Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Прибуток підприємства: його роль, формування, розподіл та використання в умовах сучасної системи оподаткування

Прибуток — це показник, який формується на мікрорівні. Прибуток відображає результати фінансово-господарської діяль­ності підприємств як суб'єктів господарювання і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі госпо­дарства, форми власності, розвитку ринкових відносин тощо.

На формування прибутку як фінансового показника робо­ти підприємства, що відображається в офіційній звітності су­б'єктів господарювання, впливає встановлений порядок ви­значення фінансових результатів діяльності, обчислення со­бівартості продукції (робіт, послуг), загальногосподарських витрат, визначення прибутків (збитків) від фінансових опе­рацій та іншої діяльності. Отже, прибуток — це важливий показник, який характеризує фінансовий результат діяльно­сті підприємства.

Зростання прибутку означає збільшення потенційних мож­ливостей підприємства, підвищення ступеня його ділової ак­тивності. За прибутком визначаються частка доходів власників підприємств, розміри дивідендів акціонерів, інших доходів. Прибуток визначає також рентабельність капіталу, впливає на вартість усього підприємства в цілому.

Різнобічне значення прибутку посилюється з переходом держави до ринкових умов господарювання. Підприємства недержавної форми власності, здобувши фінансову самостій­ність і незалежність, мають право самостійно визначати напря­ми використання прибутку після сплати обов'язкових платежів та відрахувань.

Прибуток є джерелом як забезпечення внутрішньогоспо­дарських потреб підприємств, так і формування бюджетних ресурсів держави. Тому успішна, прибуткова діяльність під­приємств є основою економічного розвитку держави.

Облік і визначення фінансових результатів — прибутку (збитку) здійснюються за такими видами діяльності підприєм­ства: звичайна діяльність, у тому числі операційна та інша звичайна діяльність, а також діяльність, пов'язана з виник­ненням надзвичайних подій.

Підприємство може отримувати прибуток у результаті опе­раційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

На рис. 4.3 наведено схему формування прибутку підприєм­ства з урахуванням цих змін. Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку прибуток — це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Збитком вважається перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких були здійснені ці витрати.

Валовий (загальний) прибуток (збиток) розраховують як різницю між чистим доходом від реалізації продукції і собівар­тістю реалізованої продукції.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначаєть­ся як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку) та іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподат­кування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінан­сових та інших витрат.

Прибуток від звичайної діяльності після оподаткуван­ня визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і суми податків з прибутку.

Чистий прибуток (збиток) підприємства (остаточний результат діяльності підприємства) розраховується як алгеб­раїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування і надзвичайного прибутку (збитку) після опо­даткування.

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний на задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовуєть­ся на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків через вилучення у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і викорис­товується ними для забезпечення господарської діяльності.

Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом роз­поділу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи.

Перший етап — це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У ре­зультаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і під­приємствами має важливе значення для забезпечення держав­них потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових пи­тань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому.

Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємством складаються під впливом кількох чинників. Істотне значення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку, у визна­ченні об'єктів оподаткування, ставках оподаткування, у по­рядку надання податкових пільг. Чинний порядок оподатку­вання прибутку ґрунтується на положеннях Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24 грудня 2002 р. Відповідно до названого Закону обчислення оподаткованого прибутку здій­снюється виключенням із суми скоригованого валового дохо­ду валових витрат платника податку, а також нарахованих амортизаційних нарахувань. Основну ставку податку встанов­лено у розмірі 25 % до об'єкта оподаткування.

Другий етап — це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповід­них витрат.

Прибуток, що залишається після податків і платежів (тоб­то чистий прибуток), надходить у повне розпорядження під­приємства. Основні напрями використання прибутку — це виробничо-технічний розвиток підприємства, соціальний роз­виток, матеріальне заохочення, включаючи виплату дивідендів в акціонерних товариствах, інші витрати (рис. 4.4)°.

Рис. 4.4. Структурно-логічна схема розподілу і використання прибутку підприємства

Чистий прибуток підприємства спрямовується на формуван­ня резервного фонду, виплату дивідендів, поповнення статут­ного фонду, на інші цілі.

Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від якості управлінських рішень, що стосуються використан­ня прибутку, який залишився у розпорядженні підприємства.

Приймаючи ці рішення, власники (менеджери) повинні вра­ховувати потребу підприємства у фінансових ресурсах, резер­вах, необхідність виробничого і соціального розвитку підприєм­ства, можливості прибуткових фінансових вкладень тощо.

 


Читайте також:

 1. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 7. IV. Філогенез кровоносної системи
 8. POS-системи
 9. V. Підриємницький дохід і прибуток
 10. V. Розподільний диктант.
 11. VI. Філогенез нервової системи
 12. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
Переглядів: 1019

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Грошові фонди та фінансові ресурси підприємств | Грудня 1999 р. у м. Гельсінкі Європейська Рада схвалила спільну стратегію ЄС щодо України, спрямовану на зміцнення стратегічного партнерства з Україною.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.