Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Розподіл балів, які отримують курсанти, слухачі, студенти з навчальної дисципліни

При розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів) з кожного модулю враховуються таки види робіт: аудиторна робота (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); модульний контроль (виконання тестів, контрольних робіт з конкретного модулю або в іншому вигляді передбаченому в робочій навчальній програмі дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

Результат аудиторної роботи за конкретний модуль розраховується, як середньоарифметичне з усіх виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю.

 

Результат аудиторної роботи за модуль = Оцінка, яка отримана на під час 1 аудиторного заняття + Оцінка, яка отримана на під час 2 аудиторного заняття + Оцінка, яка отримана на під час ... аудиторного заняття + Оцінка, яка отримана на під час n аудиторного заняття : Кількість виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю

Формула розрахунку підсумкової оцінки навчальної дисципліни за аудиторну роботу

 

Результат самостійної та індивідуальної роботи розраховується за такою ж формулою, як і результат аудиторної роботи.

За 100-бальною шкалою максимальна кількість балів з вищезазначених видів робіт, які використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів) з кожного модуля, становить:

- аудиторна робота – 25;

- самостійна та індивідуальна робота – 25;

- модульний контроль – 50.

Для переводу результатів вищевказаних видів робіт з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться такі коефіцієнти:

- для аудиторної роботи – 5;

- для самостійної та індивідуальної роботи – 5;

- для модульного контролю – 10.

Якщо курсант (студент, слухач) має за будь-який вид робіт оцінку «незадовільно» то ця оцінка помножається на коефіцієнт, який дорівнюється 0 (нулю).

 

Кількість балів набраних курсантом (студента, слухача) за модуль = Результат аудиторної роботи за модуль (за 4-бальною шкалою) Х + Результат самостійної та індивідуальної роботи за модуль (за 4-бальною шкалою) Х + Результат модульного контролю (за 4-бальною шкалою) Х

Формула розрахунку балів з модулю

 

Підсумковий контроль

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються, як середньоарифметичне результатів засвоєння модулів.

 

Підсумкові бали навчальної дисципліни за результатами вивчення модулів = бали набрані за 1 модуль + бали набрані за 2 модуль + бали набрані за ... модуль + бали набрані за n модуль : Кількість модулів

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни

 

Курсант (студент, слухач), який бажає підвищити підсумкові бали з навчальної дисципліни, з якої навчальним планом передбачено екзамен, складає підсумковий модульний контроль. Результати складання підсумкового контролю (екзамену) оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкові бали з урахуванням складання підсумкового контролю (екзамену) розраховуються, як середньоарифметичне результатів підсумкових балів за результатами засвоєння модулів та балів набраних на підсумковому контролі (екзамені).

 

Підсумкові бали навчальної дисципліни за результатами підсумкового контролю = Підсумкові бали навчальної дисципліни за результатами модульних контролів + Бали набрані на підсумковому контролі (екзамені) :

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни за результатами підсумкового контролю (екзамену)

 

Курсант (студент, слухач), який за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни набрав менш ніж 75 (сімдесят п’ять) балів, зобов’язаний скласти підсумковий контроль (екзамен).

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі підсумкового модульного контролю (заліку) та підсумковим контролем – у формі екзамену, то загальний підсумковий результат визначатися, як середньоарифметичне результатів кожного семестру.

 

Підсумкові бали навчальної дисципліни = Підсумкові бали (оцінка ) за 1 семестр + Підсумкові бали (оцінка ) за 2 семестр + Підсумкові бали (оцінка ) за ... семестр + Підсумкові бали (оцінка ) за n семестр : Кількість семестрів в яких вивчалась навчальна дисципліна

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни, яка вивчається протягом двох і більше семестрів

 

 

Номер модуля та кількість тем Критерії оцінювання навчальної дисципліни
Аудиторна робота Самостійна та індивідуальна робота Модульний контроль
Модуль № 1 Теми 1-5 Отримати не менше 1 позитивних оцінок Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи. Отримати за модульний контроль не менше 30 балів
Модуль № 2 Теми 6-13 Отримати не менше 2 позитивних оцінок Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи. Отримати за модульний контроль не менше 30 балів
Модуль № 3 Теми 14-17 Отримати не менше 1 позитивних оцінок Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи. Отримати за модульний контроль не менше 30 балів

 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90 – 100 Відмінно (“зараховано”) А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконанів повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
82 – 89 Добре (“зараховано”) B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основномусформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.
75 – 81 C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.
68 –74 Задовільно (“зараховано”) D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки,робота з трьома значними помилками.
60 – 67 E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякіпрактичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані,або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
35–59 Незадовільно („не зараховано”) FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсуможливе підвищення якостівиконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
1–34 F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконанінавчальні завдання містять грубіпомилки, додаткова самостійнаробота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

Читайте також:

 1. Взаємодія культур і національна самобутність народів. Тенденції культурної універсалізації та її форми.
 2. Глобалізм і національна економіка.
 3. Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль
 4. Етнічна та національна культура
 5. Етнонаціональна політика в Україні
 6. Етнонаціональна політика і та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин.
 7. Етнонаціональна політика України. Охарактеризувати на основі досвіду Закарпатської області.
 8. Є. Національна ідея.
 9. Європейська шкала оцінок
 10. Забороняється навантажувати вимірювальні прилади більше за граничні значення, зазначені на їхніх шкалах.
 11. Країни з перехідною економікою. Національна економіка України.
 12. Лекція 1. Національна економіка: загальне та особливе
Переглядів: 2029

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підсумковий модульний контроль– екзамен. | Методичні рекомендації.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.