Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Визначення фінансового результату діяльності підприємства

В умовах ринкових відносин важливе значення має спро­можність підприємства працювати прибутково. Саме прибуток стає основним чинником, який впливає на можливість підпри­ємства забезпечувати фінансування багатьох своїх програм, пов'язаних з розширенням потужностей, підвищенням якості продукції, зміцненням власної конкурентної позиції та вихо­дом на нові ринки тощо.

Фінансування програм розвитку підприємства передбачає використання як власних (статутний капітал, прибуток, акуму­льована сума амортизаційних відрахувань), так і залучених зов­нішніх джерел коштів (отримання позик та банківських креди­тів). Потенційних кредиторів та інвесторів передусім цікавить результативність діяльності підприємства, тобто величина отриманого ним прибутку. Прибутковість є одним із показни­ків кредитоспроможності підприємства, що враховується під час укладання кредитної угоди з банком. Прибуток також є джерелом виплати дивідендів за випущеними підприємством акціями; при цьому розмір сплачуваних дивідендів впливає на їхню інвестиційну привабливість на фондовому ринку.

Прибуток підприємства визначається з урахуванням фінан­сових результатів як операційної, так і іншої його діяльності.

Порядок визначення фінансового результату від звичайної діяльності підприємства подано на рис. 8.1. Він складається з двох етапів: на першому обчислюється прибуток (збитки) від операційної діяльності, на другому - фінансові результати з урахуванням фінансової та інвестиційної діяльності.

Визначення фінансового результату від операційної діяль­ності підприємства передбачає здійснення таких кроків:

1) об­числення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг);

2) визначення валового прибутку;

3) обчислення прибутків (збитків) від операційної діяльності.

Розглянемо послідовність здійснення розрахунків.

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
- (мінус)
Податок на додану вартість Акцизний збір Інші збори або податки з обороту Інші відрахування з доходу
= (дорівнює)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
- (мінус)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
= (дорівнює)
Валовий прибуток (збиток)
+ (плюс)
Інші операційні доходи
- (мінус)
Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати
= (дорівнює)
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток)
+ (плюс)
Дохід від участі в капіталі Інші фінансові доходи Інші доходи
- (мінус)
Фінансові витрати Витрати від участі в капіталі Інші витати
= (дорівнює)
Фінансовий результат – прибуток або збиток – від звичайної діяльності до оподаткування
- (мінус)
Податок на прибуток
= (дорівнює)
Фінансовий результат від звичайної діяльності

 

Рис. 8.1. Визначення фінансового результату від звичайної діяльності підприємства

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг) – це загальний дохід підприємства від реалізації продук­ції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум непрямих подат­ків (акцизного збору, податку на додану вартість) та без ураху­вання наданих покупцям знижок, вартості повернених ними товарів. Він зменшується на такі податки, збори і відрахування.

Податок на додану вартість - це сума податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг).

Акцизний збір - це сума, врахована у складі доходу (вируч­ки) від реалізації підакцизної продукції (товарів).

Інші відрахування з доходу - це сума наданих покупцям знижок, вартість повернених ними товарів та інші суми, що підлягають вилученню з доходу від реалізації.

Зменшення доходу підприємства на суму зазначених подат­ків, зборів і відрахувань дає змогу отримати чистий дохід (ви­ручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підпри­ємства.

Визначимо валовий прибуток (збиток) підприємства. Для цього необхідно від чистого доходу підприємства відняти ви­робничу собівартість реалізованої ним продукції.

До валового прибутку (збитку) додаються отримані підпри­ємством інші операційні доходи. До них відносять доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фі­нансових інвестицій), доходи від надання в оренду майна тощо.

Для обчислення фінансового результату операційної діяль­ності підприємства валовий прибуток зменшується на:

- адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства: ви­трати на утримання адміністративно-управлінського персона­лу; витрати на утримання основних засобів загальногосподар­ського призначення (орендні платежі, амортизація, страхуван­ня, поточний ремонт, комунальні послуги, охорона тощо); ви­трати на зв'язок; оплата послуг аудиторських та консалтинго­вих фірм; інші витрати загальногосподарського призначення;

- витрати на збут - це витрати, пов'язані з реалізацією про­дукції, товарів: витрати на пакувальні матеріали та ремонт та­ри; оплата праці та комісійні продавцям, торговим агентам, робітникам відділу збуту та складів, водіям тощо; витрати на рекламу та дослідження ринку; інші витрати, пов'язані зі збу­том (відрядження, транспортування продукції підприємства покупцям, страхування доставки тощо);

- інші операційні витрати включають: собівартість реалізо­ваних виробничих запасів; витрати на формування резерву для покриття сумнівних (безнадійних) боргів дебіторів (боржни­ків) підприємства; втрати від знецінення запасів; інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства, крім тих, які включаються до собівартості реалізованої про­дукції (товарів, робіт, послуг).

Різниця між валовим прибутком (збитком) та зазначеними витратами становить фінансовий результат від операційної діяльності підприємства. Він коригується на суми таких до­ходів (збільшується) та витрат (зменшується), що пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю:

- дохід від участі у капіталі - це дохід, отриманий підпри­ємством від здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі у капіталі;

- інші фінансові доходи включають: отримані підприємством дивіденди та інші доходи від здійснених ним фінансових опе­рацій;

- інші доходи - це дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів; інші доходи, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства;

- фінансові витрати включають витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позич­кового капіталу;

- втрати від участі в капіталі - це збиток підприємства, спричинений його інвестиціями в асоційовані, дочірні або спіль­ні підприємства, облік яких здійснюється методом участі у ка­піталі.

Інші витрати підприємства включають: собівартість реалі­зованих фінансових інвестицій; балансову вартість необорот­них активів, майнових комплексів; втрати від зниження курсу валюти, якою підприємство володіє на банківських рахунках (і яка не використовується ним під час операційної діяльності); втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних акти­вів; інші витрати, що виникають у процесі нормального функ­ціонування підприємства, але які не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Таким чином, отримуємо фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної діяльності підприємства до оподат­кування.

Якщо підприємство отримало прибуток, він підлягає опо­даткуванню. Різниця між отриманим підприємством прибут­ком та сумою податку на прибуток становить чистий прибу­ток підприємства або фінансовий результат його діяльності.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 6. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 11. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 12. Автоматизація метрологічної діяльності
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Формування доходу підприємства | Прибуток підприємства, його види

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.