Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття програмного забезпечення (ПЗ), види ПЗ

План

1. Поняття програмного забезпечення (ПЗ), види ПЗ

2. Класифікація ОС

3. Операційна система Windows

Призначенням ЕОМ є виконання програм. Програма містить команди, що визначають порядок дій комп'ютера. Сукупність програм для комп'ютера утворює програмне забезпечення (ПО). Його можна розподілити на такі види (рис. 3):

Рисунок 3 – Класифікація програмного забезпечення

Системне програмне забезпеченняпризначене для керування роботою складових комп'ютера та обміном даними між ними, діагностування та усунення недоліків у роботі комп'ютера, автоматизації процесу обробки даних, організації обміну даними між користувачем і комп'ютером.

Серед системного програмного забезпечення особливе місце займають операційні системи (скорочено ОС). Без операційної системи робота сучасного комп'ютера неможлива.

Операційна система – це комплекс програм, що забезпечують:

ü керування роботою пристроїв комп'ютера та обмін даними між ними;

ü зберігання даних в оперативній пам'яті та на зовнішніх носіях;

ü виконання інших програм;

ü розподіл ресурсів комп'ютера між окремими програмами, які працюють одночасно;

ü організацію обміну даними між користувачем і комп'ютером.

У сучасних комп'ютерах використовуються операційні системи Windows, Linux, Unix, MacOS, Netware, Palm OS та ін.

Системи програмування– це комплекси програм, які призначені для створення нових програм з використанням мов програмування, наприклад Turbo Pascal 7.0, Delphi 2009, Borland C++ 3.1, Visual C#.NET 2008, Visual Basic 6.0 та ін.

Прикладне програмне забезпечення- це програми, що призначені для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв'язує в ході своєї діяльності. їх поділяють на прикладні програми загального і спеціального призначення.

До прикладних програм загального призначення відносять програми, які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, баз даних, електронних таблиць, створення презентацій тощо.

Прикладні програми спеціального призначення використовуються для реалізації завдань опрацювання даних у певній галузі діяльності, на конкретному підприємстві, в організації, фірмі або їх підрозділі. До такого типу програм відносять програми для створення відеоефектів при виробництві кінофільмів, креслень машин і механізмів у конструк­торських і проектних бюро, діагностування захворювань у медичних закладах, створення шкільного розкладу уроків тощо.

2. Класифікація ОС

Залежно від способу організації обміну даними між користувачем і комп'ютером розрізняють операційні системи:

- з текстовим (командним)

- графічним інтерфейсом (англ. interface - засоби узгодження).

В ОС з текстовим інтерфейсом обмін даними між користувачем і комп'ютером реалізується з використанням команд, які користувач уводить із клавіатури у вигляді тексту. До операційних систем з текстовим інтерфейсом відносяться MS DOSта окремі версії Unixі Linux,які не мають інтегрованих графічних оболонок.

В ОС з графічним інтерфейсом обмін даними між користувачем і ком­п'ютером реалізується з використанням маніпулятора або клавіатури. Цей вид інтерфейсу значно спрощує взаємодію користувача і комп'ютера. В основу цього виду інтерфейсу покладена ідеологія WIMP(англ. Windows, Icons, Menus, Pointer - вікна, значки або піктограми, меню, вказівник). Її суть полягає в тому, що користувач працює з моделями об'єктів операційної системи – значками,які відображаються у вікнахна екрані. Дії над об'єктами здійснюються командами меню,які вибираються вказівником.Це робить «спілкування» з комп'ютером простим і зручним. До операційних систем з графічним інтерфейсом належать операційні системи Windows, MacOSта ін.

За кількістю задач, що можуть виконуватись ОС одночасно, виділяють: однозадачні (наприклад, MS DOS);

- багатозадачні (наприклад, Windows XP Professional)операційні системи.

Залежно від можливостей організації роботи комп'ютерної мережі та керування її ресурсами виділяють:

- серверні операційні системи, наприклад Unix, Linux, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Solaris;

- операційні системи, що призначені для забезпечення потреб індивідуальних користувачів, наприклад MS DOS, Windows 98, Windows XP Home Edition та ін. Деякі серверні операційні системи (наприклад, Unix, Linux) можуть використовуватися і в персональних комп'ютерах.

3. Операційна система Windows

Операційна система Windows була розроблена співробітниками американської корпорації Microsoft. У середині 1990-х років випущені перші дві операційні системи сімейства Windows: Windows NT 3.0 (1993 р.) і Windows95 (1995 р.).

Наступними версіями цих систем були:

- Windows NT 4.0(1996 p.);

- Windows 98 (1998 р.);

- Windows Millennium Edition (2000 р.);

- Windows 2000 (2000 р.);

- Windows XP (2002 р.);

- Windows Vista (2006 р.);

- Windows 7.

