Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Модуль 2.

Змістовний модуль 1. Ретроспекція музейної справи

Модуль 1.

Програма навчальної дисципліни

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ужченко Д. В.

________________________________

“______”_______________20___ року

 

[ІТОТТ] . [туризм_11] . [3_3_1] «Музеєзнавство»

[ІТОТТ] . [Тур _ЗФН_ ECTS_11] . [3_3_1] «Музеєзнавство»

_____________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки6.140103«Туризм»______________ ______

(шифр і назва напряму підготовки)

 

інститут, факультет, відділення ІТОТТ______________

(назва інституту, факультету, відділення)

 

2012 – 2013 рік


 

Робоча програма «Музеєзнавство» ____ для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»

„___” ________, 2012 року. - 8 с.

 

 

Розробники:Мальцева Лілія Віталіївна, ст. викладач

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії туризму та готельного господарства

Протокол від. “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)___________ (В.С. Курило)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.140103 «Туризм»

(шифр, назва)

 

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

 

Голова Директор ІТОТТ ______________ (Дрель В.Ф.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

“_____”________________20__ року

 

 

Ó Мальцева Л.В., 2012 рік

Ó ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012

 

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 1401 Сфера обслуговування (шифр і назва) Варіативна за вибором студента СВПП1
Напрям підготовки 6.140103 «Туризм» (шифр і назва)
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування)   Рік підготовки:
2-й 2-й
Семестр/Триместр
Загальна кількість годин – 108 3-й 4-й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 18 год. 4 год.
Практичні, семінарські
24 год. 4 год.
Самостійна робота
66 год. 100 год.
Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи:

для денної форми навчання – 64%;

для заочної форми навчання – 7,4%

 

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – формування базових знань з основ музеєзнавства, ознайомлення студентів з передумовами виникнення музейної справи як суспільного явища та основними віхами розбудови музеїв, з їх основними видами, типами та профілями, специфікою діяльності

 

Завдання:ознайомити студентів з передумовами виникнення музеїв та основними віхами їх розбудови; розкрити сучасні підходи до класифікації музеїв та їх типологію; висвітлити основні напрями музейної діяльності

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: передумови виникнення музейної справи, як суспільного явища;

основні віхи розбудови музеїв; історичні аспекти розвитку вітчизняної музейної справи; основні типи, види та профілі музеїв; теорії документування та тезаврування; основи практичної діяльності музею

 

вміти: давати визначення основним поняттям дисципліни; виявляти специфіку розвитку музейної справи в різні періоди історії; наводити приклади видів музеїв за різними класифікаційними ознаками; використовувати різні джерела інформації з музеєзнавства.

 

 

Тема 1. Предмет та завдання курсу «Музеєзнавство»

Тема 2. Передумови виникнення музеїв

Тема 3.Колекціонування у Стародавній Греції та Римі

Тема 4. Перші протомузейні заклади

Тема 5.Виникнення музеїв. Функції музеїв

Тема 6.Сучасні підходи до класифікації музеїв


Читайте також:

 1. V міні – модуль
 2. Високочастотні перетворювачі модульної структури
 3. Друга модульна контрольна робота
 4. Друга модульна контрольна робота
 5. За конструктивними особливостями фритюр-ниці поділяють на секційно-модульні та ті, які входять до комплекту малогабаритного обладнання.
 6. За кредитно-модульною системою
 7. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1
 8. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2
 9. Заліковий МОДУЛЬ 1 . Економічна і соціальна географія світу
 10. Заліковий модуль 2. ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДУЧИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
 11. Заліковий модуль І. Інституціональна система національної економіки
 12. Заліковий модуль І. Інституціональна система національної економіки
Переглядів: 357

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Самостійна робота

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.02 сек.