Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальні положення

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

Фінансова звітність бюджетних установ — це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансове становище, ре­зультати діяльності і рух грошових коштів установ за певний пері­од і складається для користувачів з метою прийняття ними відповід­них рішень.

Основним нормативним документом, що встановлює загальні ви­моги до організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для всіх підприємств і установ взагалі, зокрема для бюджет­них, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». При цьому враховуються особливості їх діяльності. Ін­формація про результати діяльності, перелік показників і їх зміст, а також коло користувачів інформацією, що міститься у фінансовій зві­тності бюджетних установ, носить специфічний характер.

Користувачі для управління установою і прийняття певних рішень мають потребу у відомостях про кошти бюджетної установи і госпо­дарські процеси. Для загального уявлення про види коштів, їх джере­ла і господарські процеси потрібна узагальнена інформація про них. Це, наприклад, такі зведення:

про суму бюджетних коштів, які надійшли із загального і спе­ціального фондів бюджету, для здійснення видатків, передбачених кошторисом;

про загальну суму фактичних видатків установи, які мають бути списані в кінці бюджетного року заключними оборотами при скла­данні річного звіту;

інші численні узагальнені дані.

Ця інформація накопичується і узагальнюється на рахунках бух­галтерського обліку. Дані рахунків бухгалтерського обліку викорис­товуються для складання балансу установи й інших форм звітності.

Держава здійснює регулювання бухгалтерського обліку і фінансо­вої звітності в Україні.

Регулювання питань методології фінансової звітності про виконан­ня бюджетів, кошторисів і госпрозрахункових операцій бюджетних установ покладене на Державне казначейство України.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календар­ний рік. Поточна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року.

Зараз в Україні установи та організації, які одержують кошти дер­жавного або місцевих бюджетів, складають місячну, квартальну і річну звітність.

Реформування бюджетної сфери в період становлення економіки України впливає на форми та обсяг звітної інформації, яка подається, а це, в свою чергу, приводить до щорічних змін у звітності бюджетних установ.

Фінансова звітність може бути правильно складена за умови своє­часного проведення всіх підготовчих робіт і дотримання вимог, що висуваються. Для цього необхідні: дотримання протягом усього звіт­ного року прийнятої облікової політики (методики) відображення окремих господарських операцій та оцінки необоротних активів і запасів, визначеної, виходячи з встановлених правил; повнота відображення в обліку за звітний рік всіх господарських операцій, здійснених про­тягом року, і результатів інвентаризації матеріальних цінностей, гро­шових коштів і зобов'язань; правильність віднесення доходів і видат­ків загального і спеціального фондів до звітного періоду й списання в кінці року заключними оборотами прибутків і витрат загального та спеціального фондів.

Реальність і достовірність інформації, що міститься в звітності про майно і зобов'язання установи, її фінансове становище і результати діяльності в звітному періоді залежать не тільки від правильності оформ­лення документів та облікових реєстрів, а й від своєчасності і повноти проведення річної інвентаризації. Річна інвентаризація май­на і фінансових зобов'язань — важливий елемент процесу складання річного звіту, оскільки вона дозволяє вносити корективи в дані бухгал­терського обліку при зіставленні їх з фактичними даними. Кожна стат­тя балансу на кінець звітного року повинна бути ретельно звірена на основі даних інвентаризації.

До складання бухгалтерського балансу й інших форм звітності обо­роти і залишки по аналітичних рахунках звіряються з даними синте­тичного обліку. Необхідно зробити звірку з органом Державного казначейства України або установою банку залишків коштів загального і спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) і поточних рахунках бюджетної установи за станом на 1 січня нового року.

При складанні бухгалтерського балансу й окремих форм фінансо­вої звітності дані на початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року в Балансі і формах звітності за попередній рік. Фінансові звіти (місячні, квартальні, річні) складаються у націо­нальній валюті України, в тому числі про операції, які проведені в іно­земній валюті. Звіти складаються розпорядниками коштів в гривнях, а зведені фінансові звіти, які складаються головними розпорядниками бюджетних коштів, — в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Форми річної фінансової звітності і пояснювальні записки підпи­суються керівником установи і головним бухгалтером.

Річні фінансові звіти подаються в повному обсязі:

ö вищестоящій організації;

ö органу Державного казначейства України — при отриманні кош­тів Державного бюджету України;

ö фінансовому органу — при отриманні коштів місцевого бюджету;

ö Рахунковій палаті — центральними органами виконавчої вла­ди та іншими головними розпорядниками бюджетних коштів.

Форма № 5 «Звіт про рух необоротних активів» подається додатко­во органу державної статистики за місцезнаходженням бюджетної установи.