Основними об'єктами операційної системи Windows є:

• вікна,

• зовнішні запам'ятовуючі пристрої,

• папки,

• файли,

• ярлики.

Кожному із цих об'єктів, крім вікон, відповідає значок (піктограма)з підписом.

Кожний об'єкт Windowsмає властивості. Їх значення користувач може змінювати, виконуючи певні операції над цим об'єктом.

Після завантаження Windows ХР на екрані монітора з'являється Робочий стіл, на якому можуть відображатися значки об'єктів операційної системи (рис.4). У нижній частині екрана розміщена Панель завдань, яку можна приховати або перемістити в інше місце екрана.

Рисунок 4 – Робочий стіл і панель завдання ОС Windows XP

На Панелі завданьзнаходиться кнопка Пуск, вибір якої відкриває відповідне меню операційної системи. Меню Пуск можна відкрити також натисненням клавіші Windows , або сполученням клавіш Ctrl + Esc. Щоб закрити меню, потрібно натиснути клавішу Esc або вибрати будь-яку точку екрана поза межами меню.

Панель Швидкий запускмістить кнопки зі значками програм. Запуск програм здійснюється вибором відповідної кнопки, наприклад вибір кнопки запускає програму Проигрыватель Windows Media (рос. проигрыватель - програвач).

Windowsналежить до ОС з графічним інтерфейсом. Елементами графічного інтерфейсу є вікна, значки, меню, вказівник. Вікна є основними елементами графічного інтерфейсу операційної системи Windows. Про це свідчить і назва ОС, яка в перекладі з англійської означає вікна.

Вікна та їх елементи

За ідеологією WIMP об'єкти операційної системи відкриваються у вікнах.

Вікно– це область, як правило, прямокутної форми, що займає весь екран або його частину.

За призначенням розрізняють такі основні види вікон: програмні, діалоговіта інформаційні.

Програмнимназивається вікно, що відкривається при запуску програми (рис. 3.3). При цьому на Панелі завдань з'являється відповідна кнопка. Звертаємо вашу увагу, що до програмних також належать вікна, у яких відображається вміст папок і дисків.

Програмні вікна мають Рядок заголовка, Рядок меню, робочу область, можуть мати Панелі інструментів, підлеглі вікна, Рядок стану, смуги прокручування, лінійки та інші елементи.

Рядок заголовка містить назву вікна, кнопку Меню вікна та кнопки керування вікном: Згорнути, Розгорнути/Відновити після розгортання, Закрити (рис. 5).

Зліва від назви вікна розміщена кнопка Меню вікна (рис. 7.5, 1). Її вибір відкриває меню, що містить команди керування вікном. Малюнок на цій кнопці для різних вікон різний.

Рисунок 5– Програмне вікно

Діалоговівікна призначені для встановлення значень параметрів роботи програми або для виконання команд. Вони, як і програмні вікна, мають Рядок заголовка з назвою вікна та кнопками керування вікном.

Інформаційні вікна (рис.6) містять повідомлення для користувача.

Наприклад, повідомлення про успішне завершення операції, про помилку під час її виконання тощо. Інформаційні вікна, як і інші вікна, мають Рядок заголовка. Інформаційні та діалогові вікна можуть мати не всі кнопки керування вікном.

Рисунок 6 – Інформаційне вікно

Скільки б вікон не відкрив користувач, тільки одне з них є поточнимте, в якому користувач може вводити дані, встановлювати потрібні режими роботи тощо.

Поточне вікно, як правило, розташовується поверх інших, його заголовок виділяється іншим кольором, а на Панелі завдань кнопка поточного вікна має вигляд натиснутої. Для того щоб зробити вікно поточним, треба вибрати кнопку потрібного вікна на Панелі завдань або будь-яку точку цього вікна. Зміна поточного вікна може також здійснюватися вибором клавіші Tab при натиснутій клавіші Alt.

Контрольні питання:

1 Що таке ПЗ?

2 На які види поділяється ПЗ?

3 Які функції виконує ОС?

4 Які види інтерфейсів ОС ви знаєте? Охарактеризуйте кожен з них.

5 Яка перша версія ОС Windows булла запроваджена до використання ? Коли?

6 Що відображається на Робочому столі?

7 Поясніть що таке вікно в ОС Windows?

8 Які види вікон ви знаєте?

9 Поясніть різницю між однозначною і багатозначною ОС.

10 З якими основними об’єктами працює ОС Windows?

 


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. II.1 Програмне забезпечення
 4. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 5. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 6. А/. Поняття про судовий процес.
 7. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 8. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 9. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 10. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 11. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 12. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | ЛІТЕРАТУРА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.