Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Модуль 1

1. Яке з наведених визначень найповніше розкриває сутність інноваційного менеджменту?

a) інноваційний менеджмент – це управління трудовими ресурсами та технологією в інноваційній діяльності;

b) інноваційний менеджмент – це сукупність соціально-психологічних методів управління інноваційним процесом;

c) інноваційний менеджмент – це спосіб дій, за яких інновації впроваджують у виробництво;

d) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.

2. Нововведення – це:

a) створення нового продукту;

b) створення нового способу виробництва;

c) відкриття нового ринку збуту;

d) введення нових принципів організаційної діяльності фірми.

e) усі відповіді правильні;

3. Інновація як економічна категорія – це:

a) новий продукт, виріб, ідея;

b) нова ідея, втілена в продукт виробництва;

c) кінцевий результат інноваційної діяльності, реалізованої у вигляді нового або вдосконаленого товару на ринку, нового процесу в практичній діяльності;

d) ідея, реалізована у вигляді готового товару на ринку.

4. Патент в інноваціях – це:

a) документ, що засвідчує право власності на що-небудь;

b) свідчення на право займатися чим-небудь;

c) документ, що свідчить про право займатися інноваційною діяльністю;

d) документ, що свідчить про авторство винаходу, корисної моделі або промислового зразка і виключне право на їх використання.

5. Засобами захисту винаходів і нових продуктів є:

a) торгова марка;

b) авторське право;

c) патент;

d) авторське посвідчення.

6. Відкриття – це:

a) науковий результат особливо видатного характеру;

b) нове наукове рішення;

c) процес дослідження невідомого явища;

d) створення нового товару.

7. Доведене і зафіксоване в статистиці періодичне повторення економічних, технологічних і соціальних ситуацій через 50-60 років отримали назву:

a) цикли Шумпетера;

b) цикли Ковальова;

c) цикли Менша - Фрімена;

d) цикли Кондратьєва.

8. Вид інновацій це:

a) сукупність інновацій, що характеризують розвиток інноваційної організації;

b) сукупність інновацій, згрупованих за фінансовими ознаками;

c) сукупність інновацій, згрупованих за галузевою ознакою;

d) сукупність інновацій, згрупованих за певними ознаками.

9. Чим відрізняється винахід від відкриття?:

a) цілеспрямованістю пошуку нового;

b) непередбачуваністю результатів;

c) використанням різних підходів;

d) чисельністю дослідників.

10. Глобальні нововведення – це:

a) нововведення, які ведуть до зміни сукупного попиту;

b) нововведення, які характеризують зміни у формі власності підприємства;

c) нововведення, які забезпечують суттєві позитивні зрушення в економічних і соціальних процесах;

d) нововведення, що ведуть до підвищення продуктивності праці на окремо взятому підприємстві.

11. П’ять різновидів нововведень за Й.А.Шумпетером складають:

a) застосування нових матеріалів, комплектуючих, джерел енергії, верстатів, технологій;

b) застосування, створення нових товарів, способів виробництва, ринків збуту, джерел сировини та енергії, принципів організації діяльності;

c) застосування нових відкриттів, винаходів, ноу-хау, товарів, послуг;

d) аналіз, прогнозування, організація, контроль, керівництво.

12. Класифікація інновацій за технологічних параметрах включає:

a) продуктові, процесні;

b) технологічні, виробничі, екологічні;

c) управлінські, виробничі, торгові, економічні;

d) наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі.

13. Класифікація інновацій за сферою діяльності включає:

a) на "вході" виробництва, на "виході" виробництва;

b) наукові, технічні, конструкторські, виробничі, інформаційні;

c) технологічні, виробничі, економічні, торгові, соціальні, в галузі управління;

d) управлінські, організаційні, соціальні, промислові.

14. Класифікація інновацій за ефективністю включає:

a) високі, низькі, стабільні;

b) рівномірні, слабкі, масові;

c) економічні, соціальні, екологічні, інтегральні;

d) наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі.

15. Високі технології – це ті:

a) які побудовані на винаходах і ноу-хау;

b) які стануть визначальними в постіндустріальному суспільстві;

c) що застосовуються в більшості галузей;

d) що дають максимальний економічний ефект.

16. Сукупність процесів, що відбуваються на підприємстві можна умовно поділити на дві групи:

a) виробничі, управлінські;

b) традиційні, інноваційні;

c) виробничі, збутові;

d) усі відповіді вірні.

17. Інноваційний процес – це:

a) процес створення і комерціалізації продуктів інтелектуальної праці;

b) результат науково-дослідних або дослідно-конструкторських розроблень;

c) сукупність форм і методів управління процесами створення та впровадження новацій;

d) усі відповіді вірні.

