Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Міграційні процеси та їх види

 

Під міграцією населеннярозумі­ють переміщення людей по територіях, які пов'язані зі зміною пос­тійного місця проживання та роботи і призводять до механічного при­росту населення. Залежно від причин міграції бувають економічні, політичні, релігійні, гуманітарні, екологічні, воєнні. За терміном міграції поділяються на: постійні, сезонні, тимчасові. Залежно від характеру переміщення населення розрізняють зовнішні міграції (пе­реміщення людей із країни у країну - еміграція, імміграція) та внутрішні (переселення людей всередині країни, здебільшого із села до міста, що посилює процес урбанізації).

Особливе місце посідає так звана маятникова міграція робочої сили - переїзди від місць проживання до місця роботи і назад, яка поши­рена у приміських зонах. Міграційні процеси складаються з потоків вибуття та потоків прибуття населення за певний період (за рік). Різни­ця між числом прибуття та числом тих, що виїхали за цей період часу, - сальдо міграції, яке визначає збільшення чисельності насе­лення даної території за вказаний період.

Формування міграційних потоків відбувається під дією специфіч­них закономірностей. Найстійкішими з них є:

- пріоритет економічних чинників у формуванні системи потоків добровільної міграції — основна маса переміщень у просторі викли­кана бажанням індивідів покращити свій матеріальний стан;

- диференціація рівня міграційної мобільності залежно від якіс­них характеристик індивідів - підвищена ступінь участі в міграцій­ному русі притаманна молодим, добре освіченим особам, які не пере­бувають у шлюбі, мають добрий стан здоров'я, певні особливості характеру (ініціативність, сміливість);

- функціонування двох протилежно направлених потоків до­сить тривале існування потоку міграції внаслідок повернення час­тини мігрантів, яким не вдалося закріпитись на новому місці;

- інерційність потоків міграції - переміщення населення в уста­новленому напрямку продовжується ще деякий час після того, як при­пиняється дія чинників, що зумовили формування відповідного потоку;

- визначальний вплив на формування обсягу переміщення мігра­ційних можливостей регіону, виходу та міграційної ємності насе­лення регіону, показниками яких є чисельність населення - міграцій­ний потік тим масовіший, чим більше за чисельністю населення ре­гіонів, між якими він проходить;

- залежність обсягів міграції від відстані — чим ближче розта­шовані регіони, тим, за інших рівних умов, інтенсивніші міграційні зв'язки між: ними;

- взаємозв'язок міграційних процесів та ментальних особливо­стей населення — чим більший ступінь спорідненості менталіте­ту жителів двох регіонів (схожість мов, звичаїв, релігії, перева­жаючих цінностей, репродуктивних установок), тим інтенсивніші міграційні контакти, а наявність тривалого та інтенсивного об­міну населенням сприяє зближенню соціальних ознак.

Міграційні процеси впливають на природне відтворення населен­ня шляхом зміни вікової структури регіонів виходу та населення, трансформацію репродуктивної поведінки контингентів населення, зміни умов життя переселенців, що відбивається на стані їх здоро­в'я. Міграція впливає і на функціонування та розвиток ринку праці; міграційні процеси сприяють розвитку розширеного світогляду осо­би, зумовлюють підвищення пристосовності до різноманітних умов життя, а також обмін навиками та досвідом між жителями різних ре­гіонів, поширення корисних знань. Вони призводять до перерозпо­ділу виробників та споживачів матеріальних благ і платних послуг між регіонами та їх підрозділами, змінюють якісні характеристики робочої сили різних регіонів внаслідок нерівномірної участі в мігра­ційних процесах представників різних соціально-демографічних груп.

Міграційні процеси часто призводять до заповнення робочих місць, що не користуються попитом у корінного населення - коли окремі спеціалісти мігрують за кордон, а там працюють на рядових роботах (особливо жінки - домогосподарками, покоївками, доглядають за перестарілими тощо).

Міграційні процеси, таким чином, є свого роду демографічною та демоекономічною «інвестицією» в регіони-реципієнти і, навпаки, викликають старіння населення та погіршення трудоресурного по­тенціалу в регіонах-донорах. Особливо велике економічне значення міграція має як фактор урбанізації, що є невід'ємним джерелом кількісного і якісного зростання. Отже, процес міграції завжди є гео­графічним за формою прояву та соціально-економічним за змістом.

