Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз технічного рівня виробництва

Технічний рівень виробництва (ТРВ) як комплексна характеристика виступає дієвим інструментом управління науково-технічним прогресом, який характеризується результативністю інноваційної політики і ступенем відповідності рівня технології вимогам "входу" системи. Якщо якість "входу" – комплектуючих виробів, сировини, матеріалів, проектно-конструкторської документації, інформації та інших компонентів відповідає вимогам конкурентоспроможності, то і якість "процесу" переробки "входу" і "вихід" системи повинні бути високої якості. Тому особливої актуальності набувають розроблення, які дозволяють отримувати об’єктивні дані про величину і динаміку технічного рівня виробництва.

Основні положення методики засновані на досвіді оцінювання технічного рівня виробництва, нагромадженому на великих машинобудівних підприємствах в умовах стабільного й конкурентоспроможного виробництва, яким характеризувалися передові підприємства колишнього Союзу. Її можна застосовувати для:

· оцінювання стану і зміни технічного рівня виробництва в різних виробничих акціонерних товариствах і підприємствах;

· визначення "вузьких місць" виробництва, за якими необхідно розробляти заходи й упроваджувати інноваційні розроблення;

· вибору основних напрямків вкладання ресурсів, направлених на підвищення технічного рівня виробництва;

· співставлення зростання технічного рівня виробництва з підвищенням продуктивності й фондоозброєності праці та зміною фондовіддачі;

· аналізу й розроблення пропозицій для зростання економічної ефективності від підвищення технічного рівня виробництва.

 

Технічний рівень виробництва оцінюють комплексом окремих показників (Уоі), кожен з яких визначається відношенням досягнутого рівня (Уі) до нормативного (Уні):

 

a) для власне технічного рівня виробництва:

технічна озброєність праці (основний показник технічного рівня виробництва);
питома вага прогресивного обладнання в загальному парку основного обладнання (додатковий показник технічного рівня виробництва);

 

b) для використання виробничих ресурсів:

коефіцієнт використання матеріалів;

 

c) для використання технічного потенціалу виробництва:

коефіцієнт завантаження обладнання;

d) для соціальних результатів підвищення технічного рівня виробництва:

ступінь охоплення робітників механізованою і автоматизованою працею;

 

e) для економічної ефективності підвищення технічного рівня виробництва:

приріст продуктивності праці на 1% приросту технічної озброєності праці (за звітний рік у порівнянні з попереднім).

 

Нормативні показники технічного рівня виробництва встановлюють експертним способом залежно від розвитку науки, техніки, технології на даному етапі розвитку виробництва галузі, досягнення сучасних передових і конкурентоспроможних підприємств.

Комплексний показник технічного рівня виробництва (КТРВ)розраховують за формулою:

 

,

 

де 0,2 – коефіцієнт приведення.

Якщо досягнутий рівень виробництва за окремими показниками (Уі) вищий встановленого прогресивного нормативу (Уні), тобто , то величину відношення приймають такою, що дорівнює 1.

Показники, які визначають технічний рівень виробництва, формули їх розрахунку наведено в табл.7.2.

Таблиця 7.2

Показники, які визначають технічний рівень виробництва,

формули їх розрахунку

Умовне позначення показника   Назва показника   Формули розрахунку показників і позначення, які застосовуються у формулах
У1 Технічна озброєність праці , де Фа – середньорічна балансова вартість активної частини основних виробничих фондів (робочих машин, обладнання, інструменту, оснащення), тис. грн.; Чс – загальна чисельність промислово-виробничих робітників
У2 Питома вага прогресивного обладнання в загальному парку основного обладнання , де п – число технологічних переділів; Опі – кількість прогресивного обладнання і-го технологічного переділу, од.; Озаг – загальна кількість основного обладнання
У3 Коефіцієнт використання прокату чорних металів , де m – маса оброблених деталей (виробів) згідно з кресленням; W – норма витрат прокату чорних металів на дану деталь (виріб)
У4 Коефіцієнт завантаження обладнання , де Тр – трудомісткість виготовлення продукції на даному обладнанні за прийнятою потужністю або планом виробництва
У5 Ступінь охоплення робітників механізованою і автоматизо-ваною працею , де Чм – число робітників, які виконують роботу за допомогою машин і механізмів; Чзаг – загальна кількість промислово-виробничих робітників
У6 Приріст продуктивності праці на 1% приросту технічної озброєності праці , де Ппз – продуктивність праці в звітному році, грн.; Ппп – продуктивність праці за попередній рік, грн.; У – технічна озброєність праці в звітному році, грн.; У1п – технічна озброєність праці за попередній рік, грн.

 

Крім цього, у випадку зростання продуктивності праці й зниження його фондовіддачі, комплексний показник технічного рівня виробництва необхідно збільшувати на індекс зростання продуктивності праці. У випадку зниження і продуктивності праці, і її фондоозброєності, комплексний показник технічного рівня виробництва необхідно зменшувати на індекс зниження продуктивності праці. У випадку зниження продуктивності праці при підвищенні її фондоозброєності, комплексний показник технічного рівня виробництва зменшується на добуток абсолютного значення індексу продуктивності праці й оберненої величини індексу її фондоозброєності.