Зведена річна фінансова звітність обласних державних адмініст­рацій до подання Державному казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідним обласним управлінням Держав­ного казначейства України.

Зведені річні фінансові звіти центральних органів виконавчої вла­ди та інших головних розпорядників бюджетних коштів, в тому числі обласних державних адміністрацій, подаються в Управління консо­лідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України керівниками бухгалтерських служб цих органів.

1.2. Склад і зміст фінансової звітності

Бюджетні установи, які одержу­ють кошти державного бюджету, складають річні фінансові звіти про виконання кошторисів за наступними формами:

форма № 1 «Баланс»;

форма № 2д «Звіт про виконання загального фонду кошторису уста­нови»;

форма № 2 — валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету за міжнародною діяльністю України »;

форма №4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отри­маних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";

форма №4-2д «Звіт про надходження і використання коштів, отри­маних за іншими джерелами власних надходжень бюджетних уста­нов»;

форма №4-3д «Звіт про надходження і використання інших над­ходжень спеціального фонду»;

форма №5 «Звіт про рух необоротних активів»;

форма №6 «Звіт про рух запасів»;

форма №7д «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

форма №7д1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

форма №8д «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ»;

форма №9 «Звіт про результати фінансової діяльності»;

форма №15 «Звіт про недостачі і крадіжки грошових коштів і мате­ріальних цінностей в бюджетних установах»;

пояснювальна записка до річного звіту.

Установи, організації, які одержують кошти місцевих бюджетів, складають фінансові звіти за 12 формами. Такі установи і організації не складали річні звіти лише за формою № 2 — валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету за міжнародною діяльністю України».

Центральне місце в системі фінансової звітності бюджетних уста­нов незалежно від функцій, які вони виконують для досягнення цілей, займає форма № 1 «Баланс».

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансове становище устано­ви, який відображає її активи, зобов'язання (пасиви) і капітал у взає­мозв'язку на певну дату.

Баланс побудований відповідно до Плану рахунків бюджетних уста­нов. Розділи Балансу відповідають певним класам Плану рахунків. За своїм змістом і структурою Баланс бюджетної установи відрізня­ється від бухгалтерських балансів госпрозрахункових підприємств. Його метою є забезпечення контролю і аналізу за використанням кош­тів загального і спеціального фондів. Дані статей Балансу «На поча­ток року» повинні бути тотожні відповідним даним «На кінець року» в Балансі за попередній рік.

Установи складають єдиний Баланс (форма № 1) по всіх рахунках, про всі господарські операції, по всіх коштах загального і спеціаль­ного фондів, по всіх видах бюджетів. Кожна установа заповнює в Ба­лансі тільки ті рядки, які стосуються її діяльності. При відсутності даних в статтях проставляються нулі.

Актив Балансу складається з трьох розділів:

І. Необоротні активи.

II. Оборотні активи.

ІІІ. Витрати.

У розділі І «Необоротні активи» відображається вартість матері­альних і нематеріальних активів установи, отриманих для довгостро­кового використання і не призначених для реалізації або витрачання протягом одного року. У валюту Балансу включається залишкова вар­тість необоротних активів по їх видах.

Розділ II «Оборотні активи» передбачений для відображення гро­шових коштів та їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року: каса, запаси, дебіто­ри, рахунки в банках і казначействі та ін.

Розділ III «Витрати» призначений для відображення фактичних ви­датків матеріальних, трудових і грошових ресурсів на утримування установи, які здійснюються за рахунок загального і спеціального фон­дів, і видатків окремих операцій по виробничих витратах (виробничі (навчальні) майстерні, видання друкованої продукції і надання по­слуг, науково-дослідні і конструкторські роботи за договорами з під­приємствами й установами і т. ін.).

Оскільки всі видатки, крім окремих операцій по виробничих ви­тратах, підсумковими оборотами мають бути списані на результати виконання кошторису за рік, то записів в графі «На кінець року» не повинно бути.

Джерелами формування активів і витрат бюджетних установ є влас­ні кошти (капітал), зобов'язання і доходи, які знаходять своє відобра­ження в пасиві Балансу.

Пасив Балансу складається з трьох розділів:

І. Власний капітал.

II. Зобов'язання.

III. Доходи.

Розділ І «Власний капітал» призначений для відображення сум фон­дів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за рік.

Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.

Фінансовий результат складається з результату виконання загаль­ного і спеціального фондів окремо і відображається у формі № 9 «Звіт про результати фінансової діяльності».

