Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання

Система нормативно-правових актів, що регулюють комерцій­не посередництво (агентську діяльність у сфері господарювання), включає:

• Господарський кодекс України, в якому глава 31 присвячена комерційному посередництву (ст. 295 - закріплює поняття та низ­ку ознак агентської діяльності; ст. 296 - визначає підстави виник­нення агентських відносин: ст. 297 - встановлює вимоги щодо предмета агентського договору; ст. 298 - покладає на агента обов'язок повідомити суб'єкта, котрого він представляє, про кож­ний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта угоду, а також наслідки невиконання такого обов'язку; ст. 299 містить положення про два види агентських відносин - немонопольні та монопольні; ст. 300 -закріплює принцип особистого виконання агентом дій, щодо яких він має повноваження від принципала; ст. 301 - визначає порядок взаєморозрахунків в агентських відносинах; ст. 302 - фіксує обо­в'язок агента зберігати конфіденційну інформацію, ст. 303 - міс­тить положення щодо основних засад відповідальності за невико­нання (неналежне виконання) умов агентського договору; ст. 304 -визначає, в яких випадках може мати місце припинення агентського договору; ст. 305 - основні нормативно-правові акти, що регулю­ють агентські відносини: Господарський кодекс України; спеціа­льні нормативно-правові акти, прийняті відповідно до ГК, що ви­значають особливість комерційного посередництва в окремих га­лузях господарювання; положення Цивільного кодексу України щодо договору доручення, які застосовуються щодо агентських відносин, не врегульованих ГК та спеціальними нормативно-пра­вовими актами;

• Цивільний кодекс України: положення щодо договору дору­чення (глава 68), які застосовуються на субсидіарних засадах;

• спеціальні нормативно-правові акти, що визначають особли­вість комерційного посередництва в окремих галузях господарювання: у сфері страхування:

Закон України від 16.03.1996 р. «Про страхування» (діє в ре­дакції Закону від 04.10.2001 p.);

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1996 р. № 1523«Про порядок провадження діяльності страховими посередниками»;

у сфері банківської діяльності:

Закон України від 07.12.2000 р. «Про банки і банківську дія­льність»;

Постанова Правління Національного банку України від 03.11. 2000 р. № 435 «Про затвердження Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валю­ти на території України як засобу платежу членами ІАТА та аген­тами підприємств - членів ІАТА»;

Постанова Правління Національного банку України від 12.12.2002 р. № 502 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національ­ного банку України»;

у сфері транспорту:

Повітряний кодекс України від 04.05.1993 p.;

Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р.(ст. 42, пункти 17,19);

Закон України від 20.02.2003 р. «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації»;

Наказ Міністерства транспорту України від 17.05.1994 р. № 247 «Умови і правила здійснення агентування і фрахтування морського торговельного флоту та контроль за їх дотриманням»;

Порядок здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших видів предметів з використанням морського, річкового та поромного видів транс­порту: Затверджено наказом Державної митної служби України від 23.01.2001р. №26;

Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, затвер­джені наказом Міністерства транспорту України від 25.07.2003 р. № 568;

у сфері приватизації:

Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (діє в редакції Закону від 19.02.1997 p.): визначає серед учасників приватизації таких осіб, як посередники (статті 6, 9);

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 р. № 1320 «Про забезпечення продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових рин­ках» (регулює договірні відносини між агентом - фінансовою установою та Фондом Державного майна України в процесі про­дажу акцій відритих акціонерних товариств, що належать державі);

Наказ Фонду державного майна України від 31.07.2001 р. № 1378 «Про затвердження Положення про порядок здійснення конкурс­ного відбору агентів з розміщення депозитарних розписок на дер­жавні акції на міжнародних фінансових ринках»;

у сфері спільного інвестування:

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди);

Рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 09.01.2003 р. № 3 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування» (визначає особливості здійснення комерційного по­середництва агентом з розміщення та викупу цінних паперів ін­ститутів спільного інвестування та вимог щодо нього: наявність статусу торговця цінними паперами, ліцензії на здійснення профе­сійної діяльності на ринку цінних паперів, договірних відносин з компанією з управління активами ІСІ про надання послуг з розмі­щення та викупу цінних паперів ІСІ);

у сфері лотерейної діяльності:

Наказ Держкомспорту України від 28.10.1998 р. № 2120 «Про затвердження правил розповсюдження державних лотерей»;

у сфері виставково-ярмаркової діяльності:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. № 459-р «Про схвалення Концепції розвитку виставково-ярмарко­вої діяльності»;

У сфері туризму:

Спільний наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету молодіжної по­літики, спорту і туризму від 17.01.2001 р. № 7/62 «Про затвер­дження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екс­курсійної діяльності».

Орієнтація України на світові стандарти правового регулювання та її прагнення адаптувати національне законодавство до законодав­ства ЄС зумовлює доцільність наведення тут і відповідних міжнародно-правових актів, що регулюють міжнародне торгове представ­ництво (міжнародні агентські відносини). Система правового регу­лювання цих відносин містить міжнародні універсальні конвенції, акти ЄС та Міжнародної торгової палати (МТП), зокрема такі, як:

Женевська конвенція про представництво в міжнародній купівлі-продажу товарів, підписана 17 лютого 1983 р. у Женеві як додаток до Віденської конвенції про договори міжнародної купів­лі-продажу товарів: застосовується у разі, якщо принципал та тре­тя особа належать до різних держав, а агент уповноважений прин­ципалом на укладення договорів купівлі-продажу товарів;

Гаазька конвенція про право від 14 березня 1978 p.: закріп­лює - як загальне правило - принцип: пріоритет погодженого сто­ронами права, що застосовується в міжнародних агентських відно­синах, а у разі відсутності такого погодження - правила визначен­ня національного застосовуваного права: 1) агентський договір(договір комерційного посередництва) підкоряється закону держа­ви агента (тобто законодавству тієї держави, на території якого розташоване комерційне підприємство агента); б) у разі відсутнос­ті у агента комерційного підприємства - застосовується закон по­стійного місцезнаходження агента; в) якщо агент та принципал мають кілька підприємств, розташованих на території різних дер­жав, то щодо відносин з комерційного посередництва на підставі агентського договору застосовується право тієї держави, на тери­торії якої розташоване підприємство, з якими агентські відносини мають найбільш тісний зв'язок; г) додаткова прив'язка: відносини з агентського договору регулюються правом країни, в якій агент здійснює основну діяльність, за умови, що в цій державі принци­пал має постійне місце проживання або своє підприємство;

Директива Ради ЄС від 18 грудня 1986 р. № 86/653, яка поши­рюється переважно на незалежних агентів і відповідно – закріплює поняття: а) незалежного комерційного агента як незалежного посере­дника, наділеного повноваженнями щодо обговорення умов купівлі та продажу товарів від імені іншої особи (принципала) чи обговорює та укладає такі угоди від імені та в інтересах принципала, б) агентського договору як договору, спрямованого на здійснення агентом як юридичних, так і фактичних дій, кінцевою метою яких є встановлення договірних відносин між принципалом і третьою осо­бою, а також (в) передбачає, що агент, як правило, діє від імені принципала, хоча і припускається можливість вчинення агентом дій від власного імені - незалежно від вказівки на існування принципа­ла, проте за умови, що він діє в інтересах принципала;

• Акти МПТ: Типовий комерційний агентський контракт (пуб­лікація МТП, листопад 1991 p.), Вказівки МТП щодо складання комерційних агентських контрактів (публікація МТП 1983 p.), Ко­ментар до Типового комерційного агентського контракту Міжна­родної торгової палати (публікація № 512)

• та інши.

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 12. Автоматична система сигналізації
Переглядів: 774

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності | Форма договору - повна письмова.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.