Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Для учасників

Для учасників-інвесторів

• обмеженість ризику за негативні результати Діяльності товариства вартістю сплаченої частки, а якщо частка сплачена неповністю — обмеженість додаткової відповідальності за зобов'язаннями товариства в межах вартості несплаченої частки;

• обмеженість персональної участі у веденні справ товариства; управління поточними справам» товариства може здійснюватися найманим директором або дирекцією, сформованою не лише з учасників, а також із найманих працівників);

• значно менша, ніж в АТ, публічність діяльності (за сучасним українським законодавством, якщо ТОВ не є емітентом облігацій підприємства, то воно не зобов'язано публікувати звіти про фінансово-господарські результати своєї діяльності);

• можливість контролю з боку товариства за складом учасників за допомогою механізму відступлення частки та прийому у товариство спадкоємців померлих учасників і правонаступників-учасників -юридичних осіб, які зазнали реорагнізації; це забезпечує недопущення до участі у товаристві небажаних осіб;

• можливість виключення з ТОВ учасника, який грубо порушує свої обов'язки перед товариством;

• відсутність контролю з боку антимонопольних органів за створенням, діяльністю, реорганізаціє та ліквідацією ТОВ, за придбанням значних за розмірами часток у його статутному капіталі, якщо товариство не належить до монополістів на ринку певного товару;

• відсутність притаманних для учасників повното товариства і повних учасників командитного товариства обмежень конкурувати з товариством.

До негативних ознак ТОВ належать:

• обмеженість можливості акумулювати значні за розмірами кошти через неможливість застосування підписки на частки і обмежений рух учасників;

• неможливість відступлення неповністю сплаченої частки;

•загроза виключення з товариства у разі порушення обов'язків перед ним;

• передбачена законом необхідність формувати ревізійну комісію у складі щонайменше трьох учасників товариства, що унеможливлює створення ТОВ у складі двох осіб або однієї;

для кредиторів товариства:

• обмеження можливості покриття боргів товариства лише за рахунок майна останнього, усунення від додаткової відповідальності за зобов'язаннями товариства його учасників, які повністю сплатили свої частки, й обмеження відповідальності учасників, які не повністю сплатили свої частки, розмірами несплаченої частки; зазначені обставини створюють для кредиторів ТОВ ризик неповного покриття заборгованості товариства.

ТОВ нерідко ототожнюють із акціонерним товариством закритого типу. Ці товариства мають чимало спільних рис, що зумовлено належністю їх до об'єднань капіталів, а також створенням організаційно-правової форми ТОВ на базі використання прийнятних для малого бізнесу рис АТ.

 

Особливості правового становища ТДВ визначаються Цивільним кодексом України, Законом України «Про господарські товариства» (ст. 65, а також статті 4, 11, 52— 64 з урахуванням особливостей, передбачених ст. 65).

Можна виділити такі основні риси ТДВ:

• господарська організація корпоративного типу;

• різновид господарського товариства з усіма притаманними останньому ознаками відповідно до законодавства України, включаючи наявність статусу юридичної особи та власного майна, яке формується за рахунок вкладів учасників, виробленої продукції, отриманих доходів, набутого за рахунок останніх та на інших законних підставах майна;

•установчий документ — статут;

• обов'язковість статутного капіталу та резервного фонду, що мають відповідати встановленим законом вимогам порядку формування (ці вимоги аналогічні вимогам до статутного та резервного фонду ТОВ);

• поділ статутного капіталу на частки, розмір яких визначається установчим документом і може бути будь-яким (рівним або різним);

• відповідальність товариства за власними повязаннями усім майном, що належить товариству на праві власності;

• наявність органів управління, за допомогою яких здійснюється управління справами товариства і його представництво у зовнішніх відносинах (із третіми особами): збори учасників — вищий орган, дірекція (колегіальний) або директор (одноособовий) – виконавчий орган, ревізійна комісія — контрольний орган;

· субсидіарна обмежена майнова відповідальність учасників за зобов'язаннями товариства, граничний розмір якої встановлюється або законом (щодо довірчих товариств), або установчими документами ТДВ в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до їхніх вкладів;

• подібність правового становища ТДВ і його учасників до правового становища товариства з обмеженою відповідальністю та його учасників, за винятком обсягу відповідальності учасників і пов'язаних з цим питань (в т. ч. змісту установчих документів), зокрема:

а) можливість формування виконавчого органу з найманих працівників, які не є учасниками товариства;

б) обов'язковість для учасників майнової участі в товаристві (вносити основний та додаткові внески, якщо останні передбачені установчими документами чи рішенням зборів учасників);

в) обмеження обов'язкової персональної участі лише випадками прийняття зборами учасників рішень з питань, щодо яких закон вимагає більше 50 % від загальної кількості голосів (визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів внесення змін до статуту товариства; виключення учасника з товариства);

г) можливість відступлення учасником своєї частки (її частини) іншому учаснику (учасникам) за згодою решти учасників чи третім особам (якщо інше не передбачено установчими документами товариства);

д) обмежений рух учасників; зміна складу учасників відбувається шляхом:

• виключення учасника з товариства;

• відступлення частки іншому учаснику (учасникам) за згодою решти учасників або третій особі, якщо інше не передбачено установчими документами товариства;

•спадкування частки учасника-фізичної особи або правонаступництва учасника-юридичної особи;

е) припинення участі в товаристві можливе у разі:

1) смерті учасника-фізичної особи або реорганізації чи ліквідації учасника-юридичної особи;

2) відступлення частки іншому учаснику (учасникам) або третій особі;

3) виключення учасника з товариства;

4) добровільного виходу учасника з товариства з викупом його частки самим товариством;

5) виділення частки учасника на вимогу кредиторів останнього, якщо для покриттяйого боргів не вистачає його власного майна;

є) порядок оплати вартості майна при виході учасника з товариства подібний до того, що встановлений для ТОВ.

ТДВ притаманна більшість позитивних і негативних ознак, що характеризують ТОВ. Однак є певна специфіка:

до позитивних рис ТДВ належать: для учасників товариства — можливість займатися тими видами діяльності, що заборонена для ТОВ (довірче управління майном, довірчі операції — для такого різновиду ТДВ, як довірче товариство, страхова діяльність); для кредиторів такого товариства — більш значна, ніж у ТОВ, можливість покриття заборгованості товариства не лише за рахунок його майна, а й за рахунок майна його учасників; однак відповідальність учасників є обмеженою кратним розміром до внеска кожного учасника, тому не гарантує повної сплати боргів товариства;

до негативних рис для учасників товариства належить наявність додаткової відповідальності за зобов'язаннями товариства в однаковому для усіх учасників кратному розмірі до внеска кожного учасника.

 


Читайте також:

 1. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 2. Біржове страхування (хеджування) учасників біржової торгівлі від несприятливих для них коливань цін
 3. В залежності від того, хто може вимагати виконання договору,останні поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь третьої особи.
 4. Видами співучасників злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.
 5. Види договорів і контрактів. Розподіл функцій учасників проекту
 6. Види співучасників
 7. Види співучасників
 8. Види співучасників.
 9. Вимоги до учасників туристичного походу
 10. Вимоги: визначити мету учасників, вибрати приміщення, сприятливе для проведення сесії, вибрати ведучого.
 11. Діагностика в процесі метафоричної самопрезентації учасників АСПН з використанням «архетипу» тіста
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості інвестування в товариство з обмеженою відповідальністю і в товариство з додатковою відповідальністю | Особливості правового становища повних учасників і вкладників командитного товариства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.