Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Еволюція грошей. Сучасна грошова система

Процес еволюції грошей відбувався залежно від ритму, темпу і масштабів товарного обміну, які обумовлювали певні форми грошей, зокрема грошово-товарну, грошово-знакову та ідеальну.

Грошово-товарна форма. Вона утвердилася із закріпленням за золотом як товаром ролі загального еквівалента. У ній виокремлюють грошово-металеву, грошово- зливкову та грошово-монетну форми.

Грошово-металева форма. У цей період золото та срібло зважували, визначали їх пробу, ділили на певні шматки.

Грошово-зливкова форма. За такої форми також використовувався шмат грошового металу, але вже відповідно оформлений з огляду на його пробу і вагу.

Грошово-монетна форма. У цей час грішми були повноцінні карбовані державою золоті й срібні монети.

Грошово-знакова форма. її розвиток почався з відокремлення грошового знака від повноцінних (товарних) грошей. До неї відносять монетно-знакову, паперово- кредитну і розрахунково-знакову форми.

Монетно-знакова форма. Спершу монети за вагою відповідали своєму номіналу, але в процесі зношування, стирання номінал усе менше відповідав вазі монети. З часом це свідомо робили при карбуванні монет із благородних металів, а потім перейшли до карбування їх з металів і сплавів — замінників золота й срібла. Так утвердився замість повноцінних монет грошовий знак. А з переходом до паперових грошей зникає і предметний образ грошового товару.

Пanepoвo-кредитна форма. Грошовий знак остаточно відокремився від реальних грошей і включився у самостійний обіг за своїми специфічними законами, протилежними законам обігу повноцінних грошей. Якщо товарні гроші обертаються, тому що мають власну вартість, то паперові — мають вартість, тому що обертаються.

Розрахунково-знакова форма. Вона виникла на основі паперово-кредитної з розвитком ринкових відносин, взаєморозрахунків, науки і техніки. Розрахунково- знакова форма заперечує не лише товарні гроші, а й грошові знаки у функції засобу обігу. Розрахункові (грошові) знаки (банківські білети, розмінні монети) вже не обертаються, а діють як розрахункові засоби, своєрідні свідчення права суб'єкта взаємовідносин на отримання послуг, товарів, грошей або відпрацьованого ним часу.

Ідеальна форма. У ній виокремлюють кредитну і платіжно-розрахункову форми. Кредитна і платіжно-розрахункова форма. Вони передбачають використання сучасних технологій, зокрема електронних сигналів за допомогою пластикових кредитних та дебетних карток.

Пластикові кредитні картки. Фіксують купівлю в рахунок банківського кредиту на конкретну суму банку, де зберігаються гроші суб'єкта і який зв'язаний відповідною електронною системою із закладами торгівлі. Одразу після акту купівлі-продажу заклади торгівлі отримують гроші-свідчення, гроші-права. Використання пластикових кредитних карток дає змогу поєднувати кредитну і платіжно-розрахункову форми грошей, оскільки карт ки є іменними і не обертаються в системі обігу.

Дебетні картки. Виконуючи функції кредитівок, вони дають змогу вносити гроші на рахунки суб'єктів-власників карток.

Ідеальні гроші (гроші-символи) в розрахунково-знаковій формі вартості наближаються до своєї вершини, оскільки паперові гроші вже не є реальними грішми, хоч сам знак ще матеріальний. Цим він відрізняється від розрахункового знака, позбавленого і цієї якості, хоча й таку його специфічну форму, як форму руху матерії, напевне, можна визначити.

Використання електронних сигналів за допомогою кредитних та дебетних карток, інших засобів у сфері обігу засвідчує Перехід до ідеальної форми вартості. У цьому контексті передбачають заміну товарної форми виробництва та обміну обміном здібностями як визначальною формою багатства майбутнього суспільства.

