Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Сутність і значення організації праці на підприємстві, її місце в системі організації діяльності

ТЕМА 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Завдання на самостійну роботу.

1. Викладіть основні програми зайнятості, що застосовуються у світовій практиці.

2. Дайте оцінку державній політиці зайнятості в Україні.

Рекомендована література:

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов – М.: Издат. группа «НОРМА – ИНФРА-М», 1998. – 374с.

2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання. – 559 с.

3. Єсінова Н.І., Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 432с.

4. Уманський О.М., Сумцов В.Г., Гордієнко В.Д. Соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2003. – 472.с.

5. Юрченко В.В., Романишин В.О. Ринок праці України: Сучасний стан та шляхи реформування ⁄⁄ Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6(36). – С.214-219.

 

 

 

7.1. Сутність і значення організації праці на підприємстві, її місце в системі організації діяльності

7.2. Характеристика основних напрямків організації праці

7.3. Сутність і зміст процесу нормування праці. Методи нормування праці

 

Організація праці або організаційні відношення–цеформа, у якій реалізуються економічні результати трудової діяльності. Тому організація праці розглядається як складова частина економіки праці.

У умовах ринкової економіки зростає значення різноманітних чинників, що впливають на ефективність виробництва, тому що в силу конкуренції, що відроджується, результативність діяльності стає вирішальною передумовою існування і розвитку підприємств. Серед чинників ефективності істотне місце займає організація праці. Так, навіть саме сучасне устаткування і високопродуктивна техніка не дадуть бажаного результату при низькій організації їхнього обслуговування і навпаки, при науковій організації праці можна одержати від відповідного технічного оснащеного виробництва максимальний результат.

В одному випадку під організацією розуміють будівлю, устрій чого-небудь, його структуру, внутрішню упорядкованість, взаємне розташування частин якогось цілого явища і т.д. У цьому розумінні організація позначає деяку систему, щось установлене, продумане, що володіє визначеними властивостями. Визначення, що розкриває поняття “організація праці” і зазначеному вище змісті, називають атрибутивним. У цьому змісті організація праці на підприємстві – це система виробничих взаємозв'язків робітників із засобами виробництва й один з одним, що утворює визначений порядок здійснення трудового процесу. Істотною властивістю організації праці є порядок трудового процесу на відміну від безладдя як ознаки відсутності організації праці.

В іншому випадку під організацією праці розуміють функцію управління, пов'язану з установленням, зміною або упорядкуванням чого-небудь. Це так званий функціональний зміст терміна «організація». У цьому значенні організація праці на підприємстві - це дії по встановленню або зміні порядку здійснення трудового процесу і пов'язаних із ним виробничих взаємодій робітників із засобами виробництва й один з одним.

Після розкриття сутності організації праці на підприємстві необхідно встановити її зміст, тобто показати, із яких складових частин або елементів укладається той самий порядок трудового процесу, про який йшла розмова вище.

Для цього відзначимо, що порядок здійснення трудового процесу припускає, по-перше, установлення мети діяльності; по-друге, керуючись технологією виробництва, установлення переліку виробничих операцій і їхньої послідовності; по-третє, поділ усіх видів робіт між робітниками і встановлення між ними системи взаємодії, тобто визначеної кооперації праці; по-четверте, пристосування робочих місць для зручності роботи; по-п'яте, організацію обслуговування робочих місць усякого роду допоміжними роботами; по-шосте, розробку раціональних прийомів і методів праці; по-сьоме, установлення норм праці і системи його оплати. Для забезпечення відповідної організації праці необхідне також створення на підприємстві безпечних і здорових умов праці, планування й облік праці, виховання дисципліни праці, добір і підготовка кадрів.

Рішення перерахованих задач складає зміст організації праці на підприємстві, а її елементами будуть:

1. Добір, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників.

2. Поділ праці, тобто розподіл працівників по робочих місцях і закріплення за ними визначених обов'язків.

3. Кооперація праці, тобто встановлення системи виробничого взаємозв'язку між працівниками.

4. Організація робочих місць.

5. Організація обслуговування робочих місць.

6. Розробка раціональних прийомів і методів праці.

7. Встановлення обґрунтованих норм праці.

8. Створення безпечних і здорових умов праці.

9. Організація оплати і матеріального стимулювання праці.

10. Планування й облік праці.

11. Виховання дисципліни праці.

Виходячи зі сказаного,організація праці на підприємстві – це, з одного боку, система виробничих взаємозв'язків робітників із засобами виробництва й один з одним, яка утворює визначений порядок трудового процесу, що складається з розподілу праці і його кооперації між робітниками, організації робочих місць і організації їхнього обслуговування, раціональних прийомів і методів праці, обґрунтованих норм праці, його оплати і матеріального стимулювання, планування й обліку праці і який забезпечується добором, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів, створенням безпечних і здорових умов праці, а також вихованням дисципліни праці.

Організація праці на підприємстві - це, з іншого боку, дії по встановленню, упорядкуванню або зміні порядку здійснення трудового процесу і пов'язаних із ним виробничих взаємодій робітників із засобами виробництва й один з одним.

Зміна техніки і технології виробництва вимагають відповідної зміни або удосконалювання організації праці. Крім того, наука про організацію праці збагачується новими даними, виникає передовий досвід нових організаційних рішень.

