Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Внесення відомостей про роботу

В графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишуть повну назву підприємства.

Під цим заголовком у графі 1 ставлять порядковий номер запису, що вноситься, в графі 2 зазначають дату прийняття на роботу.

В графі 3 пишуть «Прийнятий (призначений) до … цеху (відділу, підрозділу, …)» й зазначають його конкретну назву, а також роботу, професію або посаду й присвоєний розряд. Назви робіт, професій, посад наводять відповідно до «Класифікатора професій».

Якщо працівник виходить на пенсію за віком на пільгових умо­вах, то запис у трудовій книжці роблять на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, із посиланням на «Списки виробництв, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення». Показники, зазначені в цих спи­сках, обов'язково мають бути підтверджені в «Карті оцінки умов праці робочого місця за результатами атестації» й можуть запису­ватися в дужках.

Якщо робітникові (працівникові) присвоюється черговий розряд (категорія), то в трудовій книжці роблять запис про це.

Запис відомостей про роботу за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, вноситься власником або вповноваженим ним органом окремим рядком на бажання працівника.

Переведення працівника на іншу постійну роботу в межах одного підприємства оформляють у такому самому порядку, як і прийняття на роботу.

■ Якщо за час роботи працівника змінилася назва підприємства, то про це в графі 3 трудової книжки окремим рядком роблять запис: «Підприємство (назва) з (дата) переименованона (назва)», а в графі 4 зазначають підставу для перейменування — наказ (розпорядження), його дату й номер.

■ Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів і клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, заклад освіти (наукова установа) вносить записи про три­валість навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих закладів освіти. Підставою для таких записів слугують накази закладу освіти (наукової уста­нови) про зачислення на навчання й про відчислення студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.

Робота студентів, учнів, аспірантів і клінічних ординаторів у студентських таборах, під час проходження виробничої практики чи виконання науково-дослідної господарсько-договірної тематики підтверджується довідками із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та тривалості роботи, які слугують підставою для внесення закладами освіти (науковими установами) відомостей про роботу в трудові книжки. Довідки зберігаються в справах як документи суворої звітності.

Якщо студенти, учні, аспіранти, клінічні ординатори раніше не працювали й, отже, не мають трудових книжок, то відомості про їхню роботу в студентських таборах, під час проходження виробничої практики, а також про виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок уноситимуться підприємством, де вони надалі працюватимуть.

■ У трудові книжки за місцем роботи вносять окремим рядком (перед зазначенням відомостей про роботу на даному підприємстві) з посиланнями на дати, номери й назви відповідних документів такі записи:

□ про тривалість служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, хто проходить службу, не поширюється за­конодавство про працю й державне соціальне страхування, із за­значенням дати призову (зачислення) й дати звільнення зі служби;

□ про тривалість навчання в професійних навчально-виховних та інших закладах, у навчально-курсових комбінатах (центрах, пунктах тощо);

□ про тривалість навчання у вищих закладах освіти (сюди входить і тривалість роботи в студентських таборах, на виробничій практиці, виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про тривалість перебування в аспірантурі й клінічній ординатурі, крім випадків, зазначених на с. 124 дрібним шрифтом;

□ про роботу як членів колгоспу (якщо чинним законодавством передбачено зарахування цієї роботи в загальний трудовий стаж працівників);

□ про час догляду за інвалідом 1 -ї групи або за дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, котрий за висновком ме­дичного закладу потребує постійного стороннього догляду (п. Е ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»), в тому числі за пристарілим, який досяг 80-річного віку (згідно з медичним вис­новком);

□ про період одержання допомоги у зв'язку з безробіттям — вноситься в трудову книжку центром державної служби зайнятості населення.

■ У разі відновлення в установленому порядку безперервного стажу для визначення допомоги за державним соціальним страху­ванням у графу 3 розділу «Відомості про роботу» за останнім місцем роботи вносять запис: «Безперервний трудовий стаж відновлено з (дата)», а в графі 4 роблять посилання на постанову президії від­повідної ради профспілок або президії ЦК відповідної галузевої профспілки.

