Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Характеристика капітальних вкладень підприємства

Інвестиціями, які забезпечують підприємству зміцнення і розвиток його матеріально-технічної бази, впровадження но¬вих технологій виробництва, зростання потужностей, є капітальні вкладення або виробничі інвестиції.

Під капітальними вкладеннями розуміють сукупність од¬норазових витрат, що спрямовуються на просте і розширене відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфра¬структури підприємства.

До складу капіталовкладень включають витрати на будівни¬цтво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння і підтримку потужностей діючих підприємств, а також на при¬дбання обладнання, транспортних засобів та інших об'єктів основних засобів виробничого і невиробничого призначення.

Велика різноманітність капітальних вкладень потребує їх правильної класифікації. З метою планування, обліку і контро¬лю капітальні вкладення класифікують за такими ознаками: відтворювальна структура, технологічна структура, призна¬чення, галузева належність, спосіб ведення робіт, джерела фі¬нансування, форми власності (рис. 9.1).

 


 

Рис. 9.1. Класифікація капітальних вкладень підприємства


Відтворювальна структура капітальних вкладень відо¬бражає співвідношення довгострокових витрат підприємства на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння і підтримання потужностей діючих підпри¬ємств.

До нового будівництва належить спорудження на нових майданчиках об'єктів основного, допоміжного і невиробничо¬го призначення новостворюваних підприємств, а також філіа¬лів та окремих виробництв, що здійснюються з метою ство¬рення нової виробничої потужності і які після введення в екс¬плуатацію знаходитимуться на самостійному балансі.

Розширення діючих підприємств передбачає будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві, а також бу¬дівництво нових і розширення існуючих окремих виробничих цехів та об'єктів основних фондів на території діючих підпри¬ємств та прилеглих до них майданчиках. Розширенням є також будівництво філій та виробництв, які після введення в експлу¬атацію не будуть знаходитись на самостійному балансі.

Під реконструкцією діючих підприємств розуміють пере¬будову існуючих цехів та об'єктів основних фондів, пов'язану з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науки та техніки.

Технічне переозброєння діючих підприємств - це комплекс заходів з підвищення техніко-економічного рівня окремих ви¬робництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації таавтоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, продуктивнішим.

Підтримання потужностей діючого підприємства перед¬бачає проведення робіт з відновлення основних фондів, що ви¬бувають у процесі виробничої діяльності.

За технологічною структурою капіталовкладення поді¬ляються на витрати, пов'язані з будівельними і монтажними роботами, придбанням усіх видів устаткування, інструменту та інвентарю, іншими капітальними роботами та послугами.

До будівельних належать роботи зі спорудження, перебудо¬ви, розширення і відновлення існуючих будівель та споруд або їх окремих частин і пов'язані з ними роботи з монтажу збірних залізобетонних, металевих, дерев'яних та інших будівельних конструкцій, що входять до складу будівель і споруд, а також спеціальні (електромонтажні, сантехнічні, меліоративні тощо) та інші роботи, які відносять до будівництва будівель і споруд.

Монтажними є роботи, пов'язані зі складанням та встано¬вленням технологічного, енергетичного, підйомно-транспорт¬ного та іншого устаткування, що може експлуатуватись лише після його встановлення на фундамент.

До витрат на обладнання, інструмент, інвентар нале¬жать: вартість технологічного, енергетичного, підйомно-транс¬портного та всіх інших видів устаткування (верстатів, пресів, двигунів, генераторів, насосів тощо); транспортних засобів, технологічно пов'язаних з процесом виробництва (борошновозів, панелевозів, електрокарів тощо); обладнання для лабора¬торій, майстерень, дослідницьких установок тощо; вартість виробничого інструменту та інвентарю, у тому числі малоцін¬ного і швидкозношуваного, яке включається до кошторисів на будівництво як перший комплект для підприємств та об'єктів, що будуються.

Устаткування поділяють на таке, що потребує і не потребує монтажу.

До складу устаткування, що потребує монтажу, нале¬жить устаткування, яке може бути введене у дію лише після складання його частин і прикріплення до фундаменту чи ін¬ших конструкцій будівель і споруд (конвеєрні лінії тощо).

До устаткування, що не потребує монтажу, відносять вер¬стати та машини, які не потребують витрат на установку та прикріплення до фундаменту або інших конструкцій будівель і споруд (автомобілі, тепловози, інші транспортні засоби, вер¬стати, що стоять вільно, обчислювальна техніка тощо).

До складу інших капітальних робіт і витрат включають проектно-пошукові роботи, які проводяться за рахунок капіталь¬них вкладень, а також витрати на утримання дирекції підпри¬ємств, що будуються, витрати, пов'язані з формуванням штату робітників, інші роботи і витрати, передбачені в кошторисі бу¬дівництва.

За призначенням капітальні вкладення поділяються на та¬кі, що спрямовані для виробничого і невиробничого викорис¬тання.

До капіталовкладень виробничого призначення включають вкладення капіталу в об'єкти, які після завершення їх будівни¬цтва будуть функціонувати у сфері матеріального та нематері¬ального виробництва: у промисловості, сільському господарс¬тві, будівництві, на транспорті, зв'язку тощо.

До капіталовкладень невиробничого призначення відносять вкладення капіталу в об'єкти житлового та комунального гос¬подарства, установи охорони здоров'я, фізичної культури, со¬ціального забезпечення, освіти тощо.

За галузевою належністю капітальні вкладення поділяють на такі, що здійснюються у промисловості, сільському госпо¬дарстві, транспорті, будівництві та інших галузях господарства країни.

За способом здійснення будівельно-монтажних робіт(БМР) капіталовкладення поділяють на такі, що виконуються підрядним і господарським способами.

Підрядний спосіб ведення будівельно-монтажних робіт пе¬редбачає виконання їх постійно діючими спеціалізованими під¬рядними будівельно-монтажними організаціями. Підприємст¬ва, для яких створюються основні фонди і які здійснюють для цього певні вкладення капіталу, називаються забудовниками.

При господарському способі будівництво здійснюється са¬мим підприємством-забудовником. При цьому роботи на об'єкті будівництва ведуться власними силами та засобами підприємства нарівні з основною виробничою діяльністю.

При будь-якому способі ведення будівельно-монтажних робіт визначається кошторисна вартість будівництва, яка об¬числюється згідно зі встановленими цінами, тарифами і розцін¬ками на БМР і є ціною на спорудження об'єкта.

За формою власностірозрізняють державні та приватні капітальні вкладення. Державні капіталовкладення здійсню¬ються за рахунок державних коштів і призначені для виконан¬ня державних програм розвитку окремих галузей господарства і підприємств. Приватні капіталовкладення фінансуються за рахунок як власних коштів підприємств, організацій, так і з залученням зовнішніх джерел (позики, кредити). Метою здійснення при¬ватних капіталовкладень є зміцнення підприємствами своєї позиції на ринку.

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 6. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 9. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 10. Автокореляційна характеристика системи
 11. Автопідприємства вантажних автомобілів
 12. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
Переглядів: 2564

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інвестиції класифікують за різними ознаками. | Оцінка ефективності капітальних вкладень підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.