Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Лекція № 2

Цивільне право- це сукупність цивільно-правових норм, що регулюють майнові й особисті відносини за участю громадян, організацій і інших утворень з метою задоволення матеріальних і духовних потреб громадян і захисту їх інтересів.

Лекція № 1

Тема № 1 Цивільне право як галузь права. (2 години)

МЕТА: Знати: Цивільне право як галузь права. Цивільне законодавство.

Поняття і предмет та функції цивільного права, метод, джерела та систему цивільно-правового регулювання. Вміти:характеризувати цивільне право (предмет, метод, функції), правовідношення, аналізувати законодавство.

Звернути особливу увагу на існування поняття цивільного права як науки, як галузі права та як навчальної дисципліни. Особливістю Цивільного права є метод правового регулювання – диспозитивний. Цьому методи притаманні особливі риси. Цивільне право виконує певніф функції, які розкривають значимість цієї галузі.

План:

1. Поняття, предмет, принципи цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання.

 

Основні поняття:

Цивільне право, метод, предмет, диспозитивність, функція, система права, галузь, підгалузь, інститут, норма права, Загальна та Особлива частини, приватне право, правове регулювання, наука, джерела права, принципи права.

 

Література:

1.Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. - 2-ге видання змін.і доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. -368с.

2.Цивільне право України : Академічний курс: Підруч.: мУ 2 т./ За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – 696с.

3. Цивільне право України : Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – 520с.

4.Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.

5.Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 856с.

6.Сімейий кодекс України, 2003.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Загальна характеристика цивільного права. Метод, принципи, система.

2. Подолання прогалин.

3.Аналогія права.

4. Аналогія закону.

 

Тези лекції відповідно до питань:

1. Поняття, предмет, принципи цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання.

Поняття "цивільне право" може вживатися в декількох значеннях: галузь права, система законодавства, частина науки про право, навчальна дисципліна.

Визначальним, однак, є розуміння цивільного права, як галузі права.

Предметом цивільного праває майнові і немайнові відносини.

Відносини можуть складатися між громадянами, між громадянами й організаціями, між громадянами й іншими соціальними утвореннями (включаючи державу), між організаціями, між організаціями і іншими соціальними утвореннями.

Метод цивільного права - це сукупність прийомів і способів впливу на учасників відносин, що входять у сферу дії цивільного права.

Характерними рисами цього методу є:

а) юридична рівність сторін. Незалежно від того, хто виступає учасником цивільних відносин - громадянин, організація, територіальна громада, держава й ін., сторони цих відносин формально, тобто юридично, рівні;

б) ініціатива сторін при встановленні правовідносин (учасники цих відносин самі, за загальним правилом, вирішують, вступати їм у ці відносини чи ні, укладати договір- і т.п., хоча в деяких випадках цивільні правовідносини можуть виникати й у силу вказівки закону чи адміністративного акта);

в) диспозитивність правового регулювання, що означає можливість вибору варіанта поведінки, що не суперечить чинному законодавству.

Функції цивільного права - це визначені напрямки впливу цивільно-правових норм, обумовлені специфікою його предмета, методу і задач, що стоять перед ним, (цілей).

Основні функції цивільного права:

• регулятивна (позитивне регулювання відносин);

• охоронна (захист прав, інтересів від порушень);

• компенсаційна (відновлення порушеного інтересу на еквівалентній основі);

• виховна (виховання поваги до права, правопорядку, цивільних прав інших осіб, як наслідок застосування санкцій до порушників).

 

Тема № 2 Цивільні правовідносини. (2 години)

МЕТА: Знати: Поняття та елементи цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Вміти:характеризувати цивілне правовідношення, аналізувати законодавство.

 

Звернути особливу увагу на основні ознаки цивільного правовідношення, на його склад та зміст. Суб'єктами цивільних правовідносин є його учасники, що, також іменуються особами. Частіше усього учасники цивільних правовідносин одночасно мають і права й обов'язки, будучи й управомоченими і зобов'язаними особами.

Юридичний зміст цивільного правовідношення - це суб'єктивні права й обов'язки його учасників.

 

План:

1. Поняття і особливості цивільних правовідносин.

 

Основні поняття:

Правовідношення, суб”єкт, зміст, правоздатність, дієздатність, об”єкт, юридичний факт, кредитор, боржник, тестаментоздатність, дебітор, юридична особа, право та обов”язок, просте та складен правовідношення.

 

 

Література:

1.Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. - 2-ге видання змін.і доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. -368с.

2.Цивільне право України : Академічний курс: Підруч.: мУ 2 т./ За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – 696с.

3. Цивільне право України : Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.2. Особлива частина. – 520с.

4.Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.

5.Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 856с.

6.Сімейий кодекс України, 2003.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Поняття цивільних правовідносин.

2. Суб'єкти й об'єкти цивільних правовідносин

3. Зміст цивільного право відношення.

4. Види цивільних правовідносин.

 

Тези лекції відповідно до питань:

1. Поняття і особливості цивільних правовідносин.

Цивільні правовідносини -це заснований на нормах цивільного права правовий зв'язок між юридично рівними, організаційно незалежними суб'єктами, що виступають як носії суб'єктивних цивільних прав і обов'язків.

Основні ознаки цивільного правовідношення:

1) Особливості суб'єктного складу. 2) Цивільні правовідносини - це правовий зв'язок, що складається з приводу матеріальних і нематеріальних благ.

3) Відносини сторін урегульовані на принципах ініціативи учасників і диспозитивности норм.

4) Учасники цього виду правовідносин виступають як носії суб'єктивних цивільних прав і обов'язків.

5) Захист суб'єктивних прав і примус до виконання суб'єктивних обов'язків здійснюється за допомогою специфічних заходів впливу й в особливому (як правило, позовному) порядку.

6) Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин у значній мірі відрізняються від юридичних фактів в інших галузях права по видах, змісту і характеру правових наслідків. Цивільне правовідношення являє собою складну правову категорію, що складається з трьох обов'язкових елементів: 1) суб'єктів, 2) об'єкта, 3) змісту.


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 362

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
В українському інформаційному просторі аналітична журналістика також повинна відіграти вже зараз видатну роль: збудувати духовну будівлю українського національного світу. | Суб'єктами цивільних правовідносин є його учасники, що, також іменуються особами.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.