призначена для відображення господарських засобів за складом і розміщенням, а права сторона, що називається пасивом, призначена для відображення джерел формування господарських засобів.

Форма діючого балансу та порядок його заповнення регулюються Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1

 

 

Структура Балансу, який застосовується підприємствами в Україні наведена на рисунку 3.

 


Рис. 3. Структура Балансу згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

У широкому розумінні актив – це будь-яка власність підприємства, будь-який предмет, матеріальний чи нематеріальний, який є цінністю для свого власника та включає в себе землю, будівлі, споруди, інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти тощо.

Актив відображається у балансі за умови, якщо:

- оцінка його може бути достовірно визначена;

- очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

Витрати на придбання і створення активу, які не відповідають зазначеним двом умовам, не можуть бути відображені в Балансі, а повинні включатися до складу витрат звітного періоду у Звіті про фінансові результати (ф. № 2 або 2-м).

Пасив балансу відображає джерела утворення засобів підприємства та їх призначення (власні резерви, позики інших підприємств тощо).

Структурною одиницею кожного розділу балансу є стаття, яка є неподільним показником в Балансі і характеризує окремий вид або групу

активів (активна стаття) або вид зобов’язань чи капіталу (пасивна стаття).

Стаття балансу –це об’єднана за певними ознаками група господарських засобів або їх джерел. Статті балансу об’єднаються в більш узагальнені розділи балансу. В основі об’єднання балансових статей в розділи покладено принцип їх ліквідності та економічна класифікація.

Статті бухгалтерського балансу –це показники, що відображають стан на відповідну дату окремих видів господарських активів і джерел їх утворення.

Кожна стаття балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті.

У Балансах підприємств України статті активу розташовують зверху вниз, починаючи з найменш ліквідних і закінчуються найбільш ліквідними. Статті пасиву Балансу групуються і розміщуються зверху вниз за ознакою зменшення часу, необхідного для повернення боргів.

Статті бухгалтерського балансу поділяються на:

o активні та пасивні;

o основні та регулюючі.

Зміст статей Балансу подано у Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433.

5. Види змін в балансі внаслідок здійснення господарських операцій.

у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів, зміна їхнього складу, розміщення та зміни в джерелах їх формування. Господарські засоби та їх джерела під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, що приводить і до зміни окремих статей балансу в активі й пасиві. У деяких випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.

Перший тип операцій спричиняє зміни тільки в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу не змінюється.

Другий тип операцій спричиняє зміни тільки в пасиві балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу не змінюється.

Третій тип операцій спричиняє зміни в активі й пасиві балансу на одну й ту саму суму в сторону збільшення. Це, як правило, операції пов'язані з додатковим залученням господарських засобів (майна, запасів, коштів) в оборот підприємства.

Четвертий тип операцій на балансі спричиняє зміни в активі й пасиві балансу на одну й ту саму суму в сторону зменшення. Це, як правило, операції, пов'язані з вибуттям активів підприємства з господарського обороту.

Схематично зміни на балансі під впливом чотирьох типів операцій можна зобразити так (рис. 4).

 

Рис. 4. Зміни на балансі під впливом чотирьох типів операцій

 

Розглянуті типи балансових змін мають важливе значення для розуміння економічної суті господарських операцій, правильного відображення їх у балансі.

 

 

6. Порядок складання, читання та аналіз балансу


Читайте також:

 1. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 2. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 3. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 4. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 5. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 6. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 7. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
 8. Аналіз ліквідності балансу
 9. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 10. Балансувальні роботи.
 11. Балансування деталей
 12. Бізнес-планування, його суть та призначення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 4. Бухгалтерський баланс | Порядок складання балансу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.