Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види маркетингу.

Типологізація видів маркетингу в даний час є не сталою. Однак можна виділити основні види маркетингу за певними ознаками класифікації. Залежно від орієнтації маркетингової діяльності розрізняють: маркетинг орієнтований на продукт; маркетинг орієнтований на споживача; змішаний маркетинг.

Маркетинг орієнтований на продукт застосується коли діяльність підприємства націлена на створення нового товару або вдосконалення того, що випускається. Основна задача в цьому випадку зводиться до спонукання споживачів здобувати нові або вдосконалені товари.

Маркетинг орієнтований на споживача використовується якщо діяльність підприємства націлена на задоволення потреб, що безпосередньо виходять від ринку. Тут головна задача маркетингу – вивчення потенційних потреб, пошук ринкової “ніші”.

Маркетингова діяльність, орієнтована на продукт і споживача, одержала назву змішаного маркетингу.

Залежно від сфери застосування розрізняють: споживчий маркетинг, промисловий маркетинг, торговельний маркетинг, інноваційний маркетинг, інвестиційний маркетинг, банківський маркетинг.

Споживчий маркетинг (маркетинг товарів споживчого призначення) спрямований на індивідуальне споживання. Незважаючи на різницю між окремими категоріями товарів, для усіх видів маркетингу товарів споживчого призначення характерні такі ознаки:

- оригінальність попиту (потреби);

- велика частка індивідуальності при прийнятті рішень;

- багатоступінчастий непрямий збут;

- анонімність ринкового контакту.

Промисловий маркетинг (маркетинг товарів виробничо-технічного призначення) займається збутом факторів виробництва - інвестиційних товарів. Особливості маркетингу товарів виробничо-технічного призначення вимагають враховувати такі фактори:

- виробничу необхідність, тобто попит і потреби в кінцевій продукції (товари народного споживання), для виробництва яких використовується інвестиційний товар;

- колективність і формалізованність прийняття рішень у сфері придбання інвестиційних товарів;

- відносно незначне, у порівнянні зі споживчими товарами, число і високу концентрацію носіїв попиту;

- прямий процес переговорів і здійснення угод;

- особливі акценти при використанні інструментів маркетингу (комерційний кредит, особливі умови постачань і платежів).

Сутність торговельного маркетингу полягає у відношенні до торговця не як до конкурента і не як до партнера в каналі збуту, а як до клієнта-посередника.

Процес реалізації принципів торговельного маркетингу включає чотири основних етапи:

- аналіз потреб: зрозуміти форми роботи торговців і їхніх чекань;

- сегментування торговців або виділення торговців з однаковими потребами і чеканнями;

- вибір цільового сегмента, пріоритетного для виготовлювача;

- розробка пропозиції, адаптованої до цільового сегмента (сегментів).

 

Інноваційний маркетинг - це діяльність на ринку нововведень, яка базується на використанні нових ідей з поліпшення товарів, послуг, технологій з метою максимального задоволення потреб і запитів клієнтів і одержання переваги перед конкурентами.

Інвестиційний маркетинг вивчає умови залучення інвестиційних коштів, можливості створення і роботи нових підприємств у перспективних галузях економіки.

Банківський маркетинг вивчає процеси, що відбуваються на ринку капіталу як у цілому, так і в окремих його секторах: банківській сфері, кредитній системі, ринку цінних паперів.

Залежно від періоду часу, на який розробляється маркетингова політика підприємства, виділяють: стратегічний маркетинг, тактичний маркетинг, оперативний маркетинг.

Стратегічний маркетинг - це маркетинг, що розробляє і реалізує генеральну програму дій підприємства на період більш 5 років; його мета - ефективне розміщення ресурсів підприємства для досягнення цільового ринку.

Тактичний маркетинг - це вид маркетингу, задачею якого є створення програми дій підприємства на ринку на термін не більш 5 років.

Оперативний маркетинг - це маркетинг, що розробляє та реалізує інструментарій маркетинг-міксу на період до одного року. На оперативному рівні вирішуються поточні задачі, висунуті кон'юнктурою ринку. Безумовна вимога полягає в тому, що навіть ці негайні задачі не повинні суперечити довгостроковим стратегічним цілям фірми.

У залежності від видів попиту, виділяють такі типи маркетингу: конверсійний, стимулюючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвиваючий, демаркетинг, підтримуючий, протидіючий.

