Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Оцінка ефективності капітальних вкладень підприємства

Методи оцінки ефективності капітальних вкладень, що ви¬користовувались за умов планової економіки, не можуть за¬стосовуватись в умовах ринкових відносин, оскільки мають низку недоліків, серед яких найсуттєвішими є такі: 1) ці мето¬ди не враховують впливу фактора часу на вартість грошей у різні часові періоди; 2) вони не враховують існуючі в ринковій системі господарювання підприємницький ризик та інфляцію; 3) проведення оцінки окупності інвестицій передбачало враху¬вання тільки величини отриманого прибутку від здійснених капітальних вкладень і зовсім не приділялась увага потоку амортизаційних відрахувань, що значно змінювало результати розрахунків; 4) розрахунки ефективності капіталовкладень ба¬зувались на мінімальних приведених витратах, а не на розмірі отриманого прибутку.

В умовах ринкової економіки такі підходи є неприйнятни¬ми. З появою великої кількості недержавних та змішаних під¬приємств, розвитком фондового та кредитного ринків більшість підприємств самостійно формують свої фінансові ресур¬си і приділяють увагу, передусім, зростанню прибутку, як важ¬ливого джерела забезпечення життєздатності та підвищення конкурентоспроможності на ринку. Саме прибуток, а не витра¬ти, є інтегрованим (узагальнюючим) показником, який врахо¬вує не тільки скорочення поточних витрат підприємства, а й його ділову активність, ефективність функціонування.

Економічне обгрунтування доцільності капітальних вкла¬день здійснюється на основі дослідження відповідних інвести¬ційних проектів.

Сучасна практика оцінки ефективності реальних інвестицій використовує певні базові принципи та методичні підходи.

До основних базових принципів оцінки ефективності капі¬таловкладень належать такі.

1. Оцінка ефективності проектів інвестування капіталу має здійснюватись на основі зіставлення обсягу інвес¬тованих коштів, з одного боку, та сум і термінів пове¬рнення інвестованого капіталу, з іншого.

2. При визначенні необхідного обсягу інвестиційних ви¬трат необхідно враховувати як основні, так і супутні витрати капіталу.

Це пояснюється тим, що під час інвестування досить часто підприємство, крім основних затрат, передбачених проектом, несе і супутні витрати, які були спричинені реалізацією цього проекту. Тому необхідним є також і їх врахування в процесі оцінки ефективності здійснення капіталовкладень.

3. Повернення інвестованого капіталу оцінюється на основі показника грошового потоку від інвестицій.

Під грошовим потоком від інвестицій розуміють грошові кошти, що включають отримані внаслідок здійснення інвестицій чистий прибуток та суму амортизаційних відрахувань:

ГП = Л + АВ, (9.1)

де ГП - грошовий потік, грн.;

П - річний прибуток, отриманий в результаті реалізації ін¬вестицій, грн.;

АВ - річна сума амортизаційних відрахувань, грн.

4. Приведення до теперішньої вартості майбутніх гро¬шових потоків від інвестицій.

Оскільки грошові кошти під впливом фактора часу знеці¬нюються, вартість нинішніх грошей (тобто їхня купівельна спроможність) вища за вартість грошей, що будуть отримані в майбутньому. Такий вплив часу на вартість грошей врахову¬ють шляхом дисконтування майбутніх грошових коштів. Дис¬контування передбачає коригування майбутніх потоків грошей на коефіцієнт, який відповідає певній дисконтній ставці, що враховує ризик та непевність, пов'язані з фактором часу. В умовах очікування сталого річного темпу ін¬фляції застосовують постійну річну ставку дисконту, і тепері¬шню вартість отриманих у майбутньому грошових потоків об¬числюють за формулою:

(9.2)

де ТВ - теперішня вартість майбутніх грошових потоків від інвестиційного проекту, грн.;

ГПt - грошовий потік, очікуваний у t-му році від реалізації проекту, грн.;

r - річна ставка інфляції (у вигляді десяткового дробу);

t - кількість років;

1/(1 + r)t - коефіцієнт коригування майбутніх сум грошових потоків.

