Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Верховна Рада України

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про основи національної безпеки України» Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України:

• визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки;

• формує законодавчу базу в цій сфері;

• схвалює рішення з питань введення надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України

Верховна Рада України у межах, визначених у ст. 85 Консти­туції України повноважень:

- здійснює законодавче регулювання та контроль за діяльністю органів державної влади та посадових осіб щодо здійснення ними відповідних повноважень у сфері національної безпеки і оборони;

- приймає закони у сфері національної безпеки; визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики;

- заслуховує щорічні та позачергові послання Президента Ук­раїни про внутрішнє і зовнішнє становище України;

- оголошує за поданням Президента України стан війни й укла­дення миру;

- схвалює рішення Президента України про використання Зброй­них сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

- здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України у сфері національної безпеки відповідно до Конституції України;

- затверджує загальну структуру, чисельність і визначає функції окремих суб'єктів забезпечення національної безпеки (Збройних сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України);

- схвалює рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших дер­жав на територію України.

 

Конституційний Суд України, будучи єдиним органом кон­ституційної юрисдикції в Україні вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів у сфері національної безпеки Кон­ституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України з відповідних питань. Відповідно до ст. 2 Зако­ну України «Про Конституційний Суд України» завданням Кон­ституційного Суду України є гарантування верховенства Консти­туції України як Основного Закону держави на всій території Ук­раїни.

Відповідно до ст. 150 Конституції України до повноважень Кон­ституційного суду належить вирішення питань про конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також офіційне тлумачення положень Конституції України та законів України, що стосуються національної безпеки.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про основи національної безпеки України» суди загальної юрисдикціїздійснюють судочин­ство у справах про злочини, що завдають шкоди національній без­пеці України. Відтак суди загальної юрисдикції здійснюють право­суддя у сфері забезпечення національної безпеки України: здійсню­ють правосуддя у справах про злочини, що посягають на безпеку особи, суспільства і держави, забезпечують судовий захист грома­дян, чиї права були порушені внаслідок діяльності по забезпеченню національної безпеки.

Прокуратура Україниздійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнан­ня, досудове слідство у сфері національної безпеки; нагляд за до­держанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, що порушені за фактом вчинення злочинів проти основ національної безпеки, а також при застосуванні інших заходів при­мусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

 

Національний банк України

Відповідно до сі. 9 Закону України «Про основи національної безпеки України» Національний банк України відповідно до основ­них засад грошово-кредитної політики визначає та проводить гро­шово-кредитну політику в інтересах національної безпеки України

Національний банк України виробляє і здійснює емісійно-кре­дитну політику в інтересах національної безпеки України. Відпо­відно до статей 6, 7, 9 до функцій Національного банку у сфері забезпечення національної безпеки можна віднести:

1) забезпечення стабільності грошової одиниці України;

2) визначення та проведення грошово-кредитної політики;

3) визначення напрямів розвитку сучасних електронних банків­ських технологій, створення, координація та контроль створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

4) представлення інтересів України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;

5) забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних ре­зервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

6) аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінових і ва­лютних відносин;

7) реалізація державної політики з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;

8) визначення особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснення мобілізаційної підготовки системи Національного банку;

10) розроблення Основних засад грошово-кредитної політики і представлення їх Верховній Раді України для інформування, здійснення контролю за виконанням Основних засад грошово-кре­дитної політики; здійснення аналізу впливу грошово-кредитної політики Ук­раїни на стан соціально-економічного розвитку України та розроб­лення пропозицій щодо внесення відповідних змін до неї;

11) внесення рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;

12) здійснення банківського регулювання і нагляду з метою за­безпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів.

 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

Для виконання функцій по забезпеченню національної безпеки у системі виконавчої влади відповідно до законодавства утворю­ються міністерства і державні органи забезпечення національної безпеки. Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самовря­дування в частині делегованих ним Кабінетом Міністрів повнова­жень і утворюють систему виконавчої влади в країні.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень, наявних засобів бюджетного і позабюд­жетного фінансування:

• забезпечують реалізацію законів України, указів та розпоряд­жень Президента України, концепцій, доктрин, програм, постанов органів державної влади у сфері національної безпеки;

• забезпечують створення, підтримку в готовності і застосуван­ня сил та засобів забезпечення національної безпеки, а також управ­ління їх діяльністю;

• у межах своєї компетенції розробляють нормативні правові акти у сфері національної безпеки і представляють їх Президентові Ук­раїни та Кабінету Міністрів України;

• вживають заходи щодо організації взаємодії підсистем держав­ного і недержавного забезпечення національної безпеки України;

• вносять в органи виконавчої влади пропозиції з удосконален­ня функціонування системи забезпечення національної безпеки Ук­раїни.

• керують діяльністю підвідомчих організацій з планування і проведення заходів по забезпеченню національної безпеки;

• забезпечують дотримання прав і законних інтересів громадян, організацій і держави, законів та інших нормативно-правових актів в галузі національної безпеки;

• притягують до відповідальності посадових осіб, дії яких при­зводять до порушення національних інтересів, створюють умови або безпосередню загрозу національній безпеці України.

 


Читайте також:

 1. А/. Верховна Рада України.
 2. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 3. Аграрні закони України
 4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 7. Адміністрація Президента України
 8. Адреси бібліотек України
 9. Акти Верховної Ради України
 10. Акти Кабінету Міністрів України
 11. Акти Конституційного суду України в системі національного законодавства.
 12. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства.
Переглядів: 447

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та загальна система суб’єктів забезпечення національної безпеки. | Громадяни України, український народ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.