18. Технічні інноваційні процеси проявляються у вигляді:

a) впровадження методів і форм організації діяльності підприємства;

b) освоєння випуску нових товарів, технологій їх виготовлення, засобів виробництва;

c) стимулювання творчої діяльності, поліпшення умов праці;

d) реалізацій функцій прогнозування і планування.

19. Різні форми активізації людського чинника (професійна підготовка, стимулювання творчої діяльності та ін.) відноситься до:

a) організаційних інноваційних процесів;

b) економічних інноваційних процесів;

c) соціальних інноваційних процесів;

d) технічних інноваційних процесів.

20. Реалізація функцій прогнозування, планування, ціноутворення, оплати праці характерна інноваційним процесам:

a) технічним;

b) організаційним;

c) соціальним;

d) економічним.

21. Виберіть найбільш правильне продовження твердження: "Глобальні інноваційні процеси ведуть до...":

a) еволюційних перетворень у сфері діяльності підприємства;

b) кардинального підвищення організаційно-технічного рівня виробництва;

c) зміни у формі власності підприємства;

d) зміни сукупного попиту.

22. Проста ланцюгова модель інноваційного процесу передбачає етапи:

a) нові наукові знання, технологічні розроблення, виробництво, економічне зростання;

b) дослідження, розроблення, маркетинг, збут;

c) фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідне виробництво, підготовка виробництва, виробництво, збут;

d) розроблення, виробництво, маркетинг, збут.

23. Ініціація в інноваційному процесі означає діяльність, що:

a) вивчає попит на новий продукт;

b) передбачає заходи по рекламі інновації;

c) направлена на захват нових ринків збуту;

d) полягає у виборі мети інновації, пошуку ідеї.

24. Комплекс заходів, які направлені на реалізацію інновацій, носять назву:

a) просування інновації;

b) дифузії інновації;

c) маркетингові дослідження;

d) ініціація інновації.

25. Вірний/невірний даний вираз: "Дифузія інновацій – це розподіл вкладень капіталу в інновації різних видів"?

a) вірний;

b) невірний.

26. Аналіз як метод наукового дослідження полягає у:

a) пізнанні предмета або явища як єдиного цілого;

b) передбаченні нового;

c) розкладанні цілого на складові;

d) пізнанні людиною об’єктивних законів.

27. Пропозицію, яка вимагає підтвердження, називають:

a) гіпотезою;

b) абстракцією;

c) уявленням;

d) ідеєю.

28. Виберіть правильне продовження вислову: "Суб’єктивно інсайт переживають як ...":

a) логічне обдумування;

b) задоволення від досягнутих результатів;

c) підтвердження гіпотези;

d) раптове осявання, здогадка.

29. Основою методу мозкового штурму є:

a) відділення процесу генерування ідей від процесу їх оцінювання;

b) генерування ідей проводять в умовах, встановлених певними рамками;

c) участь у мозковому штурмі аналітиків, фантазерів, професіоналів;

d) усі відповіді правильні.

30. В синектиці використовуються аналогії:

a) пряма;

b) непряма;

c) і та, й інша;

d) не використовують аналогій.

31. Метод проб і помилок у процесі пошуку нової ідеї передбачає:

a) відповіді на заздалегідь складений перелік запитань;

b) послідовне висунення і розгляд всіх можливих ідей;

c) колективну атаку проблеми групою професіоналів;

d) використання спеціалістами аналогій і асоціацій.

32. Морфологічний аналіз передбачає дослідження:

a) ознак випадково вибраних об’єктів;

b) усіх можливих варіантів вирішення проблеми;

c) варіантів вирішення проблеми за аналогією;

d) за заздалегідь складеному переліку запитань.

33. Вірний/невірний даний вираз: ""?:

a) вірний;

b) невірний.

34. Форма прогнозу – це:

a) передбачення на основі простої повторюваності подій;

b) передбачення за аналогією;

c) прогноз на основі пізнання об’єктивних законів;

d) усі відповіді правильні.

35. Алгоритм вирішення винахідницьких завдань включає в себе регламентованих конкретними правилами і рекомендаціями:

a) 4 етапи;

b) 7 етапів;

c) 9 етапів;

d) 10 етапів.

36. За масштабністю (розміщенням філіалів) інноваційні організації класифікують на:

a) малі, середні, великі;

b) продуктові, ресурсні, процесні, документальні;

c) віолентні, патієнтні, комутантні, експлерентні;

d) національні, транснаціональні, міжнаціональні.