Конверсійний маркетинг - це маркетинг при негативному попиті, тобто при такій ситуації на ринку, коли покупці відкидають даний товар або послугу. Ціль конверсійного маркетингу - зміна негативного відношення споживачів до якогось продукту на позитивне шляхом переробки продукту, зниження ціни і більш ефективного його просування.

Метою стимулюючого маркетингу є порушення активного попиту на товари, до яких покупець відноситься байдуже. Стимулюючий маркетинг спрямований на подолання можливих причин таких ситуацій, як: повне незнання споживачами можливостей продукту, усунення перешкод до його розповсюдження. Основні інструменти стимулюючого маркетингу - різке зниження цін, посилення реклами.

Ремаркетинг необхідний у ситуації зниження попиту і при цьому вживають заходи по його оживленню: додання товарові нових властивостей, проникнення на нові ринки і т.д.

Синхромаркетинг орієнтований на умови, коли попит значно перевищує виробничі потужності, або навпаки, обсяг виробництва даного товару виявляється більше потреби ринку. Задачею синхромаркетинга є пошук способів згладжування коливань попиту за допомогою гнучких цін, методів просування й інших інструментів маркетингу.

Розвиваючий (креативний) маркетинг, метою якого є перетворення потенційного попиту покупців у реальний. Інструментами розвиваючого маркетингу є розробка продуктів, що відповідають виниклим новим потребам, перехід на новий якісний рівень їхнього задоволення, використання реклами, створення специфічного, орієнтованого на конкретні споживчі групи, іміджу продукту.

Демаркетинг спрямований на зменшення попиту на товари або послуги, що не може бути задоволений через недостатній рівень виробничих можливостей, обмеженості товарних ресурсів. Основні інструменти демаркетингу - значне підвищення цін, припинення рекламної роботи. Його ціль - не ліквідувати попит, а всього лише знизити його рівень.

Підтримуючий маркетинг використовується в умовах, коли попит активний, стійкий, тоді проводяться заходи, що підтримують такий характер попиту.

Протидіючий маркетинг реалізується з метою забезпечення благополуччя споживача в тому випадку, коли товар не відповідає вимогам НТП, охорони навколишнього середовища, раціональному використанню матеріальних ресурсів. Використовується, коли попит вважається ірраціональним.

Залежно від застосовуваної концепції керування маркетинговою діяльністю на підприємстві розрізняють такі види маркетингу: виробничий, продуктовий, збутовий, ринковий.

Виробничий маркетинг - це маркетинг, що розглядає процес виробництва (обсяги виробництва, продуктивність праці, собівартість продукції) як основний спосіб досягнення комерційного успіху на

ринку; ефективний на ринку, де попит перевищує пропозицію (ринок виробника).

Продуктовий маркетинг - це маркетинг, що зосереджує увагу підприємця на якості, функціональних характеристиках, собівартості продукції (товарній політиці) як на основному інструменті досягнення комерційного успіху.

Збутовий маркетинг - це маркетинг, що використовує систему методів реалізації товарів і послуг як основний спосіб досягнення комерційного успіху на ринку.

Ринковий маркетинг - це маркетинг, що зосереджує увагу підприємця на більш якісному і повному задоволенні потреб ринку як на основному інструменті досягнення комерційного успіху.

Залежно від ступеня координації функцій, що виконуються на підприємстві, розрізняють інтегрований і неінтегрований маркетинг.

В інтегрованому маркетингу здійснюється тісне ув'язування, координація й узгодження всіх маркетингових функцій підприємства.

У неінтегрованому маркетингу всі функції маркетингової діяльності здійснюються різними підрозділами підприємства (відділами збуту, цін, технічної інформації, реклами тощо).

Залежно від кінцевої мети маркетингової діяльності підприємства розрізняють комерційний і некомерційний маркетинг.

Маркетинг у комерційній сфері діяльності або маркетинг комерційних організацій, що займаються підприємницькою діяльністю з метою одержання доходу (прибутку).

Маркетинг у некомерційній сфері діяльності або маркетинг некомерційних організацій, або соціальний маркетинг, пов'язаний головним чином зі створенням позитивної суспільної думки відносно конкретної організації або окремої особи.

Залежно від видів продукції розрізняють: маркетинг товарів і маркетинг послуг.

Маркетинг товарів досліджує процес організації ефективних продажів і забезпечення прибутковості підприємницької діяльності різного профілю підприємств залежно від особливостей продукції, Що випускається.