Якщо виробництво чуйно реагує на все нове, що з'являється в області організації праці, і систематично впроваджує його у свою практику, то ми вправі говорити пронаукову організацію праці (НОП). Науковий підхід до організації праці дозволяє щонайкраще з'єднати в процесі виробництва техніку і людей, забезпечує найбільше ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження трудомісткості і ріст продуктивності праці. Він спрямований на зберігання здоров'я робітників, збагачення утримання їхньої праці.

Важливою ознакою НОП є її спрямованість на рішення взаємозалежних груп задач:

§ економічних(економія ресурсів, підвищення якості продукції, ріст результативності виробництва);

§ психофізіологічних(оздоровлення виробничого середовища, гармонізація психофізіологічних навантажень на людину, зниження важкості і нервово-психічної напруженості праці);

§ соціальних (підвищення розмаїтості праці, її змістовності, престижності, забезпечення повноцінної оплати праці).

Розвитком уявлень про задачі НОТ є положення про їїфункції, тобто специфічних особливостях прояви НОТ на підприємстві, її впливу на різноманітні сторони виробництва. Категорія «функція» надає можливість конкретизувати загальні задачі НОП, виділити в межах кожної з них особливі напрямки впливу НОП на виробництво і його суб'єкта - людини, виявити принципові розходження між організацією праці наукової і «звичайної». Поняття «наукова організація праці» виникнуло і закріпилося в ужитку як антитеза, протиставлення всьому стихійному, випадковому, рутинному в організації праці, що ще досить поширене на виробництві. Слово «наукова» дає якісну характеристику організації праці.

Аналіз впливу НОП на виробництво дозволяє виділити такі її функції.

Ресурсозберігаюча. Спрямована на економію робочого часу, ефективне використання сировини, матеріалів, енергії, тобто ресурсів. Крім того, економія праці містить у собі не тільки економію засобів виробництва, але й усунення всякої марної праці. Це досягається раціональним розділом і кооперацією праці, застосуванням раціональних прийомів і методів праці, чіткою організацією робочих місць і добре налагодженою системою їхній обслуговування. Економії ресурсів служить і спрямованість НОТ на підвищення якості продукції: краща якість рівнозначна більшій кількості. Ресурсозбереження - один із головних важелів інтенсифікації виробництва. У сучасних умовах приріст потреби в паливі, енергії, металі й інших матеріалах повинний бути на 75-80% задоволений за рахунок їхньої економії. На це необхідно націлити не тільки технологію, але й організацію праці. Отже, одним із критеріїв науковості організації праці стає її спроможність забезпечувати всебічну економію витрат живої і минулої праці.

Оптимізуюча функція проявляється:

§ в забезпеченні повної відповідності рівня організації праці прогресивному рівню технічного озброєння виробництва,

§ у досягненні наукової обґрунтованості норм праці й інтенсивності праці,

§ у забезпеченні відповідності рівня оплати праці його кінцевим результатам.

Оптимізація в сучасних умовах - центральний напрямок у пошуку шляхів рішення різноманітних задач в області організації праці.

Функція формування ефективного робітника. Це здійснення на науковій основі фахової орієнтації і фахового добору робітників, їхнього навчання, систематичного підвищення кваліфікації. Вимоги до якості добору робітників і до їхньої фахової майстерності в умовах переходу до ринкових відносин істотно зростають. Збільшення складності використовуваної техніки веде до росту відповідальності виконавців за своєчасні і правильні рішення і дії. Науковий підхід до формування кадрів і до їхньої підготування - таке веління часу, і це стає важливою функцією НОП.

Працещадяща функція проявляється в створенні сприятливих, безпечних і здорових умов праці, у встановленні раціонального режиму праці і відпочинку, у використанні режиму гнучкого робочого часу, у полегшенні важкої праці до фізіологічно нормальної величини. Турбота суспільства про охорону і зміцнення здоров'я людей - справа першорядної важливості. Проблеми здоров'я людей значною мірою визначаються виробничими умовами. Одна з функцій НОТ у тому і полягає, щоб сприяти зберіганню здоров'я працівників на виробництві.

Функція узвишшя праці. Це надзвичайно важлива функція організації суспільної праці в цивілізованій державі. Не можна говорити про НОТ, якою б би економічною не була праця, якщо при цьому забувають про саму людину, із її соціальними запитами і прагненням до високо змістовної, престижної праці. Піднімає праця створення на виробництві умов для гармонічного розвитку людини, підвищення змістовності і принадності праці, викорінювання рутинних і примітивних трудових процесів, забезпечення розмаїтості праці і її гуманізації.

Виховна і активізуюча функції спрямовані на виробітку дисципліни праці, розвиток трудової активності і творчої ініціативи. Високий рівень організації праці сприяє формуванню цих якостей робітника, а чим вище якості виконавців, тим вище і рівень організації праці.

Розуміння функцій НОП дозволяє забезпечити всебічний, комплексний підхід до рішення проблем організації праці на підприємстві, більш чітко уявити механізм впливу НОП на робітника і саме виробництво. Функції НОП - це її властивості й ознаки. Для наукової організації праці повинно бути характерним єдність зазначених функцій.

 


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 5. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 6. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 7. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 8. Iсторичне значення революції.
 9. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 10. Ocнoвнi визначення здоров'я
 11. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 12. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
Переглядів: 1183

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Державна політика в сфері регулювання зайнятості | Характеристика основних напрямків організації праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.