Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Зовнішні інформаційні зв’язки.

САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

Ефективність функціонування податкової служби значною мі­рою залежить від своєчасності надходження інформації. Обмін інформацією між рівнями управління в межах податкової систе­ми України здійснюється за допомогою електронної пошти. З верхнього рівня (Головної ДПА України) до підлеглих рівнів (обласних, районних ДПА) направляються різного роду законо­давчі, методичні та нормативні матеріали, нові версії та засоби програмного забезпечення і т.ін. Знизу, тобто з ДПА районного рівня, до обласного направляються файли, в яких міститься рег­ламентна звітна інформація про платників, стан податкових пла­тежів, виконання платіжної дисципліни і т.ін. згідно зі строками її надання, а також інформація щодо неформалізованих запитів. На обласному рівні нагромаджуються дані, які надходять із ра­йонних ДПА, агрегуються в цілому по ДПА обласного рівня і пе­редаються до Головної ДПА України. На підставі цієї інформації органи законодавчої та виконавчої влади мають змогу оцінювати виконання прибуткової частини бюджету України, а також роби­ти висновки про те, як працюють закони за кожним із податків. Водночас зростає актуальність підготовки законодавчих та нор­мативних актів для забезпечення взаємодії податкової адмініст­рації з банками, фінансовими органами, органами державної вла­ди на місцях, правоохоронними та митними органами. Докумен­ти мають відображати як питання отримання інформації ДПА, так і питання надання інформації податковими службами іншим організаціям.

Основні джерела надходження інформації до ДПА: платник, банк, фінансовий відділ райдержадміністрації. Споживачі інфор­мації районної ДПА — це платник, ДПА вищого рівня, фінансо­вий відділ райдержадміністрації. Інформація щодо окремих плат­ників передається:

• до арбітражного суду — застосування закону про банкрутство;

• до податкової поліції – застосування ст. 148 Кримінал. кодексу України

Платники в установлені терміни подають до ДПА відповід­ні звітні документи про господарську діяльність. Ці звіти та декларації традиційно подавалися до ДПА на паперових носі­ях. З III кварталу 1997 року у практиці роботи ДПА запрова­джено електронну форму бухгалтерської звітності (ЕЗ) платників податків – юридичних осіб.

Звітність платники формують за допомогою спеціального про­грамного засобу «Клієнт-3», інтегрованого за форматами даних і протоколом передавання з комп'ютерними системами ДПА. Про­грамні засоби надають платникам можливість:

• генерувати і заповнювати в автоматизованому режимі звітні бухгалтерські форми згідно з чинним законодавством;

• перевіряти (виконувати попередню документальну перевір­ку) в автоматичному режимі заповнення звітних форм, фіксуючи відхилення та помилки окремим протоколом перевірки;

• захищати дані, що передаються до ДПА, від несанкціонова­ного доступу та коригування шляхом «електронного підпису ЕЗ головним бухгалтером і директором підприємства;

• нагромаджувати й використовувати дані ЕЗ в базі даних платника;

• друкувати форми ЕЗ (отримувати паперові копії звітних форм).

Значна роль щодо надходження інформації належить банкам. ДПА подає до відділень банків інформацію для відкриття відпо­відних бюджетних рахунків, на яких акумулюються надходження податків та платежів. Щоденно ДПА отримує інформацію про надходження податків та платежів у вигляді платіжних докумен­тів та зведених документів про надходження за кожним із бю­джетних рахунків. Отже, інформація про сплату платежів оброб­ляється відділеннями банків та ДПА. Інформація в ДПА подаєть­ся на підставі сформованого масиву надходжень податкових і де­яких видів неподаткових платежів, крім цього формується реєстр надходжень за кожний день, місяць, квартал, з початку року (згі­дно з обраним періодом). Завдання дістати інформацію з відді­лень банків на машинних носіях стало одним з пріоритетних у створенні системи автоматизованої обробки інформації. Остання, у свою чергу, уможливила скорочення чисельності персоналу для її обробки та підвищення оперативності і повноти отримання не­обхідних даних. Згідно з чинним законодавством відділення бан­ків надсилають до ДПА інформацію про відкриття (закриття) розрахункових, валютних та інших рахунків суб'єктами госпо­дарської діяльності, про наявність та обіг коштів на цих рахун­ках, про виконання операцій за бюджетними рахунками та строки проведення цих операцій стосовно платників, видів платежів та бюджетів.

Одним із напрямків вдосконалення зовнішніх інформаційних зв'язків, а також підвищення ефективності діяльності ДПА є розв'язання проблеми ідентифікації платежів до державного та місцевого бюджету. Ідентифікація податків та інших видів непо­даткових платежів виконується за бюджетною класифікацією Мі­ністерства фінансів України, яка є обов'язковою для використан­ня в усіх фінансових установах нашої держави. ДПА обмінюється відповідною інформацією про нарахування та фактичне над­ходження податків і деяких видів неподаткових платежів до міс­цевих бюджетів з фінансовими відділами райдержадміністрацій. Вирішення питання ідентифікації платежів місцевого бюджету уможливило отримання інформації про їх надходження безпосе­редньо з банку і оперативну підготовку для фінансового відділу інформації у відповідній формі (файли електронної пошти та ре­єстри до них).

Крім основних джерел надходження інформації (платник, банк, фінансовий відділ) до районної ДПА, для підвищення ефективності її діяльності в умовах функціонування систем автоматизованої обробки інформації існують ще й інші джере­ла, а'яких інформація надходить безпосередньо до ДПА. Це зокрема:

Державний комітет України зі статистики (обласні, міські управління). Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 538 на Держкомстат покладене завдання з ведення Державно­го реєстру звітних статистичних одиниць (збір та обробка інфор­мації стосовно осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, присвоєння ідентифікаційних кодів). Щомісяця ДПА отримує від Держкомстату дані про доповнення до Державного реєстру звіт­них статистичних одиниць у вигляді файла за допомогою засобів електронної пошти. Крім цього, Держкомстат опікується питан­нями створення та ведення загальнодержавних класифікаторів, зокрема тих, що визначають класифікаційні ознаки платника (форма власності, вид діяльності тощо);

Митниця — можливе отримання інформації про проведення експортно-імпортних операцій за даними митних декларацій;

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків — перспекти­вним є отримання інформації про видачу ліцензій на здійснення експортно-імпортних операцій.

Вирішення питань про те, щоб інформація до ДПА надходила безпосередньо від митниці та Міністерства зовнішніх економіч­них зв'язків, може значно вплинути на ефективність контролю за валютними операціями.


Читайте також:

 1. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 2. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.
 3. Аналіз зовнішніх ризиків
 4. Бюлетені та інші інформаційні матеріали, електронні видання
 5. Вал має 5 опорних шийок, зовнішні діаметри яких послідовно збільшуються для полегшення встановлення вала в головку.
 6. Визначення зовнішніх і внутрішніх надлишкових тисків
 7. Вимірювальні інформаційні системи та задачі, які вони вирішують.
 8. Висловлення думки. Зовнішній аудит.
 9. Відносно невисокий економічний потенціал Франції, пасивність буржуазії, зумовили відставання країни у завоюванні колоній та зовнішній торгівлі.
 10. Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізм, бодіарт, лендарт та ін.
 11. Внутрішні і зовнішні джерела змін
 12. Внутрішні та зовнішні перевезення поселень.
Переглядів: 779

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекційне заняття 17 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.