Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Визначення понять: виручка від реалізації, дохід підприємства, прибуток та збиток підприємства. Методи визначення виручки від реалізації продукції

Доходи та фінансові результати господарської діяльності підприємства

Тема 4

1.Визначення понять: виручка від реалізації, дохід підприємства, прибуток та збиток підприємства. Методи визначення виручки від реалізації продукції

2. Економічне значення ціни на товари та послуги. Види цін та етапи створення ціни продукцію та послуги

3. Склад та характеристика доходів підприємства

4. Процес формування прибутку (збитку) підприємства

 

Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Доходи підприємства-це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Доходи - витрати = прибуток чи збиток.

Прибуток - перевищення доходів звітного періоду над витратами звітного періоду.

Збиток - перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного періоду.

Виручка-це сума грошових коштів, отриманих підприємством від реалізації продукції, надання послуг та виконаних робіт за діючими цінами. Вона відображає важливий аспект фінансових відносин. Виру­чка є основним джерелом грошових надходжень і фінансових ресурсів суб'єктів господарювання. Її обсяг та строки надходження безпосеред­ньо впливають на фінансовий стан і платоспроможність підприємств. Від своєчасності та повноти надходження виручки залежить не лише внутрішнє виробниче відшкодування витрат та оплата факторів вироб­ництва, необхідних для здійснення нового циклу виробництва, але і своєчасність та повнота виконання податкових зобов'язань, а також ліквідація іншої кредиторської заборгованості.

Від своєчасності і повноти надходження виручки значною мі­рою залежить стійкість фінансового стану підприємства та його забез­печеність власними оборотними засобами. Несвоєчасне надходження виручки може призвести до затримки розрахунків, сплати штрафів, втрати прибутку та сповільнення процесу виробництва. У кінцевому підсумку обсяг та своєчасність надходження виручки відбивається на фінансових результатах діяльності суб'єктів господарювання.

У практиці господарювання можуть використовуватися два ме­тоди, за якими визначається факт здійснення процесу реалізації проду­кції: за касовим методом та методом нарахувань.

За касовим методом реалізованими вважаються активи з дати надходження грошових коштів на рахунки в банках або в касу у формі платежів за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги або дата оприбуткування матеріальних чи нематеріальних активів.

За методом нарахувань реалізованими вважаються активи з да­ти відвантаження чи передачі їх покупцю або підписання документів про виконання робіт, надання послуг.

Обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) формуєть­ся під впливом двох факторів:

а) кількості, асортименту та якості продукції (робіт, послуг), що підлягає реалізації;

б) рівня відпускних цін на товари (роботи, послуги) суб'єкта господарювання та рівня цін на фактори виробництва (природні ресурси, робочу силу і капітал), які використовує підприємство.

Безпосередній вплив на виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) здійснює обсяг виробництва товарної продукції. Збільшення обсягу випуску товарної продукції і підвищення її якості за асортимен­том, що відповідає попиту споживачів, сприяє росту обсягу виручки, оскільки така продукція реалізується за вищими цінами.

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. Ocнoвнi визначення здоров'я
 6. V. Підриємницький дохід і прибуток
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 9. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 10. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 11. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 12. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації | Економічне значення ціни на товари та послуги. Види цін та етапи створення ціни продукцію та послуги.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.