Зростання технічного рівня виробництва в цілому або окремих показників у "вузьких місцях" забезпечують як технічним переозброєнням підприємства, так і реалізацією ряду окремих заходів. Він не повинен бути самоціллю технічних служб або менеджменту підприємства, а економічно обґрунтованим, оскільки передбачає вкладання значних коштів у впровадження нововведень, метою яких в кінцевому результаті є отримання прибутку від реалізації конкурентоспроможних товарів або послуг.

Аналіз економічної ефективності зростання технічного рівня виробництва проводять шляхом розрахунку наступних допоміжних показників на базі результатів господарської і фінансової діяльності підприємства (табл.7.3).

Таблиця 7.3

Розрахунок показників для аналізу економічної ефективності зростання технічного рівня виробництва

Умовне позначення показника Назва показника Формули розрахунку показників і позначення, які застосовують у формулах
У1' Приріст нормативної чистої продукції , де Qнз – нормативна чиста продукція за звітний рік, тис. грн.; Qнп – нормативно чиста продукція за попередній рік, тис. грн.
У2' Приріст товарної продукції в оптових цінах підприємства , де Qтз – товарна продукція в оптових цінах за звітний період, тис. грн.; Qтп – товарна продукція в оптових цінах за попередній період, тис. грн.
У3' Приріст продуктивності праці за рахунок упровадження заходів підвищення технічного рівня виробництва , де Чув – число умовно вивільнених робітників від упровадження заходів у звітному році, чол.; Чз – середньоспис-кова чисельність промислово-вироб-ничого персоналу, яка прийнята для визначення продуктивності праці за звітний період, чол.
У4' Питома вага приросту продуктивності праці за рахунок підвищення технічного рівня виробництва в загальному прирості продуктивності праці , де Чп – середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу, яка прийнята для визначення продук-тивності праці за попередній період, чол.;

 

Продовження табл. 7.3

У5' Відношення приросту продуктивності праці за рахунок упровадження заходів підвищення технічного рівня виробництва до приросту технічної озброєності , де У – технічна озброєність праці у звітному році, грн.; У1п – технічна озброєність праці за попередній рік, грн.
У6' Питома вага зниження собівартості товарної продукції за рахунок упровадження заходів підвищення технічного рівня виробництва у загальному зниженні собівартості товарної продукції , де СТР - зниження собівартості за раху-нок проведення заходів підвищення технічного рівня виробництва, тис. грн.; Сп – собівартість товарної продукції за попередній рік, тис. грн.; Сз – собівар-тість товарної продукції за звітний рік, тис. грн.; r – індекс зростання товарної продукції.
У7' Питома вага приросту прибутку за рахунок зниження собівартості від упровадження заходів підвищення технічного рівня виробництва , де Пс – приріст прибутку від упровад-ження науково-технічних заходів за рахунок економії від зниження собівар-тості, тис грн.; По – приріст прибутку від упровадження науково-технічних заходів усього, тис. грн.
У8' Питома вага затрат на освоєння нових видів продукції в загальному об’ємі затрат на впровадження науково-технічних заходів , де ЗНВ – затрати на освоєння нових видів промислової продукції, тис. грн.; Ззаг – загальні затрати на впровадження захо-дів, тис. грн.

 

 

Продовження табл. 7.3

У9' Річний економічний ефект на 1 грн. витрат на упровадження заходів підвищення технічного рівня виробництва , де Еі – річний економічний ефект захо-дів підвищення технічного рівня вироб-ництва за і напрямами, тис. грн.; Зі – за-трати на упровадження заходів підви-щення технічного рівня виробництва, тис. грн.
У10' Питома вага різних джерел затрат в усіх фактичних затратах на впровадження науково-технічних заходів , де Аіі-ті затрати на впровадження нау-ково-технічних заходів, включаючи не-завершені упровадження, тис. грн.; Азаг – загальні затрати в звітному році на впровадження науково-технічних захо-дів, включаючи незавершені упровад-ження.

 

Тактичне управління перерахованими вище факторами технічного рівня виробництва дозволить знайти резерви його підвищення. Для здійснення стратегічного управління факторами необхідно прогнозувати їх зміну в майбутньому.

Планування показників технічного рівня виробництва слід проводити виходячи із основних завдань розвитку підприємства і направляти на скорочення термінів розроблення та освоєння нової продукції, підвищення її якості, розвиток спеціалізації й удосконалення організації виробництва, підвищення його ефективності, що в умовах ринку має першочергове значення для забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 9. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
 10. V. Нюховий аналізатор
 11. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 12. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
Переглядів: 3312

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сіткове планування ТПВ | Суть системи фінансування інноваційної діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.