Послуговування логіко-історичним методом (вивчає економічні явища, категорії та закони, виходячи з їх внутрішньої зумовленості історичним розвитком та конкретно- історичними умовами) узагальнює еволюцію грошей і розкриває логіку їх зародження і трансформації в сучасні форми вартості та обміну:

– грошово-товарна форма (грошово-металева, грошово-зливкова, грошово-

монетна);

– грошово-знакова форма (монетно-знакова, паперово-кредитна, розрахунково-знакова);

– ідеальна форма (кредитна і платіжно-розрахункова). Еволюція грошей супроводжувалася виникненням і функціонуванням таких загальних еквівалентів:

– товарний (функціонування у якості грошей різноманітних товарів: худоба, хутро, шкіра та інші, які виступали як загальні еквіваленти);

– металево-карбівний (функціонування у якості грошей золотих і срібних монет);

– емісійний, або вексельно-депозитний (використання в якості загального еквівалента депозитних вкладів у банках, що перебувають в обігу у формі чеків, кредитних карток, електронних грошей. Йдеться не про різновид грошей, а про використання нових технологій обігу);

– депозитно-електронний (цей тип загального еквівалента ґрунтується на електронній технології розрахунків, тобто на використанні при оплаті товарів і послуг електронних карток).

Утворення грошових систем. Відповідно до загальних типів еквівалентів формувалися грошові системи. За товарного типу загальних еквівалентів суто грошової системи ще не було, вона функціонувала як товарно-грошова система. За металево- карбівного типу загального еквівалента використовувалися металеві гроші з благородних металів (золота, срібла), що означало функціонування металево-грошової системи. Емісійному (вексельно-депозитному) типу загального еквівалента відповідають кредитні гроші як основний матеріальний носій кредитно-грошової системи, тобто коли в її межах у якості загального еквівалента у сфері обігу функціонують депозитні вклади в банках у формі чеків, кредитних карток, інших форм електронних грошей.

Отже, в еволюції грошових систем окреслилися такі їх типи: грошова система металевого обігу і грошова система паперово-кредитного обігу.

Грошова система металевого обігу. Сюди належать грошові системи, в яких роль загального еквівалента виконували благородні метали: біметалеві грошові системи (золото і срібло) та монометалеві грошові системи (золото).

У XIX ст. утвердилася система золотого монометалізму, за якої загальним еквівалентом було тільки золото. У ній функціонували такі види:

золотомонетний стандарт (усі функції грошей виконували золоті монети, які мали фіксований вміст золота. На них вільно обмінювали паперові гроші. Цей стандарт забезпечував стійкість валютних курсів, тому що ціна золота і золотий паритет (вміст чистого золота у грошовій одиниці) були однаковими. Наприклад, долар СІЛА містив

1,50 463 г золота, а російський золотий рубель 1897 р. – 0,774 234 г. Оскільки у доларі містилося в 1,94 рази більше золота, то і його курс становив 1,94 руб.);

золотозливковий стандарт (лише на золото можна було обміняти певну законом установлену суму банкнот. Приміром, в Англії — 1700 фунтів стерлінгів на зливок у 12 кг; у Франції цю кількість золота обмінювали за 251 тис. франків. Цей стандарт існував у країнах, які мали значні запаси золота);

золотодевізний стандарт (передбачав обмін банкнот на іноземну валюту — девізи (франц. devis — кошторис), яку можна було обміняти на золото. Його запроваджено у країнах, які мали незначні запаси золота, — Австрія, Данія, Німеччина);

золотодоларовий стандарт (скасовано обмін банкнот на золото, а обмін доларів на золото здійснювали уряди та центральнібанки країн-учасниць Міжнародного валютного фонду (МВФ). Цей вид системи золотого монометалізму перестав існувати з при пиненням обміну доларів на золото у 1971 p.).

За золотозливкового і золотодевізного стандартів у обігу не перебували золоті монети. Під час світової кризи 1929 —1933 pp. золотомонетний, золотозливковий і золотодевізний стандарти було скасовано.

Грошова система паперово-кредитного обігу. Базується вона на кредитно- паперових грошах. її особливістю є вилучення золота з грошового обігу, скасування золотого вмісту грошових знаків, державна монополія на випуск грошей, розширення сфери безготівкового обігу, скорочення готівки. На рубежі XX— XXI ст. почалося формування електронної кредитно-грошової системи. Електронні гроші відповідають особливостям інформаційного суспільства, вони дешевші, оперативніші, більш кон- трольовані.

Грошова система форма організації грошового обігу, яка історично склалася в країні та закріплена національним законодавством.

Складовими грошової системи є грошова одиниця країни, масштаб цін, карбування монет, емісія грошей, порядок забезпечення обігу та вилучення з нього грошових знаків, регламентація безготівкового обігу, інститути грошового обігу, зокрема центральний банк (в Україні – Національний), міністерство фінансів, скарбниця (в Україні – казначейство).

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 12. Автоматична система сигналізації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Грошовий обіг і його закони | Конвертованість грошових одиниць та їх види

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.