Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Ефективність функціонування роздрібної торговельної мережі

Однією із важливих передумов формування сучасної сфери торговельного обслуговування населення є оцінка стану, виявлення та визначення основних напрямів розвитку роздрібної торговельної мережі.

Для оцінки стану розвитку роздрібної торгової мережі використовують систему показників, які поділяються на три групи:

1. Показники кількісної оцінки розвитку торгової мережі.

2. Показники оцінки якісного складу роздрібної торгової мережі.

3. Показники оцінки ефективності функціонування об’єктів роздрібної торгівлі.

До кількісних показників відносяться: (табл. 1.4)

*1. Загальна кількість роздрібної торгівлі, в тому числі магазинів, ринків, дрібнороздрібних одиниць.

*2. Забезпеченість населення торговельною мережею. Розраховується як відношення добутку торгової площі магазинів на 1000 осіб до загальної чисельності населення:

*3. Забезпеченість населення торговими місцями на ринках. Розраховується як відношення добутку кількості торгових місць на ринках на 1000 осіб до загальної чисельності населення.

*4. Рівень забезпеченості населення роздрібною тор­говельною мережею (РЗ). Розраховується як відношення добутку 100% на фактичну забезпеченість насе­лення торговою площею магазинів або торгових місць на ринках до нормативного показника забезпеченості населення відповідними об’єктами.

*5. Щільність розміщення роздрібної торговель­ної мережі. Розраховується як відношення добутку кількості роздрібних об’єктів торгівлі на 1000 або 10000 осіб до загальної чисельності населення:

*6. Кількість мешканців, що припадає на один роздрібний об’єкт. Розраховується як відношення чисельності населення аналізовуваної територіальної одиниці до кількості об’єктів роздрібної торгівлі:

До якісних показників відносяться: (табл.1.5)

*1. Питома вага в загальній кількості об’єктів роздрібної торгівлі: магазинів, ринків, дрібно роздрібних об’єктів торгівлі.

*2. Питома вага магазинів різної форми спеціалізації в загальній кількості: спеціалізованих, вузькоспеціалізованих, комбінованих, неспеціалізованих, змішаних, універсальних.

*3. Середній розмір магазину різних форм спеціалізації.

*4. Питома вага магазинів з різними методами продажу товарів у загальній їх кількості: самообслуговування, з індивідуальним обслуговуванням.

Показники, що характеризують ефективність функціонування торговельних підприємств.

Соціальні показники.(табл.1.6)

*1. Коефіцієнт завершеності покупки. Розраховується як відношення кількості покупців, що здійснили покупку до загальної кількості покупців, що заходили до магазину. (> 0,70)

*2. Коефіцієнт затрат часу на придбання товарів. Розраховується як відношення фактичних затрат часу на придбання товарів у магазині до оптимальних. (=1).

*3. Коефіцієнт, що характеризує рівень надання послуг покупцям. Розраховується як відношення кількості послуг, що надаються покупцям у магазині до оптимальної їх кількості.

*4. Кількість скарг покупців, записаних у книгу відгуків та пропозицій за рік.

*5. Кількість порушень правил продажу товарів і торговельного обслуговування покупців, зафіксованих службовими особами контролюючих органів.

Економічні показники.

1. Рівень валового доходу: відношення валового доходу до обсягу товарообороту помножений на 100

2. Рівень витрат обігу: відношення витрат обігу до обсягу товарообороту, у відсотках до товарообороту.

у тому числі на:

– оплату праці: відношення витрат обігу на оплату праці до обсягу товарообороту, у відсотках до товарообороту.