Маркетинг послуг - це вид діяльності підприємства, спрямований на задоволення потреб клієнтів у нематеріальних видах товарів.

Послуги мають ряд особливостей, що враховуються при проведенні маркетингових досліджень:

- абстрактність, нематеріальність результату - послуги існують лише в процесі їхнього надання;

- нездатність до збереження і складування - оскільки послуга нематеріальна, то неможливо створити її запаси;

- часто одноразове, індивідуальне надання - реалізація послуги передбачає прямий контакт з особою, що робить послугу;

- унікальність - як правило, послугу важко стандартизувати, тому що вона нематеріальна і надається кожному клієнтові індивідуально.

Залежно від рівня розв'язуваних задач розрізняють мікро- і макромаркетинг.

Мікромаркетинг - це форма цільового маркетингу, практика пристосування товарів і маркетингових програм до нестатків і потреб чітко визначених і досить вузьких географічних, демографічних і поведінкових сегментів.

Проблеми макромаркетингу на відміну від проблем мікромаркетингу повинні розглядатися з погляду інтересів суспільства і країни в цілому.

Залежно від ступеня диференціації маркетингових функцій розрізняють: глобальний, диференційований, вузькоцільовий маркетинг, індивідуальний маркетинг.

Вони ж є стратегіями цільового маркетингу. Глобальний (недиференційований, масовий) маркетинг - це стратегія діяльності на ринку, при якій організація ігнорує розходження між різними ринковими сегментами і виходить на весь ринок з одним продуктом.

Диференційований маркетинг - це стратегія діяльності на ринку, при якій організація вирішує діяти на декількох сегментах зі спеціально для них розробленими продуктами.

Вузькоцільовий (концентрований) маркетинг - це стратегія діяльності на ринку, при якій організація має велику ринкову частку на одному або декількох субринках (ринкових нішах) у противагу зосередженню зусиль на невеликій частці великого ринку.

Індивідуальний маркетинг (маркетинг ринків для одного споживача, маркетинг під замовлення, маркетинг віч-на-віч) - це при посування товарного асортименту і маркетингових програм до потреб і переваг окремих споживачів.

Залежно від територіальної ознаки розрізняють внутрішній і міжнародний маркетинг.

Внутрішній маркетинг або маркетинг на внутрішньому ринку пов'язаний з питаннями задоволення потреб національного споживача, реалізацією товарів і послуг у межах однієї країни.

Виділяють такі форми внутрішнього маркетингу:

- локальний маркетинг - діяльність організації не виходить за межі певного населеного пункту (характерний для роздрібної торгівлі і сфери послуг);

- регіональний маркетинг - діяльність організації не виходить за межі певного регіону, області;

- національний маркетинг - організація у своїй діяльності охоплює весь національний ринок (використовується телекомпаніями, видавництвами).

Міжнародний маркетинг або маркетинг на зовнішніх ринках являє собою маркетинг товарів і послуг за межами країни, в якій знаходиться організація (його також називають зовнішньоекономічним, зовнішньоторговельним).

У систему міжнародного маркетингу входять експортний, імпортний і багатонаціональний маркетинг.

Експортний маркетинг припускає діяльність фірми по дослідженню нових закордонних ринків збуту, створенню закордонних збутових служб.

Імпортний маркетинг, на думку окремих фахівців, означає особливу форму досліджень міжнародного ринку для забезпечення високоефективних закупівель товарів і послуг. Це теж робота на ринку, хоча і специфічна, відмінна від експортної діяльності.

Багатонаціональний (мультирегіональний) маркетинг - найбільш складна форма міжнародного маркетингу, що стосується організацій, які здійснюють маркетингові операції в багатьох іноземних державах одночасно. Організації дотримуються поліцентричної орієнтації, тобто максимально враховують національні особливості закордонних ринків.

 


Читайте також:

 1. Види маркетингу.
 2. Види організаційних структур служби маркетингу.
 3. Визначення маркетингу. Цілі та завдання маркетингу.
 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГУ.
 5. Вплив ПР на ефективність реалізації концепції маркетингу.
 6. Еволюція концепції маркетингу.
 7. Еволюція маркетингу.
 8. Ефективність кампаній соціального маркетингу.
 9. Завдання планування маркетингу.
 10. Загальні правила - вороги маркетингу.
 11. Комплекс маркетингу.
Переглядів: 7004

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Визначення маркетингу. Цілі та завдання маркетингу. | Принципи, методи, функції маркетингу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.059 сек.