Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Звіт про роботу бібліотеки

Змістовий модуль 2. Особливості обслуговування користувачів шкільної бібліотеки.

Змістовий модуль 1. Зміст та організація діяльності шкільної бібліотеки.

Тема 1. Зміст, завдання і пріоритетні напрями діяльності шкільної бібліотеки в сучасних умовах.

Нормативно-правова база діяльності шкільної бібліотеки. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу. Завдання та функції шкільної бібліотеки як інформаційно-методичного центру школи.

Тема 2. Організація діяльності шкільної бібліотеки.

Розпорядок роботи та структура шкільної бібліотеки.

Абонемент як відділ обслуговування користувачів. „Відкритий доступ”, основні форми організації абонементу: загальний, функціональний, груповий, галузевий, комплексний. Організація бібліотечного обслуговування в читальних залах. Основні види читальних залів: загальні і спеціалізовані. Електронний читальний зал.

Планування та облік роботи шкільної бібліотеки.

Планування як одна з провідних функцій управління шкільною бібліотекою. Основні вимоги до планування. Види планів. Перспективне та поточне планування. Структура річного плану. Звіт про роботу шкільної бібліотеки як завершальна ланка обліку та контролю за роботою шкільної бібліотеки. Методика підготовки звіту. Аналіз показників звіту та оцінка виконання плану шкільною бібліотекою.

Методичний супровід роботи шкільної бібліотеки. Документація у шкільній бібліотеці. Керівництво шкільною бібліотекою.

Вимоги до шкільного бібліотекаря.

Основні професійні і особисті якості бібліотекаря шкільної бібліотеки. Читацька та інформаційна культура бібліотекаря. Мовна культура бібліотекаря як складова професіоналізму. Норми професійної поведінки. Професійна етика шкільного бібліотекаря.

 

Тема 3. Робота шкільного бібліотекаря з бібліотечним фондом.

Основи формування бібліотечного фонду.

Поняття „бібліотечний фонд”, „документний фонд”. Технологічний цикл формування бібліотечного фонду. Основні процеси формування бібліотечного фонду. Інформаційна потреба, інформаційний інтерес, інформаційний запит як чинники формування бібліотечного фонду. Принцип та критерії формування бібліотечного фонду.

Комплектування фонду шкільної бібліотеки.

Види комплектування бібліотечного фонду. Основні етапи комплектування бібліотечного фонду. Джерела, способи, форми та методи комплектування.

Облік та обробка книжкового фонду.

Завдання, значення і функції обліку документного фонду. Види та форми обліку фонду шкільної бібліотеки. Перевірка бібліотечного фонду. Основні етапи обробки бібліотечного фонду: наукова та технічна обробка.

Розміщення та доставка бібліотечного фонду.

Варіанти розміщення бібліотечного фонду. Розподіл документів по підфондах і розстановка документів у фонді. Завдання і вимоги до розстановки бібліотечного фонду. Етапи та критерії доставки бібліотечного фонду.

Зберігання бібліотечного фонду.

Зміст процесу зберігання бібліотечного фонду та вимоги, що висуваються до нього. Світловий, температурно-вологісний, санітарно-гігієнічний режими зберігання бібліотечного фонду. Технічний, протипожежний, адміністративно-правовий захист бібліотечного фонду.

 

 

Тема 1.Інформаційно-пошукова система шкільної бібліотеки як джерело інформаційного обслуговування її користувачів.

Структура довідково-бібліографічного апарата шкільної бібліотеки.

Система каталогів і картотек шкільної бібліотеки як складова інформаційно-пошукової системи бібліотеки. Організація систематичного каталога. Алфавітний каталог шкільної бібліотеки. Тематичні картотеки для учнів 1-11 класів. Систематична картотека педагогічної і методичної літератури для педагогів, вихователів, бібліотекарів. Довідково-бібліографічний фонд як елемент довідково-бібліографічного апарата шкільної бібліотеки. Фонд виконаних довідок.

Аналітико-синтетична обробка документів.

Бібліографічний опис як спосіб бібліографічної характеристики документа. Стандартизація бібліографічного опису. Види бібліографічного опису залежно від об’єкта і обсягу застосування елементів. Монографічний, зведений, аналітичний бібліографічний описи. Повний, розширений, короткий бібліографічні описи. Області та елементи бібліографічного опису.

Індексування документів

Сутність індексування документів. Поняття про класифікацію наук. Універсальна десяткова класифікація. Бібліотечно-бібліографічна класифікація.

Тема 2.Бібліотечно-бібліографічнеобслуговування користувачів в шкільній бібліотеці.

Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів шкільної бібліотеки.

Поняття „бібліотечно-інформаційне обслуговування”, його основні функції та принципи. Основні групи користувачів шкільної бібліотеки, методи їх вивчення: загальнонаукові та спеціальні бібліотечні методи. Спостереження, експеримент, опитування, контент-аналіз як загальнонаукові методи вивчення читачів. Аналіз читацьких формулярів, аналіз матеріалів бібліотечної статистики, аналіз книжкових формулярів, аналіз матеріалів довідково-бібліографічної роботи, аналіз „відмов”, аналіз листків читацьких вимог як спеціальні бібліотечні методи. Типологія читачів шкільної бібліотеки.

