Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


У результаті вивчення теми студент повинен

знати поняття (додатково до наведених у переліку основних термінів): взаємозв’язки у ринковій системі, рівновага виробництва та рівновага споживання, загальна (конкурентна) рівновага, зовнішні ефекти, громадські блага, неринкові механізми, регулювання, квазіоптимум ринкової системи, критерії оцінки добробуту;

розуміти: дію ринкового механізму загального врівноважування; вплив загальної ринкової рівноваги на ефективність розміщення ресурсів в економічній системі на стадіях виробництва, обміну та споживання і в цілому в економіці; причини обмеженої спроможності ринкового регулювання; значення і сутність критеріїв оцінки добробуту;

вміти: показати на конкретних прикладах взаємозв’язки ринків та ефект зворотного зв’язку; проаналізувати ефективність розподілу ресурсів при обміні, у виробництві та в економіці (за допомогою математичних моделей, діаграми Еджворта, кривої виробничих можливостей та кривої байдужості); представити та проілюструвати дію причин обмеженої спроможності ринкового механізму.

Практичні завдання

Н.1. Розглянемо спрощену економічну систему, до складу якої входять три споживачі та два виробники. Кожний із споживачів має певний дохід Di (i = 1, 2, 3) і всі вони разом створюють попит на товари X та Y, що виробляються виробниками А та В за допомогою тільки одного фактора L — праці. LA — кількість праці, що витрачається першим виробником, а LB — відповідно, другим виробником; PL — ціна однієї одиниці праці.

Функція корисності споживачів має таку форму:

Ui = XiYi , де і = 1, 2, 3.

Рівняння бюджету має вигляд

Di = PxXi + PyYi.

Виробничі функції товарів X та Y однакові для обох виробників і представляються рівняннями

LA = X2A +Y2A— для виробника А;

LВ = X2В + Y2В — для виробника В.

1. Представте у формалізованому вигляді індивідуальні та загальний попити на обидва товари.

2. Опишіть за допомогою рівнянь пропозиції товару кожним виробником і загальну пропозицію.

3. Визначте рівняння рівноважних цін PX і PY.

4. Встановіть ціни та кількості товарів, що обмінюються на ринках, якщо

D1 = 10, D2 = 8, D3 = 4 та PL = 4.

Н.2. Два споживачі, які представляють економічну систему, розподіляють між собою два блага X та Y, загальна кількість яких така:

X = 100 = X1 + X2;

Y = 100 = Y1 + Y2.

Функції корисності споживачів описуються рівняннями, що мають вигляд:

U1 = 5X12/3Y11/3;

U2 = 10X22/3Y21/3;

1. Визначте умови, за яких оптимум Парето при розподілі благ буде досягнуто.

2. Визначте параметри рівняння геометричного місця точок, кожна з яких представляє даний оптимум.

3. Припустімо, що розподіл благ між двома споживачами відбувся авторитарним чином. Кількості поділено в таких розмірах:

X1 = 20, Y1 = 70;

X2 = 80, Y2 = 30.

Чи є цей розподіл Парето-оптимальним?

4. Зобразіть розглянуту ситуацію графічно і вкажіть на цьому графіку рішення, які дозволять досягнути оптимуму.

Рис. 17.7. Діграма Еджворта

Н.3. За даними діаграми Еджворта, поданої на рис. 17.7, вирішіть проблеми розподілу для двох споживачів, що ділять між собою 180 од. товару Х і 30 од. товару Y:

а) якщо початковий варіант розподілу представлено точкою А, то чи бажатимуть споживачі перейти до варіанта розподілу, представленого точкою В?

б) чи захоче 1-й споживач перейти з точки А в точку D?

в) чому обидва споживачі бажатимуть торгувати між собою, якщо початковий варіант розподілу товарів між ними представлено точкою С?

Н.4. Заповніть пропуски в таблиці:

Додаткові одиниці праці у виробництві товару Х Додаткове виробництво товару Х Зменшення виробництва товару Х Гранична норма трансформації
 
6,3  
5,1   1,5
  1,1
2,5   0,5

Н.5. Товари А та В мають однакові виробничі функції:

QA = LA1/3KA2/3,

QВ =LB1/3KB2/3.

