Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Особисте селянське господарство

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльно­сті громадян із створення юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земель­них ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Характерні риси фермерського господарства (ФГ):

-спеціальне право регулювання: ст. 114 ГК України; Земель­ний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. «Про фермер­ське господарство» (далі - Закон);

-форма сімейного підприємництва (може бути створене од­ним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім'ї);

-спеціальний вид діяльності: організація та виробництво сіль­ськогосподарської продукції, її переробка та реалізація (напрями такої діяльності, її спеціалізація визначаються в статуті ФГ);

-наявність статусу юридичної особи і відповідно — власного найменування, печатки та штампу;

-спеціальний порядок створення: право на створення ФГ на­лежить тим дієздатним громадянам України, які досягли 18-річного віку та виявили бажання створити ФГ, які пройшли конкурс­ний відбір на право створення ФГ; такий відбір проводить район­на (міська) професійна комісія з питань створення фермерських господарств, склад якої формується і затверджується районною (міською) радою; позитивний висновок цієї комісії є підставою для надання/пєредання на праві власності чи оренди для ведення ФГ земельної ділянки із земель державної і комунальної власнос­ті (відповідно до земельного законодавства) та державної реєст­рації ФГ);

-загальний порядок державної реєстрації ФГ як суб'єкта під­приємницької діяльності зі статусом юридичної особи з деякими особливостями, визначеними вищезгаданим Законом (ст. 8) держа­вна реєстрація ФГ здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районних міст Києва і Севас­тополя державних адміністраціях за місцем проживання особи або місцезнаходженням земельної ділянки; для такої реєстрації голова ФГ або уповноважена ним особа особисто або поштою (рекомендо­ваним листом) подає до органу державної реєстрації: договір про створення фермерського господарства та статут фермерського гос­подарства; реєстраційну картку встановленого зразка, яка є заявою про державну реєстрацію фермерського господарства; копію доку­мента, що засвідчує наявність у громадянина на праві власності чи оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення; документ, що посвідчує внесення плати за державну реєстрацію фермерського господарства; державна реєстрація здійснюється про­тягом не більше п'яти робочих днів після отримання зазначених до­кументів;

-основний установчий документ - статут, в якому зазнача­ються: найменування господарства, його місцезнаходження, адре­са, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (скла­деного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України;

членство у ФГ:

а) членами фермерського господарства можуть бути: по­дружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення ФГ, визна­ють і дотримуються положень статуту фермерського господар­ства; особи, які працюють у ФГ за трудовим договором (конт­рактом);

б) головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в статуті ФГ особа; коло повноважень голови ФГ: представництво ФГ у відносинах з третіми особами; наймання для роботи у ФГ працівників (і відповідно - укладення з ними трудо­вого договору); укладення угод від імені ФГ та вчинення інших юридично значимих для ФГ дій відповідно до законодавства Укра­їни; голова ФГ може письмово доручати виконання своїх обо­в'язків одному з членів господарства або особі, яка працює за кон­трактом;

-можливість використання найманої праці з дотриманням ви­мог трудового законодавства (ст. 27 Закону);

-надання державної підтримки ФГ: новоствореним ФГ у пері­од становлення (перші три роки після його створення, а в трудонедостатніх населених пунктах - п'ять років) та ФГ з відокремлени­ми садибами надається допомога за рахунок державного і місцево­го бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, за наявності визначених законом умов та в установленому порядку;

-майно ФГ:

а) основний правовий титул майна ФГ - право власності;

в) цілісний майновий комплекс ФГ включає майно, передане до складеного капіталу, не розподілений прибуток, майнові та інші зобов'язання; цілісний майновий комплекс може бути предметом купівлі-продажу та інших угод/правочинів;

б) наявність у складі майна ФГ земельної ділянки, яку ФГ ви­користовує на праві власності або договору оренди; звернення стяг­нення на земельні ділянки, надані у власність для ведення ФГ, до­пускається у випадках, коли у ФГ відсутнє інше майно, на яке мо­же бути звернено стягнення;

-представницький орган фермерських господарств — Асоціа­ція фермерів та приватних землевласників України, яка забезпечує захист прав ФГ та створення сприятливих умов для розвитку фер­мерства;

-підстави для припинення діяльності ФГ: реорганізація фер­мерського господарства; ліквідації фермерського господарства;визнання фермерського господарства неплатоспроможним (банк­рутом); якщо не залишається жодного члена фермерського госпо­дарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність госпо­дарства (ст. 35 Закону);

— порядок припинення діяльності ФГ: І. Рішення про припи­нення діяльності фермерського господарства приймається: а) влас­ником у разі реорганізації або ліквідації ФГ - відповідно до закону та статуту ФГ; б) у разі якщо не залишається жодного члена ФГ або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства у порядку, встановленому законом; в) у разі банкрутства фермерсь­кого господарства - на підставі постанови господарського суду про визнання ФГ банкрутом та ухвали суду про затвердження зві­ту ліквідатора. II. Кошти, одержані від продажу майна ФГ, спря­мовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встанов­леному Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між членами фермерського господарства відповідно до його статуту. III. У разі припинення діяльності ФГ до закінчення терміну надання госпо­дарству податкових пільг господарство сплачує до бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, встановленому для фермерського господарства, крім випадків, пе­редбачених ч. 4 ст. 34 Закону, та викупу земельної ділянки для су­спільних потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідності.

 

 


Читайте також:

 1. Вагонне господарство
 2. Вплив на світове господарство
 3. Господарство античної Греції.
 4. Господарство Німеччини у міжвоєнний період
 5. Господарство первісних племен на території України
 6. Господарство первісних племен на території України
 7. Господарство первісних племен на території Українських земель. Трипільська культура
 8. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період
 9. Господарство провідних країн світу в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.
 10. Господарство регулювання
 11. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я
 12. Господарство Стародавньої Греції
Переглядів: 702

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фермерське господарство | Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.