Бібліографічне обслуговування користувачів шкільної бібліотеки.

Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів. Довідка, відмова та консультація як відповіді на запит користувача. Види довідок. Бібліографічне інформування користувачів шкільної бібліотеки. Масове, групове та індивідуальне інформування.

Віртуальне (електронне) бібліотечне обслуговування.

Електронне бібліотечне обслуговування як сучасна форма організації доступу до ресурсів у бібліотечній діяльності. Поняття „інформаційний ресурс”, „електронний документ”, „електронний інформаційний ресурс”. Поняття про віртуальні довідкові служби.

 

Тема 3.Масові форми роботи шкільної бібліотеки.

Масова робота з популяризації літератури.

Організація екскурсій до бібліотеки для першокласників. Реклама бібліотеки. Створення позитивного іміджу бібліотечних послуг. Усні та наочні способи передачі інформації під час масового обслуговування. Книжкові виставки як основна форма масового обслуговування. Інші методи масової роботи: обговорення книг, читацькі конференції, читацькі дискусії, вечори запитань та відповідей, літературні вечори, усні журнали, презентації, прем’єри книг. Клуби за інтересами в шкільній бібліотеці. Веб-сайт шкільної бібліотеки як засіб популяризації книг і читання.

Формування інформаційної культури користувачів.

Інформаційна культура як основний показник читацького розвитку. Структура поняття „інформаційна культура”. Культура читання, комп’ютерна грамотність, бібліотечно-бібліографічна культура як складові інформаційної культури. Основні напрями роботи бібліотеки з формування культури читання в різних груп читачів.

 

Тема 4. Автоматизація обслуговування користувачів шкільної бібліотеки.

Програми автоматизації діяльності шкільних бібліотек. Електронні каталоги та картотеки. Світові та українські електронні бібліотеки, їх використання при обслуговуванні користувачів шкільної бібліотеки. Авторське право і електронні бібліотеки.

Організація шкільних бібліотечних медіацентрів.

 


Тема 1. Зміст, завдання і пріоритетні напрями діяльності шкільної бібліотеки в сучасних умовах.

 

Нормативно-правова база діяльності шкільної бібліотеки.

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

Завдання та функції шкільної бібліотеки як інформаційно-методичного центру школи.

 

Сучасна школа сьогодні виконує найблагороднішу місію - виховання громадянина, високоосвіченої людини, орієнтованої на загальнолюдські цінності. Виконання цієї мети залежить насамперед від культуротворчого потенціалу школи, тобто від професійної, інтелектуальної підготовки вчителів та освітньо-виховного рівня учнів. Важлива роль у цьому процесі належить шкільним бібліотекам, які сьогодні мають бути інформаційними центрами, центрами психологічного розвантаження, покликані сприяти pfлученню дітей та підлітків до історії, культури народу. Важливим аспектом функціонування бібліотеки у школі є нормативно-правові документи, які визначають основні завдання бібліотеки, регламентують її роботу.

Одним з основних документів є прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституція України. Наступний важливий Закон України „Про загальну середню освіту”, прийнятий у 1999 році. Даний закон передбачає, що громадяни України мають право на безкоштовну освіту. Основними принципами освіти є доступність усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, гуманізм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, органічний зв'язок з світовою та національною історією, культурою. У 2000 році було затверджено „Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, в якому детально розкрито типи загальноосвітніх навчальних закладів та порядок їх утворення: організацію навчально-виховного процесу, учасники навчально-виховного процесу, управління загальноосвітнім навчальним закладом.

З питань виховання важливими документами залишаються Державна національна програма „Освіта України XXI століття”,прийнята у 1993 році, національна програма „Діти України”, комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді „Творча обдарованість”.

Шкільні бібліотекарі використовують в своїй роботі збірник правових документів „Декларацію прав дитини”, „Конвенцію про права дитини”, „Всесвітню декларацію про забезпечення, виживання, захисту і розвитку дітей”.

У 1995 році був прийнятий Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. В законі визначаються загальні засади бібліотечної справи в Україні, бібліотечні фонди, бібліотечне обслуговування, права та обов'язки бібліотек. Серед основних регламентуючих документів „Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, затверджене у 1999 році. В Положенні розкрито зміст роботи шкільної бібліотеки, визначено основні завдання, серед яких пріоритетними є бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпечені всіх напрямів навчально-виховного процесу, розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача. Шкільна бібліотека формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, образотворчі документи, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.

ШБ здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію, систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації, обслуговує читачів у режимі роботи абонемента та читального залу.

ШБ формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду. Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних.

За допомогою комунікативних мереж ШБ відіграє роль центру доступу до інформації із загальноукраїнських та світових баз даних.

ШБ вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи, засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання. Підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

ШБ складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову і інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

Спільно з учителями та громадськими організаціями ШБ проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

У межах своєї діяльності ШБ бере участь у навчально-виховному процесі, в організації загальних, групових, класних, масових заходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій і заходів у навчальній і довільній діяльності. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонемента (МБА). Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

Шкільному бібліотекарю важливо використовувати такі інструкції:

Про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури,в якій розглядаються основні форми прийому обліку літератури;

Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи;

Про єдину систему централізованого електронного обліку підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

Інструкція про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України;

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах;

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ;

Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ;

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання;

Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України.