37. За видом ефекту, на який вона переважно орієнтована, інноваційні організації класифікують на:

a) комерційні, науково-технічні, екологічні, соціальні, інтегральні;

b) наука і освіта, інформатика, промисловість, будівництво, транспорт, с/господарство;

c) спеціальні, комплексні;

d) продуктові, ресурсні, процесні, документальні.

38. У відповідності з "Рекомендаціями Фраскаті" наукові організації за секторами науки в Україні класифікують на:

a) природничі, технічні, гуманітарні;

b) державні, підприємницькі, вища освіта, приватні неприбуткові;

c) окремої стадії ЖЦТ, спеціалізовані, комплексні;

d) малі, середні, великі.

39. Девізом фірм з якою стратегією є вислів "дорого, проте добре"?:

a) віолентною;

b) патієнтною;

c) комутантною;

d) експлерентною.

40. Фірми з якою стратегією дотримуються девізу "дешево, але пристойно"?:

a) віолентною;

b) патієнтною;

c) комутантною;

d) експлерентною.

41. Фірми з якою стратегією дотримуються девізу "краще і дешевше, якщо вийде"?:

a) віолентною;

b) патієнтною;

c) комутантною;

d) експлерентною.

42. Девізом фірм з якою стратегією є вислів "ви доплачуєте за те, що я вирішую ваші проблеми"?:

a) віолентною;

b) патієнтною;

c) комутантною;

d) експлерентною.

43. Закінчіть найбільш правильно вираз "Фірми, які не впровадили в свій час інновації в продукти і процеси,...:

a) не мають конкурентних переваг;

b) мають недостатній прибуток;

c) виявляються невдахами;

d) об’єднуються між собою.

44. Для інноваційної діяльності характерними є діяльність:

a) венчурних фірм;

b) фірм "спін-офф";

c) інвестиційних фондів;

d) усі відповіді правильні.

45. Фірми "спін-офф" – це:

a) інвестиційні фірми;

b) фірми, що відділяються від вузів, наукових організацій;

c) венчурні фірми;

d) усі відповіді правильні.

46. Структура інноваційної організації являє собою поєднання:

a) виробничої та інноваційної структур;

b) інноваційної та організаційної структур;

c) виробничої та організаційної структур;

d) виробничої, фінансової та комерційної структур.

47. До факторів, що стримують розвиток малих інноваційних фірм, належить:

a) великий ризик інвестування;

b) нездатність вирішувати проблемні питання;

c) малий науковий потенціал;

d) відсутність надійного менеджменту.

48. Лінійна структура інноваційної організації передбачає здійснення планування робіт і контроль їх виконання:

a) по вертикалі від керівника до виробничих підрозділів;

b) функціональними підрозділами;

c) головними спеціалістами;

d) усі відповіді правильні.

49. Проблемно-цільова структура організації складається з:

a) 2-х рівнів дерева цілей;

b) 3-х рівнів дерева цілей;

c) 4-х рівнів дерева цілей;

d) необмеженої рівневої структури.

50. Переваги проблемно-цільової структури організації в тому, що вона:

a) забезпечує глибоку спеціалізацію працівників;

b) має орган, що контролює рішення проблеми;

c) адаптивна до змін;

d) усі відповіді правильні.

51. Верховна Рада в сфері інноваційної діяльності:

a) створює інноваційні фінансово-кредитні установи;

b) затверджує пріоритетні напрямки інноваційної діяльності;

c) контролює фінансування місцевих інноваційних програм;

d) здійснює державне управління у сфері інноваційної діяльності.

52. До функцій Кабінету Міністрів у сфері інноваційної діяльності відносять:

a) здійснення державного управління та забезпечення реалізації державної політики;

b) створення комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;

c) затвердження пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

d) організацію підвищення кваліфікації спеціалістів.

53. Уповноважений орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності виконує:

a) підготовку до подання Верховній Раді проекту закону про державний бюджет України;

b) затверджує пріоритетні напрямки інноваційної діяльності;

c) координує роботи інших органів виконавчої влади;

d) створює законодавчу базу нововведень.

54. Конкурсно-контрактна система створення науково-технічної продукції має переваги:

a) надійність виконання програми на контрактній основі;

b) дозволяє ефективно використовувати кошти;

c) надає перевагу конкретному розробнику;

d) відсутність корупційних дій.

55. Конкурс для створення науково-технічної продукції може бути:

a) закритим;

b) відкритим;

c) змішаним;

d) безконкурсним.

56. Державна статистична звітність в інноваційній діяльності передбачає звіт:

a) про продаж ліцензій;

b) про чисельність працівників інноваційного органу;

c) про економічний ефект від продажу винаходів;

d) про проведення конкурсів продажу інновацій.

