Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Характер і форми взаємовідносин між бюджетами різних рівнів

Зміст і мета регулювання міжбюджетних відносин

Загальні ознаки фінансових відносин, що виникають при роз¬поділі і перерозподілі валового внутрішнього продукту, не запе¬речують існування різноманітних форм їхньої організації'. Траєк¬торія розвитку фінансової системи держави виступає домінантою створення та функціонування бюджетних відносин, об'єднаних у ланки бюджетної системи.

Вибудовуючи взаємини між державними і місцевими ор¬ганами влади, всі демократичні нації намагаються досягти двох основних цілей, які інколи навіть суперечать одна одній. Першою з них є забезпечення здатності місцевих органів влади коригува¬ти програми задоволення конкретних потреб громадян відповід¬но до умов підвідомчої території. Друга мета передбачає потребу центрального уряду брати на себе обов'язки загальнодержавного характеру і захищати права всіх громадян. Тому найголовнішим завданням державних органів влади є визначення прав місцевої автономії щодо загальнодержавних цілей. Розподіл функцій і фіскальних можливостей між різними рівнями влади забезпечується на рівні міжбюджетних відносин.

Концептуальні засади побудови міжбюджетних відносин за¬галом залежать від економічної системи держави і мають принципові відмінності в умовах ринкової та командної економіки. В тоталітарних країнах центральне місце в бюджетній системі посідає державний бюджет, за допомогою якого проходить перерозподіл значної частини створеного валового продукту; місцеві бю¬джети не відіграють суттєвої ролі і мають другорядне значення. В бюджетних системах демократичних країн акценти розставлені принципово по-іншому: бюджет центрального уряду і бюджети місцевої влади функціонують у межах єдиної бюджетної системи на основі розподілу повноважень між органами державної влади і місцевим самоврядуванням. Причому, відповідно до загально¬світової тенденції розвитку і зміцнення інституту місцевого само¬врядування та збільшення його впливу на суспільні процеси, роль місцевих бюджетів у складі державних фінансів постійно зростає.

Найважливішою передумовою існування міжбюджетних відносин є необхідність здійснення перерозподілу бюджетних ресурсів між ланками бюджетної системи, що спричинено розбіж¬ностями обсягів коштів, акумульованих у бюджетах, і потребою в них. Міжбюджетні відносини в Україні зумовлені рухом коштів між Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та між окремими видами місцевих бюджетів.

Міжбюджетні відносини - це відносини між державою. Автономною Республікою Крим і територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, не¬обхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України.

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та фінансовими ресурсами, які мають забезпечувати виконання цих повноважень.

Суб'єкти міжбюджетних відносин — це органи державної влади й управління, органи місцевого самоврядування, до компе¬тенції яких належать повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів.

Вихідні передумови здійснення міжбюджетних відносин ви¬значаються такими складовими:

Ø визначеним у законодавстві держави поділом повноважень між державною виконавчою владою і органами місцевого са¬моврядування; гарантією з боку держави фінансування наданих повноважень

Ø органам місцевого самоврядування;

Ø діючим порядком розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи і видами місцевих бюджетів;

Ø фінансовою підтримкою місцевих бюджетів у зв'язку зі значними коливаннями рівнів податкового потенціалу окремих територій та об'єктивними розбіжностями у розмірах видатків.

 


Формами руху бюджетних ресурсів у процесі міжбюджетних відносин є міжбюджетні трансферти, взаємозаліки та взаєморозрахунки, об'єднання коштів бюджетів.

Основою міжбюджетних відносин є розмежування доходів і видатків між бюджетами всіх рівнів, здійснене відповідно до роз¬поділу повноважень органів державної виконавчої влади та місце¬вого самоврядування.

Способи розмежування доходів між бюджетами у світовій практиці:

1) розподіл податків та інших доходів між бюджетами різних рівнів;

2) розщеплення надходжень від податків шляхом закріплення за кожним рівнем бюджетної системи конкретних часток податку в межах єдиної ставки оподаткування;

3) встановлення територіальних надбавок до загальнодержав¬них податків на користь місцевого самоврядування;

4) встановлення територіальних надбавок до місцевих подат¬ків на користь загальнодержавних органів влади.

Проте розмежування доходів, здійснене на єдиних засадах для бюджетів відповідного рівня, не дає можливості збалансувати абсолютно всі бюджети. Причиною цього є значні відмінності у формуванні доходів та в складі й обсягах видатків бюджетів тери¬торіальних одиниць, які мають об'єктивний характер і спричинені певними особливостями територій.

Причини територіальних відмінностей у формуванні доходів та у складі й обсягах видатків місцевих бюджетів: різний рівень економічного розвитку господарського комплексу адміністративно-територіальних одиниць і його спеціалізація; різноманітність природно-кліматичних умов; різний екологічний стан територій;

Особливості розташування населених пунктів, зокрема адмі¬ністративних центрів; насиченість шляхами сполучення; кількість населення, його віковий склад; сформована протягом тривалого періоду мережа об'єктів со¬ціальної та побутової інфраструктури, їхній стан. Вплив цих і багатьох інших чинників зумовлює такі наслідки: різний податковий потенціал, який безпосередньо впливає на фор¬мування дохідної бази місцевих бюджетів; різну вартість послуг, що надають місцеві органи влади відповідно до адміністративно-територіальних одиниць; неоднакову потребу в коштах, які спря¬мовуються на підтримку соціально незахищених верств населен¬ня; утримання об'єктів соціально-культурної сфери.

В умовах трансформаційних процесів бюджетної системи України спостерігається збільшення частки видатків місцевих бю¬джетів і зменшення частки доходів місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України. Ситуація, що виникла, свідчить про розбалансованість між доходами і видатками місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України. Таким чином, проблеми наповнення і викорис¬тання коштів місцевих бюджетів вирішуються без урахування еко¬номічних і демократичних закономірностей розвитку. В сучасних умовах місцеві бюджети України поки не вважаються міцною і стабільною основою розвитку підвідомчих територій.

 

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 5. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 6. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 7. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 8. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 9. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 10. Автокореляційна характеристика системи
 11. Автоматизовані форми та системи обліку.
 12. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
Переглядів: 1222

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Місцеві бюджети, їхнє місце у бюджетній системі та роль у соціально-економічному розвитку регіонів | Бюджетне регулювання, його сутність та методи здійснення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.