Знання і виконання даних регламентуючих документів, законів, положень дасть змогу ефективно функціонувати шкільній бібліотеці, своєчасно виконувати завдання, які стоять перед системою освіти в цілому.

ШБ не є окремою юридичною особою, а є структурним підрозділом загальноосвітньої школи і її діяльність повинна бути спрямована на виконання загальної мети, що зафіксована в Законі Ук­раїни «Про загальну середню освіту». А це — забез­печення всебічного розвитку особистості шляхом нав­чання та виховання, які ґрунтуються на загально­людських цінностях та принципах науковості, політкультурності, світського характеру освіти, сис­темності, інтегрованості, єдності навчання і вихован­ня, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

В сучасних умовах основними завданнями шкільної бібліотеки є:

сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу;

виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань;

виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання; формувати вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом;

розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси школярів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;

забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів;

сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів, забезпеченню літературою їх соціальних і культурних потреб;

підносити на якісно новий рівень бібліотечну справу. Адже лише високий рівень бібліотечної справи в цілому зможе забезпечити громадянам України, її зростаючій молоді усі необхідні умови для одержання повного обсягу інформації з вітчизняного і світового інформаційного простору і стане першоосновою для духовного і культурного розвитку нашого оновленого суспільства.

Шкільна бібліотека має утвердитись як центр духовного становлення особистості, духовної культури школярів, формування духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної і світової культури.

Вона повинна максимально, при збереженні своїх специфіч­них функцій, підпорядковувати свою діяльність навчально-виховному процесу школи.

Головною функцією ШБ є загальноосвітня соціальна функція. ШБ сприяє освіті і самоосвіті як учнів, так і педагогів. Виховнафункція націлює працівників шкільних бібліотек, педагогів, вихователів, батьків, громадськість на реалізацію таких завдань:

1) Сприяння формуванню відповідного світогляду користувача, а саме: вміння оцінювати політичні, економічні, екологічні, культурологічні та інші яви­ща, виходячи із загальнолюдських позицій, розбира­тися в різнобарвній гамі партій та політичних течій, їхніх програмних цілях, спрямуваннях, механізмах реалізації цілей, співвідношення їх із державною політикою, реальними сподіваннями громадян України;

2) Прищеплення моральних цінностей, які акуму­лювали б у собі загальнолюдську мораль, основою якої є гуманістичне начало, спонукали дітей до ак­тивної громадянської позиції;

3) Виховання у абонента-учня любові до Батьків­щини, високої культури міжнаціонального спілкуван­ня, дружби та братерства між народами.

4) Створення та вдосконалення правової держави передбачає виховання у користувачів розуміння та виконання своїх прав та обов'язків, додержання за­конів, правил, інших нормативно-правових актів, етичних та естетичних норм і традицій народу, міжнародних правових норм.

5) Реалізація виховної функції сприяє соціалізації юної особи, виявленню та розкриттю її творчих здібностей і можливостей, вироблення самоповаги, самостійності та свободи мислення.

6) Певною мірою допомагає цікаво проводити час, можливості взаємного спілкування як з однолітка­ми, так і з спеціалістами народного господарства, творчою інтелігенцією та іншими категоріями суспільства.

Інформаційна функція бібліотеки загальноосвітнь­ого навчального закладу багатогранна:

1. Надання інформації про документи, що надійшли в фонди шкільної бібліотеки для різно­манітних категорій користувачів.

2. Надання відомостей користувачу про зміст конкретного документу або тематиці документів відповідно до питань, що захоплюють його думки та уявлення.

3. Інформація про новітні інформаційні техно­логії, що використовуються як в нашій державі, так і за її межами.

4. Повідомлення про проведення конкретних за­ходів (літературно-музичні вечори, Дні інформації, Днях викладача історії, хімії, математики та інших, відкриті перегляди літератури, виставки документів про суспільно-політичні події тощо).

5. Виховання в учнів інформаційної культури, ви­роблення потреби та навичок пошуку, системати­зації, обробки, накопичення та оцінка інформації для сьогодення та майбутнього.

Наступна функція ШБ – профорієнтаційна. А про­форієнтація — це системна робота сім'ї, школи, бібліотеки, ряду інших закладів, що своїми метода­ми допомагають молодим людям усвідомлено виби­рати професію, щоб у майбутньому, в перспективі брати активну участь у створенні нового демократич­ного суспільства, забезпечуючи себе і свою родину, приносити користь суспільству.

Сьогодні виділяють ще еко­номічнуфункцію шкільної бібліотеки. Вона включає:

1) прищеплення навичок береж­ного ставлення до книг та інших документів бібліотеки, шкільного, державного, муніципального, суспільного та особистого майна;

2) особисту участь у роботі зі збереження бібліотечного фонду, по мож­ливості створення деяких зразків продукції, що не­обхідна бібліотеці, школі, суспільству;

3) вироблен­ня якостей дбайливого хазяїна, тобто не тільки ство­рювати, виробляти ті чи інші продукти людської праці, але і робити їх з найменшими затратами різ­них ресурсів (людських, матеріальних, фінансових, часових тощо);

4) виховання умінь та навичок ор­ганізовувати свою діяльність раціонально, оптималь­но, економити свій час.

