Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Демократичний режим

Демократичному режиму як одному з величезних завою­вань світової цивілізації притаманна широка соціальна база державної влади та відповідні методи її здійснення: чим шир­ше його соціальна база, тим демократичнішим він є. У роз­винених демократичних державах цю базу становить весь народ, але, так чи інакше, за умов демократичного режиму влада завжди підтримується більшістю населення. Легітима­ція влади (її визнання громадською думкою) у даних дер­жавах відбувається під час проведення загальних, заснова­них на демократичних принципах виборів. Легітимною влада стає внаслідок делегування її від одного суб'єкта — народу — іншому суб'єкту — державі. Отже, влада сприймається сус­пільством не тільки як законна, а й як така, що відповідає його прагненням. Шляхом виборів народний суверенітет пе­ретворюється на суверенітет держави, обмежений лише не­обхідністю дотримуватися основних прав людини.

Наявність певних ознак громадянського суспільства зу­мовлює створення демократичного режиму. Необхідно та­кож, щоб у країні склалися конкретні форми самоврядуван­ня. Його існування й розвиток є однією з ознак і важливим напрямом функціонування та поширення демократії.

За умов демократії має бути виключене зловживання владою. Свобода кожної людини поєднується зі свободою всіх громадян. У суспільстві право панує як міра свободи, за­гальної і рівної для всіх.

У сучасному розумінні демократичний режим базується на додержанні й гарантованому захисті невід'ємних прав лю­дини, на участі населення у формуванні і діяльності держав­них органів, прямої його участі у вирішенні державних справ. За сучасних умов головними ознаками демократичної держави є визнання найвищої цінності особистості, захище­ність її природних і невід'ємних прав. належне забезпечення всіма економічними, політичними, ідеологічними та юридич­ними гарантіями у тому числі судовим захистом проти будь-яких порушень, охоплюючи ті, що мають бути з боку суто державних структур. Демократичний режим, що діє в інте­ресах громадян, є обов'язково конституційним. Належить, щоб його функціонування було засноване на визнанні при­мату права перед державою, обмеженості останньої правом, неухильному дотриманні законності, спрямованості на до­держання принципів правової держави (наприклад, верхо­венство правового закону, відповідальність не тільки людини перед державою, а й держави перед людиною).

Винятково важливим для демократичного режиму є здійснення принципу поділу влади. Він не обмежується кон­статуванням існування законодавчої, виконавчої, судової та наглядово-контрольної гілок влади.

Кожна гілка здійснює певні функції. Відносини між ними засновані на взаємних стримуваннях і противагах, що гаран­тує певну рівновагу між владами. Це виключає узурпацію влади будь-якою з її гілок і забезпечує захист інтересів кож­ної особи.

Демократичний режим характеризується економічною, політичною та ідеологічною різноманітністю (плюралізмом), не допускає монополізації в будь-якій з цих сфер. Рівень де­мократії при цьому безпосередньо не залежить від кількості існуючих і конкуруючих політичних партій і організацій, від однопартійного чи коаліційного складу уряду. Він залежить від рівня політизації населення і свідомої підтримки суспіль­ством окремих партій, рівня політичної культури партійних функціонерів і громадян.

Політичне життя у країнах з демократичним режимом має проходити на засадах гласності та врахування громад­ської думки. Дуже важливо, щоб поряд з підкоренням мен­шості рішенням, прийнятим у конституційному порядку біль­шістю проводились консультації і дебати між окремими суб'єк­тами політичних відносин з метою узгодження різних точок зо­ру, досягнення компромісу або консенсусу, запобігання конфронтації, гарантування миру і злагоди у суспільстві.

За умов демократичного режиму слід забезпечити охоро­ну прав усіх громадян, включаючи тих, хто складає мен­шість. Тому більшість не повинна тиснути на меншість. За меншістю — етнічною, політичною, релігійною — збері­гаються визначені законом права. На неї поширюється прин­цип рівності всіх перед законом. Меншість має право вису­вати власні ініціативи, бути репрезентованою у різних дер­жавних органах (наприклад, парламентських комісіях), мати у процесі дебатів своїх співдоповідачів, може критикувати виконання прийнятих рішень і т. ін. Більшість не уповнова­жена просто ігнорувати меншість, а зобов'язана уважно роз­глядати і обґрунтовано відповідати на її критичні зауважен­ня. Саме в інтересах меншості найважливіші політичні рі­шення приймаються кваліфікованою більшістю голосів.

Звичайно, демократичний режим існує і за відсутності тих чи інших властивих йому ознак. Наприклад, під час бур­жуазної революції в Англії і після неї, коли виникла вкрай обмежена елітарна цензова демократія, така її важлива озна­ка, як конституційність режиму, складалася і реалізувалася без наявності системи партій, що, як вже підкреслювалось, є однією з головних ознак демократії.

Можливі різні рівні і зміст демократизму і, безперечно, є значні відмінності між режимами розгорнутої або обмеженої так званої елітарної демократії, де владним є невеликий про­шарок суспільства, а державне керівництво здійснюється вузьким колом осіб (аристократія, верхівка бізнесу, фахівці та ін.). Рівень демократизму залежить від питомої ваги при­мусу в процесі здійснення державної політики.

