Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Освітні інтенції в контексті Болонського процесу

У проблемах і складностях сьогодення надзвичайно загост­рюється питання особистості, її входження у соціум, адекватна реакція ' на проблеми гло­балізації та інформатизації. Окрім розв'язання еко­номічних, політичних ситуацій і проблем у житті особистості чи не найважливішим є питання духовності як власної, так суспільства і оточуючого сере­довища. Одним із важелів ду­ховності є інтелект, який набувається через освіту. Болонсь­кий процес, одним з не багатьох, але-дуже важливих підходів до окреслених питань. У тексті Бо­лонської декларації говориться, зокрема, про розвиток відносин з іншими європейськими країнами, про потребу створити більш досконалу Європу, а гро­мадян Європи — більш компе­тентними та з розумінням євро­пейських цінностей і приналеж­ності до загального і культурно­го простору. І далі зазна­чається, що мірилом життєздат­ності й ефективності будь-якої цивілізації може бути її приваб­ливість для інших країн.

Роль освіти у розв'язанні цих питань незаперечна. На думку К. Ясперса, прогрес можливий тільки у розумовому знанні і є можливим рухом по­глиблення й удосконалення людської природи. А за теорією соціальних систем Т. Парсонса, освіта як соціальна система виз­начається у ' 4-х функціях: відтворення відповідних зразків суспільної поведінки, адаптація до нових соціальних умов, до­сягнення цілей, інтеграція сис­теми. Програми Болонського процесу фактично і мають на меті удосконалення освітньої системи для задоволення потреб сучасної особистості, в першу чергу, й удосконалення сус­пільства. Вони покликані узго­дити глобалізаційні процеси, вплив інших культур, безпе­рервну ситуацію вибору і запи­ти особистості. А у сучасних суспільствах ризику надзвичай­но складними ще є й питання виживання і можливості діяль­ності.

У сучасному українському суспільстві є потреба удоскона­лення вищої освіти у безпосе­редньому взаємозв'язку і з за­гальною середньою, адже на сьогодні вища школа помітно «відірвалася» від середньої, давши їй перевантаження про­грамовим матеріалом. Незро­зумілим є і досить велика наповнюваність класів, коли су­часні діти потребують набагато більше уваги, ніж попередні по­коління. Немалою проблемою є і фаховий рівень учителів се­редньої школи, їхнє ставлення до навчального процесу та рівня засвоюваності матеріалу. Та і якщо учителю буває само­му нецікаво, то як він може зацікавити учнів. Часто діяльність учителя із задово­лення від своєї інтелектуальної праці переростає у сподвижництво. Не секрет, що більшість учителів столиці поки не володіють комп'ютером. То­му підвищення якості освіти, її життєздатності в першу чергу залежить від підготовки май­бутніх педагогів, освітньої і ка­дрової політики.

Кредитно-модульна система вказує шляхи наближення до особистості й підвищення якості освіти. Документи Болонського процесу спрямовані на розвиток й інтеграцію вищої освіти. Саме кредитно-модульна система сприяє виявленню інтелекту­альних інтересів, і підвищення інтелектуальної працездатності. А інтелект може набутися лише через відповідно організований навчальний процес, котрий пе­реростає у постійну самоосвіту. Оскільки освіта перетворює країну на самостійну і сильну державу, забезпечує формуван­ня цілеспрямованого покоління, котре здатне проявлятися адек­ватно й вирішувати численні проблеми, вона, об'єктивно, є однією з найвищих цінностей особистості й суспільства, вис­тупає передумовою їх існування і розвитку. Це відносно самостійна система, завданням якої є формування членів суспільства, орієнтованих на оволодіння знаннями, мораль­ними цінностями, уміннями, навичками, нирками поведінки. Отже, висловлене дозволяє роз­глядати і освіту і суспільство як цілісність, в якій цінується неформальний рівень освіти, тоб­то інформованість, а саме знан­ня як здатність до творення но­вого, до творчої діяльності. Однією з найважливіших сучас­них особливостей освіти є фор­мування світоглядних прин­ципів, котрі переходять у мо­ральні норми, а згодом прояв­ляються у поведінці.