Розділ II «Зобов'язання» відображує поточні і довгострокові зо­бов'язання бюджетних установ. Зобов'язання установи відносяться до залучення коштів. Вони виникають внаслідок минулих подій. Після їх урегулювання в майбутньому зменшиться економічна вигода уста­нови внаслідок виплати готівкою, передачі інших активів, заміни одного зобов'язання іншим. Короткострокові зобов'язання мають бути оплачені протягом одного бюджетного року, а довгострокові — про­тягом періоду понад один звітний рік. По рядку «Кредиторська забор­гованість» відображується сума кредиторської заборгованості бюджетної установи фізичним або юридичним особам за такими стат­тями: «Розрахунки з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи і надані послуги», «Розрахунки за спеціальними видами платежів», «Розрахунки за податками і платежами», «Розра­хунки по страхуванню», «Розрахунки за заробітною платою», «Розра­хунки зі стипендіатами», «Розрахунки з працівниками по безготівко­вих перерахуваннях», «Розрахунки за депозитними сумами»; «Розра­хунки за іншими операціями».

Розділ III «Доходи» призначений для відображення всіх доходів бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису. Оскіль­ки всі доходи (крім доходів по витратах майбутніх періодів) підсумко­вими оборотами в кінці року списуються на результат виконання ко­шторису за рік, то записів у графі «На кінець року» не повинно бути. Виняток становить стаття «Доходи за витратами майбутніх періодів». В річному фінансовому звіті в графі «На початок року» може відобра­жатися сума доходу спеціального фонду, отриманого бюджетною уста­новою в минулі роки, витрачена в поточному бюджетному році, а в графі «На кінець року» — отримана в поточному році, яка буде витра­чена протягом наступних років.

Крім того, в Балансі бюджетних установ передбачені довідки про рух коштів загального і спеціального фондів: довідка до рахунка 70 «Доходи загального фонду» і довідка до рахунка 71 «Доходи спеці­ального фонду» (в частині інших надходжень), які дають можливість органам Державного казначейства, фінансовим органам і розпоряд­никам коштів вищого рівня контролювати надходження і викорис­тання коштів бюджету.

Форма № 2д «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» складається розпорядниками бюджетних коштів і одержувачами бюджетних коштів на підставі даних про отри­мані і використані асигнування із загального фонду бюджету згідно з кошторисом і планом асигнувань. Звіт складається по кожній про­грамі в розрізі КЕКВ. Крім того, складається зведений звіт форми № 2 д по всіх кодах програмної класифікації видатків державного бюджету.

В окремих графах форми подається така інформація:

«Затверджено кошторисом на рік»;

«Надійшло коштів за звітний період»;

«Касові видатки»;

«Фактичні видатки»;

«Залишок коштів на початок звітного періоду»;

«Залишок коштів на кінець звітного періоду».

Форма №2 — валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету за міжнародною діяльністю України» складається установами, які одержують кошти загального фонду державного бюд­жету в іноземній валюті. Звіт складається по кожній програмі в розрі­зі КЕКВ. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відобра­жуються у національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахування іноземної валюти по курсу Національного банку України. Перерахування здійснюється відповідно до наказу Державного казначейства України від 24.07.2001 р. № 126 «Про зат­вердження Порядку відображення в обліку операцій у іноземній ва­люті» [32]. В окремих графах форми подається така інформація:

«Затверджено кошторисом на рік»;

«Залишок коштів на початок звітного періоду — інвалюта»;

«Залишок коштів на початок звітного періоду — грн»; >;

«Надійшло коштів за звітний період — інвалюта»;

«Надійшло коштів за звітний період — грн»;

«Курсова різниця — грн»;

«Касові видатки — інвалюта»;

«Касові видатки — грн»;

«Фактичні видатки — інвалюта»;

«Фактичні видатки — грн»;

«Залишок коштів на кінець звітного періоду — інвалюта»;

«Залишок коштів на кінець звітного періоду — грн».

Звіти форми № 4д про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються установами, які одержують кошти дер­жавного бюджету в розрізі кодів програмної класифікації видатків за такими формами:

форма № 4-1д « Звіт про надходження і використання коштів, отри­маних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами »;

форма № 4-2д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ» (додаток Ж 3);

форма № 4-3д «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду».

Кожна бюджетна установа складає і подає в складі річного фі­нансового звіту тільки ті звіти за формами 4д про кошти спеціаль­ного фонду по відповідних видах коштів спеціального фонду, які вона має.

Форма № 5 «Звіт про рух необоротних активів» відображає вартість необоротних активів бюджетної установи на початок і кінець року, їх рух протягом звітного року . У рядку «Надійшло — усього» вказується сума коштів необоротних активів, що надійшли в бюджетну установу протягом звітного року за рахунок асигнувань загального фонду бюджету за рахунок надходжень спеціального фон­ду бюджету від безоплатних надходжень за рахунок індексації та за рахунок інших надходжень.