Міграційні процеси переїзду за своїми причинами можна об'єднати у дві великі групи:

- добровільні (трудова, навчальна, етнічна, шлюбна, кліматич­на, договірна міграція тощо);

- вимушені (екологічні міграції, насильницькій виїзд, втеча на­селення в результаті воєнних дій та міграції з політичних мотивів). За способом реалізації міграції поділяються на організовані і інди­відуальні.

Зовнішні міграції класифікують також за принципом легальності (легальні та нелегальні) і за статусом мігрантів. Як окремі категорії учасників міграційного процесу вирізняються:

- особи, що переїжджають на постійне проживання;

- трудові мігранти, які переїжджають на роботу за контрак­том (на строк дії контракту);

- висококваліфіковані спеціалісти - працівники транснаціональ­них компаній та спільних підприємств, які за характером діяльності переїжджають з країни в країну;

- нелегальні трудові мігранти;

- особи, що шукають політичного притулку, біженці.

Характерними рисами сучасної міграційної ситуації в Україні ве­ликою мірою є ліквідація наслідків (помилок) міграційної політики колишнього Радянського Союзу, зокрема:

- репатріація представників депортованих народів та етніч­них українців — жертв політичних репресій;

- поступове згасання міграційних контактів з державами Бал­тійського регіону, Закавказзя, Центральної Азії разом з поглиблен­ням зв'язків з країнами, що не входили до складу колишнього СРСР;

- зменшення інтенсивності стаціонарних міграцій (які пов'язані зі зміною місця проживання і реєструються державною статисти­кою) разом із становленням і розвитком нового для України виду міжнародного руху населення — трудової міграції.

Широкомасштабні коливання міграційного приросту відбувають­ся на тлі стабільного зниження інтенсивності стаціонарних міграцій населення.

В абсолютному виразі головним міграційним партнером як при­буття, так і вибуття є Росія. На неї припадає близько 55% загального зовнішньоміграційного обороту. За відносною інтенсивністю вибуття з України перше місце по­сідає Ізраїль, далі йдуть Мол­дова, Росія, Білорусь, Німеччина та більшість країн СНД. Основними міграційними партнерами з прибут­тя населення до України є Молдова, Російська Федерація, Вірменія, Ізраїль, Білорусь.

За 1994-2000 рр. Україна за офіційними даними втратила понад 600 тис. осіб внаслідок міграції, переважно молодого і середнього віку. Сьогодні легальне і нелегально за межами України перебува­ють і працюють близько 5,5- 6,0 млн. осіб, серед яких значна кількість висококваліфікованих спеціалістів і науковців різноманітних спе­ціальностей. Однак щорічна кількість вибулих до економічно розви­нутих країн поступово зменшується:

- по-перше, через вичерпання етнічної складової цього потоку;

- по-друге, внаслідок пом'якшення дії чинників, які стимулюють від’їзд;

- по-третє, завдяки розширенню можливостей проведення зво­ротної трудової міграції до цих країн без зміни місця проживання.

Підвищення рівня життя населення поступово знівелює цей мігра­ційний процес, враховуючи, що владою держави буде прийнята про­грама щодо створення додаткових робочих місць і працевлаштуван­ня працездатного населення з доведенням до мінімуму наявного без­робіття. Сьогодні за умов практичного вичерпання потенціалу демо­графічного зростання чи не єдиною можливістю збільшення загаль­ної чисельності населення України залишається активна міграційна політика. Саме міграційний приплив може компенсувати природне зменшення населення і забезпечити збалансування статево-вікової структури населення.

 


Читайте також:

 1. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 2. Блок 1. Соціально-демографічні та міграційні процеси.
 3. Важелі впливу на процеси розвитку ринку капіталу.
 4. Виробничий, технологічний і трудовий процеси
 5. Виробничі процеси, їх класифікація і принципи організації
 6. Вплив нового зовнішньополітичного мислення, американо-радянського співробітництва на світові процеси
 7. Вплив опромінення на процеси старіння
 8. Вплив рослин та тваринних організмів на процеси переносу
 9. Вплив світових фінансових криз на процеси глобалізації.
 10. Вплив суб’єктивних факторів на процеси управління ризиком
 11. Геодинамічні процеси у озерах і болотах
 12. Геологічні процеси і явища
Переглядів: 2329

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Та його регіональні особливості | Та міського населення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.