Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


У вступі вказують актуальність теми, мету і завдання роботи.

Вступрозкриває сутність і стан наукового завдання та його значення, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Актуальність теми дослідження - це ступінь корисності передбачуваних наукових досліджень, щодо вирішення тих чи інших складних технологічних, економічних або соціальних питань.

Висвітлення актуальності не повинно займати багато місця. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання.

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно розв'язати для досягнення поставленої мети.

Об 'єкт дослідженняце процес або явище, що спричиняють виникнення проблемної ситуації й обрані для вивчення.

Предмет дослідженнязнаходиться у межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою, як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему випускової дипломної роботи спеціаліста - подається на титульному аркуші як її назва.

Вступ орієнтовно може складати 2-3 сторінки. В ньому розглядаються стан, проблеми, недоліки у готельному господарстві. На основі аналізу цих питань аргументуються мета і завдання дипломної роботи.

Основна частинадипломної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки.

Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу не подавати у висновках другорядних подробиць. Розділами основної частини передбачено:

- огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

- виклад загальної методики й основних методів досліджень;

- експериментальну (аналітичну) частину і методику досліджень;

- відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

- аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літературистудент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за проблематикою обраного напрямку дослідження. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 30 стор. від загального обсягу роботи 90 стор., тобто не повинен перевищувати 30%, від загальної кількості сторінок основного тексту.

В аналітичному огляді літературних джерелщодо напряму наукового дослідження студент відзначає основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Слід звернути увагу на те, що, цитуючи будь-яке джерело інформації, необхідно обов'язково посилатися на нього, оскільки це є предметом інтелектуальної власності. Стисло, критично висвітлюючи публікації, необхідно вказати ті проблеми, які потребують дослідження. Залежно від теми дипломної роботи та об'єкта дослідження можуть бути наведені порівняльні оцінки різних методів дослідження, методик розрахунків певних показників та ін.

Теоретична частина може складати 20-25 сторінок. У ній узагаль­нюються результати теоретичних досліджень, публікацій і монографічних видань провідних авторів з відповідного напрямку, які стосуються теми і завдання дипломної роботи. Кількість використаних джерел літератури повинна складати не менше 35 назв, у тому числі 5 – іноземних, 80 % яких видані за останні 5 років. Для викладу цього розділу використовують монографії, довідники, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, патенти, збірники наукових праць, оглядову інформацію різних навчальних закладів і науково-дослідних установ, науково-технічну реферативну інформацію, матеріали теоретичних, наукових і науково-виробничих галузевих журналів, нормативні документи, звітно-статистичну інформацію, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, укази Президента, закони України, а також іноземні публікації і матеріали веб-сторінок з Інтернету.

Експериментальна частина повинна складатися з таких розділів: об'єкти і методи досліджень; дослідно-аналітичної частини, яка включає результати досліджень та ефективність їх впровадження..

У методах дослідження подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно відзначаючи, що саме досліджували за допомогою того чи іншого методу. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Матеріали дослідно-аналітичної частинивикладаються у наступних розділах, кількість яких залежить від обраної теми, завдань, специфіки досліджень, викладаються загальні методики та основні методи досліджень, які використано; алгоритм розрахунків основних показників, аналіз інформаційної статистичної та нормативної бази матеріалу, зібраного за об'єктом дослідження. Рекомендується проаналізувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, різних джерелах, у т.ч. Інтернеті. Узагальнення всієї зібраної інформації дозволить отримати більш глибоке уявлення щодо певного питання даного розділу.

Дослідно-аналітична частина повинна складати 50-60 сторінок. У ній викладаються результати досліджень, що виконувались згідно із завданням до дипломної роботи, яке підписується науковим керівником, дипломником і затверджується зав. кафедри.

За результатами досліджень необхідно зробити детальний аналіз і відповідні узагальнення з унаочненням матеріалів у вигляді таблиць, рисунків, фотографій, схем, статистичних та розрахункових діаграм. Матеріал слід згрупувати у певній логічній послідовності.

Економічна частина (економічне підтвердження доцільності проведення досліджень) є підрозділом дослідницько-аналітичної частини і має містити чіткі висновки. У економічній частині наводяться економічна характеристика підприємства, на якому здійснювалася переддипломна практика (апробація введення розробки) та аналізуються зміни економічних показників діяльності цього підприємсва, як мінімум, за два останні періоди його діяльності (рік, 9 місяців, квартал). Необхідною умовою є розрахунок необхідних коштів на впровадження сучасних технологій або методів ведення підприємницької діяльності, економічного ефекту та терміну окупності запропонованих нововведень.

Для аналізу основних економічних показників діяльності підприємства готельного або закладу ресторанного господарства доцільно використати форми фінансової звітності, а саме Ф № 1 «Баланс» та Ф № 2 «Звіт про фінансові результати». За даними цих форм звітності необхідно заповнити аналітичну таблицю та зробити висновки щодо зміни економічних показників діяльності. Для написання економічної частини та формулювання логічних висновків студент-дипломник має право консультуватися із викладачами економічних дисциплін Львівського інституту економіки та туризму та скористатися методикою розрахунків основних економічних показників діяльності підприємств готельного та закладів ресторанного господарства. (Додаток К).

У висновкахстудент викладає найважливіші наукові та практичні результати, одержані у роботі. У цій частині дипломної роботи наводяться власні пропозиції щодо розв'язання проблемних питань відповідного об'єкта дослідження. Для формулювання чітких висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження на наукових конференціях, семінарах, публікація у наукових виданнях.

Висновки повинні базуватися на матеріалах основної частини роботи. Кожний висновок нумерується і викладається у вигляді коротких тез чітко, зрозуміло, змістовно. Кількість висновків залежить від переліку питань, які викладені у роботі, їх може бути 5-15. У кінці висновків викладаються рекомендації (пропозиції), що повинні мати конкретний, практичний характер і бути повністю підтверджені результатами виконаної роботи.

У роботі, після висновків наводиться анотація(стислий зміст роботи загальним обсягом не більше 300 слів, до 600 знаків) українською, та іноземною мовами, переклад якою підтверджено викладачами кафедри іноземних мов.

У кінці дипломної роботи необхідно навести список використаних джерел та додатки.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків, згідно вимог до оформлення літературних посилань (містяться у бібліотеці ЛІЕТ).

До додатківза необхідності доцільно включати допоміжний матеріал:

- проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

- таблиці з допоміжними цифровими даними;

- розрахунки економічного ефекту;

- додаткові ілюстрації.


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 4. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 5. II. Завдання на проект.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. II. Перевірка домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура та зміст дипломної роботи | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.