– рекламу: відношення витрат обігу на рекламу до обсягу товарообороту, у відсотках до товарообороту:

3. Рентабельність товарообороту. Розраховуєть­ся як відношення прибутку від реалізації товарів до об­сягу товарообороту, у відсотках до товарообо­роту. (Оптимальна велична показника 8%):

4. Питома вага торгово-оперативного персоналу в загальній чисельності працівників. (Оптимальна велична показника 75%):

5. Час обігу товарів у днях товарообороту. Част­ка від ділення добутку середніх товарних запасів і кількості днів у періоді на обсяг товарообороту (Оптимальна велична показника 25 днів):

6. Частка доходу, одержаного від надання платних послуг у загальній сумі доходу. Відношення доходу, одержаного від надання послуг покупцям до обсягу валового доходу, у відсотках:

7. Рівень втрат товарів, пов’язаних із самообслуговуванням. Відношення суми втрат товарів у секціях самообслуговування до обсягу товарообороту цих секцій, у відсотках.

Техніко-технологічні показники

1. Частка площі торгового залу в загальній площі магазину. Відношення площі торговельного залу магазину до загальної, у відсотках. (Оптимальна велична показника 70-80%):

2. Частка товарних запасів, що розміщуються у торговельному залі. Відношення абсолютної величини товарних запасів, що розміщуються у торговельному залі, до загальної їх суми. (Оптимальна велична показника 70-75%):

3. Торгова площа, що припадає на одного торго­во-оперативного працівника. Частка від ділення площі торговельного залу на чисельність торгово-оперативних працівників.

*4. Коефіцієнт установчої площі. Відношення установчої площі до площі торговельного залу (Для універмагів Ку=0,27, для будинків торгівлі Ку=0,29):

*5. Коефіцієнт експозиційної площі. Відношення експозиційної площі до площі торговельного залу (Для універмагів Ку=0,70, для будинків торгівлі Ку=0,29):

6. Частка реалізації товарів у секціях самообслу­го­ву­вання в загальному обсягу товарообороту магазину. (Оптимальна велична показника 75-80%):

*7. Число асортиментних позицій, що реалізує магазин.

Число асортиментних позицій в розрахунку на 1м2 торгової площі. Частка від ділення числа асортиментних позицій, що реалізує магазин, на площу торговельного залу:

Серед соціальних показників найважливі­ши­ми є коефіцієнт завершеності покупок та коефіцієнт затрат часу покупців на придбання товарів, вони відображають, наскільки повно, в яких умовах і за який час покупці можуть задовольняти свої потреби, отже характеризують стан розвитку роздрібної торговельної мережі, виконання торгівлею своїх соціальних завдань.

На величину соціальних показників впливають багато різних факторів макро- та мікрорівнів.

До факторів макрорівня належать:

- соціально-економічне становище в країні, стан розвитку вітчизняного виробництва, рівень доходів населення та інфляції;

- ступінь оптимальності податкової та кредитної систем;

- рівень конкуренції на споживчому ринку.

Серед факторів мікрорівня, тобто тих, що залежать від торговельного підприємства, основними є:

- стан товарної пропозиції та надання послуг покупцям;

- організація торгово-технологічного процесу;

- стан управління персоналом;

- зацікавленість торгово-оперативного персоналу в обслуговуванні покупців;

- фінансовий стан підприємства торгівлі.

Вирішення соціальних завдань значною мірою за­ле­жить від економічної ефективності функціону­ван­ня об’єктів торгівлі, використання їх основних фондів, особливо торгової площі магазинів.

 


Читайте також:

 1. Абонентський стик ISDN мережі
 2. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 3. Аналіз вузьких місць у мережі
 4. Багатокрокове прогнозування з перенавчанням нейромережі на кожному кроці прогнозу
 5. Базові топології мережі
 6. Бальна оцінка стану контактної мережі
 7. Бездротові мережі
 8. Бюджетні установи отримують кошти на своє функціонування з бюджету виключно на основі фінансових документів, які називаються кошторисами.
 9. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
 10. Взаємодія контактної мережі і струмоприймача
 11. Вибір кількості та розміщення складської мережі
 12. Вибір раціональної напруги розподільчої мережі підприємства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основи визначення економічної доцільності створення роздрібного торговельного підприємства | Сутність туристичного підприємства.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.