Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Визначення фінансового результату діяльності підприємства

В умовах ринкових відносин важливе значення має спро­можність підприємства працювати прибутково. Саме прибуток стає основним чинником, який впливає на можливість підпри­ємства забезпечувати фінансування багатьох своїх програм, пов'язаних з розширенням потужностей, підвищенням якості продукції, зміцненням власної конкурентної позиції та вихо­дом на нові ринки тощо.

Фінансування програм розвитку підприємства передбачає використання як власних (статутний капітал, прибуток, акуму­льована сума амортизаційних відрахувань), так і залучених зов­нішніх джерел коштів (отримання позик та банківських креди­тів). Потенційних кредиторів та інвесторів передусім цікавить результативність діяльності підприємства, тобто величина отриманого ним прибутку. Прибутковість є одним із показни­ків кредитоспроможності підприємства, що враховується під час укладання кредитної угоди з банком. Прибуток також є джерелом виплати дивідендів за випущеними підприємством акціями; при цьому розмір сплачуваних дивідендів впливає на їхню інвестиційну привабливість на фондовому ринку.

Прибуток підприємства визначається з урахуванням фінан­сових результатів як операційної, так і іншої його діяльності.

Порядок визначення фінансового результату від звичайної діяльності підприємства подано на рис. 8.1. Він складається з двох етапів: на першому обчислюється прибуток (збитки) від операційної діяльності, на другому - фінансові результати з урахуванням фінансової та інвестиційної діяльності.

Визначення фінансового результату від операційної діяль­ності підприємства передбачає здійснення таких кроків:

1) об­числення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг);

2) визначення валового прибутку;

3) обчислення прибутків (збитків) від операційної діяльності.

Розглянемо послідовність здійснення розрахунків.

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
- (мінус)
Податок на додану вартість Акцизний збір Інші збори або податки з обороту Інші відрахування з доходу
= (дорівнює)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
- (мінус)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
= (дорівнює)
Валовий прибуток (збиток)
+ (плюс)
Інші операційні доходи
- (мінус)
Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати
= (дорівнює)
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток)
+ (плюс)
Дохід від участі в капіталі Інші фінансові доходи Інші доходи
- (мінус)
Фінансові витрати Витрати від участі в капіталі Інші витати
= (дорівнює)
Фінансовий результат – прибуток або збиток – від звичайної діяльності до оподаткування
- (мінус)
Податок на прибуток
= (дорівнює)
Фінансовий результат від звичайної діяльності

 

Рис. 8.1. Визначення фінансового результату від звичайної діяльності підприємства

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг) – це загальний дохід підприємства від реалізації продук­ції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум непрямих подат­ків (акцизного збору, податку на додану вартість) та без ураху­вання наданих покупцям знижок, вартості повернених ними товарів. Він зменшується на такі податки, збори і відрахування.

Податок на додану вартість - це сума податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг).

Акцизний збір - це сума, врахована у складі доходу (вируч­ки) від реалізації підакцизної продукції (товарів).

Інші відрахування з доходу - це сума наданих покупцям знижок, вартість повернених ними товарів та інші суми, що підлягають вилученню з доходу від реалізації.

Зменшення доходу підприємства на суму зазначених подат­ків, зборів і відрахувань дає змогу отримати чистий дохід (ви­ручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підпри­ємства.

Визначимо валовий прибуток (збиток) підприємства. Для цього необхідно від чистого доходу підприємства відняти ви­робничу собівартість реалізованої ним продукції.

До валового прибутку (збитку) додаються отримані підпри­ємством інші операційні доходи. До них відносять доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фі­нансових інвестицій), доходи від надання в оренду майна тощо.

Для обчислення фінансового результату операційної діяль­ності підприємства валовий прибуток зменшується на:

- адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства: ви­трати на утримання адміністративно-управлінського персона­лу; витрати на утримання основних засобів загальногосподар­ського призначення (орендні платежі, амортизація, страхуван­ня, поточний ремонт, комунальні послуги, охорона тощо); ви­трати на зв'язок; оплата послуг аудиторських та консалтинго­вих фірм; інші витрати загальногосподарського призначення;

- витрати на збут - це витрати, пов'язані з реалізацією про­дукції, товарів: витрати на пакувальні матеріали та ремонт та­ри; оплата праці та комісійні продавцям, торговим агентам, робітникам відділу збуту та складів, водіям тощо; витрати на рекламу та дослідження ринку; інші витрати, пов'язані зі збу­том (відрядження, транспортування продукції підприємства покупцям, страхування доставки тощо);

- інші операційні витрати включають: собівартість реалізо­ваних виробничих запасів; витрати на формування резерву для покриття сумнівних (безнадійних) боргів дебіторів (боржни­ків) підприємства; втрати від знецінення запасів; інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства, крім тих, які включаються до собівартості реалізованої про­дукції (товарів, робіт, послуг).

Різниця між валовим прибутком (збитком) та зазначеними витратами становить фінансовий результат від операційної діяльності підприємства. Він коригується на суми таких до­ходів (збільшується) та витрат (зменшується), що пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю:

- дохід від участі у капіталі - це дохід, отриманий підпри­ємством від здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі у капіталі;

- інші фінансові доходи включають: отримані підприємством дивіденди та інші доходи від здійснених ним фінансових опе­рацій;

- інші доходи - це дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів; інші доходи, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства;

- фінансові витрати включають витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позич­кового капіталу;

- втрати від участі в капіталі - це збиток підприємства, спричинений його інвестиціями в асоційовані, дочірні або спіль­ні підприємства, облік яких здійснюється методом участі у ка­піталі.

Інші витрати підприємства включають: собівартість реалі­зованих фінансових інвестицій; балансову вартість необорот­них активів, майнових комплексів; втрати від зниження курсу валюти, якою підприємство володіє на банківських рахунках (і яка не використовується ним під час операційної діяльності); втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних акти­вів; інші витрати, що виникають у процесі нормального функ­ціонування підприємства, але які не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Таким чином, отримуємо фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної діяльності підприємства до оподат­кування.

Якщо підприємство отримало прибуток, він підлягає опо­даткуванню. Різниця між отриманим підприємством прибут­ком та сумою податку на прибуток становить чистий прибу­ток підприємства або фінансовий результат його діяльності.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 6. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 11. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 12. Автоматизація метрологічної діяльності
Переглядів: 13026

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Формування доходу підприємства | Прибуток підприємства, його види

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.