У трудових книжках працівників, зайнятих на сезонних роботах у тих галузях економіки, де чинним законодавством допускається підсумовування періодів сезонної роботи й збереження безпе­рервного трудового стажу в разі повернення в установлений термін на сезонну роботу після міжсезонної перерви, в графі 3 розділу «Відомості про роботу» записують: «Безперервний стаж роботи зберігається».

■ Трудові книжки громадян, які працюють за трудовими дого­ворами в іноземних представництвах, в іноземних кореспондентів, співробітників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України, зберігаються: в м. Києві — в Генеральній дирекції Київської державної адміністрації з обслу­говування іноземних представництв, у Республіці Крим та облас­тях — у департаментах зовнішніх зв'язків обласних державних адміністрацій, у м. Севастополі — в міській державній адміністрації.

Ці організації роблять записи в трудових книжках про прийняття на роботу й про звільнення з роботи відповідно до трудових договорів і довідок від наймачів. У разі прийняття на роботу робиться, на­приклад, такий запис: «Прийнятий на роботу в систему Генеральної дирекції Київської державної адміністрації з обслуговування іноземних представництв» у разі звільнення: «Звільнений з роботи із системи Генеральної дирекції Київської державної адміністрації з обслуговування іноземних представництв» із посиланням на відповідні статті КЗпП України.

Записи, зроблені в трудовій книжці іноземними представ­ництвами, іноземними кореспондентами, співробітниками міжнародних організацій та іншими прирівняними до них іноземцями на території України, вважаються недійсними.

■ У трудові книжки осіб, які перебували на виправних роботах без позбавлення волі, власник або вповноважений ним орган за місцем роботи вносить у графу 3 розділу «Відомості про роботу» запис про те, що тривалість роботи в цей період не зараховується в загальний і безперервний стаж.

У разі, коли рішенням суду в установленому законом порядку строк відбування виправних робіт без позбавлення волі включено в загальний трудовий стаж, у трудових книжках роблять запис про те, що цей час не зараховується в безперервний трудовий стаж.

Зазначені записи вносять у трудову книжку по закінченні фак­тичного строку відбування покарання, що встановлюється за до­відками органів МВС України.

У разі звільнення засудженого з роботи в порядку, передбаченому чинним законодавством, і влаштування його на нове місце роботи відповідні записи вносяться тим підприємством, на яке було прий­нято або направлено засудженого.

Підставою для внесення в трудову книжку передбачених цим пунктом записів є наказ (розпорядження) керівника підприємства, виданий згідно з вироком (ухвалою) суду.

В розділі трудової книжки «Відомості про роботу» роблять такі записи: в графі 1 зазначають порядковий номер запису; в графі 2 — дату внесення запису; в графі 3 пишуть: « Час роботи з (дата) по (дата) не зараховується в загальний і безперервний трудовий стаж». У разі зарахування судом часу відбування виправних робіт у загальний трудовий стаж у графі 3 пишуть: «Час роботи з (дата) по (дата) зараховується в безперервний трудовий сінаж». У графі 4 зазначають підставу для внесення запису в трудову книжку — наказ (роз­порядження) керівника підприємства, дату його видання й номер.


Читайте також:

 1. V. Класифікація і внесення поправок
 2. Агрегати для приготування, навантаження та внесення добрив.
 3. Агрегати для приготування, навантаження та внесення добрив.
 4. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 5. Баланс гумусу на полях сівозмін господарства, норми внесення органічних добрив на полях сівозмін
 6. Безпосереднє інтегрування. Внесення сталої, змінної або функції під знак диференціалу
 7. Бюджетний розпис. Порядок внесення та оформлення змін до розпису.
 8. Види конституцій. Класифікація конституцій за соціальними та за юридичними ознаками, за формою вираження, порядком прийняття, за способами внесення змін, часу дії.
 9. Види переведення на іншу роботу
 10. Виконати самостійну роботу.
 11. Виписка з розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати
 12. Випробування і запускання в роботу котельних агрегатів
Переглядів: 445

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальні вказівки для заповнення трудових книжок | Внесення відомостей про нагородження й заохочення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.