Напрями програм Болонсь­кого процесу актуальні для Ук­раїни. Трансформація сучасно­го українського суспільства ве­де за собою і зміни в освіті, політиці, духовних цінностях. Якраз духовність, її інтроверт-не спрямування до особистості, має своєю метою удосконалити психологію сучасної людини. Бо, за визначенням А. Запєсоцького, освіта, і перш за все гуманітарна, є найважливішою передумовою духовної безпеки людини і суспільства.

Особлива роль належить ко­мунікативній і гуманістичній функціям освіти. Гуманістична функція покликана формувати цілісну (моральну, творчу) особистість. Специфіка гуманістич­ної думки якраз і полягає в то­му, що це діалог, який підно­ситься до діалектики, якраз це і проступає у кредитно-мо­дульній системі навчання.

Велике значення має вихід з Ізоляції в питаннях освіти, оз­найомлення з нею як з культу­рою інших країн і народів. Рідна культура лише через порівняння з іншою розкри­вається повніше і глибше. По­дальший розвиток сучасної освіти в діалозі культур, безу­мовно, пов'язаний з утверджен­ням у ньому пріоритету загаль­нолюдських чинників. Нова мо­дель української освіти має ба­зуватися на українській національній культурно-істо­ричній традиції, теоретичних надбаннях української педа­гогіки і філософії, досвіді по­колінь і повинна відтворювати світовідчуття української лю­дини. Тільки практичний і ре­альний зв'язок із програмами Болонського процесу дасть і знання інших мов, які так необхідні для вивчення інших культур як світових досягнень в національній культурно-історичній традиції, теоретичних надбаннях української педа­гогіки і філософії, досвіді по­колінь і повинна відтворювати світовідчуття української лю­дини. Найефективнішим засобом підвищення якості освіти є обмін досвідом і підви­щення кваліфікації. Від оптимізації цього процесу надзви­чайно виграє якість освіти і психологія учасників освітньо-виховного процесу.

Від якості освіти залежить, з якими знаннями, світоглядом і громадянськими принципами увійде до інформаційного світо­вого простору молоде по­коління. Тому перед сучасною освітою України стоять такі го­ловні завдання: оновлення змісту освіти, зміна психології учасників освітньо-виховного процесу, фундаментальна підго­товка кадрів для багатогранних сфер життєдіяльності, забезпе­чення якості та життєспроможності освіти у полікультурному контексті, створення сучасної філософії освіти та законодав­чо-нормативної бази. Сучасна філософія освіти виходить з не­обхідності комунікативно-діало­гової взаємодії, спрямованої на подальший прогресивний розвиток суспільства й особистості. У цьому зв'язку в Інституті вищої освіти АПН України про­водиться дослідження сучасно­го стану філософського осмис­лення проблем розвитку вищої освіти, відповідно до якого у рамках постійно діючого семінару «Філософія освіти XXI століття» відділом змісту, філософії та прогнозування у червні цього року було проведе­но круглий стіл «Філософія освіти в Україні у контексті Бо­лонського процесу». На ньому наголошувалося, що освіта вис­тупає невід'ємною частиною суспільного розвитку і розгля­дається сьогодні як один із най­важливіших ресурсів, який має формуватися і використовува­тися свідомо і найбільш ефек­тивно. Існує прямий зв'язок між ставленням суспільства до освіти і майбутнім. Освіта є го­ловним засобом підготовки лю­дини до життя в майбутньому відкритому суспільстві і відіграє виключно важливу роль у створенні фундаменталь­них умов процвітання особис­тості й суспільства. Саме освіта перетворює країну на са­мостійну і сильну державу, за­безпечує формування цілеспрямованого по­коління, котре здатне проявлятися адекват­но й вирішувати чис­ленні проблеми.

