Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Економічне зростання як категорія національної економіки.

Тема 12. Політика економічного зростання в національній економіці

 1. Економічне зростання як категорія національної економіки. Типи економічного зростання.
 2. Концепції та моделі економічного зростання.
 3. Фактори економічного зростання.
 4. Проблеми і тенденції економічного зростання в Україні.

 

Економічне зростання - одна з найважливіших проблем, які стоять перед країнами. За його динамікою оцінюють розвиток національних економік, життєвий рівень населення, вирішення проблеми обмеженості економічних ресурсів. Економічне зростання є важливою економічною метою кожної країни. Збільшення обсягу продукції в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя у країні.

Однією з форм розвитку є економічне зростання, яке має позитивну динаміку. Воно не тотожне економічному розвитку. Економічне зростан­ня є частковим випадком розвитку, може мати різний кількісний та якіс­ний характер змін.

Економічне зростання означає регулярне, стійке розширення масштабів діяльності господарської системи, яке виявляється у збільшенні розмірів застосованої суспільної праці і виробленого продукту - товарів і послуг. При розгляді економічного зростання головною стає проблема кількісного та якісного розвитку виробництва і збалансованості його структури.

Економічне зростання національної економіки - це такий її розвиток, який призводить до збільшення реального національного доходу за певний період. Тому досягнення певного рівня економічного зростання є однією з головних макроекономічних цілей держави.

Ефективність будь-якої системи господарювання можна оцінювати на основі характеристик економічного зростання. Воно проявляється у збільшенні потенційного і реального обсягів продукції, доходу та багат­ства нації. Економічне зростання має певні якісні та кількісні характе­ристики. Його якісний характер відображає реальний приріст сукупнос­ті споживчих вартостей та їх відповідність суспільним потребам. Кіль­кісний характер економічного зростання знаходить свій вираз у рівнях та темпах розвитку національного господарства.

Зміст категорії економічного зростання можна виразити через оцінку змін основних макроекономічних показників.

Економічне зростання перш за все проявляється у зростанні обсягів виробництва. Залежно від цілей економічного аналізу розміри вироб­ництва можна виразити різними макроекономічними показниками - ва­ловим внутрішнім продуктом (ВВП), валовим національним продуктом (ВНП), національним доходом (НД). Однак, основним показником націо­нального виробництва є валовий внутрішній продукт (ВВП), на базі яко­го визначаються основні показники економічного зростання. При цьому оцінюється динаміка змін ВВП за певний період, як правило за рік, в ці­лому або на душу населення.

Оцінка змін економічного зростання, як правило, відображається від­носними величинами - індексів та темпів. Індекси показують співвідно­шення рівнів показників за певний період.

Індекс зростання - це відношення приросту певного показника за звітний період до цього ж показника базового періоду. Динаміка еконо­мічного зростання визначається його темпами.

Темп зростання показує кількісне зростання суспільного продукту.

Індекс економічного зростання ВВП - розраховується як відношен-
ня ВВП звітного періоду до цього ж показника базового періоду і по-
казує, у скільки разів він змінюється:

Ізр = ВВП/ВВП0,

де Ізр - індекс економічного зростання; ВВП - валовий внутрішній продукт звітного року, грн; ВВП0 - валовий внутрішній продукт базового року, грн.

Темп економічного зростання (приросту) ВВП (Тпр) - визначається
як відношення абсолютного приросту ВВП до його початкового значення і показує процентну зміну ВВП:

Тпр = [ (ВВП, - ВВП0)/ ВВП0]х100%

Темп приросту ВВП на душу населення - розраховується як відношення абсолютного приросту ВВП у розрахунку на душу населення до початкового значення цього показника. На величину цього показника впливає не тільки зміна обсягів ВВП, але й чисельності населення.

Темпи економічного зростання найчастіше виступають основним кри­терієм економічного розвитку. Однак, високі темпи економічного зрос­тання не завжди свідчать про прискорений економічний розвиток країни. І, навпаки, зниження темпів зростання або навіть нульові його темпи не означають припинення економічного розвитку.

Графічно економічне зростання може бти представлене як:

1. Зсув праворуч кривої виробничих можливостей.

2. Зсув праворуч класичного відрізку кривої сукупної пропозиції.

3. Лінія тендерного розвитку на фоні циклічних коливань економіки.

