Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Статутний капітал, як джерело фінансування підприємств

Основними складовими власного капіталу є статутний (пайовий) капітал, резервний капітал, нероз­поділений прибуток. Іншими складовими, які можуть коригувати власний капітал у бік збільшення чи змен­шення, є додатковий, неоплачений та вилучений капі­тал. Деякі суб'єкти господарювання також можуть мати в складі власних ресурсів кошти цільового фінансуван­ня, отримані в безстрокове й безоплатне користування з бюджету або інших джерел, благодійні внески, пожер­твування організацій, підприємств і громадян.

Статутний (пайовий) капітал це внески за­сновників (учасників) до капіталу підприємства для забезпечення його функціонування. Величину зареєстро­ваного статутного капіталу зазначають в установчих документах і в балансі підприємства. Вона визначає в грошовому вираженні загальну вартість активів, які мають бути внесені засновниками до статутного капіта­лу. Сума заборгованості учасників за внесками до ста­тутного капіталу відображується в неоплатному капі­таліі вираховується із зареєстрованого статутного ка­піталу при визначенні власного капіталу підприємства.

В Україні права підприємств різних типів і форм власності закріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах України “Про власність”, “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”.

Розмір статутного капіталу підприємства в значній мірі визначає масштаби його виробничо-господарської діяльності.

За рахунок статутного капіталу підприємство формує свої власні (основні й оборотні) кошти.

Окрім грошових коштів, статутний капітал може формуватися за рахунок надходжень майна (будівлі, машини, устаткування, транспортні засоби сировина, матеріали, інші товарно-матеріальні цінності), цінних паперів та нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належить вартість права користування результатами інтелектуальної праці у вигляді винаходів, “гудвілів”, промислових зразків технологій ноу-хау, раціоналізаторських пропозицій, звітів про науково-дослідні роботи та ін.

Збільшення або зменшення статутного капіталу відбувається тільки за згодою учасників і має бути відображено в установчих документах. Порядок фор­мування статутного капіталу регулюється законодав­ством та установчими документами. Так, законодав­ством встановлено мінімальний розмір статутного ка­піталу для багатьох господарюючих суб'єктів. Зокре­ма, для товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та акціонерних товариств (АТ) мінімальний розмір ста­тутного капіталу встановлено не менше 1250 мінімальних розмірів заробітної плати, рівень якої встановлено на момент створення й реєстрації то­вариства.

У процесі ведення господарської діяльності величина статутних капіталів підприємств змінюється за рахунок:

 збільшення їх унаслідок виділення частини прибутку на поповнення обсягів фінансових ресурсів;

 реалізації інвестиційних проектів;

 переоцінки основних засобів підприємств;

 додаткового випуску акцій;

 різниці у грошових надходженнях між продажною (ринкового) і номінальною вартістю акцій.

Під час приватизації майна державних підприємств передбачені такі джерела коштів, що їх використовують при формуванні статутних фондів:

 придбання акцій підприємства за рахунок приватизаційних сертифікатів, що їх отримують громадяни України;

 особисті заощадження громадян України;

 частина кредитів населення, яка становить проіндексовані вклади в Ощадному банку України;

 кошти вітчизняних юридичних осіб;

 кошти чужоземних юридичних та фізичних осіб.

Зростання обсягу виробництва товарів та послуг викликає потребу постійного нарощування статутних капіталів підприємств.

Як внески до статутного (пайового) капіталу крім грошових коштів можуть бути зараховані основні засо­би, інші матеріальні та нематеріальні активи, в тому числі права користування, патенти тощо. Вартість вне­сків, здійснених у матеріальній чи нематеріальній фор­мах, оцінюється загальними зборами учасників. При передачі активу до статутного капіталу право власності на нього переходить до господарюючого суб'єкта. У разі ліквідації товариства або виходу учасника з нього ос­танній має право лише на компенсацію своєї частки в межах наявного майна, а не на сам переданий актив.

Якщо господарюючий суб'єкт створюється на па­йових засадах, сума пайових внесків засновників визна­чає пайовий капітал. В інших випадках, зокрема при створенні акціонерного товариства, за рахунок внесків учасників формується статутний капітал, а передача внесків до статутного капіталу оформляється акціями.

Статутний капітал акціонерного товариства поділяють на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, тобто він дорівнює сумарній номінальній вартостіакцій. Якщо акції розміщують­ся за ціною, що перевищує номінальну вартість, сума перевищення відображується в додатковому капіталі і збільшує загальну величину власного капіталу. До­датковий капітал може бути використаний для пога­шення збитків поточного року, при зменшенні вартості майна підприємства в результаті його переоцінки тощо.

Акціонерне товариство, як і товариство з обмеже­ною відповідальністю, несе відповідальність за зобов'я­заннями тільки майном товариства. Акціонери відпо­відають за зобов'язаннями АТ у межах належних їм акцій, а учасники ТОВ — у межах внесків до статутно­го капіталу.

Обов'язковою складовою власного капіталу для ба­гатьох господарюючих суб'єктів є резервний капітал.Відповідно до Закону України "Про господарські това­риства" резервний капітал господарських товариств (ТОВ, АТ) створюється у розмірі, встановленому уста­новчими документами, проте не менш як 25 % статут­ного капіталу. Джерелом формування резервного капі­талу є прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та виплати диві­дендів. Розмір щорічних відрахувань до резервного ка­піталу встановлюється установчими документами, про­те не може бути меншим як 5 % суми чистого прибутку.

Резервний капітал формується на випадок при­пинення діяльності підприємства для виконання зобов'язань перед кредиторами. Він не підлягає ви­користанню чи розподілу в разі звичайної діяльності підприємства. Кошти резервного капіталу можуть бути використані в окремих випадках, зокрема для випла­ти дивідендів за привілейованими акціями в акціонер­ному товаристві, якщо отриманий прибуток є недо­статнім для здійснення таких виплат.

Основним фінансовим результатом підприємства, яке успішно функціонує, є прибуток. Частина прибутку, реін-вестована в підприємство, може бути спрямована на збільшення резервного чи статутного капіталу або зали­шитись нерозподіленою. В обох випадках ця частина прибутку збільшує власний капітал підприємства і нази­вається капіталізованим прибутком.

До вилученого капіталу зараховують акції власної емісії, викуплені АТ, або частки, викуплені товари­ством у його учасників. Ці суми вираховуються із за­гального підсумку при обчисленні власного капіталу господарюючого суб'єкта.

При ліквідації підприємства в першочерговому по­рядку задовольняються борги перед бюджетами та ком­пенсуються витрати на відновлення природного сере­довища, якому завдало шкоди ліквідоване підприєм­ство. Майно, що залишилось після задоволення пре­тензій кредиторів і членів трудового колективу, розпо­діляється серед власників підприємства пропорційно до їх частки в статутному капіталі. Претензії креди­торів та інших осіб, не задоволені за браком майна підприємства, вважають погашеними.


Читайте також:

 1. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 4. MOV приймач, джерело
 5. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 6. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 7. Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.
 8. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 9. Автопідприємства вантажних автомобілів
 10. Автопідприємство пасажирських автомобілів
 11. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 12. Активами торговельного підприємства
Переглядів: 617

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Джерела фінансування підприємств. Призначення короткострокового та довгострокового фінансування | Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.