Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Фермерське господарство

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фі­зичними особами, професійними спілками, їх об 'єднаннями на коо­перативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаєм­ному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об 'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитні спілки у сфері господарювання

Характерні риси кредитної спілки (КС):

спеціальне правове регулювання: ст. 130 Господарського ко­дексу України; Закон від 20.12.2001 р. «Про кредитні спілки», За­кон від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулю­вання ринків фінансових послуг»;

-є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг членам КС;

-основні принципи діяльності кредитної спілки: добровіль­ність вступу та свобода виходу з кредитної спілки; рівноправність членів кредитної спілки; самоврядування; гласність;

-наявність статусу юридичної особи (набувається з дня дер­жавної реєстрації КС як фінансової установи) і відповідно - майна, стан якого відображається в самостійному балансі, банківських рахунках (відкритих відповідно до законодавства у банківських установах, самостійно обраних КС), а також наявність печатки,
штампу та бланків із своїм найменуванням, власної символіки;

-здійснення неприбуткової діяльності для задоволення інте­ресів членів КС і відповідно - наявність пов'язаних з цим обме­жень: а) у засновницьких повноваженнях (КС не може бути засно­вником, співзасновником або учасником суб'єкта/суб'єктів під­приємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами); б) можливість здійснен­ня лише таких видів діяльності, що передбачені законом (ст. 20 Закону «Про Кредитні спілки»);

-ліцензування фінансової діяльності КС (насамперед, діяль­ності по залученню внесків/вкладів членів кредитної спілки на де­позитні рахунки), що здійснюється Уповноваженим органом;

-установчий документ — статут КС, в якому обов'язково за­значаються (ст. 7 Закону): найменування кредитної спілки та її юридична адреса; мета створення і завдання кредитної спілки; ознака членства у кредитній спілці; порядок утворення та діяльності органів управління кредитної спілки, порядок утворення філій та відділень, їх повноваження; права та обов'язки членів кредитної спілки; умови і порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства; порядок сплати вступних та інших внесків; джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна кредитної спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки, порядок формування та викори­стання фондів, утворюваних спілкою; порядок звітності та здійс­нення контролю за діяльністю органів управління кредитної спіл­ки; порядок внесення змін і доповнень до статуту кредитної спіл­ки; порядок припинення діяльності кредитної спілки та вирішення майнових питань у зв'язку з її ліквідацією (реорганізацією); поря­док покриття можливих збитків кредитної спілки; порядок розпо­ділу доходів кредитної спілки;

- основні засади членства у кредитній спілці:

-членами КС можуть бути громадяни України, іноземці та осо­би без громадянства, які постійно проживають на території України, мають повну цивільну дієздатність (не можуть бути членами КС осо­би, які: (а) за рішенням суду визнані недієздатними або обмеженодієздатними, (б) які відбувають покарання у вигляді позбавлення во­лі, (в) мають непогашену судимість за корисливі злочини);

-підставою прийняття у члени КС є прийняте на підставі по­даної письмової заяви відповідне рішення спостережної ради або загальних зборів КС; при цьому членство у КС настає від дня сплати заявником вступного та обов'язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом КС;

-припинення членства відбувається на підставі відповідного рішення загальних зборів або спостережної ради КС (на підставі поданої заяви члена КС);

-права членів КС: брати участь в управлінні справами КС, обирати та бути обраними до її органів управління; вносити про­позиції на розгляд органів управління КС; одержувати від КС кредити та користуватися іншими послугами, які надаються чле­нам КС відповідно до її статуту; одержувати інформацію про дія­льність КС, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спіл­ки та іншими документами щодо діяльності КС; одержувати до­хід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки; вийти з членів кредитної спілки в установле­ному законом та статутом КС порядку і отримати свій обов'язковий пайовий внесок (вступний внесок при цьому не повер­тається);

-обов'язки членів КС: додержуватися статуту та інших актів КС, виконувати рішення її органів управління; брати участь у формуванні майна КС, зокрема сплачувати у грошовій формі вступні, обов'язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені статутом КС; не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки; інші обов'язки, передбачені законодав­ством України, статутом та іншими актами кредитної спілки. - майно КС:

-основний правовий титул майна КС - право власності;

-джерела формування: вступні, обов'язкові пайові та інші внески членів КС; плата за надання своїм членам кредитів та ін­ших послуг; доходи від провадження інших видів статутної дія­льності; доходи від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів; пожертвування; благодійні внески; гранти; від безоплатної технічної допомоги юридичних та/або фізичних осіб; інші надходження, не заборонені законодавством;

-склад майна: пайовий капітал (формується за рахунок обо­в'язкових та додаткових пайових членських внесків членів КС), резервний капітал (призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за раху­нок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів; формується за рахунок вступних внесків членів КС та частини доходів КС до мо­менту досягнення не менш як 15% від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки; при ліквідації спілки залишок коштів ре­зервного капіталу зараховується до Державного бюджету Украї­ни); додатковий капітал (формується за рахунок цільових внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів; у разі лікві­дації спілки залишок додаткового капіталу зараховується до Дер­жавного бюджету України); залишок нерозподіленого доходу КС (може бути меншим 10% від суми загальних зобов'язань КС); резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (форму­ється за рахунок частини доходів кредитної спілки з метою по­криття передбачуваних збитків від неповернення кредитів КС; по­рядок формування і використання резерву забезпечення покриття втрат визначається Уповноваженим органом);

-внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки, а також на­рахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) нале­жать членам кредитної спілки на праві приватної власності і не включаються до власного майна КС;

-межі відповідальності КС - лише майном, що належить КС на праві власності; відсутність субсидіарної відповідальності членів КС, які несуть лише ризик збитків у межах своїх пайових внесків.

