Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності

Правове регулювання комерційного посередництва (агентським відносин) у сфері господарювання.

Лекция 8

12.1.Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності.

12.2.Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

12.3.Агентський договір.

 

 

Комерційне посередництво - відносно новий вид господарсь­ких відносин, що зазвичай виникає на підставі своєрідного виду договору - агентського договору. Цей договір виник в англо-американському праві і, хоча має чимало спільних рис з традицій­ними договорами континентального права (законодавства країн романо-германської правової традиції) - договором комісії та до­говором доручення, проте низка рис дозволяє виділити його в окремий вид договору, а професійну діяльність щодо надання по­слуг відповідно до таких договорів - виділити в специфічний вид господарської діяльності, що іменується комерційним посередни­цтвомабо агентською діяльністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 295 Господарського кодексу України, комерційним посередництвом (агентською діяльністю) є підпри­ємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господар­ської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

Характерні ознаки агентських відносин:

різновид підприємницької діяльності;

спеціальний суб'єктний склад:

1) комерційний агент- суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який відповідно до визначених агентським договором повноважень здійснює комерційне посередництво в ін­тересах та від імені другої сторони за договором (принципала), вступаючи при цьому у відносини з третіми особами; відтак не є комерційними агентами (а) підприємці, що діють хоча і в інтересах іншої сторони агентського договору (принципала), але від власного імені та (б) підприємці, які укладають угоди від імені принципала стосовно себе особисто; залежно від сфер господарювання, в яких діють комерційні агенти, та пов'язаною з цим специфікою право­вого становища, можна класифікувати комерційних агентів за сферами їх діяльності: агент у сфері страхування; агент у сфері банківської діяльності; агент у сфері транспорту; агент з туризму; агент у сфері приватизації; митний агент; агент з проведення гро­шової лотереї; агент з виставок; агент з розміщення та викупу цін­них паперів ІСІ1;

принципал(в ГК України іменується суб'єктом господарю­вання, від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок якого діє комерційний агент) - особа (фізична або юридична), якій комер­ційний агент надає посередницькі послуги щодо укладення угод або виконання фактичних дій у сфері господарювання відповідно до агентського договору); згідно із ГК (ч. 1 ст. 295) принципалом може бути лише суб'єкт господарювання, проте в спеціальних нор­мативно-правових актах щодо специфіки агентських відносин у певних сферах господарювання може бути передбачене й інше; так, наприклад, агенти з туризму, агенти з розміщення лотерей,
страхові агенти вправі діяти (і зазвичай діють) в інтересах негосподарюючих суб'єктів - громадян;

треті особи- це учасники відносин у сфері господарюван­ня, з якими (щодо яких) комерційний агент укладає договори (ви­конує фактичні дії) від імені, в інтересах, під контролем і за раху­нок принципала; Господарський кодекс не встановлює вимог до таких осіб, а відтак - ними можуть бути будь-які учасники госпо­дарських відносин (якщо інше не встановлено спеціальним зако­нодавством) незалежно від наявності у них статусу суб'єкта гос­подарювання;

• підстави виникнення агентських відносин (ст. 296 ГК Украї­ни) - агентський договір (у разі надання принципалом на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відпо­відних дій) або схвалені принципалом фактичні дії комерційного агента (у разі схвалення принципалом угоди, укладеної в його ін­тересах комерційним) агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження, чи після закін­чення терміну дії агентського договору;

змістом агентських відносин є представницькі дії агента, котрі здійснюються від імені, під контролем і за рахунок принципала;

мета встановлення агентських відносин - задоволення закон­них приватних інтересів учасників зазначених відносин - агента(щодо отримання прибутку від надання ним послуг з комерційного посередництва), принципала (щодо укладення комерційним агентом угод чи здійснення фактичних дій з третіми особами від імені, в ін­тересах, під контролем і за рахунок принципала), третіх осіб (щодо отримання певних благ на підставі укладених з комерційним аген­том угод чи в результаті здійснення ним фактичних дій від іменіпринципала, на авторитет якого покладаються треті особи);

встановлення обмежень щодо здійснення агентської діяль­ності з метою захисту інтересів принципала та інших учасників агент­ських відносин, а саме:

а) закріплена в ч. 4 295 ГК України забо­рона агентові укладати угоди від імені того, кого він представляє,та стосовно себе особисто;

б) можливість встановлення на рівні закону заборони здійснення агентської діяльності (комерційного посередництва) в окремих галузях господарювання.

Залежно від можливостей сторін агентського договору вибору варіантів своєї поведінки {принципалащодо довірення виконання дій з комерційного посередництва не лише комерційному агентові, а й іншій особі, а комерційного агента - щодо здійснення комер­ційного посередництва не лише щодо принципала, а й інших осіб) розрізняють немонопольні та монопольні агентські відносини (ст. 299 ГК України):

немонопольніагентські відносини виникають у разі, якщо суб'єкт, якого представляє комерційний агент, має право довірити комерційне посередництво також іншим суб'єктам, повідомивши про це агента, а агент має право здійснювати комерційне посеред­ництво також для інших суб'єктів господарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний агент, не є суперечливи­ми у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент;

монопольніагентські відносини виникають у разі, якщо ко­мерційний агент, що представляє суб'єкта господарювання (прин­ципала), не має права здійснювати комерційне посередництво для
інших суб'єктів у межах, передбачених агентським договором.

Отже, комерційне посередництво — це різновид господарських правовідносин, що складаються на договірних засадах між аген­том (суб 'єктом агентської діяльності у сфері господарювання), принципалом і третіми особами щодо представницьких дій аген­та, котрі здійснюються від імені, під контролем і за рахунок принципала з метою задоволення законних приватних інтересів учасників зазначених відносин (агента, принципала, третіх осіб) та з врахуванням публічних інтересів (дотриманням публічного господарського порядку).

 


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 6. А/. Поняття про судовий процес.
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 9. Автоматизація метрологічної діяльності
 10. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 12. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
Переглядів: 627

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. | Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.