Діяльність ШБ у реалізації соціальних функцій повинна бути системною, взаємопов'язаною з дер­жавними, суспільними, регіональними та іншими організаціями

 

 


Тема 2. Організація діяльності шкільної бібліотеки.

Розпорядок роботи та структура шкільної бібліотеки.

Абонемент як відділ обслуговування користувачів. „Відкритий доступ”, основні форми організації абонементу: загальний, функціональний, груповий, галузевий, комплексний. Організація бібліотечного обслуговування в читальних залах. Основні види читальних залів: загальні і спеціалізовані. Електронний читальний зал.

Планування та облік роботи шкільної бібліотеки.

Планування як одна з провідних функцій управління шкільною бібліотекою. Основні вимоги до планування. Види планів. Перспективне та поточне планування. Структура річного плану. Звіт про роботу шкільної бібліотеки як завершальна ланка обліку та контролю за роботою шкільної бібліотеки. Методика підготовки звіту. Аналіз показників звіту та оцінка виконання плану шкільною бібліотекою.

Методичний супровід роботи шкільної бібліотеки. Документація у шкільній бібліотеці. Керівництво шкільною бібліотекою.

Вимоги до шкільного бібліотекаря.

Основні професійні і особисті якості бібліотекаря шкільної бібліотеки. Читацька та інформаційна культура бібліотекаря. Мовна культура бібліотекаря як складова професіоналізму. Норми професійної поведінки. Професійна етика шкільного бібліотекаря.

 

З метою чіткої організації діяльності шкільний бібліотекар складає розклад (режим) роботи бібліотеки. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання і вивішується поряд з розкладом уроків чи на дверях бібліотеки. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день. Щоденно дві години робочого дня виділяються на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

Рекомендується заздалегідь інформувати школярів, педагогів і батьків про масові заходи, які проводитиме шкільна бібліотека протягом року.

Щодо ШБ розроблені „Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу”. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов'язки користувачів бібліотеки.

На підставі Типових правил бібліотека кожного загальноосвітнього навчального закладу (далі ЗНЗ) розробляє власні правила користування бібліотекою відповідно до складу користувачів, спеціалізації ЗНЗ. Правила затверджуються директором навчального закладу.

Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом. Абонементом називають відділ у бібліотеці, який здійснює видачу творів друку та інших документів для використання за межами бібліотеки на певний термін і на певних умовах. Документи видаються на такий термін:

навчальна література – на час вивчення відповідного предмета (при обов’язковій перереє-страції наприкінці навчального року);

методична література – на час вивчення відповідного предмета (при обов’язковій перере-єстрації наприкінці навчального року);

твори, що вивчають за програмою – на термін відповідно до навчальної програми.

для позакласного читання – на 15 днів;

періодичні видання – на 15 днів у кількості 2 назв;

Кількість примірників книг, що видаються одночасно (не враховуючи підручників), не повинна перевищувати 5-8. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці року. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі (крім учнів 1-4 класів).

У читальному залі видаються читачеві рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видання, отримані за МБА, газети, журнали, видання на магнітних носіях. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена. Видання, отримані у читальному залі, виносити не дозволяється. МБА забезпечує замовлення та одержання для читачів літератури з інших книгозбірень.

Учні ЗНЗ записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному порядку за списками, співробітники та викладачі - за паспортами. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1 – 4 класів).

В ШБ може бути організований відкритий доступ до фонду – форма бібліотечного обслуговування, яка надає користувачеві можливість самостійного (без обов’язкової участі бібліотекаря) пошуку і вибору документа з бібліотечного фонду. ШБ можуть запроваджувати частковий відкритий доступ, тобто відкритий доступ лише до окремих частин бібліотечного фонду, а саме – документів на традиційних носіях, спеціально відібраних і виставлених з цією метою у читальних залах бібліотеки, наприклад:

– довідково-бібліографічні видання;

– періодичні видання;

– нові надходження документів;

– видання, що експонуються на книжкових виставках.

Переваги відкритого доступу – можливість безпосереднього зорового сприйняття друкованої продукції, оперативність обслуговування, можливість співставлення різних джерел інформації.

Питання планування роботи шкільних бібліотек - дуже важлива частина роботи, тому що план – це виконання певних завдань, засіб раціонального використання трудових ресурсів, фінансових асигнувань. У шкільних бібліотеках основний і обов’язковий для всіх – річний план. Річний план роботи шкільної бібліотеки відповідно до „Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи” є складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи.

Умови ефективного планування:

- чітке визначення рівня, на якому знаходиться робота бібліотеки на момент планування;

- чітке уявлення про рівень, якого необхідно досягти;

- вибір оптимальних шляхів (засобів і форм роботи) досягнення поставленої мети;

- тісний взаємозв’язок і координація роботи з заступником директора школи з виховної роботи.

