Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок складання балансу

 

Бухгалтерський баланс складається на основі бухгалтерських записів, підтверджених відповідними первинними документами. Статті балансу повинні бути узгодженими та дорівнювати залишкам на аналітичних та синтетичних рахунках у Головній книзі на кінець звітного періоду, з якої кінцеве сальдо за рахунками переноситься до відповідних статей балансу.

Інформаційним забезпеченням складання Балансу єГоловна Книга за журнальною формою обліку або оборотна відомість за синтетичними рахунками при інших формах обліку, а також дані синтетичних (бухгалтерських) рахунків.

Основними правилами складання і подання Балансу як і будь-якої іншої форми фінансової звітності підприємства є:

1) перед складання річного Балансу обов’язковим є проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства;

2) не допускається згортання статей активів, зобов’язань, крім окремих випадків передбачених окремими п. П(С)БО;

3) Баланс підписують керівник та бухгалтер підприємства, ставиться печатка;

4) від’ємні значення та показники для вирахування наводяться у дужках;

5) прокреслюють рядки форми, які не мають показників;

6) заповнюють Баланс у тисячах гривнях без десяткових знаків;

7) монетарні статті балансу, які стосуються операцій в іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю України за курсом НБУ на останній день звітного періоду;

8) не допускається виправлення, закреслення тощо.

Баланс складається на останнє число звітного періоду. Першим звітним періодом новоствореного підприємства може бути період, менший за 12 місяців, але не більше 15 місяців.

При складанні Балансу слід пам’ятати, що показники фінансової звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включаються до загального фінансового звіту підприємства – юридичної особи.

Після заповнення всіх рядків балансу треба підрахувати підсумки активу та пасиву, і якщо вони дорівнюють один одному, то Баланс складено правильно.

В Україні Баланс підприємства складають за методом – нетто: валюта Балансу підраховується за виключенням сум за регулюючими рахунками (знос необоротних активів, резерв сумнівних боргів, вилучений капітал, неоплачений капітал, частка перестраховиків у страхових резервах). Суми за регулюючими рахунками наводяться в Балансі у дужках і при підрахуванні підсумків віднімаються.

 

6.2. Порядок читання та аналіз балансу

 

Завданням читання та аналізу балансу є:

- простора та наочна оцінка фінансового стану господарюючого суб'єкту (експрес-аналіз балансу), а також факторів його зміни;

- більш детальна характеристика майнового та фінансового стану підприємства, результатів його діяльності у звітному періоді (деталізований аналіз балансу);

- розробка конкретних заходів направлених на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства;

- прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності та наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів.

Практика фінансового аналізу виділила основні методичні прийоми до «читання» балансу.Серед них можна виділити:

Горизонтальний аналіз – порівняння кожної позиції звітності з минулим періодом, з відповідною позицією звітності підприємства-аналога, тобто горизонтальний аналіз звітності полягає у побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження).

Вертикальний аналіз – визначення структури фінансових показників з визначенням впливу кожної позиції на результат в цілому.

Трендовий аналіз– порівняння кожної позиції звітності з минулими періодами і визначення основної тенденції динаміки показника.

Просторовий аналіз – це як внутрішньогосподарське порівняння окремих показників фірми, дочірних компаній, цехів, так і міжгосподарське порівняння показників даної фірми з показниками контрагентів, середньогалузевими тощо.

Факторний аналіз – це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник з допомогою детермінованих або стохастичних прийомів.

Аналіз абсолютних показників полягає у оцінці найважливіших результативних статей балансу (суми активів, величині власного капіталу, пасивів тощо), що дозволяє оцінити статті звітності в статиці та динаміці, визначити питому вагу статей балансу.

Аналіз відносних показників – це розрахунок співвідношень між окремим статтями звітності підприємства, визначення взаємозв'язку між показниками.

Основними показниками, які використовуються для оцінки фінансового стану підприємств за даними валюти Балансу є:

1) показники фінансової незалежності (коефіцієнт фінансової автономії або як його ще називають коефіцієнт концентрації власного капіталу);

2) показники платоспроможності;

3) показники ліквідності.

 

Питання для самоперевірки.

 

1. Що таке бухгалтерський баланс?

2. Яка будова балансу?

3. Чим обумовлена рівність підсумків активу і пасиву балансу?

4. Які типи змін викликають в балансі різноманітні господарські операції? Наведіть приклади.

5. Які ви знаєте основні елементи балансу?

6. Яким умовам повинен відповідати об'єкт бухгалтерського обліку, щоб його було визнано активом, зобов'язанням?

7. Дайте визначення статті балансу?

8. Визначте порядок групування та оцінки статей балансу?

9. Яким чином НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» регулює форму і структуру балансу?

10. Значення і використання балансу в управлінні підприємством?

11. Визначте відмінності у структурі балансу вітчизняної та світової практики?

12. Охарактеризуйте загальні вимоги до розкриття статей балансу на основі П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»?


Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

 

Мета лекції – сформувати систему знань прорахунки бухгалтерського обліку, їх зміст, побудову та види. Розглянути порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо. Визначити взаємозв'язок між рахунками і балансом. Розкрити сутність методу подвійного запису. Ознайомитися з призначенням та структурою Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією про його застосування.

Визначити сутність та призначення синтетичного та аналітичного обліку та Оборотної відомості.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. The peace – порядок
 3. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 4. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 5. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 6. Аналіз ліквідності балансу
 7. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 8. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 9. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 10. Балансувальні роботи.
 11. Балансування деталей
 12. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Призначення балансу та його види. | Загальна система оподаткування 1 страница

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.