- Органи управління і контролю КС:

-загальні збори членів КС - вищий орган; виключною компе­тенцією загальних зборів членів КС є: затвердження статуту КС, внесення до нього змін і доповнень; обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії; затвердження річних ре­зультатів діяльності КС, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії; прийняття рі­шення про збільшення пайового капіталу КС шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків; прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків КС; затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління; прийняття рішення про припинення діяльності КС;

-спостережна рада КС: обирається загальними зборами КС та підзвітна їм; обов'язки членів спостережної ради КС виконуються на громадських засадах; до компетенції цього органу належить:

-затвердження положень про порядок надання передбачених зако­ном та статутом КС послуг членам КС; встановлення видів креди­тів, що надаються КС; вирішення питань про прийняття нових членів до КС та припинення членства у КС; скликання загальних зборів КС; затвердження у випадках, передбачених статутом кре­дитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту;визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів; затвердження кошторису та штатного розкладу кредитної спілки; затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спі­лки; призначення голови та членів правління, а також членів кре­дитного комітету; визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників КС та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповно­важеного органу та статутом спілки; прийняття рішення про вступ КС до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної КС і вихід з таких асоціацій та/або об'єднаної КС, якщо ці питання статутом кредитної спілки не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки;

-правління КС - виконавчий орган, який здійснює керівництво поточною діяльністю КС; складається з осіб, які перебувають у тру­дових відносинах із спілкою; підзвітне загальним зборам і спосте­режній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень; діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки; очолюється головою правління КС, який без доручення представляє інтереси КС та діє від її імені; представляє КС в її від­носинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підпи­сує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; роз­поряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, ви­значених статутом кредитної спілки; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спіл­ки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповід­но до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підви­щення кваліфікації працівників кредитної спілки; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Закону та статуту кредитної спілки;

-кредитний комітет - спеціальний орган, відповідальний за організацію кредитної діяльності спілки; призначається спостереж­ною радою та підзвітний загальним зборам членів КС та спостереж­ній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кре­дитної діяльності спілки; комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб; повноваження та порядок діяль­ності кредитного комітету визначаються статутом КС та положен­ням про кредитний комітет; повноваження кредитного комітету: розгляд заяв членів КС про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань; здійснення контролю за якістю кредитного портфеля; вирішення інших питань, пов'язаних з кредитною діяльністю, від­ повідно до закону, статуту КС та положення про кредитний комітет;

-ревізійна комісія ЇСС: здійснює контроль за фінансово-гос­подарською діяльністю КС; обирається і підзвітна загальним зборам членів КС; мінімальний склад - 3 особи, які мають бути членами КС (крім членів спостережної ради, правління, кредитного комітету), виконують свої обов'язки на громадських засадах; повноваження: проведення чергових (не рідше одного разу на рік) та позачерго­вих (на вимогу спостережної ради або не менш як 20 відсотків членів КС); складання висновку за річними звітами про результати діяльності КС; скликання позачергових загальних зборів членів КС у разі виявлення загрози існуванню КС; тимчасово припиняти повноваження будь-якої посадової особи КС, якщо будуть виявле­ні допущені нею порушення, що загрожують фінансовій стабіль­ності кредитної спілки;

- особливості ліквідації КС за рішенням загальних зборів:

1) негайне повідомлення Уповноваженого органу, який веде ре­єстр фінансових установ, відомостей про припинення діяльності КС, про прийняття такого рішення, а також пропозиції щодо складу ліквідаційної комісії (ліквідатора) порядку та строків лік­відації КС; 2) прийняття Уповноваженим органом рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) або покладення цих обов'язків на спостережну раду КС; 3) повідомлення явних кредиторів та публікація повідомлення про ліквідацію КС в орга­нах преси; 4) виявлення невідомих КС кредиторів (протягом встановленого в повідомленні строку, який не може бути меншим ніж 2 місяці); 5) задоволення вимог кредиторів (якщо КС є плато­спроможною) у такій черговості: у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної ко­місії, пов'язані з трудовими відносинами; у другу чергу задоволь­няються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозит­них рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом; у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги; 6) залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України; 7) затвердження ліквідаційного балансу Уповноваженим органом та виключення КС з Державного реєстру фінансових установ.

 


Читайте також:

 1. Вагонне господарство
 2. Вплив на світове господарство
 3. Господарство античної Греції.
 4. Господарство Німеччини у міжвоєнний період
 5. Господарство первісних племен на території України
 6. Господарство первісних племен на території України
 7. Господарство первісних племен на території Українських земель. Трипільська культура
 8. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період
 9. Господарство провідних країн світу в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.
 10. Господарство регулювання
 11. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я
 12. Господарство Стародавньої Греції
Переглядів: 599

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права | Особисте селянське господарство

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.03 сек.