Принципи планування:

- принцип сучасності: врахування нових, інноваційних підходів до проблем освіти;

- принцип науковості: обґрунтування обсягу роботи, раціональний розподіл функціональних обов’язків, найповніше використання резервів робочого часу;

- принцип наступності, використання апробованих в умовах даної школи форм і методів роботи;

- принцип системності, комплексності: план - не набір окремих заходів, а система роботи.

Основні етапи складання річного плану:

1 етап - перевіряють хід реалізації плану поточного року, визначають його позитивні сторони, недоліки, виявляють зміни у діяльності бібліотеки в минулому році, складають пропорції до плану наступного року.

2 етап - обговорюють проект плану роботи бібліотеки на раді школи при складанні загального плану навчально-виховної роботи.

3 етап – план роботи затверджують на педагогічній раді школи.

Вимоги до складання річного плану шкільних бібліотек:

Річний план для шкільних бібліотек складається на весь навчальний рік. Він має бути складений раніше, ніж плани класних керівників на 2–3 тижні, узгоджений з заступником директора школи з виховної роботи, обговорений на педраді школи з метою координації навчально-виховних заходів. Перед розробкою плану роботи на новий навчальний рік завідуючий бібліотекою знайомиться з річним планом школи, обговорює проект плану з керівником методичного об’єднання, з заступником директора та іншими педагогічними працівниками школи, враховує заходи, які планують районні, міські дитячі та юнацькі бібліотеки.

На першому етапі його підготовки, за 2-3 місяці до початку нового навчального року (травень - червень), перевіряють хід реалізації плану поточного року, з’ясовують його позитивні якості й недоліки, виявляють зміни в діяльності бібліотеки в минулому році, вносять пропозиції щодо плану наступного року. Для зручності планування на попередньому (дотекстовому) етапі можна скласти календарно-тематичний план. Після такої попередньої роботи написання текстового варіанта плану не займе багато часу.

 

 

Календарно-тематичний план роботи шкільної бібліотеки на _/ н. р.

 

Основні напрями роботи Місяці навчального року
IX X XI XII І II III IV V
Основні масові заходи                  
Наочна форма пропаганди                  
Робота по ББЗ                  
Позакласне читання                  
Робота з активом                  
Робота з педагогічним колективом                  
Робота з батьками                  
Робота з книжковим фондом                  
СБА бібліотеки і т. ін.                  

Завдання бібліотеки на наступний рік формують, виходячи з чергових завдань, які стоять перед державою, педагогічною наукою, конкретною школою. Вивчаються директивні матеріали щодо бібліотечної справи, вказівки до складання планів, методичні рекомендації. План роботи бібліотеки на наступний навчальний рік і звіт за минулий складаються за однаковою схемою на підставі щоденника роботи бібліотеки, аналізу читацьких формулярів та інших звітних документів. План складається з урахуванням літературних і пам'ятних дат року. Ознайомившись з таким кален­дарем, відзначають ті дати, що будуть видатними в на­вчальному році, і вказують, які заходи, форми роботи допоможуть розкрити для дітей ці те­ми (книжкова виставка, огляд, свято, гра).

Річний план обговорюється на педраді і затверджується директором школи. До складання річного плану повинен бути творчий підхід.

Вимоги до річного плану:

- конкретний, чіткий;

- складений так, що його можна виконати;

- відповідає завданням конкретної школи;

- обов’язково включає статистичні дані про роботу бібліотеки;

основні показники роботи;

- має бути надрукований до 1 вересня нового навчального року державною мовою, завірений директором школи, його підписом, печаткою школи;

- повинен бути невід’ємною частиною річного плану роботи всієї школи.

Орієнтовна структура річного плану роботи шкільної бібліотеки. У плані має бути розділ „Формування та організація фонду бібліотеки”.

Для якісного комплектування фонду необхідно передбачити в плані:

- постійне вивчення складу фонду та його використання;

- формування замовлення на підручники, методико-педагогічну та художню літературу;

- оформлення передплати на періодичні видання;

- технічне опрацьовування нових надходжень;

- обробку та розстановку документів;

- ведення облікової документації (книги індивідуального і сумарного обліку);

- забезпечення збереження фонду (проводити індивідуальні бесіди з користувачами, рейди по перевірці підручників, дрібний ремонт книжок, знепилювати фонд - санітарні дні);

- вилучення з фонду зношені, застарілі за змістом та загублені користувачами документи та списувати їх за актами.

Щодо пункту плану „Обслуговування користувачів”, то, орієнтуючись на звіт про роботу бібліотеки за минулий рік, визначається кількість читачів та книговидач, відвідуваність бібліотеки.

Планується:

- залучення користувачів до бібліотеки (організація екскурсій до бібліотеки, проведення бесід з учнями),ознайомлення їх із правилами користування бібліотекою;

- вивчення читацьких інтересів;

- проведення заходів щодо популяризації читання (бесіди про книжковий склад фонду, про довідкові видання, допомога у виборі літератури тощо).

Довідково-бібліографічне обслуговування

Якісне обслуговування користувачів залежить від належної організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Це, насамперед, абетковий і систематичний каталоги, картотека журнально-газетних статей, в якій виділяються рубрики.

