Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття бюджетного права

Для будь-якої держави аналіз ролі і значення питань, пов'язаних із забезпеченням фінансовими ресурсами виконуваних державою функцій, дозволяє пояснити ту увагу, що приділяється правовому регулюванню таких соціальних зв'язків. Фінансово-правові норми, що регулюють бюджетні відносини, утворюють центральний розділ фінансового права - бюджетне право.

Бюджетне право являє собою систему фінансово-правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають за визначення бюджетного устрою, складу доходів і витрат державного і місцевого бюджетів, принципів їх розмежування, компетенції держави й органів місцевого самоврядування в області відповідних бюджетів у зв'язку з регулюванням складання, твердження і виконання бюджетів і звітів про їх виконання (у зв'язку зі здійсненням бюджетної діяльності).

Бюджетно-правові норми регулюють відносини за встановлення бюджетної системи, розподіл витрат і доходів між окремими видами бюджетів у процесі складання, розгляду, затвердження бюджетів, виконання і звітності про їх виконання.

Особливістю юридичного змісту бюджетно-правових норм є те, що вони встановлюють правила поведінки для окремого кола суб'єктів, що відрізняються від суб'єктів інших видів фінансово-правових відносин. Це коло вужче, ніж, скажімо, у податкових або кредитних відносинах.

Під суб'єктами бюджетно-правових відносин розуміють їх учасників Кожен суб'єкт цих відносин бере участь у розподілі доходів і витрат між бюджетами, одержанні бюджетних засобів, складанні, розгляді, твердженні, касовому виконанні бюджетів, складанні звітності і її твердженні.

Бюджетні відносини виникають між:

1. Україною у особі Верховної Ради України й Автономною Республікою Крим, територіально-адміністративними одиницями у особі органів влади АРК і органів місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом доходів і витрат між державним і місцевим бюджетами, затвердженням нормативів відрахувань від загальнодержавних доходів і податків у місцеві бюджети, складанням, розглядом і встановленням різних видів бюджетів.

2. Між Верховною Радою України, представницькими органами АРК і місцевого самоврядування і відповідних органів виконавчої влади з приводу твердження бюджетів і звітів про їх виконання.

3. Між фінансовими органами, іншими органами державної виконавчої влади і місцевих органів виконавчої влади, державними і комунальними підприємствами, установами й організаціями з приводу складання, розгляду і виконання бюджетів.

4. Між фінансовими органами і кредитними установами з приводу касового виконання бюджетів.

Не можуть бути суб'єктами бюджетних правовідносин окремі комерційні підприємства, громадські організації, окремі громадяни. За певних умов вони стають суб'єктами податкових, кредитних правовідносин, але не бюджетних. Вони не беруть участі в утворенні бюджетної системи, розподілі доходів і витрат між ланками бюджетної системи, складанні, розгляді і виконанні бюджетів.

Бюджетні правовідносини як вид фінансових виникають на підставі нормативного акта про бюджет - Закону про Державний бюджет, рішення органа місцевого самоврядування про місцевий бюджет, що відповідно до діючого законодавства всіх країн приймаються на один рік.

Бюджетне право тісно пов'язане з іншими розділами й інститутами фінансового права, особливо розділами правового регулювання державних доходів і витрат.

Бюджетно-правові норми прийнято підрозділяти на матеріальні і процесуальні.

Матеріальні встановлюють матеріальний зміст бюджету, тобто структуру бюджетної системи, перелік доходів і витрат, їх обсяги, розмежування доходів і витрат між окремими видами бюджетів, розміри резервних фондів і т. д.

Процесуальні бюджетно-правові норми регулюють відносини, що виникають при складанні, розгляді проекту бюджету, твердженні бюджету, складанні і твердженні звіту про виконання бюджету.

Відносини, що виникають у процесі бюджетної діяльності, регулюються нормами Конституції України, бюджетним постійно діючим і періодичним законодавством, а також спеціальними нормативними актами.

Бюджетні правовідносини мають визначені особливості:

1. Як вид фінансових правовідносин вони виникають на основі нормативного акта (Закон України на поточний рік).

2. Усі бюджетно-правові норми носять періодичний характер (з 1.01 до 31.12).

3. Відрізняються від інших фінансових правовідносин більш вузьким колом суб'єктів (суб'єктів бюджетних відносин).


ТЕМА 6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

6.1. Правовий механізм бюджетного процесу

Стаття 2 (п.11) Бюджетного кодексу визначає поняття бюджетного процесу, згідно з якою бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Правовий механізм бюджетного процесу зумовлено такими елементами:

■ бюджетний рік;

■ бюджетний період;

■ стадії бюджетного процесу.

Як вже було зазначено у темі 5, бюджетний рік триває 1 рік, але бюджетний період, який охоплює усі стадії бюджетного процесу згідно з нормами Бюджетного кодексу України, повинен тривати 2 роки. У сучасних умовах цей період триває більше двох років.

Стадії, що складають бюджетний процес:

1. Складання проекту Державного бюджету України.

2. Затвердження бюджету України.

3. Виконання Державного бюджету України.

4. Звіт про виконання бюджету України.

 

6.2. Складання проекту Державного бюджету України

Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України визначаються ст. 32 Бюджетного кодексу України.

1. Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України.

2. Міністр фінансів України відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування які використовуються для підготовки бюджетних запитій і розроблення пропозицій проекту Державного бюджети України.

3. Міністр фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та аналізу виконанням бюджету у поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України.

Ця стадія бюджетного процесу, у свою чергу, теж розкладається на декілька під стадій.

1. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

2. Розроблення інструкції з підготовки бюджетних запитів.

3. Розроблення бюджетного запиту.

4. Аналіз бюджетних запитів і розробка пропозицій проекту Державного бюджету України.

5. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Державний бюджет України

Визначення основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період є складовою частиною стадії бюджетного процесу складання проекту Державного бюджету України.

Не пізніше 1 червня або першого наступного за цією датою дня на пленарному засіданні Верховної Ради України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає прем'єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України.

Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо

1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту;

2) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України;

3) граничного обсягу державного боргу та його структури;

4) питомої ваги обсягу між бюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;

5) питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;

6) взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді;

7) змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;

8) переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету України;

9) захищених статей видатків бюджету;

10) обгрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди.

Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період грунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників обсягу валового внутрішньо-продукту, індексів споживчих та оптових цін, прогнозованого офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття.

За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Зазначена постанова може містити пропозиції Верховної Ради України до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період виключно з питань, визначених частиною третьою цієї статті, у тому числі відповідні доручення Кабінету Міні стрів України.

Розроблення інструкції з підготовки бюджетних запитів

Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головний розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 3. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 6. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 7. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 8. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 9. Адміністративне право як галузь права
 10. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 11. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 12. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
Переглядів: 821

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бюджетна структура | Розроблення бюджетного запиту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.038 сек.