Необхідність приведення також і сум інвестованого у май¬бутньому капіталу до теперішньої вартості пояснюється тим, що у більшості випадків інвестування здійснюється не одно¬моментно, а протягом певного періоду (кількох років). Тому всі наступні після першого року інвестовані суми треба також приводити до їхньої теперішньої вартості за допомогою відпо¬відних дисконтних ставок. Це необхідно для можливості порів¬няння величин вкладень капіталу з грошовими потоками, які інвестор отримає у майбутньому.

5. Диференційований вибір дисконтної ставки.

Ставки для дисконтування грошових потоків від реалізації різних проектів добираються диференційовано, з урахуванням таких факторів, як очікуваний темп інфляції, премії за ризик та ймовірність низького рівня платоспроможності, тривалість пе¬ріоду інвестування тощо.

Виходячи з наведених принципів, обчислюють Основні ви¬значальні характеристики інвестиційних проектів. Д0 таких характеристик належать: теперішня вартість, індекс прибутко¬вості, термін окупності, внутрішня ставка дохідності.

Чиста теперішня вартість характеризує загальну абсолют¬ну величину ефекту від реалізації інвестицій. Вона обчислю¬ється як різниця між теперішньою вартістю майбутніх грошо¬вих потоків, отриманих протягом періоду експлуатації об'єкта інвестування, та сумою початкових інвестицій:

ЧТВ = ТВ-ПІ, (9.3)

де ЧТВ - чиста теперішня вартість проекту, грн.;

ТВ - теперішня вартість грошового потоку, грн.;

ПІ- початкові інвестиції, грн.

Якщо чиста теперішня вартість проекту перевищує нуль, то проект має бути схвалений як прибутковий, якщо ж вона має від'ємне значення або дорівнює нулю - проект слід відхилити, оскільки його реалізація завдасть збитків або не принесе під¬приємству додаткового доходу на вкладений капітал.

Інша характеристика інвестиційного проекту - індекс при¬бутковості - у цілому є дуже близькою до показника чистої теперішньої вартості. Індекс прибутковості порівнює теперіш¬ню вартість майбутніх грошових потоків з початковими інвес¬тиціями:

(9.4)

Проект, який має індекс прибутковості, більший за одини¬цю, схвалюється як прибутковий, а менший від одиниці - від¬хиляється.

Показник період окупності інвестицій дає змогу визначити кількість років, за які будуть відшкодовані початкові інвести¬ції. Період окупності визначається як відношення початкових інвестицій до середньорічної величини дисконтованих грошо¬вих потоків:

(9.5)

де Ток - період окупності, роки;

ПІ— початкові інвестиції, грн.;

ГПдиск - середньорічна величина дисконтованих грошових потоків, грн.

Середньорічну величину дисконтованих грошових потоків можна визначити так:

(9.6)

де ТВ - теперішня вартість проекту, грн.;

Т- кількість років експлуатації об'єкта інвестування, протя¬гом яких очікується надходження грошових потоків.

Внутрішня ставка доходу характеризує рівень прибутко¬вості здійснених інвестицій. Внутрішня ставка доходу дорів¬нює дисконтній ставці, за якої чиста теперішня вартість проек¬ту дорівнює нулю. Це може бути записано так:

(9.7)

де ГП— грошові потоки за t-й рік, грн.;

d - дисконтна ставка (внутрішня ставка доходу) (у вигляді десяткового дробу);

t - період, роки;

ПІ- початкові інвестиції, грн.

Для схвалення рішення про прийнятність проекту внутріш­ню ставку доходу порівнюють з необхідною ставкою дохідно­сті діяльності підприємства, яку визначають, виходячи з вар­тості залучення капіталу та ступеня ризику проекту. Якщо значення внутрішньої ставки доходу буде вищим за необхідну ставку, то проект схвалюють як прибутковий.

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 3. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 4. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автопідприємства вантажних автомобілів
 7. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 8. Активами торговельного підприємства
 9. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 10. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 12. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
Переглядів: 1876

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика капітальних вкладень підприємства | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.