Інформаційне забезпечення

Працівники бібліотеки не можуть дозволити собі пасивно очікувати, коли вчитель прийде до них по інформацію, а мусять самі знаходити її й активно пропонувати вчителеві. Це своєчасне і постійне інформування педагогів про нові надходження до бібліотеки (огляди на педрадах), оформлення тематичних полиць, проведення відкритих переглядів літератури до предметних тижнів, олімпіад, заходи щодо формування інформаційної культури користувачів.

Проведення масових заходів

Масову роботу бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу слід розглядати як складову частину навчально-виховної роботи закладу. На допомогу навчальному процесу організовуються виставки нових підручників, методичних, довідкових та інших видань до предметних тижнів, літературних вечорів тощо. Не слід планувати велику кількість масових заходів. Головне - їх якість. Книжкові виставки експонуються не менше, ніж 15 -20 діб, й не більше 1 -1,5 місяця. Комплексні заходи, на підготовку яких витрачається багато часу, слід планувати не частіше одногу разу на квартал.

Реклама діяльності бібліотеки

Потрібно постійно приділяти увагу рекламі бібліотеки. Вона може бути як усною (під час перерв, на педрадах, на загальних зборах, в ході проведення бесід з батьками на зборах), так і наочною (оформлення постійно діючого інформаційного стенда, куточків для батьків з рекомендаціями та порадами щодо організації домашнього читання учнів, сімейних читань).

Управління бібліотекою

Організаційна робота передбачає складання планів і звітів, участь у загальних заходах навчального закладу (зборах, нарадах), забезпечення бібліотеки спеціальним обладнанням та бібліотечною технікою. Виявивши комплекс необхідних планових виробничих процесів, слід підраховувати час на їх виконання та визначити кількість виконавців. Кількість працівників бібліотеки залежить віл типу загальноосвітнього закладу, умов та обов’язків, покладених на бібліотеку. До того ж упровадження у освітніх закладах інформаційно-комунікаційних технологій потребує наявності в бібліотеці інформаційно-технічного працівника. Плани шкільних бібліотек часто перевантажені. Якщо підрахувати час на виконання основних процесів роботи шкільного бібліотекаря, то можна одержати відповідь, що на їх виконання треба приблизно 180 годин на тиждень (при 40-годинному робочому тижні). Це є вагомим приводом для серйозної розмови з адміністрацією школи, яка маже ввести ще одну штатну одиницю або збільшити посадовий оклад бібліотекаря.

Підвищення кваліфікації бібліотекарів

Бібліотекареві необхідно володіти інформаційною культурою, бути обізнаним з методикою її викладання. Для цього треба постійно вивчати інформаційні потреби навчального закладу і кожної окремо категорії користувачів бібліотеки. Він повинен підвищувати і вдосконалювати свій професійний рівень, що також потребує планування часу на участь у педагогічних радах школи, фахових семінарах методичних об’єднань, на зборах, конференціях районних та міських дитячих та юнацьких бібліотек, самоосвіту (методичні дні).

Поряд з річними доцільно в шкільних бібліотеках складати і плани на місяць. Вони складаються на основі річного плану, уточнюють тематику заходів, включають нові теми, які відображають останні події суспільного життя. Складаються за числами місяця, за тими ж розділами, що і план роботи на рік. У відповідному розділі намічаються конкретні показники на місяць, планується проведення певних заходів із зазначенням термінів, місця проведення та відповідальних осіб.

Дата Назва заходу Клас Місце проведення Час Відповідальний
           

У планах на місяць враховуються особливості роботи шкільної бібліотеки. Внутрішня робота планується на канікулярний період. На зимові та весняні канікули плануються масові заходи, які буде проводити бібліотека з дітьми. Шкільні бібліотеки складають плани роботи на місяць стосовно масових заходів, проведення бібліотечних уроків, оформлення книжково-ілюстративних виставок та заходів до ювілеїв, дат літературного календаря, проведення бесід, оглядів літератури, тобто плани на місяць з масової популяризації літератури. Ці плани красиво оформлені та вивішені на помітному місці на абонементі бібліотеки. Плани привертають увагу читачів до роботи бібліотеки, залучають учнів до проведення масових заходів, тобто це – своєрідна реклама бібліотеки.

У кінці навчального року слід складати звіт про роботу бібліотеки. Якщо в бібліотеці ведеться облік роботи, підготовка звіту не потребує великих зусиль. Звіт - це не тільки перелік статистичних показників, а й перелік проведених заходів з усіх розділів плану за звітний рік. Звітні дані беруться із облікових документів (рух фонду в бібліотеки - із книги сумарного обліку; кількість користувачів – із формулярів читачів; відвідуваність і книговидача – зі щоденника роботи бібліотеки; освітньо-виховна робота - із книги реєстрації масових заходів). Звіт складається з двох частин: інформаційно-текстової і статистичної. У текстовій частині вміщуються відомості про проведення масових заходів з популяризації літератури (конференції, літературно-художні вечори, диспути, вечори запитів і відповідей, усні журнали, вікторини, конкурси тощо), про кооперацію з іншими бібліотеками, про заходи щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. У ній повинно бути зроблено аналіз основних показників роботи: читаності, книгозабезпеченості, відвідуваності, обертаності книжкового фонду:

- обертаність книжкового фонду - це середня кількість книговидач, що припадає на одиницю фонду, обраховується діленням кількості річної книговидачі на кількість книжок, брошур, періодичних видань, підручників, наявних на кінець року;

- відвідуваність - це середня кількість відвідувань, що припадає на одного користувача, обраховується діленням кількості відвідувань за рік на число користувачів;

- книгозабезпеченість - це середня кількість книг, яка припадає на одного користувача, обраховується діленням кількості книг, що є в бібліотеці на кінець року, на число зареєстрованих користувачів;

- читаність - це середня кількість книг, виданих одному користувачеві, обраховується діленням кількості виданих за рік книжок на число користувачів, зареєстрованих за рік.