57. Вірний/невірний наступний вираз: “Конкурсна комісія зі створення науково-технічної продукції може рекомендувати об’єднання зусиль кількох розробників для спільного вирішення проблеми”.

a) вірний;

b) невірний.

58. Рішення про проведення конкурсу на створення науково-технічної продукції приймає:

a) розробник науково-технічної продукції;

b) державний інноваційний орган;

c) міністерство;

d) замовник.

59. Підготовку та подання Верховній Раді пропозицій щодо пріоритетних напрямків інноваційної діяльності здійснює:

a) обласна адміністрація;

b) рада винахідників;

c) Кабінет Міністрів;

d) замовник інновації.

60. Забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності належить:

a) Міністерству науки і освіти;

b) Міністерству фінансів;

c) обласним адміністраціям;

d) державі.

61. Факторами економічного зростання за Ковальовим є:

a) збільшення трудовитрат та підвищення продуктивності праці;

b) підвищення рентабельності та беззбитковості;

c) збільшення граничної корисності;

d) зростання сукупного попиту і пропозиції.

62. Який вид розриву існує між загальним керівництвом і науковими працівниками?

a) соціально-етичний;

b) між цілями і витратами;

c) морально-етичний;

d) культурно-освітній.

63. Kaizen-пропозиції можна класифікувати за такими цільовими напрямками:

a) ідеї, що сприяють покращенню фінансування виробництва;

b) ідеї, що сприяють підвищенню обороту та зниженню трудовитрат;

c) ідеї, що сприяють підвищенню трудової дисципліни;

d) ідеї, що сприяють покращенню морального клімату.

64. Процес організації творчої діяльності з оновлення виробництва складається з:

a) маркетингу ринку, економічного обґрунтування, виробництва, сертифікації, збуту;

b) виробництва, сертифікації, збуту;

c) розроблення конструкції, виробництва, збуту;

d) наукового обґрунтування, наукових досліджень, технологічної підготовки, оновлення виробництва.

65. Інноваційну стратегію будь-якої фірми визначають:

a) наявністю фінансів і зацікавленістю власників;

b) доступом до джерел фінансів і лідерством у конкуренції;

c) обсягом і характером ресурсів, ринковою позицією та загальногосподарською стратегією;

d) кадровим потенціалом і фінансами.

66. Інноваційна стратегія фірми буває:

a) управлінська, виробнича;

b) наступальна, оборонна, авангардна, імітаційна;

c) утворююча, руйнуюча;

d) конкурентоспроможна, неконкурентоспроможна.

67. Розроблення стратегії оновлення виробництва можна здійснювати:

a) зверху вниз, знизу вверх, з допомогою консультативної фірми;

b) самостійно, купівлею нового продукту, реалізацією продукту;

c) оновленням управління, технології, продукції;

d) усі відповіді правильні.

68. Співвідношення цілей і витрат характеризує розрив між:

a) фінансовими структурами і виробництвом;

b) конструкторами і технологами;

c) менеджерами підприємства і службою маркетингу;

d) керівництвом і науково-технічними працівниками.

69. Організації, орієнтовані на дослідження, концентрують свої зусилля на:

a) розробленні нової техніки;

b) винаходах і ноу-хау

c) розробленнях нової технології;

d) фундаментальних і експериментальних дослідженнях.

70. Організації, орієнтовані на розроблення, концентрують свої зусилля на розробленні:

a) фундаментальних законів;

b) комерційної продукції;

c) ноу-хау;

d) експериментальних зразків нової техніки.

71. СБППП – це:

a) система безвідходних процесів, продуктів, послуг;

b) соціальні, бюджетні, промислові, послуги, пропозиції;

c) система безупинного поліпшення процесів і продуктів;

d) усі попередні відповіді невірні.

72. Kaizen- поліпшення спрямовані на:

a) розвиток і активізацію організаційної структури;

b) поліпшення фінансового стану підприємства;

c) поліпшення виробничої діяльності підприємства;

d) підвищення продуктивності окремого робочого місця.

 

1.


Читайте також:

 1. V міні – модуль
 2. Високочастотні перетворювачі модульної структури
 3. Друга модульна контрольна робота
 4. Друга модульна контрольна робота
 5. За конструктивними особливостями фритюр-ниці поділяють на секційно-модульні та ті, які входять до комплекту малогабаритного обладнання.
 6. За кредитно-модульною системою
 7. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1
 8. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2
 9. Заліковий МОДУЛЬ 1 . Економічна і соціальна географія світу
 10. Заліковий модуль 2. ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДУЧИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
 11. Заліковий модуль І. Інституціональна система національної економіки
 12. Заліковий модуль І. Інституціональна система національної економіки
Переглядів: 706

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Управлінські ситуації | H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.