Економічне зростання супроводжується глибокими змінами в галузевій структурі національної економіки. Під впливом науково-технічного прогресу в усіх розвинутих країнах знижуються частка у ВВП сировинних галузей і сільського господарства та чисельність зайнятих у них і водночас збільшуються відповідні показники для сфери послуг. При цьому найсерйозніші зрушення відбуваються на рівні підгалузей. Зокрема в обробній промисловості зменшується чисельність зайнятих у традиційних галузях з високою трудомісткістю виробництва (харчова, текстильна, швейна), а також у капіталомістких (металургія), і збільшується у приладобудуванні, електроніці тощо.

Економічне зростання, яке забезпечує збільшення обсягу продукції в розрахунку на душу населення, є одним із факторів національної безпеки держави.

Види економічного зростання можна класифіквати за різними ознаками:

1. За темпами розрізняють:

Ø повільне зростання (до 2% на рік)

Ø помірне зростання (2-6% на рік)

Ø швидке зростання (більше 6% на рік)

2. Відносно до діючого законодавства:

Ø легальний;

Ø тіньовий;

Ø кримінальний

3. За характером взаємодії національних та міжнародних джерел:

Ø Експорторозширювальне зростання досягається при наявності в країні галузей, що виробляють конкурентноспроможну продукцію, задоволенні потреб внутрішнього ринку у цій продукції та наявності вільної ниші на світовому ринку;

Ø Імпортоване зростання здійснюється за рахунок активного залучення прямих іноземних інвестицій, включення національних підприємств у міжнародну систему бізнесу та купівлі патентів на світовому ринку.

Ø Імпортозамінне зростання досягається шляхом повернення національного виробника на національний ринок (доступні кредити, менші податки, пільги та ін.).

4. За рівнем та обсягом використання економічних ресурсів:

Ø Екстенсивний тип економічного зростання - це розширення вироб­ництва на основі кількісного збільшення його факторів при незмінних їх якісних параметрах. Обсяги виробництва продукції зростають за раху­нок збільшення чисельності робочої сили, обсягу інвестицій, використо­вуваних земельних та інших ресурсів. Можливості такого розвитку пов'язані насампе­ред з наявністю вільних ресурсів та запасів.

Ø Інтенсивний тип економічного зростання - розширення виробництва на основі якісного вдосконалення його факторів та організаційно-еконо­мічних відносин. При інтенсивному типі економічного зростання збільшення масшта­бів випуску продукції досягається шляхом якісного вдосконалення всі­єї системи продуктивних сил, насамперед речових і особистих факторів виробництва, підвищення кваліфікації працівників, поліпшення викорис­тання фізичного капіталу, застосування принципово нових машин і меха­нізмів, кращої організації господарської діяльності тощо.

Ø Екстенсивне та інтенсивне зростання в абсолютно чистому вигляді на практиці не існує. Реально обсяг виробництва збільшується під впливом сукупності факторів, що свідчить про змішаний тип економічного зрос­тання. Наприклад, може відбуватися одночасно і приріст кількості діючої робочої сили, і підвищення її якості, розширення масштабів виробництва і удосконалення технічної бази виробничого процесу. Змішаний тип еко­номічного зростання поєднує в собі ознаки двох попередніх типів зрос­тання. Залежно від того, який спосіб збільшення виробництва благ пере­важає, говорять про «переважно екстенсивний» чи «переважно інтенсив­ний» типи економічного зростання. Віднесення до того чи іншого типу зростання здійснюється залежно від питомої ваги приросту виробництва, отриманого за рахунок якісних і кількісних змін його факторів.

 


Читайте також:

 1. X Впровадження Зростання Зрілість Спад Час
 2. А категорія
 3. А. КАТЕГОРІЯ СУБСТАНЦІЇ.
 4. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки.
 5. Аграрний комплекс національної економіки.
 6. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 7. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 8. Адміністративної економіки.
 9. Аналіз використання прибутку та резервів його зростання
 10. АТ – одна з найбільш зручних форм колективного підприємства в умовах ринкової економіки. Першим АТ вважають створену у 1602 році Голандсько –Ост - Індську компанію.
 11. Банкрутство підприємств як економічне явище
 12. Безпека життєдіяльності як категорія
Переглядів: 1026

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Цільові комплексні програми. | Концепції та моделі економічного зростання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.09 сек.