У текстовій частині звіту визначаються потенційні можливості бібліотеки, а також причини невирішених проблем і шляхи їх подолання. Окрім середніх показників, у звітах обраховують навантаження на одного бібліотекаря. Це співвідношення кількості користувачів порівняно з кількістю працівників бібліотеки, або книговидач за рік на одного бібліотекаря. Всі ці дані дозволяють зробити висновки, необхідні для покращання роботи бібліотеки.

Звіти, як і плани про роботу бібліотеки, обговорюються на педагогічних радах загальноосвітнього навчального закладу і затверджуються директором цього закладу.

ШБ повинна вести таку документацію:

Документація, що регламентує діяльність бібліотеки: Відмітка
1. Папка інструктивно-нормативних документів  
2. Паспорт бібліотеки  
3. Посадові інструкції завідувача бібліотеки  
4. Посадові інструкції бібліотекаря  
5. Правила користування бібліотекою  
6. Планово-звітна документація бібліотеки  
Облікова документація бібліотеки:
7. Інвентарні книги  
8. Сумарна книга:
  - на підручники  
  - основний фонд  
9. Щоденник роботи бібліотеки  
10. Папка вхідних наказів  
11. Папка вихідних наказів  
12. Зошит обліку документів тимчасового зберігання  
13. Зошит обліку документів, отриманих від користувачів взамін загублених  
14. Зошит обліку дидактичної літератури  
15. Зошит видачі підручників по класах  
16. Папка рахунків і накладних на підручники  
17. Папка рахунків і накладних основного фонду  
18. Акт перевірки бібліотечного фонду  
19. Акти на зміну вартості необоротних активів  
20. Акти на списання  
21. Формуляр читача  
22. Систематичний каталог  
23. Алфавітний каталог  
24. Розстановка фонду по ББК  

 

У своїй роботі шкільний бібліотекар може користуватись методичною допомогою державних районних (міських) та обласної дитячих і юнацьких бібліотек системи Міністерства культури та мистецтв, Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. Сухомлинського, Державної академії керівних кадрів освіти, Інституту змісту освіти і методів навчання, Інституту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, районних (міських) методичних обєднань шкільних бібліотекарів.

Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю ШБ, приймання на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу.

Посада Обов'язки
Директор Здійснює управління процесом забезпечення учнів навчальною літературою
Заступник директора 1. Складає програмно-методичне забезпечення до навчального плану. 2. Складає перелік підручників і навчальних посібників, що використовуються в навчальному процесі. 3. Здійснює контроль за вибором і використанням навчальної літератури. 4. Організовує роботу з методичними об'єднаннями вчителів і батьками школярів. 5. Розробляє єдині вимоги до використання і збереження підручників учнями. 6. Проводить організаторську роботу щодо внесення батьківської оплати за користування підруч­никами. 7. Формує замовлення на навчальні програми, підручники та посібники, ураховуючи наявні фонди та реальні потреби. 8. Керує роботою бібліотеки з формування обліку та збереження навчальної літератури
Завідувач бібліотеки - Здійснює організацію, облік і бібліотечну обробку навчального фонду. - Забезпечує збереження навчальної літератури. Несе матеріальну відповідальність. - Вивчає рівень забезпеченості підручниками. - Інформує вчителів, батьків, учнів про наявні фонди навчальної літератури, про нові навчально- методичні видання
Класний керівник - Одержує навчальні видання з бібліотеки на клас і повертає їх наприкінці навчального року до бібліотеки, веде облік видачі підручників учням. - Проводить необхідну роботу з учнями та батьками з виховання в учнів дбайливого ставлення до навчальної книжки. - Контролює стан підручників у класі. - Організовує збір батьківських коштів за користування підручниками
Учителі-предметники Систематично перевіряють стан підручників зі свого предмета й записом у щоденнику повідомля­ють батьків і класного керівника про ставлення учнів до навчальних книжок

 

Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить у собі назву навчального закладу. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

Шкільний бібліотекар повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно до кваліфікаційних вимог. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

Виконання робіт шкільним бібліотекарем, не передбачених Положенням про бібліотеку ЗНЗ, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними. За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультативів.

 


 

Шкільний бібліотекар повинен володіти вміннями співвідносити вибір форм і методів роботи з моральними потребами і мотивами поведінки школярів; вміннями через книгу формувати творчу особистість, залучаючи кожного до різносторонньої діяльності і прагнучи виховати дітей людьми не байдужими, здатними відгукнутись серцем, думками, почуттями на всі події оточуючого життя.