У рядку «Вибуло — усього «вказується сума коштів необоротних ак­тивів, списаних з бухгалтерського обліку бюджетних установ протягом звітного року через такі причини: недостачі за рахунок установи, недо­стачі за рахунок винних осіб, від безвідплатних передач, внаслідок постарілості, зносу, від реалізації зайвого і непотрібного майна.

Форма № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» відо­бражає рух протягом року матеріалів і продуктів харчування та їх залишки на початок і кінець року.

Форма № 7д «Звіт про заборгованість бюджетних установ» склада­ється установами на основі даних бухгалтерського обліку про фак­тичну дебіторську і кредиторську заборгованість, яка виникла в уста­нові при виконанні кошторису за звітний і минулі роки і яка на кінець звітного року залишилася або списана. Звіт складаєть­ся в розрізі кодів економічної і програмної класифікації видатків і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як по ви­датках, так і по нарахованих доходах.

Форма № 7д1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ» скла­дається про суми заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису по окремих програмах, передбачених в державному бюджеті і не пов'язаних з основною діяль­ністю установи (за придбані і відпущені матеріальні цінності, за на­дані пільгові довгострокові кредити і т. ін.).

Форма № 8д «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ» складається всіма установами, які одержують кошти загального фон­ду Державного бюджету України . Звіт складається по кожній програмі в розрізі КЕКВ.

Форма № 9 «Звіт про результати фінансової діяльності» складається бюджетними установами для відображення результату їх фінансової ді­яльності за звітний рік. Результат фінансової діяльності бюджетної установи визначається шляхом списання підсумковими обо­ротами доходів і видатків загального і спеціального фондів.

У звіті відображаються операції, проведені по доходах або видат­ках бюджетної установи, або операції, результатами яких є збільшен­ня або зменшення доходів і видатків бюджетної установи. Так, ре­зультат переоцінок може впливати як на збільшення доходів бюдже­тної установи, так і на збільшення видатків.

Форма № 15 «Звіт про недостачі і крадіжки грошових коштів і мате­ріальних цінностей в бюджетних установах» відображає недостачі і крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі заходів, прове­дених для їх усунення.

Відшкодування сум збитків здійснюється згідно із Законом Украї­ни «Про визначення розміру збитків, завданих установі розкрадан­ням, знищенням (псуванням), недостачею і втратою дорогоцінних ме­талів, коштовних каменів або валютних цінностей» і постановою Ка­бінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 про порядок визна­чення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псуван­ня) матеріальних цінностей [50].

Пояснювальна записка повинна відображувати:

ö короткий опис діяльності бюджетної установи;

ö основні чинники, що вплинули на виконання кошторису; дані про заборгованість по заробітній платі та інших соціальних виплатах:;

ö зміни у фінансовому становищі бюджетної установи за звітний рік;

ö результати проведення щорічної інвентаризації активів і зо­бов'язань;

ö стан дебіторської і кредиторської заборгованості;

ö стан зобов'язань бюджетної установи на початок і кінець року;

ö заборгованість по виплаті допомоги і компенсацій громадянам:, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ö суму коштів спеціального фонду, яка була направлена на пога­шення заборгованості з соціальних виплат загального фонду або на інші цілі;

ö надходження гуманітарної допомоги та її використання;

ö суми отриманих позик, грантів та інвестицій у національній і іноземній валюті, підстави і мета їх отримання, номер розпорядчого документа, назва юридичної особи і термін погашення.

Крім того, в пояснювальній записці до річного фінансового звіту обов'язково повинні бути подані роз'яснення щодо розбіжностей між плановими бюджетними асигнуваннями і фактичним надходженням коштів, розбіжностей між даними різних форм звітності.

Правильно і в повному обсязі складена фінансова звітність бюд­жетної установи дає користувачам доступну, повну, достовірну інфор­мацію на певну дату, необхідну для управління і прийняття рішень, а також для аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетної установи і контролю за цільовим використанням коштів загального і спеціального фондів бюджету, які виділяються установі.

 


Читайте також:

 1. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. Білковий обмін: загальні відомості
 3. Білорусь. Характеристика положення та господарства країни.
 4. Вальниці ковзання. Загальні відомості
 5. Виберіть 2 положення, які треба добавити у визначення елементів наукової проблеми.
 6. Визначення положення газорідинних і водо-нафтових контактів
 7. Вимір дохідності та загальні підходи до оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем.
 8. ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ГАРАЖІВ Загальні вимоги
 9. Випарні апарати з горизонтальним і похилим положенням нагрівальних камер
 10. Висвітліть положення України в роки першої світової війни.
 11. Вихідні положення до розрахунку вітроенергетичних установок
 12. Власні і загальні іменники як лексико-граматичні розряди за специфікою виявлення категорії числа
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Умови виникнення трудових правових відносин. | ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.