Освіта України все більше викрис­талізовується як цілісна система, що розвивається згідно з потребами - державо­творення, національ­ними інтересами, європейським і світо­вим досвідом, Разом з тим вважати процес оптимальним зарано. Його стимулюють власні суперечності, соціально-економічні негаразди, політичні незгоди.

Важливого зна­чення у справі подо­лання соціальних конфліктів й нормалізації усього суспільного життя набуває розширення сис­теми освіти та підвищення її рівня. Безперечно, освіта по­винна бути життєздатною. Заго­стрення соціальних проблем справило негативний вплив на сферу гуманітарного розвитку. У кожній з ланок системи освіти виникли непрості про­блеми, зумовлені недостатнім фінансуванням, • необхідністю структурної перебудови та змінами в освітніх пріоритетах. При цьому важливо забезпечи­ти гуманістичну спадкоємність освіти, піднявши її ефек­тивність у завершальній ланці — в галузі вищої освіти, вклю­чивши реструктуризацію серед­ньої.

Якість освіти як основний фактор розвитку системи освіти передбачає досягнення постав­лених цілей, реалізацію індивідуальних можливостей особистості. З якістю освіта тісно пов'язані процеси її мо­дернізації, котрі базуються на новітніх досягненнях науки, культури і соціальної практики. У Національній доктрині роз­витку освіти підкреслюється що якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, безпосередньо сприяє додер­жанню міжнародних норм і ви­мог законодавства України що­до реалізації права громадян на освіту. Висока якість освіти пе­редбачає взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики.

Якщо протягом довгих років головний акцент у підготовці спеціалістів робився на вченість, образ світу в очах лю­дини поступово відходив на другий план, а на перший де­далі більше висувалася техно-сфера як безумовний прогрес. На сьогодні постає необхідність формування нових принципів, які мають бути покладені в ос­нову сучасної системи навчання й виховання.

Тому входження до Євро­пейського освітнього простору розглядається як процес сутнісних перетворень освіти і науки, а не просто як пристосування їх до «зовнішніх» для вимог суспільства.

Тому треба скоригувати на­вчальні програми в сутнісному розумінні гуманізації, оскільки суспільні науки лише частково компенсують існуючий недолік. Освіта повинна мати широкий, загальний характер і сприяти використанню знань в інтересах людства.

Освіта постає як діяльність самотворення людини в куль­турі і, як соціокультурний фе­номен. Уявлення ж про освіту у вигляді номенклатури знань є вторинним. Це стає можливим завдяки розвитку філософії освіти. Філософія освіти звер­тається до проблем теоретично­го обгрунтування самої системи освіти бути обґрунтованою, усвідомленою як сфера буття й формування людини.

Філософія освіти визначає граничні основи освіти та педа­гогіки; місце і сенс освіти в культурному універсумі життя розуміння людини та ідеалу освіченості, сенс і особливості педагогічної діяльності тощо. Вона утверджує необхідність стабільності соціальної системи. XXI Всесвітній конгрес «Філософія обличчям до світо­вих проблем», зокрема, розгля­даючи глобальні світові пробле­ма, надав філософії освіти особливого значення. Вона сприятиме діалогу культур розширенню комунікації, фор­муванню вихователя й учителя насамперед як особистості.

Отже, програми Болонсько­го процесу, враховуючи перш за все духовну безпеку людини і суспільства, новий тип культу­ри, котрий зараз формується, є актуальною відповіддю на вик­лики і потреби сучасної особис­тості, освіти і демократичного суспільства. Вони дозволяють поєднувати науку й освіту, бра­ти активну участь у творчому процесі навчання і безперервної освіти.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. IV. План навчального процесу.
 5. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 6. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 7. Адміністративний примус застосовують на основі адміністративно-процесуальних норм.
 8. Активний та пасивний типи адаптаційного процесу.
 9. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 10. Альтернативні парадигми організаційного процесу
 11. Аналіз процесу і продуктів діяльності.
 12. Аналіз процесу формування маркетингових комунікацій
Переглядів: 683

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ | Політичні ідеї Стародавнього світу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.