Шкільний бібліотекар покликаний сприяти соціалізації особистості, набуттю нею глибоких та міцних освітніх знань, що допоможе ій самоствердитись, в певній мірі буде гарантом конкурентноздатності її діяльності в ринкових умовах.

Він має сам адаптуватись до змін, що відбуваються в нашому суспільстві, а також допомогти школярам адаптуватися до оновленого суспільства, його вимог і потреб. Важлива роль шкільної бібліотеки у покращенні методичної роботи з педагогічними кадрами. Адже бібліотека має все необхідне для акцентування уваги педагогів на нових методичних доробках, розробках, ідеях, концепціях щодо навчання і виховання підростаючих поколінь з орієнтацією на формування громадянсь­ких якостей особистості, гуманістичні ідеали і вселюдські морально-етичні цінності.

Створити нову модель шкільної бібліотеки може бібліотекар, повсякденна діяльність якого сповнена пошуком і новаторством. Він має бути людиною активною, самостійною, мати аналітичний розум, вміти аналізувати свою роботу, проектувати перспективу функціонування шкільної бібліотеки.

Шкільному бібліотекарю мають бути притаманні такі риси:

- глибинне знання бібліотечної справи;

- толерантність;

- терпимість;

- доброзичливість;

- коректність;

- освіченість;

- відповідальність за прийняті дії та рішення;

- дисциплінованість і законопослушність;

- ініціативність;

- етизм;

- сумлінність;

- чесність;

- неупередженість та ін.

Шкільний бібліотекар повинен бути неординарною індиві­дуальністю, він має постійно прагнути до самовдосконалення, відповідати найсучаснішим стандартам професійної компетентності.

Кваліфікаційні вимоги

Шкільний бібліотекар повинен знати:

1. Основи загальнокультурної підготовки

· Народ України як етнос.

· Основні віхи історичного та культурного розвитку України.

· Державну мову відповідно до чинного законодавства про мови.

2. Основи бібліотечної справи

· Постанови і рішення законодавчих органів, що визначають розвиток культури, освіти і бібліотечної справи в Україні.

· Керівні матеріали Міністерства освіти та Міністерства культу­ри і мистецтв України.

· Теорію бібліотекознавства і бібліографії.

· Правила обслуговування читачів.

· Вимоги до обліку та зберігання фондів бібліотеки. Прийняту систему класифікації книг.

· Вимоги до складання каталогів та картотек.

· Правила техніки безпеки та протипожежного захисту.

· Новітні вітчизняні та зарубіжні бібліотечні технології.

· Досвід роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек.

3. Законодавчо-нормативне забезпечення бібліотечної справи та діяльності

· Конституцію України.

· Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу.

· Закон "Про мови в Україні".

· Основи трудового законодавства.

· Закон про освіту.

· Соціально-правовий захист населення в умовах ринку.

· Державна національна програма "Освіта" /"Україна XXI ст."/

· Положення про шкільну бібліотеку.

Повинен володіти вміннями

1. Загальнопедагогічними.

а) діагностико-прогностичними:

- вміти аналізувати результати роботи шкільної бібліотеки і робити діагностико-прогностичні висновки щодо її вдосконалення;

- вміти визначати завдання роботи бібліотеки на поточний рік;

- аналізувати методичну літературу і визначати найбільш оптимальні прийоми та методи роботи шкільної бібліотеки;

- розробляти необхідне наочне та навчально-методичне забезпечення діяльності шкільної бібліотеки;

- вивчати запити та інтереси читачів для формування бібліотечного фонду.

б) фаховими:

- формувати універсальний за галузевим складом бібліотечний фонд, який відповідає навчальним, виховним, інформацій­ним, культурологічним, пізнавальним, інтелектуальним функціям і інтересам читачів;

- здійснювати у встановленому порядку розміщення, облік, зберігання та постійне оновлення бібліотечного фонду;

- організовувати і вести довідково-бібліографічний апарат:

- каталоги, картотеки, довідково-бібліографічний фонд;

- забезпечувати інформаційно-бібліотечне і методичне обслу­говування педагогічного колективу та учнів;

- вилучати з бібліотечного фонду застарілі за змістом, старі або загублені книги та інші матеріали у порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

- готувати і проводити спільно з педагогічним колективом масові форми популяризації книги.

в) контрольно-коригуючими:

- аналізувати за галузевим складом та кількісними показника­ми бібліотечний фонд;

- аналізувати стан читання школярами літератури;

- вміти проектувати програму свого професійного само­вдосконалення.

 

 Читайте також:

 1. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 2. Багатомовні бібліотеки
 3. Бібліотеки, архіви, музеї, виставки.
 4. Види переведення на іншу роботу
 5. Виконати самостійну роботу.
 6. Випробування і запускання в роботу котельних агрегатів
 7. Включення в роботу.
 8. Геномні бібліотеки
 9. Графіки виходу на роботу, їх характеристика
 10. Електронні бібліотеки
 11. За роботу понад встано­влений службовий час за дні відпочинку та святкові дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується!
 12. Загальний порядок прийняття на роботу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Планування прибутковості підприємства | Тема 3. Робота шкільного бібліотекаря з бібліотечним фондом.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.024 сек.