Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема 1. Вступ, предмет та метод курсу

Тематичний план навчальної дисципліни

Мета та задачі вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни є поглиблене вивчення і творче осмислення етапів і напрямків розвитку економічної думки, систематизація економічних знань та здійснення практичних висновків про використання окремих методів вирішення економічних проблем та надання студентам основних відомостей із загальних тенденцій, історичних закономірностей і характерних рис господарського розвитку світу, особливостей економічного життя України, як суб’єкта світової цивілізації.

Головні задачі дисципліни – дати можливість студентам ознайомитися з генезисом залежностей та історично обумовлених закономірностей розвитку господарських явищ, процесів, як у світі в цілому так і в Україні зокрема; розкрити джерела фактичного матеріалу для економічних наук і передовсім – економічної теорії, а також сформувати теоретичні основи аналізу різних економічних поглядів, концепцій, шкіл, ознайомити із сучасними моделями економічних систем.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

– основні закономірності виникнення й розвитку економічних уявлень, їхню залежність від конкретно-історичних ситуацій;

– зміст економічних концепцій основних шкіл і напрямів економічної думки та їх особливості;

– основні ознаки господарств провідних країн світу в історичному розвитку і різноманітні форми прояву досягнення видатних вчених-економістів і їхній внесок у розвиток економічної думки.

А також уміти:

– користуватися категоріально-понятійним апаратом запропонованим різними школами;

– прогнозувати економічні явища і процеси у суспільстві;

– орієнтуватися в економічному, політичному і соціальному житті нашої держави, та розвинутих країн світу;

– оцінити економічні ідеї і погляди в залежності від їхньої приналежності до тих або інших шкіл і напрямків, дати їх характерні ознаки;

– аналізувати економічні ситуації з позиції різних наукових концепцій;

– простежувати взаємозв’язок дій у сфері економічної політики з теоретичними концепціями минулого і сьогодення;

– проаналізувати і узагальнити тенденції економічного розвитку країни на перспективу.

Навчально-методичне видання має на меті допомогти студентам реалізувати ці завдання і задачу. Воно зосереджує увагу на найважливіших, на думку авторів, віхах і етапах руху економічної думки, вивченні розвитку провідних країн світу та України, що дозволяє зрозуміти його внутрішню логіку і знайти важливий аналітичний інструмент пізнання складної і суперечливої економічної дійсності.

Тематичний план навчальної дисципліни «Економічна історія та
історія економічних учень»

Навчально-методичний комплекс підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни та розробленої на її основі робочої програми і включає в себе тематичний план і нормативну програму курсу «Економічна історія та історія економічних учень», які дають можливість скласти уявлення про його структуру, логіку та послідовність вивчення.


Номер п/п Назва теми Обсяг навчальних занять (год.)
лекції практичні заняття самостій-на робота
Вступ. Предмет та метод курсу.
Економічна думка Стародавнього світу та Середньовіччя. Меркантилізм
Класична школа політичної економії.
Політична економія першої половини XIX-го століття.
Дрібнобуржуазна політична економія.
Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів.
Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
Виникнення історичної школи політичної економії.
Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Маржиналізм.
Економічна думка в Росії (XIX- початок XX ст.)
Економічна думка в Україні (XIX – початок XX ст.)  
Кейнсіанство і його особливості у різних країнах світу. Неокейнсіанство.
Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм.
Інституціоналізм
Економічні концепції західноєвропейської соціал-демократії.
Розвиток радянської економічної думки.
Господарство незалежної України і формування сучасної економічної теорії.
  Всього

Як видно із навчального Тематичного плану на вивчення курсу передбачено 162 години, із них: на аудиторні заняття відводиться 16 годин (8 годин на лекції та 8 годин на семінарські заняття) і 146 годин - на самостійну роботу. Крім цього, для досягнення мети у процесі вивчення дисципліни навчальним робочим планом передбачено виконання студентами заочного факультету економічних спеціальностей контрольної роботи і вирішення таких завдань:

– визначення ролі економічної історії та історії економічних учень у суспільстві в системі економічних наук; розкриття об’єкта, предмета та методу;

– розкриття основних положень та категорій економічної історії та історії економічних учень на які спирається сучасна наука та народногосподарська практика; навчитись використовувати ці знання при аналізі дійсної економічної ситуації;

– розкриття механізму існування і напрямків розвитку основних економічних шкіл, течій, форм міжнародних економічних відносин;

– визначення основних напрямків розвитку української економічної думки і необхідність трансформації економіки країни в ринкове господарство.

На семінарських заняттях, які проводяться у вигляді дискусій, обговорень проблемних питань та письмових контрольних робіт тощо, перевіряються не тільки рівень засвоєння студентами матеріалу окремих тем дисципліни, а й уміння самостійно мислити, робити правильні висновки й здійснювати узагальнення на підставі вивченого матеріалу.

Необхідно звернути увагу і на те, що в умовах переходу до нової моделі організації навчального процесу (Болонського) головною задачею кредитно-модульної системи є, з одного боку, переорієнтація викладача з ролі інформатора, транслятора знань в наукового консультанта, а з іншого - збільшується роль самостійної роботи для суб’єктів навчання, тому настає необхідність у підготовці таких методичних матеріалів, які б сприяли поліпшенню самоорганізації студентів.

Самостійна робота здійснюється за допомогою відповідної літератури, яка подана наприкінці комплексу. Це дозволить студентам з однієї сторони, ознайомитися з безпосередніми теоретичними думками класиків і неокласиків, кейнсіанців і неолібералів, а з іншої – краще зрозуміти різні інтерпретації творчого надбання представників основних шкіл, напрямків економічної думки, постійний рух і зміни у структурі світової і національної економіки.

Навчальна програма дисципліни
«Економічна історія та
історія економічних учень»

Предмет економічної історії та історії економічних учень – процес виникнення, розвитку, боротьби та зміни системи економічних поглядів. Функції і методи дослідження. Структура і завдання курсу.

Значення економічної історії та історії економічних вчень для оволодіння культурою економічного мислення. Формування потреби людини в знаннях. Методологічні підходи формування економічних знань. Економічний тип мислення. Фактори, впливаючі на формування і розвиток економічних поглядів і концепцій.


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 5. II. Мета вивчення курсу.
 6. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 7. А є А, тобто усякий предмет є те, що він є.
 8. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 9. Абетково-предметний покажчик
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 12. АгротехнІЧНИЙ метод
Переглядів: 600

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Гуманна людина знає тільки обов»язки, тоді як аморальна – тільки власну вигоду. | Тема 7. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.