Відомо, що

L = LA + LB та K = KA + KB.

Визначте вигляд межі виробничих можливостей і зобразіть її графічно для умов L = K = 50.

Н.6. Підприємство виробляє товар А за допомогою двох факторів — капіталу (К) та праці (L). Виробнича функція підприємства описується рівнянням:

QA = 4LA1/3KA2/3.

Інше підприємство для виробництва товару В використовує ті самі фактори, що й перше підприємство. Для другого підприємства характерна така виробнича функція:

QВ = 8LB2/3KB1/3.

1. Встановіть умови, за яких Парето-оптимум буде досягнуто.

2. Нехай L = LA + LB=50, a K = KA + KB = 30. Представте рівняння, що відповідає різним точкам оптимуму.

3. Припустімо, що профспілці вдалося зобов’язати обидва підприємства платити за одиницю праці 4 грош. од. Якими будуть для підприємств ціни капіталу для того, щоб Парето-оптимум було досягнуто у точці, що відповідає КА = 20 та КВ = 10?

Рис. 17.8. Альтернативні комбінації добробуту ідивідів

Н.7. На рис. 17.8 подано точки, що виражають альтернативні комбінації добробуту індивідів X та Y. Добробут кожного з них умовно вимірюється в кількості споживаних ним товарів.

Використовуючи критерій оптимальності за Парето, оцініть альтернативні комбінації добробутів:

а) які комбінації перевищують за рівнем добробуту комбінацію А?

б) які комбінації мають менший, порівняно з А, рівень добробуту?

в) якщо кількість продуктів становить 20 од., то які комбінації є неефективними, а які недосяжними за цих умов?

Н.8. Введення контролю цін на житло — звичайний засіб втручання держави на ринку житла. Таке втручання часто виправдовується бажанням надати можливість наймачеві квартири орендувати житло за «прийнятними» цінами. Аналіз загальної рівноваги може стати у пригоді для оцінки економічних наслідків введення контролю платні за оренду житла для фірм, які є постачальниками на ринку житла, а також впливу такого контролю на добробут наймача квартири. Нанесіть на графік криву виробничих можливостей економіки щодо житла і «всіх інших товарів». Кількість одиниць житла покажіть на горизонтальній осі, а кількість одиниць усіх інших товарів — на вертикальній. Нехай крива байдужості торкається кривої виробничих можливостей економіки у точці А. Ця точка відповідає стану загальної рівноваги до введення обмежування рівня квартирної плати. За такої ситуації наймачі квартир наймають Ха квартир і купують Ya одиниць усіх інших товарів. При введенні рівня квартирної платні міська рада приймає постанову, згідно з якою відношення ціни всіх інших товарів до ціни одиниці житла має бути 1 : 4. Припустімо, що у міської ради достатньо можливостей, щоб контролювати всі угоди в місті, пов’язані з орендою житла. В результаті, всі угоди такого роду в місті виконуються за цінами, що встановлюються законом.

а) Покажіть на графіку, як зміниться попит на житло після введення межі квартирної платні. Позначте цю точку через В. Чи зможуть наймачі квартир орендувати таку кількість квартир? Чи відбуватиметься ефективне споживання на ринку житла? Поясніть свою точку зору.

б) У короткостроковий період фірми повинні поставляти на ринок Х одиниць житла. Чи будуть фірми, які поставляють на ринок житло для оренди в умовах обмеження квартирної платні, мати ефективне виробництво? Поясніть свою точку зору.

в) У довгостроковий період фірми, що поставляють житло для оренди, бажають максимізувати свій прибуток. Яка кількість житла поставлятиметься на відповідний ринок у довгостроковий період? Позначте цю точку через С. (Пам’ятайте, припускається, що контроль рівня квартирної платні є абсолютно ефективним). Чи будуть фірми за таких умов мати ефективне виробництво? Чи будуть споживачі мати за таких умов ефективне споживання?


Читайте також:

 1. Cтатистичне вивчення причин розлучень.
 2. II. Вивчення нового матеріалу
 3. II. Вивчення нового матеріалу
 4. II. Вивчення нового матеріалу
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. II. Вивчення нового матеріалу.
 12. II. Вивчення нового матеріалу.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нормативний рівень | Тема 18

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.