Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Поняття сутність, та класифікація функцій менеджменту

ВСТУП

Тема: Функції менеджменту

 

ПЛАН:

 

1. Поняття сутність, та класифікація функцій менеджменту.

2. Планування та організування як загальні функції менеджменту

2.1.Технологія розроблення бюджетів на підприємстві

2.2. Загальна характеристика бізнес-планування

3. Сутність і особливості мотивування, контролювання та регулювання, як загальних функцій менеджменту

3.1.Матеріальне стимулювання праці

Менеджмент організації являє собою поєднання різних видів діяльності, які виникають внаслідок поділу управлінської праці. Спеціалізовані види різноманітних робіт прийнято називати функціями управління. Саме слово «функція» в перекладі з латини означає виконання аба здійснення якоїсь діяльності. Кожна управлінська функція виявляє сутність і зміст управління і є його об’єктивною складовою цілого.

 

З розвитком людства виникла необхідність забезпе­чувати його зростаючі потреби, що супроводжувалося зменшенням сировинних ресурсів. Цей процес передбачав підвищення ефективності всіх видів діяльності на заса­дах мінімізації витрат і оптимізації результатів, що зу­мовило поділ і спеціалізацію праці, тобто виникнення різ­новидів трудових процесів (функцій).

Визначення сутності функцій менеджменту, їх кла­сифікації і трактування неоднозначні. Одні автори кла­сифікують функції менеджменту за ознакою їх першочер­говості в діяльності організації, інші — за пріоритетністю у застосуванні на певних рівнях управління. Однак всі по­годжуються, що лише комбінування функцій може дати конкретні результати.

Технологія управління підприємством (організацією) є безперервним, динамічним, послідовним, стійким, мінли­вим, цілеспрямованим процесом, який має циклічний характер. Вона формується завдяки безперервному перебігу функцій менеджменту, кожна з яких є складовою цього процесу.

Функції менеджменту — види управлінської діяльності, які забез­печують формування способів управлінського впливу.

Сформувалися вони у процесі поділу і спеціалізації праці, оскільки будь-які управлінські процеси на підпри­ємстві відбуваються на основі функціонального поділу Функції менеджменту відображають сутність і зміст упра­влінської діяльності на всіх рівнях управління.

На першому етапі функції доцільно класифікувати за ознакою їх місця в системі менеджменту, що дає змогу на­голосити на домінуючій ролі конкретних (часткових) функ­цій менеджменту і важливій ролі загальних (основних) а також виділити об'єднувальну функцію. Загальні функції (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) задіяні в усіх управлінських процесах.

На сучасному етапі розвитку менеджменту до загальних функцій належать планування, організування, мотивуван­ня, контролювання і регулювання. У 20-ті роки XX ст. А. Файоль виділяв планування, організування, розпоряд-ництво, координування і контролювання. У колишньому Ра­дянському Союзі виокремлювали функції планування, орга­нізування, координування, стимулювання, регулювання і контролювання. Поширеною є класифікація менеджменту американських науковців М. Мескона, М. Альберта і Ф. Хедоурі, які визнають чотири функції: планування, організу­вання, мотивування і контролювання. Однак відмовлятися від функції регулювання недоцільно, оскільки дослідження свідчать, що без неї не обходиться жоден управлінський про­цес. Наприклад, після контролювання відбувається зворот­ний зв'язок з метою усунення недоліків, відхилень, збоїв тощо, тобто регулювання; у процесі стратегічного плануван­ня після формулювання місії та визначення цілей організа­ції, вибору стратегії обов'язковим є оцінювання розробленої стратегії шляхом її зіставлення з місією організації Що стосується функції координування, то цей важливий упра­влінський важіль реалізується у формі керівництва.

За допомогою конкретних функцій відбуваються кон­кретні управлінські процеси. Вони відіграють визначальну роль у менеджменті, реалізуються через загальні функції.

Конкретні функції менеджменту класифікують за озна­кою процесів управління (управління основним, допоміж­ним виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним забезпеченням, патентно-ліцензійною діяльні­стю, капітальним будівництвом, зовнішньоекономічною діяльністю тощо); ознакою об'єкта (управління підприєм­ством, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою, проектною групою тощо); ознакою елементів виробничо-господарської діяльності (управління працею, предметами та знаряддями праці, інформацією тощо). Об'єднувальна функція менеджменту — керівництво — пронизує всі управлінські процеси в організації.

Узагальнену класифікацію функцій менеджменту подано на рис. 2.1

 

 

Рис. 2.1. Класифікація функцій менеджменту

Реалізація конкретних функцій, які відображають управління процесом, об'єктом або елементом виробничо-господарської діяльності, відбувається завдяки засто­суванню загальних функцій (планування, організування,мотивування, контролювання і регулювання). Взаємозв'я­зок загальних і конкретних функцій менеджменту, їх місце у процесі управління організацією показано на рис. 2.2.

 

Рис. 2.2. Функції менеджменту: взаємозв'язок і місце у процесі управління

Загальні функції менеджменту з абстрактного стану трансформуються у конкретний лише через управління певними об'єктами, процесами, елементами виробничо-господарської діяльності. Тобто вони набувають відповід­ного змісту, будучи задіяними в реалізації конкретних функцій менеджменту. Функції планування, організуван­ня, мотивування, контролювання і регулювання вважа­ють загальними (основними) на тій підставі, що будь-яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом по­слідовного їх застосування, а саме:

§ планування процесу, діяльності об'єкта, елементів виробничо-господарської діяльності;

§ організування процесу, діяльності об'єкта, елементів виробничо-господарської діяльності;

§ мотивування працівників, які здійснюють певні процеси, забезпечують діяльність об'єкта, функціонування елементів виробничо-господарської діяльності;

§ контролювання процесу, діяльності об'єкта, виробничо-господарської діяльності;

§ регулювання процесу, діяльності об'єкта, елементів виробничо-господарської діяльності.

Послідовну реалізацію конкретних функцій мене­джменту шляхом використання загальних називають технологією менеджменту.

На підставі досліджень взаємозв'язку функцій відбу-вається вдосконалення управління, формування ефектив­ної системи менеджменту, усунення зайвих ланок, бюро­кратичних перепон, подолання опору змінам. Взаємозв'я­зок конкретних і загальних функцій менеджменту можна простежити за табл. 2.1.

Таблиця 2.1


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. V. Класифікація і внесення поправок
 4. V. Класифікація рахунків
 5. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. А/. Поняття про судовий процес.
 8. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 9. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 10. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 11. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 12. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
Переглядів: 1456

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція № 2. Технічні засоби для з'єднання колій. Схеми взаємного розташування стрілочних переводів. | Приклади реалізації конкретних функцій менеджменту через загальні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.