Щодо розвинутої демократії, то її виникнення можна очі­кувати ляше тоді, коли влада здійснюється безпосередньо або через представницький орган широкими верствами насе­лення і коли права кожної особи надійно захищені, незалеж­но від того, хто саме у даний момент при владі. Ця захище­ність має спиратися, в першу чергу, не на державний при­мус, а на високу свідомість представників державного апара­ту й усього населення.

Від філософів Просвітництва (Ж.-Ж. Руссо) до політич­них ідеологів сучасності (Ш. де Голль) наголошується на пе­ревазі демократичного режиму, що спирається, головним чи­ном, на пряме здійснення народовладдя всім населенням че­рез референдуми, петиції, народні обговорення і т. ін., порів­няно з таким, основою діяльності якого є народне представництво, тобто парламентський режим, деякі перева­ги якого слід, однак, визнати. Лише він уможливлює прий­няття рішень на належному професійному рівні, узгодження в рамках представницького органу, різноманітних поглядів з допомогою компромісу. Парламентаризм дозволяє врахову­вати в ході державного управління переконання і права мен­шості. Саме тому представницьке правління більш сприяє формуванню корисного, обґрунтованого, ефективного зако­нодавства і становить вищий рівень демократичного режи­му. Усе це не виключає корисності, а в деяких випадках і не­обхідності сполучати парламентське правління з безпосеред­нім народовладдям. Останнє є пріоритетним тоді, коли вирі­шуються особливо важливі державні питання, прямо віднесені до компетенції суверенного народу, проведення ре­ферендуму з яких визначено законом як обов'язкове. Умо­жливлюється й те, що з появою сумнівів стосовно відповід­ності волі вищого представницького органу до волі народу, виникає необхідність проведення референдуму за народною ініціативою. У зв'язку з цим воля народу фактично пере­вершує над волею народного представництва.

Одним з різновидів демократичного режиму є лібераль­но-демократичний режим, в умовах якого передбачається су­воре обмеження міри втручання держави в суспільні і, особ­ливо, економічні відносини. Так, на ранньому етапі розвитку капіталізму державна влада фактично виконувала функцію "нічного вартівника" суспільних відносин. За останні роки певні зрушення в бік лібералізму спостерігаються у США. У Великій Британії поворот до лібералізму був пов'язаний з правлінням консервативного на чолі з М. Тетчер уряду, який розгорнув активну діяльність щодо денаціоналізації націона­лізованих лейбористським урядом підприємств. Через змен­шення політичної ваги лівих сил у Франції за наших часів там розпочалися аналогічні процеси. Ряд авторів, констатую­чи існування ліберальних режимів у розвинених країнах у XIX ст., зазначає їх виникнення за сучасних умов у деяких країнах, що розвиваються (Індія, Філіппіни). Як ознаки цього режиму вони підкреслюють наявність вузької соціаль­ної бази правлячої еліти, неспроможність більшості населен­ня користуватися демократичними інститутами внаслідок його культурної відсталості. У певних країнах, що розви­ваються, політичні режими дійсно мають згадані особливос­ті, але навряд чи це є підставою для їх належності до лібе­рально-демократичних режимів.

Особливо слід підкреслити, що найважливішою рисою демократичного режиму є те, що він характеризується одно­часно як режим законності. Жодні зміни державного керів­ництва не дозволяють відмовитися від цього режиму, відхи­литися від дотримання чинного, правового за змістом, зако­нодавства.

Безумовно, навряд чи можна стверджувати про існуван­ня в сучасному світі моделі ідеальної демократії. За наших часів в окремих країнах спостерігається відсутність тих чи інших перерахованих вище ознак і принципів демократії чи відхилення від них. Це, наприклад, порушення власного за­конодавства, спроба занадто обмежити окремі права люди­ни, вводити без істотних підстав режим президентського правління тощо. Наявність згаданих явищ в умовах збере­ження переважної частини ознак і принципів, притаманних демократичному режиму, не може розглядатися як знищен­ня цього режиму, не виключає його існування, хоча й у більш вузьких рамках.


Читайте також:

 1. Q6 розраховують тільки при нестаціонарному режимі
 2. Автократично-демократичний континуум стилів керування.
 3. Адміністративний устрій та окупаційний режим в Україні під час війни 1941-1945 рр
 4. Бізнес-логістика в режимі INTERNET
 5. Валютний курс. Режими встановлення валютних курсів
 6. ВАЛЮТНІ РЕЖИМИ ТА ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ. ВПЛИВ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ НА ГРОШОВУ МАСУ. СТЕРЕЛІЗАЦІЯ.
 7. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 8. Вибір оптимального розкладу (режиму) роботи в наукових організаціях.
 9. Вибір режимів обробки заготовки різанням
 10. Вибір режиму роботи нейтралі.
 11. Вибір схеми підключення абонентів залежно від режимів тиску.
 12. Вибір, розміщення, режими роботи компенсуючих пристроїв.
Переглядів: 854

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Автономні утворення у зарубіжних державах | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.